12.00.02

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 37
 • Документ
  Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні : конституційно-правове дослідження
  (2015) Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Ksenija
  У дисертації вирішено наукову задачу щодо проведення конституційно-правового дослідження соціального замовлення в Україні та розроблення з використанням його результатів пропозицій щодо подальшого удосконалення конституційно-правової регламентації соціального замовлення. Запропоновано вважати, що соціальне замовлення - це організаційно-правовий механізм договірної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських організацій для задоволення соціальних потреб населення в інноваційний спосіб. Встановлено, що сутність соціального замовлення являє собою тріаду складових: соціальну, договірну та інноваційну, а також, що розвиток соціального замовлення тісно пов'язаний з реалізацією принципу субсидіарносгі. Договір на соціальне замовлення - це укладена у простій письмовій формі за підсумками конкурсу на соціальне замовлення угода між замовником - органом місцевого самоврядування та виконавцем - громадською організацією щодо надання послуг або виконання робіт на користь індивідуальних чи колективних бенефіціарів. Колективним бенефіціаром, як правило, є територіальні громади сіл, селищ, міст. Доведено, що укладення договорів на соціальне замовлення є проявом координаційних взаємовідносин органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. За допомогою цих інститутів громадянського суспільства органи місцевого самоврядування підвищують рівень ефективності реалізації як власних, так і делегованих органами державної влади повноважень. Аргументовано, що договір на соціальне замовлення є засобом соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму
  (2001) Журавський, Віталій Станіславович; Журавский, Виталий Станиславович; Zhuravskiy, Vitaliy S.; Ярмиш Олександр Назарович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2001. Дисертація присвячена комплексному загальнотеоретичному аналізу становлення та розвитку українського парламентаризму, в основі якого - конкретно-історична практика діяльності парламентів періоду розвитку України, результати законотворчої діяльності Верховної Ради України та власного досвіду дисертанта у розробленні законодавчих актів з питань економічної, соціальної сфери, культури, науки, освіти, діяльності парламенту та його органів. Вперше в науковій вітчизняній літературі досліджуються умови впровад- ження в Україні бікамерального парламенту та здійснена комплексна правова оцінка позитивних і негативних результатів такого кроку. Проведене узагальнююче дослідження місця і ролі українського парламенту в конституційній системі влади України, запропоновані якісно нові механізми і правові чинники вдосконалення існуючої форми правління та підвищення ролі українського парламенту в системі органів державної влади. На основі значної кількості емпіричного матеріалу та його критичного політико-правового аналізу обґрунтовується оптимальний обсяг парламентської компетенції, напрями поліпшення реалізації парламентом України законодавчої та контрольної функцій парламенту. Із гуманістичних позицій досліджується соціальне призначення українського парламенту в умовах становлення правової держави, пропонуються науково обґрунтовані рекомендації щодо зміцнення його представницьких функцій, передбачається відповідний інструментарій для досягнення цієї мети. Одним із нових концептуальних положень є також окреслення основних соціально-економічних проблем, які стоять перед країною і які мають вирішуватися за допомогою засобів законодавчого характеру. У контексті реалізації вимог зміцнення парламентаризму в Україні вироблено комплекс конкретних прикладних пропозицій, реалізація яких сприятиме зміцненню підвалин законодавчої влади, підвищенню ролі парламенту у житті суспільства.
 • Документ
  Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана)
  (1998) Гараджаєв, Джейхун Ясин огли; Гараджаев, Джейхун Ясин оглы; Garadjaev, Jeyhun Yasin oglu; Орзіх Марко Пилипович
  Дисертація в формі рукопису на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук за спец- іальністю 12,00.02 - конституційне право; Одеська Державна Юридична Академія, Одеса, 1997. В дисертації сформульовано концепцію розвитку прав людини та громадянина в сучасному конституційному праві країн СНД. Досліджено на основі конституційного законодавства (в основному, на матеріалах України, Росії, Азербайджана, що мають по темі дослідження типологічні особливості) роль та місце прав та свобод людини і громадянина в конституційному ладі держави та суспільства. Представлено класифікацію прав та свобод в Конституціях країн СНД, механізм забезпечення правового статусу особистості. Аналіз дії міжнародних стандартів прав людини в конституційних системах країн СНД здійснений з урахуванням теорії та практики співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.
