12.00.01

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 88
 • Документ
  Суверенитет союзной республики: экологический аспект
  (Одесса, 1991) Дудченко, Валентина Витальевна
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення права на особисту недоторканність: загальнотеоретичне дослідження
  (2015) Пожар, Ольга Миколаївна; Пожар, Ольга Николаевна; Pozhar, Ol'ga
  Дисертація присвячена комплексному дослідженю сутності, значення, змісту та нормативного забезпечення права на особисту недоторканність у загальнотеоретичному аспекті, виявленню проблемних питань закріплення та реалізації цього права та формулюванню пропозиції щодо їх вирішення. Розглянуто генезу та сучасний стан права на особисту недоторканність людини; досліджено поняття та зміст інституту особистої недоторканності як комплексного міжгалузевого інституту в системі права України. Визначено сутність та систему існуючих правових імунітетів, привілеїв та обмежень у сфері особистої недоторканності. Гарантії права на особисту недоторканність визначено як передбачену міжнародно-універсальними, міжнародно-регіональними та національними нормативно-правовими актами систему загальних умов, а також юридичних засобів, що забезпечують реалізацію права на особисту недоторканність. Серед правових гарантій реалізації права на особисту недоторканність виокремлено: юридичні засоби правової інституціалізації права на особисту недоторканність (закріплення права на особисту недоторканність); юридичні засоби попередження та припинення порушень права на особисту недоторканність; засоби судового захисту; засоби юридичної відповідальності та компенсаторно-відновлювальні засоби; юридичні засоби нагляду і контролю за забезпеченням права на особисту недоторканність. Разроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України, спрямовані на підвищення ефективності нормативно-правового забезпечення права на особисту недоторканність.
 • Документ
  Правове положення діаспори: загальнотеоретичне дослідження
  (2015) Фурдик, Тетяна Михайлівна; Фурдык, Татьяна Михайловна; Furdyk, Tetyana M.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертацію присвячено теоретичним проблемам формування правового положення діаспори. Дослідження діаспори здійснено з використанням антропологічного, аксіологічного та герменевтичного підходів. Визначено місце діаспори у системі суб'єктів права. На основі поділу колективних суб'єктів права-спільнот на організовані та неорганізовані виявлено специфіку розмежування діаспори та національної меншини. З'ясовано зміст державної діаспоральної політики у системі державної політики. Вона розуміється як напрям державної політики, в межах якого визначається правовий статус іноземної діаспори всередині держави та національної діаспори за її межами, створюються нормативно- правові та організаційні основи взаємодії з діаспорою та реалізуються моделі впливу на діаспору з метою досягнення зовнішньополітичних та внутрішньополітичних цілей. Визначено, що основним напрямом реалізації державної діаспоральної політики є захист прав закордонних співвітчизників. Досліджено напрями впливу діаспори на розвиток сучасного права та сучасної держави. Перший напрям пов'язаний з участю діаспори у нормотворчому процесі у ролі лобі. Другий напрям - участь діаспори у формуванні глобальної правової системи. Третій напрям - створення передумов для дифузії правових норм та правових систем держав розселення.
 • Документ
  Губернатор в державному механізмі Російської імперії в другій половині XIX ст. (на матеріалах Харківської губернії): історнко-правове дослідження
  (1999) Грицак, Василь Миколайович; Грицак, Василий Николаевич; Gritsak, Vasyl М.; Ярмиш Олександр Назарович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. У дисертації вперше в українській історико-правовій науці спеціально досліджується інститут губернаторської влади другої половини XIX ст. на матеріалах однієї з найбільш розвинених у господарському, суспільно- політичному та культурному плані губерній на території України. Узагальнено великий фактичний та науковий матеріал щодо правового положення, напрямів та особливостей діяльності губернаторів, показано їх відносини (перш за все правові) з вищими та іншими центральними органами державної влади та їх агентами на місцях, органами земського та міського самоврядування. Практичне значення роботи полягає в узагальненні історичного досвіду (як позитивного, так і негативного) реформування та еволюції іержавного управління як фунту для його переосмислення і використання 1 умовах сучасної адміністративної реформи.
