Бігняк Олександр Валентинович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Державний моніторинг за використанням віртуальних валют як один з потенційних ризиків для акціонерів
  (Одеса : Фенікс, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Запровадження процедур «сквіз-аут» та «селл-аут» в корпоративному законодавстві України
  (ВД «Гельветика», 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Міжнародні організації на захисті прав людини при використанні криптовалют
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бігняк, Олександр Валентинович
  У статті зазначено, що криптовалюта як досягнення науково-технічного прогресу зближує континенти й полегшує загально-людське спілкування, а, отже, ще й з цих причин, потребує відповідного регулювання і вирішення колізій, що виникають.
 • Документ
  European Court of Human Rights as an instrument for property rights protection
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bihniak, O. V.
 • Документ
  Право справедливості в міжнародному праві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Бігняк, О. В.
 • Документ
  Правовий режим роботи системи SWIFT як елементу міжнародної банківської системи під час війни в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Європейський суд з прав людини як інструмент захисту права власності
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V.
  Стаття присвячена дослідженню одного з найбільш ефективних міжнародних органів в сфері захисту прав і свобод людини – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), важливою функцією якого є забезпечення неухильного дотримання і виконання норм конвенції державами-учасниками, зокрема, з питань захисту права власності. Зокрема, проаналізовано зміни до національного законодавства в розрізі правозастосовної практики ЄСПЛ як джерела права при розгляді справ українськими судами, в тому числі справ про захист права власності. Автор приходить до висновку, що суд встає на захист тільки тих прав, які прописані в Конвенції та протоколах до неї. Увага автора звертається на те, що важливість Конвенції обумовлена зокрема широтою закріплених в ній прав і їх тлумаченням. Аналізується прецедентна практика ЄСПЛ у сфері захисту права власності, а також досліджуються основні позиції ЄСПЛ щодо юридичної природи та змісту понять «майно», «власність», «право захисту права власності», «захист майна» і «законні очікування». Показано, що до власності в контексті практики ЄСПЛ може ставитися значний перелік активів як матеріального, так і нематеріального характеру, зокрема нерухоме майно, рухоме майно, право на пенсію, акції компанії, господарські інтереси, пов'язані з управлінням бізнесом, а також управління клієнтурою ( ділова репутація, нематеріальні активи і т.д.), клієнти компанії, законні розрахунки щодо настання певних обставин, рішення арбітражного органу в зв'язку з суперечкою тощо. Значна увага в роботі приділяється дослідженню поняття і змісту права власності відповідно до Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, зокрема, в контексті мирного володіння своєю власністю. Розкриваються головні складові принципу правомірного втручання в право власності, а саме: а) чи є втручання законним; б) переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним певним цілям. Аналізуючи практику ЄСПЛ, при розгляді справ в яких мова йде про порушення норм ст. 1 Першого Протоколу, автор приходить до висновку, що Суд виходить з аналізу трьох частин норми в їх сукупності: 1) принцип мирного володіння майном; 2) порушення такого принципу; 3) контроль за здійсненням права на мирне володіння майном. Паралельно автором розкриваються також і суміжні питання (справедливий баланс, межі дозволеного втручання і т.д.).
 • Документ
  Загальнотеоретичні підходи до поняття права на  захист корпоративних прав
  (Одеса, 2018) Бігняк, Олександр Валентинович
  Стаття присвячена дослідженню сутності категорійного апарату «право на захист» та «захист права». На підставі аналізу загальнотеоретичних положень цивільного права визначена правова природа даних категорій, перелік підстав для виникнення права на захист, матеріально-правовий та процесуально-правовий зміст даних категорій з врахуванням особливостей корпоративних правовідносин.
 • Документ
  Lecture course of corporate law. Lecture 3. Features of legal status of certain types of corporations
  (Одеса, 2017) Бігняк, Олександр Володимирович
 • Документ
  Online mediation due to the quarantine caused by COVID-19 Pandemic
  (University of Zulia, 2021) Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugоdnikov, Andrii; Донцов, Денис Юрійович; Донцов, Д. Ю.; Донцов, Денис Юрьевич; Dontsov, Denys Yu.; Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bignyak, Oleksandr; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Панова, Людмила Вячеславівна; Панова, Л. В.; Панова, Людмила Вячеславовна; Panova, Liudmyla V.; Panova, Liydmyla
  The institute of mediation is becoming increasingly popular. This is due to several factors, including the possibility to save on attorneys' fees and court costs. Mediation also helps to save a lot of time and find a solution to the conflict that would satisfy both parties as quickly as possible. During the pandemic, the institution of mediation, like many other spheres of public life, moved online. The mediation process itself involves individuals who use online communication or even artificial intelligence, such as chatbots. Thus, in connection with the transition of mediation to the online plane, there is a need for legal support for the use of innovative technologies in the field of mediation. Thus, the article is relevant and timely in terms of quarantine restrictions. The object of research is public relations in the field of online mediation. The authors of the article used general and special research methods. The authors of the article concluded that online mediation is a useful institution, but the implementation of appropriate procedures must take care to protect private information, as there is no full control over the situation outside the camera of a computer, tablet, phone, or other device with access on the Internet.