 • Документ
  Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні
  (2004) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V.; Орзіх Марко Пилипович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються наукові та практичні положення технологізації соціальних процесів, у тому числі виборчих кампаній. Сформульовано поняття виборчих кампаній. Розглянути стадії, часові межі та структура виборчих кампаній. Розроблено авторське поняття виборчих технологій. Пропонується особиста класифікація виборчих технологій. Значна увага приділяється загальнотеоретичним положенням конституційно-правового забезпечення виборчих технологій з окремим розглядом їх правового регулювання та правового впливу. Проаналізовані особливості застосування та конституційно-правового забезпечення виборчих технологій на окремих стадіях виборчих кампаній. Окрему групу питань становить конституційно-правове забезпечення виборчих технологій, які використовуються в ході передвиборної агітації. Виходячи зі стану сучасного правового регулювання виборчих технологій в Україні розглядаються шляхи і форми вдосконалення виборчого законодавства України.
 • Документ
  Верховна Рада України в системі вітчизняного Парламентаризму: конституційно-правове дослідження
  (2014) Словська, Ірина Євгенівна; Словская, Ирина Евгеньевна; Slovska, Irina E.; Фрицький Олег Федорович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Дисертацію присвячено теоретичній розробці системи вітчизняного парламентаризму з урахуванням сучасних конституційно-правових реалій, аналізу теоретичних і практичних проблем організації та функціонування Верховної Ради України як елемента цієї системи. Охарактеризовано місце і роль органу народного представництва серед інших інститутів держави. Завдяки застосуванню порівняльно-правового підходу досліджено структурно-змістовну і функціональну характеристики, процесуальні форми діяльності парламенту, що дозволило запропонувати прийнятні для адаптації у вітчизняну практику зарубіжні моделі легіслатури. Здійснено періодизацію становлення вітчизняного парламенту з акцентуванням уваги на діяльності Центральної Ради як першого національного парламенту, наближеного до сучасного типу, і правонаступництві Верховної Ради України у справі продовження державотворчих процесів. Проаналізовано правове регулювання та стан формування і функціонування Верховної Ради України, реалізації окремих парламентських процедур. Виявлено дефекти процесу обрання, структури і складу Верховної Ради України, правового статусу народного депутата, об'єктивних закономірностей реалізації депутатського мандату, здійснення організаційно-правових форм діяльності Верховної Ради України та її пріоритетних функцій. Наведено конкретні пропозиції щодо оптимізації чинних загальновизнаних виборчих стандартів, структуризації та компетенційної характеристики Верховної Ради України.
 • Документ
  Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду
  (2001) Сліденко, Ігор Дмитрович; Слиденко, Игорь Дмитриевич; Slidenko, Igor D.; Баймуратов Михайло Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. Дисертація є науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з тлумаченням Конституції України, на базі загального вчення про тлумачення права. На основі системного аналізу основних моделей тлумачення конституції розвивається новий підхід до тлумачення конституцій, як до невід'ємного інструменту функціонування правової демократичної держави. Новизну та системність дослідження підсилюють історико-правовий та компаративний аспекти. Дослідження проблемних питань теорії тлумачення конституції сприяло розкриттю і визначенню поняття "тлумачення конституції", співвідношення видів і способів тлумачення, впливу політизаційних та політологізаційних процесів тлумачення конституції. Проведений детальний історико-правовий аналіз функціонування системи тлумачення Конституцій в Україні, її сучасний стан, динаміка в ході державотворного процесу, тенденцій розвитку та перспектив функціонування сприяє її удосконаленню. Результати дослідження моделі тлумачення Конституції, що існує в Україні, дають змогу інституціоналізувати тлумачення конституції в межах системи конституційної юстиції, що діє в Україні.
 • Документ
  Законодавство про вибори представницьких органів в Україні та Соціалістичній Республіці В'єтнам: порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання
  (2000) Нгуєн, Ань Туан; Нгуен, Ань Туан; Nguyen, Anh Tuan; Баймуратов Михайло Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація є науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем нормативно-правового регулювання виборів представницьких органів в Україні та СРВ. В ній аналізуються роль виборчого права і законодавства в забезпеченні народного представництва, проблеми використання міжнародних стандартів у здійсненні принципів виборчого права. Розкриті поняття і зміст виборчого процесу в Україні та СРВ, наведена система правових джерел, що його регламентують. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства про вибори представницьких органів України і СРВ, розглядаються шляхи і форми його вдосконалення.