 • Документ
  Правове мислення у різновидах правової діяльності: загальнотеоретичне дослідження
  (2015) Андрюшко, Ірина Ярославівна; Андрюшко, Ирина Ярославовна; Andriushko, Iryna Ya.; Дудченко Валентина Віталіївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2015. Дисертацію присвячено праксеологічному виміру правового мислення, в призмі якого досліджено особливості інституціоналізації правового мислення в правовій діяльності. Обґрунтовано необхідність класифікації правової діяльності з урахуванням змісту та засобів правового мислення на фахову (теоретичну, практичну) та нефахову (нормотворчу діяльність, діяльність з охорони правопорядку, публічне управління та правову діяльність громадян). Досліджено етапи, принципи правового мислення у теоретичній та практичній фаховій діяльності; кореляцію правового мислення і правової діяльності; систему процедурних, змістовних, визначальних засобів правового мислення у нормотворчості, правозастосуваНні та інтерпретаційній діяльності; некомпетентність як результат деформації правового мислення. Доведено, що в змісті нефахової діяльності значну роль відіграють не засоби правового мислення, а образ права, який може мати як раціональне, так і нераціональне забарвлення.
 • Документ
  Розрахункові правовідносини y господарчому обігу України у 1917-1997 роках (історико-правові аспекти)
  (1998) Мінченко, Раїса Миколаївна; Минченко, Раиса Николаевна; Minchenko, Raisa М.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на эдобупя наукового ступеня кандидата юридичних наук за .спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень - Одеська державна юридична академія, 1390. Дисертацію присвячено проблемі дослідження на підставі аналізу історії формування і розвитку розрахункових правовідносин в господарчому обігу України, визначити їх чинники, особливості та сутність ,на різних етапах історії України, і на цьому підґрунті встановити тенденції, що існували і існують у цій галузі, можливі напрямки формування законодавства у цій сфері у сучасний період та його вдосконалення.
 • Документ
  Європейська економічна міждержавна інтеграція (XIX ст. - поч. 30-х pp. XX ст.): історико-правове дослідження
  (2015) Кацин, Михайло Юхимович; Кацин, Михаил Ефимович; Katsyn, Mykhailo Yu.; Вишняков Олександр Костянтинович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спецільністю 12. 00. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса 2015. Дисертація присвячена історико-правовому дослідженню європейської економічної міждержавної інтеграції (XIX ст. - поч. 30-х pp. XX ст.). Запропоновано авторське визначення понять: «економічна міждержавна інтеграція», «економічна міждержавна інтеграційна система». Проаналізовано різні форми економічних міждержавних інтеграційних систем, яких було вироблено протягом економічних міждержавних процесів, які мали місце в Німеччині, Австро-Угорщині та Італії протягом XIX ст., що свідчить про взаємозв'язок між економічною, політичною та правовою інтеграцією. Запропоновано нове бачення ролі Ліги Націй та її структурних організацій, які відіграли важливу роль у процесі економічного зближення європейських держав. Протягом змістовних діскусій, що точилися за сприяння Ліги Націй, було сформульовано три механізми відновлення економічного міждержавного процесу в Європі: створення всеохоплючога європейського митного союзу, укладення серії комерційних угод, які містили би положення щодо надання режиму найбільшого сприяння у торгівлі, створення міждержавних картелів. Проаналізовано економічні міждержавні інтеграційні проекти міжвоєнного періоду. Дослідженно Австро-Німецький митний союз 1931 р , Конвенцію Оучі 1932 р. як приклади європейської економічної міждержавної інтеграції на регіональній основі.
 • Документ
  Державний лад Азербайджанської Демократичної Республіки (1918-1920 pp.)
  (1998) Даміров, Мехман Алішах огли; Дамиров, Мехман Алишах огли; Damirov, Mehman А.; Музиченко Петро Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 _ теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1998. Дисертацію присвячено проблемі дослідження основ державного ладу Азербайджану у 1918- 1920-х роках. У роботі вперше на основі комплексного та системного аналізу історико-наукових фактів, архівних матеріалів і законодавчих актів досліджується процес відновлення та створення засад демократичного державного ладу; визначаються загальні характерні закономірності і специфічні особливості організації органів державної влади та місцевого самоврядування, місце кожного з них у державному механізмі, к структура, функції, соціальний склад і т.п.; також визначаються особливості вживання принципу розподілу влад; вивчаються основні напрямки діяльності державних органів з метою виявлення науково обгрунтованих рекомендацій щодо використання практики цієї діяльності в процесі державного будівництва в сучасному Азербайджані, який є визнаним спадкоємцем АДР.
