Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mychailenko, Dmytro G.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 78
 • Документ
  Test for proportionality on the norm on the illegal enrichment via the practice of the European Court of Human Rights
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Д. Г.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mykhailenko, Dmytro H.; Mykhailenko, D. H.
 • Документ
  Багаторубіжний механізм правової протидії корупції в Україні та його елементи
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mykhailenko, Dmytro H.
 • Документ
  Диференціація режимів кримінально-правового впливу на корупцію в Україні
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mykhailenko, Dmytro G.
 • Документ
  Кваліфікація катування за КК України
  (Одеса : Юридична література, 2018) Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mykhailenko, Dmytro H.
 • Документ
  Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції у публічній та приватній сферах у законодавстві України
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті розкриваються встановлені в законодавстві України критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній і приватній сферах. Зазначена мета досягається на основі одночасного дослідження основних антикорупційних законів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Обґрунтовується висновок, що в антикорупційному законодавстві України для проведення зазначеної диференціації на рівні різних нормативних актів (Кримінального кодексу України, з одного боку, та Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. й Кодексу України про адміністративні правопорушення – з іншого) використовуються різні нормативні критерії розподілу публічної та приватної сфери корупції. Описуються відповідні критерії.
 • Документ
  Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті досліджується розвиток законодавства України щодо протидії злочинам, які піддані інституціоналізацїї та професіоналі­зації (злочини, що вчинюються організованими групами та злочинними організаціями, економічні злочини (злочини проти власності та злочи­ни у сфері господарської діяльності), злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, корупційні злочини тощо). На підставі цього обгрунтовується, що правові режими протидії корупційним злочинам, які формуються в Україні, мають спільні риси з такими ж режимами, які вже сформовані щодо зазначених вище злочинів. Такі спільні риси по­лягають у тому, що підстави пра­вової протидії наведеним злочинам структуруються в рубежі (групи). Розкривається багаторубіжний ме­ханізм правової протидії корупції через опис трьох його рубежів, ко­жен із яких має відповідні елементи (норми права).
 • Документ
  Результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті описуються результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні. Розкривається встановлення п’яти правових режимів протидії корупції та їх відмінності. Показуються проблеми взаємодії Закону України «Про запобігання корупції» та КУпАП, з одного боку, та КК України, з іншого, у досліджуваному аспекті.
 • Документ
  Індикатори корупційних правопорушень: поняття, види та можливості використання для цілей Кримінального закону
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті обґрунтовується, що індикаторами корупційного правопорушення є поведінка особи, яка є суб’єктом відповідальності за такі правопорушення, або такий фактичний стан чи відомості, у яких об’єктивно виявляються вчинені у минулому акти корупції (корупційні правопорушення основного рубежу), які залишилися латентними. Такими індикаторами можуть бути виявлення порушення об’єкту корупційних злочинів у формі, що піддається достовірному встановленню (прийняття незаконних рішень, ухилення від прийняття законних рішень тощо), а також невідповідність майнового стану та способу життя спеціального суб’єкта і його близьких осіб їх сукупному легальному доходу та здійснення чиновником чи його близькими родичами фактичного контролю над майновими активами, які знаходяться у власності інших осіб. Резюмується, що не буде суперечити кримінально-правовій теорії причинності презюмування наявності корупційного правопорушення, що залишилося латентним, на підставі встановлення значного збільшенням активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи.
 • Документ
  Трансформація норми про незаконне збагачення в Україні у світлі теорії кримінальної законотворчості
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
 • Документ
  Social conditionality of the differentiation of legal in fluence on corruption in Ukraine = Соціальна обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті досліджено соціальну обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні у залежності від сфери управління (приватної чи публічної). Встановлено, що службові особи публічного сектору управління наділені публічними функціями (функції представника влади та організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у разі їх здійснення в юридичних особах публічного права), а особливістю об’єкта при вчиненні ними злочинів по службі є те, що його становлять правовідносини, в яких реалізуються державна чи муніципальна влада або інші публічні функції. Зроблено висновок, що корупція у вищих ешелонах влади (grand corruption) становить найвищу суспільну небез-пеку з усіх типів корупції, що відповідно відображається в антикорупційному законодавстві у вигляді встановлення спеціального правового режиму протидії цьому виду корупції, а основною її рисою є те, що у результаті критично низької політичної волі протидіяти їй ефективно антикорупційними інструментами майже не можливо.
