Часопис цивілістики. Випуск 35

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Часопис цивілістики : науково-практичний журнал, вип. 35.
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
 • Документ
  Рецензія на збірник статей У. Е. Батлера «Мудрість порівняльного правознавства»
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Chanysheva, Alina R.
 • Документ
  Електронні докази: вдале нововведення чи дефект законодавства
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Андрієвська, Людмила Олексіївна; Андрієвська, Л. О.; Andriievska, Liudmyla O.; Міцкевич, Вікторія Олексіївна; Міцкевич, В. О.; Mitskevych, Viktoriia O.; Пащенко, Юлія Олександрівна
  У статті досліджено поняття електронних доказів у різних аспектах, досліджено процес виникнення і становлення таких доказів як одного з видів доказування в цивільному судочинстві. Виявлено основні моменти правового режиму та їх допустимості в цивільному судочинстві. Визначено основні переваги й недоліки електронних доказів у процесі доказування. Вивчено та проаналізовано значення електронних доказів у законодавстві зарубіжних країн.
 • Документ
  European Union regulation of state aids and professional football (part 1)
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Ramón Terol, Gómez
  1. Introducción: la problemática compatibilidad de la financiación pública del deporte (fútbol) profesional con el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea. 2. Referencia a las previsiones del Derecho de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. 2.1. La regulación de los artículos 107 a 109 TFUE. 2.2. La referencia al deporte del Reglamento (UE) 2015/1588, del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales. 2.3. La financiación de infraestructuras deportivas en el Reglamento (UE) No 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE.
 • Документ
  Право на забуття: здобуток європейський чи глобальний?
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Стаття присвячена дослідженню поняття, етапів формування та сучасних аспектів реалізації й захисту права фізичної особи на забуття. У статті акцентується увага на необхідності оновлення правового регулювання окремих особистих немайнових прав фізичної особи, що виникають і реалізуються в мережі інтернет і невід’ємно пов’язані з розвитком сучасних технологій та інформаційних сервісів. Таке оновлення пов’язується також із рекодифікацією цивільного законодавства України, яка має на меті створення новітніх правових конструкцій і механізмів. Наголошується на необхідності вдосконалення сучасних напрямів захисту персональних даних, передбачених GDPR, у тому числі через упровадження в сучасну систему цивільного законодавства України права на забуття. Надається визначення права на забуття, характеризується його зміст та окремі особливості застосування. Робиться висновок про європейські та світові перспективи розвитку права на забуття й можливі проблеми його впровадження та реалізації. Також порушується питання про можливість, доцільність і відповідність звичного формату правового регулювання суспільних відносин для відносин, що виникають у мережі інтернет, і робиться висновок про необхідність перегляду деяких моделей правового регулювання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку законодавства і права. Окрема увага приділяється напрямам розвитку права на забуття в країнах-членах ЄС. Розглядається можливість імплементації права на забуття у вітчизняне законодавство України у світлі рекодифікації цивільного законодавства. Характеризуються окремі рішення європейських судів з питань захисту права на забуття й наголошується на необхідності детального дослідження таких рішень з метою формування практики правозастосування права на забуття в сучасному суспільстві. Унаслідок проведеного дослідження авторкою робиться висновок про те, що вже сьогодні право на забуття можна вважати європейським здобутком. Однак чи стане це право здобутком глобальним, мають показати час і практика.
 • Документ
  Використання інформаційних технологій як гарантія інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Dmytryshyn, Volodymyr S.
  Стаття присвячена аналізу особливостей використання інформаційних технологій як гарантії інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб. Зроблено висновок про виникнення загрози захищеності державної реєстрації юридичної особи за допомогою Інтернету й електронного підпису, в тому числі безпеки у використанні електронного підпису. Тому використання захищених електронних сервісів і кваліфікованих електронних підписів є одним із факторів гарантування інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб.
 • Документ
  Розпоряджання правами інтелектуальної власності на технології: цивільно-правовий аспект
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Дмитришин, Володимир Степанович; Дмитришин, В. С.; Dmytryshyn, Volodymyr S.
  У статті досліджено процес договірного, цивільно-правового розпоряджання правами на комплексний результат науково-технічної діяльності під узагальненою назвою «технологія», розглянуто співвідношення правової природи договору трансферу технологій і договорів про передання й ліцензування об’єктів інтелектуальної власності, їх особливості та істотні умови. Установлено, що договір про розпоряджання правами на технологію є комплексним цивільно-правовим договором про передання (надання прав на використання) об’єктів інтелектуальної власності, який містить у собі специфічні умови, що зазвичай включаються до більшості інших договорів про розпоряджання правами інтелектуальної власності.