 • Документ
  Верховенство права і законність в організації та діяльності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження
  (2015) Савенко, Дмитро Леонідович; Савенко, Дмитрий Леонидович; Savenko, Dmytro L.; Бехруз Хашматулла
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню верховенства права і законності в організації та діяльності прокуратури України як інституту сучасної Української держави. Верховенство права визначено як одну з найскладніших і найбільш неоднозначних ідей сучасної правової думки. Такий його статус пов'язаний, у першу чергу, з тим, що вона постає як різноманітна, надзвичайно комплексна і багаторівнева теоретична і філософсько-правова конструкція, яка є не тільки засобом розуміння права і держави, але і реальним дієвим механізмом забезпечення правопорядку. Охарактеризовано принцип законності як єдиний критерій оцінки дій піднаглядних суб'єктів з позиції відповідності чи невідповідності правовим розпорядженням. Здійснено аналіз функцій та завдань прокуратури за роки незалежності України, що зазнали суттєвих змін, спрямованих на трансформацію вітчизняної моделі прокуратури, розвиток її правозахисного потенціалу у сфері охорони прав і свобод людини й посилення позицій у системі забезпечення національної безпеки. Разом із тим, конституційно- правовий статус та функції прокуратури, які отримали відображення в Законі України «Про прокуратуру» 2014 р., вимагають подальшого удосконалення, враховуючи соціально-економічні, політичні та правові зміни у житті країни. Удосконалення і підвищення ефективності діяльності співробітників прокуратури безпосередньо залежить від їх правової свідомості та правової культури, а також їх психологічної готовності в умовах максимальної інформаційної відкритості стояти на сторожі законних інтересів учасників судочинства.
 • Документ
  Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі інституту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження
  (2015) Андрусяк, Вадим Григорович; Андрусяк, Вадим Григорьевич; Andrusyk, Vadym G.; Бехруз Хашматулла
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням, присвяченим правозахисній функції прокуратури як інституту сучасної Української держави у контексті Закону України «Про прокуратуру» 2014 р. Обгрунтовано, що правозахисна функція є інтегрованим, напрямом діяльності прокуратури як інституту сучасної держави, а також сформовано 18 таке її визначення: правозахисна функція прокуратури - це напрямок діяльності прокурорської системи, яке є інституціоналізованою формою правозахисної функції держави, і в рамках якого на підставі законодавства здійснюється захист прав, свобод і законних інтересів громадянина і суспільства. Використано парадигмальний підхід при дослідженні правозахисної функції сучасної демократичної держави і прокуратури як найважливішої ланки в її механізмові. Визначено, що нормативний аспект функціонування прокуратури є вираженням її генеральної правозахисної функції. Доведено, що здійснення прокуратурою правозахисної функції базується на традиціях правового розвитку. Здійснено порівняльне дослідження положень нового Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про прокуратуру» 1991 р. та нормативно-правових актів міжнародного характеру у сфері регламентації правозахисної діяльності прокуратури України.
 • Документ
  Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні
  (2013) Чистякова, Юлія Володимирівна; Чистякова, Юлия Владимировна; Chistkikova, Yulia V.; Дамірлі Мехман Аліших огли
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації уперше у вітчизняному правознавстві досліджено проблеми застосування семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні, розроблено концептуальні основи такого застосування. Розглянуто мовленнєву форму втілення права, яка є підставою для застосування семіотичних ідей У правовому пізнанні. Визначено основні компоненти семіотичного аналізу права, і при дослідженні правових знаків та їх конструкцій запропоновано впроваджувати концепцію структурної семіотики. Визначено необхідність першочерговості семіотичного аналізу предмета порівняльно-правового дослідження та можливості його застосування у поєднанні з іншими методологічними підходами. Порівняльне вивчення правової реальності через знакові системи передбачає як внутрішнє дослідження правових систем, так і визначення їх зв'язків з іншими знаковими системами, що, безумовно, дозволяє надати всебічну характеристику правовим явищам. Визначено ряд напрямів порівняльно-правових досліджень, використання в яких семіотичного підходу є найбільш важливим та нагальним. До таких належать: визначення загального та особливого у сприйнятті правових знакових конструкцій у різних правових системах, питання уніфікації та гармонізації норм права, здійснення класифікації правових явищ у порівняльному правознавстві, переклад правових текстів, порівняльний діахронний аналіз тощо. Здійснено апробацію застосування семіотичного підходу на прикладі конкретних порівняльно-правових досліджень, яка продемонструвала, що застосування цього методологічного підходу сприяло уникненню помилок, неправильних ототожнень, синонімії та омонімії, чіткому розмежуванню різниці у функціонуванні правових знаків різних правових систем, можливості та мірі їх зближення і взаємодії.