 • Документ
  Конституційне право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування
  (2013) Москальчук, Катерина Миколаївна; Москальчук, Екатерина Николаевна; Moskalchuk, Katerina M.; Пережняк Борис Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є комплексним дослідженням поняття, структури та нормативно-правової регламентації права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування, а також його гарантій. Надано визначення та характеристику права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (далі - ДГСОМС), досліджено його структуру - об'єкт, суб'єкти та зміст. Проаналізовано відмінності цього права та пасивного виборчого права на місцевих виборах. Розглянуто нормативні та організаційні гарантії конституційного права ДГСОМС. На підставі дослідження чинного законодавства України розроблено конкретні пропозиції щодо структури Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та змісту його окремих статей. Запропоновано впровадити централізований підхід до здійснення нормативно-правової регламентації конституційного права ДГСОМС.
 • Документ
  Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження
  (2010) Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Орзіх Марко Пилипович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація є порівняльно-правовим дослідженням органів самоорганізації населення в Україні і в зарубіжних країнах. Вивчено природу органів самоорганізації населення (органів СОН), їх роль у суспільстві, виявлено їх аналоги в зарубіжних країнах. Визначено, що вони або включаються до муніципальної системи, або є інститутами добровільного неприбуткового (третього) сектора, досліджено ці два сучасні підходи до визначення місця органів СОН у суспільстві. Констатовано, що в Україні органи СОН включено до системи місцевого самоврядування, але зроблено висновок, що нині у нормативно-правових актах не існує єдності щодо природи органів СОН, їх місця у суспільстві. Встановлено, що це гальмує розбудову громадянського суспільства, розвиток системи місцевого самоврядування і негативно впливає на розкриття потенціалу органів СОН. Із використанням засобів компаративістського дослідження визначено й проаналізовано два можливі альтернативні напрямки подальшого розвитку органів СОН в Україні і розроблено концепцію нормативно- правового регулювання створення й функціонування органів СОН за кожним із них. Для України запропоновано виключення органів СОН із системи місцевого самоврядування.
 • Документ
  Конституційно-правовий статус державних нагород в Україні
  (2013) Майдебура, Андрій Миколайович; Майдебура, Андрей Николаевич; Maydebura, Andrey M.; Пережняк Борис Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. В дисертації досліджуються науково-теоретичні і практичні питання конституційно-правового регулювання та функціонування державних нагород України. За наслідками дослідження визначено, що в національній правовій системі сформувалася нова комплексна галузь права - нагородне право. Визначено основні етапи становлення та розвитку інституту державних нагород України від часу набуття державної незалежності до теперішнього часу. Розкрито сутність та основні функції державних нагород. Виявлено та проаналізовано передумови появи в законодавстві терміна «державні нагороди». Комплексно досліджено систему державних нагород, її складові, а також співвідношення державних нагород з іншими складовими нагородної системи, суспільних відносин, для яких їх призначено. Окрему увагу приділено нагородній політиці як одному із напрямів державної політики. На підставі нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовано конкретні пропозиції та практичні рекомендації щодо удосконалення правового регулювання державних нагород, спрямованих на підвищення ефективності їх функціонування.
 • Документ
  Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні
  (1999) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Angelica R.; Орзіх Марко Пилипович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. В дисертації надана концепція взаємодії двох центрів публічної влади на рівні місцевого управління. Проаналізовані основні етапи розвитку системи місцевого управління, конституційні основи компетенції місцевих органів публічної влади. Сформульовані основи розмежування їх предметів відання. Розкриті конституційні принципи, на основі яких повинна здійснюватися спільна діяльність публічно-владних структур з метою ефективного управління територіями. Надана характеристика координаційному, субординаційному і реординаційному видам взаємодії, а також їх організаційно-правовим формам.