 • Документ
  Загальні властивості злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
 • Документ
  Теорія складу злочину у світлі концепції багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У статті розкривається, що вироблення те­оретичних засад багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення передбачає відшу­кання методологічної основи для нього у існуючих пара­дигмах кримінального права. Описується сучасний стан теорії складу злочину та її фундаментальні основи. Під­тримується точка зору, що склад злочин є системою ознак і це дозволяє пояснити синергетичний ефект, який отри­мується від їх сполучення та показує, що конкретне діяння набуває властивостей злочину. Обгрунтовується висновок, що у разі відсутності самого діяння, як ознаки складу зло­чину, вести мову про склад будь-якого злочину не можна.
 • Документ
  Практика Європейського суду з прав людини щодо тесту на пропорційність як орієнтир перевірки норми про незаконне збагачення в Україні
  (2017) Михайленко, Дмитро Григорович; Mychailenko, Dmytro G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
 • Документ
  Взаємодія елементів деліктного законодавства для забезпечення антикорупційного фінансового контролю
  (2017) Михайленко Дмитро Григорович; Mychailenko D.G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  Статтю присвячено дослідженню соціальної обумовленості встановлення негативної юридичної відповідальності (адміністративної та кримінальної) за порушення вимог фінансового контролю у взаємозв’язку з нормами завершального рубежу кримінально-правової протидії корупції (зокрема, чинної ст. 368-2 Кримінального кодексу України). На підставі цього розкривається розмежування адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).
 • Документ
  Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Михайленко Дмитро Григорович; Mychailenko D.G.
  У монографії викладено систему наукових положень та обґрунтовано наукові результати в галузі кримінології й кримінального права, що розв’язують важливу наукову проблему, а саме неефективність кримінально-правової протидії корупції в Україні. Визначається, що неефективність діючої формації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні пов’язана з тим, що приведення його в дію як щодо корупційної злочинності, так і щодо кожного окремого корупційного злочину залежить від наявності, відсутності чи нейтральності фактора політичної волі вищого керівництва держави, перешкодами у формуванні й реалізації якого є властивості інституціоналізованої корупції в Україні. Встановлюється, що правове регулювання протидії корупції в Україні характеризується диференціацією, результатом якої є виникнення правових режимів протидії корупції, які мають особливості залежно від її сфери. Проблему неефективності протидії корупції в публічній сфері управління пропонується вирішити на основі впровадження в правову систему України обґрунтованої в роботі концепції багаторубіжного механізму правової протидії корупції. При цьому наведено структуру такого механізму та вирішено проблеми впровадження окремих його елементів. Також описується правова модель надання структурам громадянського суспільства та окремим громадянам можливості прямо (без обов’язкової участі правоохоронних органів) через суд використовувати кримінально-правовий інструментарій протидії інституціоналізованій корупції у вищих ешелонах влади. Книга орієнтована на вчених у галузі кримінальної юстиції, студентів, які вивчають проблематику кримінально-правової протидії корупції, суддів і працівників правоохоронних органів, які застосовують антикорупційне законодавство України, та працівників органів державної влади й управління, які займаються формуванням і реалізацією політики боротьби з корупційною злочинністю.
 • Документ
  Проблеми взаємодії елементів антикорупційного деліктного законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2013) Михайленко, Д. Г.; Mychailenko, D. G.
 • Документ
  Проблеми формування та реалізації політичної волі протидіяти корцпції в Україні
  (2016) Михайленко Дмитро Григорович; Mychailenko D.G.; Михайленко, Дмитрий Григорьевич
  У роботі досліджується фактор політичної волі через призму кримінологічних уявлень про корупцію. Розкривається роль політичної відповідальності у забезпеченні формування та реалізації політичної волі протидіяти корупції. У загальному вигляді окреслюються перешкоди на шляху до формування та реалізації такої політичної волі в Україні. Обґрунтовується твердження, що неефективність діючої формації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні пов’язана із тим, що приведення його у дію щодо кожного окремого корупційного злочину залежить від наявності, відсутності чи нейтральності фактору політичної волі вищого керівництва держави, перешкодами у формуванні і реалізації якого є властивості інституціоналізованої корупції в Україні. На підставі узагальнення властивостей корупційних злочинів пояснюється їх підвищена небезпека в Україні. Пропонуються шляхи удосконалення механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні.
 • Документ
  Кримінально-правові проблеми механізму антикорупційного фінансового контролю
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mychailenko, Dmytro G.
 • Документ
  Результат пошуку моделі норми про незаконне збагачення в Україні та його недоліки
  (2016) Михайленко Дмитро Григорович; Mychailenko D.G.