 • Документ
  Компетентна правова культура в механізмі формування та реалізації українського права
  (2012) Целуйко, Михайло Федорович; Целуйко, Михаил Федорович; Tseluyko, Mykhailo F.; Завальнюк Володимир Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, методологічних та правових питань компетентної правової культури в механізмі формування та реалізації українського права. З'ясовано основні концепції компетентної правової культури у вітчизняній правовій науці. Конкретизовано поняття «компетентна культура» та її складові. Детально досліджено інститут компетентної правової культури представників державної влади в Україні. Встановлено особливе значення для держави і суспільства компетентної правової культури, в якій переплетені професіоналізм і компетентна етика, що відіграють головну роль у діяльності будь-якого представника юридичної професії. Подано тлумачення понять «компетентна культура», «компетентна правова культура», «культура думки», «культура розуму», «культура мислення», «культура свідомості», «професія», «діяльність», «спеціальна культура». Запропоновано ряд заходів щодо створення необхідних умов розвитку компетентної правової культури у сфері правотворчості (формування права). Обгрунтовано факт особливого значення для держави і суспільства компетентної правової культури. Особливу увагу приділено дослідженню ролі компетентної правової культури в механізмі формування та реалізації українського права, шо послужить удосконаленню законодавчого процесу та формуванню більш високого рівня культури правотворчості та правозастосування в Україні.
 • Документ
  Державотворення в Ізраїлі і Палестині в їх співвідношенні
  (1999) Халабі, Абдульмалік Талеб; Халаби, Абдульмалик Талеб; Halabi, Abdelmalik Taleb; Сурілов Олексій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. На основі теоретичного аналізу, узагальнення історичної практики досліджуються питання утворення і розвитку держави Ізраїль (Ереи- Ісраель) і арабської державності в Палестині. Автор окремо приділяє увагу виникненню єврейського народу і його трагічній долі, висловлює своє розуміння сіонізму, розкриває процес утворення єврейської нації в межах сучасного Ізраїлю. Особлива увага приділяється міжнародно-правовим актам незалежності Ізраїлю, його боротьбі за виживання. Окремо дисертант висвітлює складний і суперечливий процес боротьби народу Палестини за міжнародне визнання його державності, за вивід ізраїльських військ із окупованих територій. Автор вважає, шо обидві країни, Палестина і Ізраїль, повинні відмовитись від взаємної конфронтації і стати на шлях миру і співробітництва.
 • Документ
  Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (ІУ-УІ ст.ст.)
  (2001) Форманюк, Василь Іванович; Форманюк, Василий Иванович; Formanyuk, Vasyl І.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна юридичні академія'; Одеса, 2001. Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування візантійської (греко-римської) системи шлюбно-сімейного права, період становлення якого припадає на ІУ-УІ ст. і поділяється на два етапи: греко-римське право "доюстаніанової доби" і візантійське право доби Юстиніана. Визначається специфіка місця шлюбно-сімейного права у структурі візантійської культури, його світоглядне підґрунтя, чинники і засади формування. Характеризується стан джерел, розуміння шлюбу, умови його укладення та припинення, стосунки між подружжям. Досліджується характер трансформацій, що відбуваються у цей час на підґрунті класичного римського права, а також ті докорінні зміни, яких інститут шлюбу зазнає у правління Юстиніана і під впливом християнської ідеології. У дисертації обґрунтовується закономірність такого розвитку візантійського шлюбно-сімейного права і наявність подібних тенденцій у формуванні аналогічних інститутів в Україні, які мають бути враховані в процесі законотворчості.
 • Документ
  Охоронний апарат Української Держави (квітень - грудень 1918 р.): історико-правове дослідження
  (2000) Тимощук, Олександр Валентинович; Тимощук, Александр Валентинович; Timoscbiik, Oleksandr V.; Ярмиш Олександр Назарович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2000. Автор висвітлив історичні передумови та організаційно-правові засади створення охоронного апарату Української Держави 1918 р., визначив сутність охоронної концепції гетьмана Павла Скоропадського та форми її нормативного забезпечення. Встановлено, що структурними елементами охоронної системи останнього українського гетьманату були підрозділи Державної варти МВС, воєнізована адміністрація та служба безпеки голови держави, центральні установи та територіальні військово-охоронні підрозділи, військові частини особливого призначення, охоронні установи та збройні сили міністерств фінансів, шляхів і земельних справ, судовий апарат та заклади виконання покарань, а також добровольчі охоронні формування. Доводиться, що розгалужений гетьманський охоронний апарат створювався на підставі широкого використання російської імперської нормативної спадщини з урахуванням українських національних особливостей та історичного моменту. Неспроможність охоронної системи, збудованої П. Скоропадським, забезпечити непохитність його влади зумовлена причинами не організаційного, а політичного характеру. Спростовуються визначення державно-політичного режиму гетьмана як "диктаторського", "маріонеткового", а його охоронного апарату як "карального", "репресивного".