 • Документ
  Конституційно-правові засади судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні
  (2013) Крижановський, Валентин Якович; Крыжановский, Валентин Яковлевич; Kryzhanovskyi, Valentin Y.; Пережняк Борис Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. Дисертація є одним із перших монографічних констатуційно-правових досліджень проблем судового захисту гтр&в і свобод людини і громадянина в Україні. Розглянуто питання судового захисту в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано основні конституційні нагірями правозахисної діяльності суду, засоби забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина органами судової влади. Розкрито місце, роль та значення Конституційного Суду України в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Розглянуто актуальні проблеми удосконалення конституційно-правового забезпечення судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, зокрема запровадження інституту конституційної скарги, забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції, правове забезпечення виконання рішень судів як складова процесу реалізації прав громадян на судовий захист. Проаналізовано проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в діяльності судових органів України та виконання його рішень. На основі аналізу нормативно-правового матеріалу, літературних джерел та судової практики сформульовано теоретичні висновки і рекомендації з удосконалення судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
 • Документ
  Конституційно-правові засади організації та діяльності засобів масової інформації в Україні
  (2014) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.; Пережняк Борис Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є одним із перших в Україні монографічних наукових досліджень, якого присвячено вивченню теоретичних і науково-практичних проблем конституційно-правових засад організації та діяльності ЗМІ в Україні. Проаналізовано стан наукової розробки проблеми конституційно-правових засад організації та діяльності ЗМІ в Україні та основних напрямків їх подальшого удосконалення. Визначено поняття «конституційних засад організації та діяльності ЗМІ» та охарактеризовано його зміст. Досліджено законодавство та наукові підходи до визначення поняття ЗМІ та запропоновано авторське визначення поняття ЗМІ, окреслено ознаки та функції ЗМІ, яких вони реалізують у суспільстві. Охарактеризовано стан нормативно-правової регламентації організації та діяльності ЗМІ, а також визначено основні напрями реформування чинного законодавства України про ЗМІ. Надано характеристику ЗМІ як суб'єкта конституційно-правових відносин в Україні, у результаті чого з'ясовано поняття та особливості системи ЗМІ, здійснено їх видову класифікацію та удосконалено термінологічний апарат щодо розуміння різних видів ЗМІ. Визначено поняття ЗМІ як суб'єкта конституційно-правових відносин та досліджено особливості їх конституційно-правового статусу. Досліджено питання, які виникають під час притягнення ЗМІ до юридичної відповідальності. Розглянуто роль, місце ЗМІ в системі організаційно-правових гарантій конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні та в системі інститутів громадянського суспільства. На основі аналізу нормативно-правового матеріалу, літературних джерел та статистичних матеріалів сформульовано теоретичні висновки та практичні рекомендації, що сприятимуть поліпшенню стану конституційно-правового забезпечення організації та діяльності ЗМІ в Україні.
 • Документ
  Конституціоналізація процесу європейської інтеграції України.
  (2013) Чернопищук, Яна Володимирівна; Чернопищук, Яна Владимировна; Chernopyshchuk, Yana V.; Крусян Анжеліка Романівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації здійснено комплексне дослідження теорії та практики конституціоналізації процесу європейської інтеграції України. Уперше в науці конституційного права України визначено поняття «конституціоналізація процесу європейської інтеграції України», а також сформовано його науково-практичну парадигму. На підставі дослідженої конституційної доктрини та європейської практики зі здійснення конституціоналізації розкрито етимологію терміна «конституціоналізація», всебічно розглянуто доктринальні підходи до розуміння конституціоналізації ЄС, установлено елементи, ознаки, передумови здійснення конституціоналізації процесу європейської інтеграції держави. За результатами дослідженого досвіду конституційних перетворень у країнах-членах ЄС під впливом наднаціональних (квазі-конституційних) властивостей норм права ЄС та проаналізованих українських сучасних конституційно-правових реалій процесу євроінтеграції розроблено пропозиції щодо напрямків та змісту конституціоналізації процесу європейської інтеграції України.
 • Документ
  Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні
  (2009) Шаповал, Тетяна Віталіївна; Шаповал, Татьяна Витальевна; Shapoval, Tetyana V.; Борденюк Василь Іванович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. У дисертації досліджено комплекс основних політичних прав і свобод, а також норми Конституції і законів України, в яких такі права і свободи закріплені. Конституційний інститут політичних прав і свобод охарактеризовано як сукупність частини норм Основного Закону України, що регулюють відносини у різних сферах суспільно-політичного життя, зокрема, у сфері публічного владарювання. Нормативний зміст цього інституту охоплює положення статей 36–39 Конституції України, що закріплюють не тільки політичні права і свободи, а й гарантії їх реалізації. Політичні права і свободи – це суб’єктивні права індивіда (громадянина), зорієнтовані на забезпечення його участі у відповідних сферах суспільно-політичного життя. До однієї групи політичних прав і свобод віднесено ті суб’єктивні права, що уможливлюють участь громадянина у формуванні і здійсненні влади. Інша група охоплює права, реалізація яких забезпечує соціальну (передусім політичну) активність поза сферою, безпосередньо пов’язаною з владарюванням. З метою визначення характеристик політичних прав і свобод у роботі розглянуто співвідношення між правами людини і правами громадянина, а також між поняттям суб’єктивних прав і поняттям прав людини і громадянина. Запропоновано уточнення щодо існуючих класифікацій політичних прав і свобод, розкрито сутність цих прав і свобод у контексті ідей народного суверенітету. Аналізовано передісторію формування сучасного конституційного інституту політичних прав і свобод в Україні за часів визвольних змагань 1917–1920 рр. і у радянський період. Досліджено особливості становлення цього інституту із здобуттям державної незалежності. На основі аналізу конституційного і відповідних законодавчих текстів сформульовано пропозиції щодо їх удосконалення.