 • Документ
  Topical issues of protection of intellectual property in the CiS
  (Notyreg Hispania, S.L., 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.
  Global economy of the XXI century is characterised by qualitative transformations in determining the vectors of further development of economic progress. In this context, the importance of intellectual property is growing, and the creation of innovative technologies and cultural achievements, investments in intellectually intensive industries lose their economic sense if the rights to intellectual property are insecurely protected. Moreover, counteraction to violations of intellectual property rights in states will affect their investment attractiveness, their place in the global trading system, and the competitiveness of intellectual resources. All this determines the exceptional importance of protecting intellectual property, both for each individual person and for the state as a whole. As a result of the comparative study, the following conclusions have been formulated: 1) at the present stage of development of society, one of the priority areas of state policy in the CIS countries is the protection of intellectual property rights; 2) the provision by the state of the appropriate level of legal protection of the results of intellectual activity, the high standards of protection of intellectual property rights that are adhered to and which the public can use, together indicate that the relevant state, at least in the field of intellectual property law, can be characterised as legal; 3) the protection of intellectual property in civil proceedings is a new and theoretically undeveloped issue for the science of civil law, and therefore needs further scientific research and reform of the legal regulation of relations in the field of intellectual property in the context of modern realities; 4) the implementation of methods for protecting intellectual property rights on the Internet in the territory of the CIS countries, as well as the introduction of preventive measures, is a very multifaceted issue, the solution of which on the territory of the studied states has not yet been found; 5) it is proposed and justified the feasibility of forming a transboundary group of experts of the CIS countries, the main vector of which would be the identification of problematic issues in the field of protection of intellectual property rights, as well as the creation of a single conceptual approach with an effective mechanism for testing it in the field of intellectual property protection, followed by its legalisation at national levels.
 • Документ
  Історія дипломатії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2021) Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2020) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Проблеми регулювання криптовалют у міжнародному приватному праві
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Virtual organizations in the context of eurointegration
  (Одеса : Гельветика, 2018) Bignyak, O. V.; Бігняк, О. В.
 • Документ
  Особливості захисту корпоративних прав держави
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Byhniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні
  (2018-11-09) Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці цивільноправовим дослідженням проблем захисту корпоративних прав в Україні із застосуванням концептного підходу. У дисертації сформульовано концепцію цивільно-правового захисту корпоративних прав як концепту, як елементу механізму правового регулювання, як правового інституту, як конструкту. Досліджено поняття та особливості корпорацій. Виявлено особливості створення та функціонування юридичних осіб корпоративного типу в Україні (квазікорпорацій). Розглянуто поняття форм, способів та засобів захисту корпоративних прав. Досліджено особливості захисту корпоративних прав держави, корпоративних прав учасників акціонерних товариств. Окреслено перспективи розвитку правового регулювання захисту корпоративних прав на сучасному етапі розвитку України. Охарактеризовано правову природу та запропоновано класифікацію форм захисту корпоративних прав, досліджено матеріально-правові способи захисту корпоративних прав, правова природа та види корпоративних спорів. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення чинного законодавства України щодо правового регулювання захисту корпоративних прав.
 • Документ
  Віртуальні організації: до визначення поняття
  (2017) Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.
 • Документ
  Напрямки вдосконалення корпоративного управління в аспекті захисту корпоративних прав учасників корпоративних відносин
  (2017) Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.
  У даній статті аналізуються проблеми недосконалості корпоративного управління, що має влив на механізми захисту суб’єктивних корпоративних прав. Обґрунтовується необхідність закріплення в законодавстві дієвих положень корпоративного управління, чіткої процедури, що дозволить забезпечити захист прав та інте ресів учасників корпоративних правовідносин.