 • Документ
  Місцеве самоврядування м. Одеси в середині XIX століття: історико-правове дослідження
  (2000) Стременовський, Сергій Миколайович; Стременовский, Сергей Николаевич; Stremenovskiy, Sergiy M.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація присвячена проблемі становлення органів місцевого самоврядування в м. Одесі в середині XIX століття. Розкриті особливості формування і діяльність Шестигласної Думи, освячений процес утворення нових органів місцеве самоврядування - Загальної і Розпорядливої дум, їх структура і компетенція. Проаналізована значна кількість архівних матеріалів і нормативно-правових актів, особливо Положення про громадське управління м. Одеси. Виявлені причини, які як позитивно, так і негативно впливали на діяльність реформованих органів місцевого самоврядування м. Одеси в середині XIX століття.
 • Документ
  Правова система України-Гетьманщини у другій половині XVII - 80-х pp. XVIII ст
  (2011) Остапенко, Тимур Олександрович; Остапенко, Тимур Александрович; Ostapenko, Timur O.; Аніщук Ніна Володимирівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. - Національний університет „Одеська юридична академія", Одеса, 2010. У дисертації розглядається процес формування правової системи України-Гетьманщини другої половини XVII - 80-х pp. XVIII ст. Досліджуються становлення та генезис головних елементів правової системи у цей період, вивчаються її внутрішня структура та джерела формування. Розглядається проблема застосування основних джерел права, які діяли в Україні-Гетьманщині, а саме - звичаєвого права, німецького міського права, Статуту Великого князівства Литовського 1588 року тощо. Здійснюється аналіз основних напрямків систематизації права України-Гетьманщини. Серед найбільш важливих результатів систематизаційних робіт особлива увага приділяється „Правам, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року. Аналізуються стан та рівень розвитку матеріального та процесуального права як важливих компонентів правової системи України-Гетьманщини у досліджуваний часовий період.
 • Документ
  Динаміка правової культури
  (1999) Станік, Сюзанна Романівна; Станик, Сюзанна Романовна; Stanyk, Syuzanna R.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. Дисертація присвячена розкриттю рушійних сил правової культури, взаємодії національних правових культур, при якій відбувається зміна їх культурних складових (законодавства, судової практики, юридичної науки, юридичної освіти та ін.). В роботі розвивається новий підхід до правової культури, оснований на сучасному баченні складових правової культури. Запроваджуються в науковий обіг такі поняття як динаміка правової культури, правова акультурація, діалог правових культур. Це дозволяє висунути дослідження правової культури на нові рубежі з обліком інтенсивних процесів взаємодії національних правових культур. Значення цієї проблеми для України розкривається на прикладі адаптації законодавства України до норм і стандартів прав людини, а також гармонізації законодавства України з нормативними актами Європейського Союзу. Результати розгляду динаміки правової культури дозволяють поставити завдання збереження національної правової культури, оскільки наростання діалогу правових культур вимагає від правової культури України як здібності до засвоєння інновацій, так і стійкості в збереженні своїх правових традицій, правових цінностей і норм.
 • Документ
  Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-компаративістське дослідження
  (2012) Скрипник, Оксана В'ячеславівна; Скрыпник, Оксана Вячеславовна; Skripnik, Oksana V.; Аракелян Мінас Рамзесович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. В дисертації розробляється теорія юридичної концепції як явища онтологічної та гносеологічної сфери, оскільки вона представляється і як реально існуючий об'єкт, органічний елемент, структурна організація власне змісту правової матерії, і як засіб пізнання й тлумачення права, що володіє абстракгно-теоретичним потенціалом дослідження. Переглянуто знання щодо конкретизації змісту юридичних конструкцій, що дає можливість визначити такі її прояви (компоненти) як правова категорія, яка є формою відображення правової дійсності, системоутворюючим логічним вузлом розуміння суті правового явища, і правова модель, що служить засобом вираження внутрішньої структури складного правового явища, несе інформацію про об'єкт, визначає «субстанціональність» права. Запропоновано новий погляд на інститут спадкування крізь призму системи юридичної конструкції, що є ключовим, визначальним елементом власного змісту спадкового права. Встановлено, що моделями спадкових відносин, що типізуються, є спадкові системи (мега-конструкції), різноманітність яких зумовлена відмінністю способів організації часток (конструкцій), що становить структуру інституту спадкування у конкретній правовій системі. Теоретико-методологічне і порівняльно-правове дослідження типізованих моделей спадкових відносин у країнах Західної Європи дозволило виявити передумови формування двох основних систем спадкування (мета-конструкцій) - романської і германської. В Україні жодної з виявлених систем спадкування у чистому вигляді не існує.