 • Документ
  Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні
  (2005) Фролов, Юрій Миколайович; Фролов, Юрий Николаевич; Frolov, Yuriy M.; Погорілко Віктор Федорович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004. Розкривається сутність, зміст та форма основних економічних прав та свобод людини і громадянина. Доводиться, що економічні права та свободи людини і громадянина є самостійним видом прав та свобод у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні. Сформульовано авторське визначення економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні як можливостей людини та громадянина володіти, користувати та розпоряджатися економічними благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і спосіб, передбачені Конституцією та законами України. У дисертації зроблено класифікацію основних економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні за різними критеріями, зокрема: суб’єктами; об’єктами; в залежності від нормативних форм закріплення, способів та засобів їхньої реалізації та захисту; в залежності від предмету правового регулювання тощо. Проведено комплексний аналіз права приватної власності людини і громадянина, права людини і громадянина на підприємницьку діяльність та права людини і громадянина користуватися об’єктами публічної (суспільної) власності. Досліджуються нормативно-правові, організаційно-правові та інші гарантії здійснення цих прав. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у галузі прав людини.
 • Документ
  Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні
  (2007) Француз-Яковець, Тетяна Анатоліївна; Француз-Яковец, Татьяна Анатольевна; Frantsuz-Yakovets, Tetyana A.; Скрипнюк Олександр Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. Дисертацію присвячено аналізові забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. В роботі характеризуються основні інститути та елементи конституційно-правового статусу, приділяється особлива увага правам і свободам людини і громадянина, обов’язкам громадян, інститутові громадянства, гарантіям конституційно-правового статусу особи. Основну увагу приділено проблемам, що виникають у зв’язку із забезпеченням конституційно-правового статусу особи в процесі діяльності державних органів різних гілок влади та недержавних організацій, які покликані сприяти реалізації та забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Зазначені питання висвітлюються на основі всебічного аналізу Конституції та конституційного законодавства України з точки зору втілення принципів пріоритету прав людини і громадянина, верховенства конституції, визнання прав і свобод людини найвищою соціальною цінністю. Сформульовано ряд висновків, пов’язаних із визначенням поняття конституційно-правового статусу, систематизації його принципів, запропоновано рекомендації, спрямовані на забезпечення конституцій- но-правового статусу людини і громадянина в Україні у частині підвищення ефективності діяльності органів державної влади, удосконалення чинного вітчизняного законодавства у галузі прав людини.
 • Документ
  Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні
  (2007) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S.; Орзіх Марко Пилипович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. На основі системного підходу автор доводить необхідність розширення рамок наукового дослідження і виділення конституційної імплементації міжнародних договорів в цілому як самостійної складової більш загального явища національної імплементації міжнародно-правових норм. У зв’язку з цим комплексно розглядається механізм конституційної імплементації міжнародних договорів, виокремлюються його правова, організаційна та функціональна складові; досліджуються недоліки функціонування механізму конституційної імплементації та пропонуються шляхи їх вирішення. Особливої уваги приділено аналізові практичних результатів впливу, здійснюваного конституційним правом як нормативним інституційним регулятором, на дію міжнародних договорів в Україні. Сформульовано низку положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення конституційного і поточного законодавства, правозастосовної практики з метою підвищення ефективності реалізації на національному рівні міжнародно-договірних зобов’язань України.
 • Документ
  Договір як джерело конституційного права України
  (1999) Резніченко, Семен Васильович; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V.; Баймуратов Михайло Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. У дисертації досліджуються процеси та правові підстави становлення й використання договору як джерела конституційного права України. Відзначається, що в сучасних умовах розбудови української держави договірна форма взаємовідносин суб'єктів конституційного права не тільки може та має стати оптимальною формою вирішення суперечливих ситуацій, що виникають у процесі функціонування суспільства, держави та особистості, але й стає ординарним джерелом конституційного права, набуваючи дедалі більшого поширення в державно-правовій дійсності.