 • Документ
  Формування концепції правового регулювання ведення справ іншої особи без її доручення в Україні та Польщі
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Пеструєв, Дмитро Миколайович; Пеструєв, Д. М.; Pestruiev, Dmytro M.
  У статті досліджено можливість гармонізації українського цивільного законодавства з європейським у напрямі вдосконалення захисту прав осіб, які вчиняють дії в інтересах іншої особи без її доручення (без спеціальних повноважень діяти так). Розглянуто питання формування інституту ведення справ без доручення в українському та польському цивільному законодавстві, особливо під кутом зору порівняння процесів, які мали місце в зазнаеній галузі. Задля проведення порівняльної характеристики правового регулювання відносин, що виникають із ведення справ іншої особи без її доручення за законодавством України та Польщі, проведено дослідження цього інституту з витоків, тобто з Римського права й до сьогодення. З огляду на те що вперше на українських землях відносини, які виникають із ведення чужих справ без доручення, врегульовано на тих територіях, котрі перебували під владою Австрії, у Цивільному кодексі для Східної Галичини увагу зосереджено більш детально на періоді панування Австро-угорської імперії, зауважуючи, що українська концепція регулювання ведення чужих справ без доручення формувалася головним чином на підґрунті адаптованої до місцевих умов концепції регулювання відповідних відносин Загального цивільного кодексу Австрії. Поза увагою не залишено й ті українські землі, що перебували під владою Російської імперії. Стосовно Польщі зазначено, що деякий час також мав місце австрійський вплив. Однак він був менш тривалий у часі, поступившись потім потужному впливу французької правової доктрини й законодавства (зокрема регулювання ведення справ без доручення відбувалося відповідно до концепції Французького цивільного кодексу).
 • Документ
  Відмова спадкоємця від права на прийняття спадщини: практичні питання
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Зінькевич, Юлія Євгенівна; Зінькевич, Ю. Є.; Zinkevych, Yuliia Ye.
  Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів здійснення суб’єктивного права на відмову від прийняття спадщини. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, що регулюють питання відмови від прийняття спадщини. Зроблено висновок, що терміни «відмова від прийняття спадщини» та «неприйняття спадщини» є різними правовими категоріями. З’ясовано юридичні наслідки пропущення спадкоємцем строку для прийняття спадщини. Проаналізована судова практика у справах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. Розглянуто нотаріальний порядок реалізації права на відмову від прийняття спадщини спадкоємцем. Сформульовано характерні ознаки відмови від прийняття спадщини. На підставі тлумачення норм чинного законодавства визначено види відмови від прийняття спадщини. Здійснено спробу узагальнити юридичні наслідки відмови від прийняття спадщини залежно від її видів у межах спадкування за заповітом і за законом. Визначено наслідки відкликання спадкоємцем своєї відмови від прийняття спадщини протягом строку, установленого для її прийняття. З’ясовано особливості нотаріального оформлення спадкових прав під час здійснення спадкоємцем відмови від прийняття спадщини.
 • Документ
  Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: оцінювання ризиків
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  Статтю присвячено оцінюванню нововведень у ЦК України, що стосуються запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо використання довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Визначено ризики, які очікують практиків під час застосування довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, у зв’язку з недоліками законодавства.
 • Документ
  Поняття, ознаки й особливості правової природи інтересу в цивільному праві
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Деревнін, Володимир Сергійович; Деревнін, В. С.; Derevnin, Volodymyr S.
  Стаття присвячена аналізу поняття, характерних ознак, правової природи інтересу в цивільному праві. Визначено, що це правовий зв’язок, що виникає між учасниками суспільних відносин на підставі правової ініціативи. Юридичний інтерес як категорія забезпечує рівність як формального, так і фактичного його учасників. Як висновок установлено, що юридичний інтерес – це правовий зв’язок, який виникає між учасниками суспільних відносин на основі правової ініціативи, що проявляється одним стосовно іншого, який очікує сприятливих юридичних наслідків власної правової ініціативи у вигляді певного блага. Відповідно, юридичний інтерес забезпечує як формальну (правову) рівність, так і фактичну рівність (рівноправ’я).
 • Документ
  Особливості цивільно-правової відповідальності за неналежне надання послуг пластичної хірургії
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
  У статті проведено аналіз особливостей цивільно-правової відповідальності за неналежне надання послуг пластичної хірургії. Розглядаються умови настання цивільно-правової відповідальності, до яких зараховують протиправність поведінки (дій або бездіяльності) виконавця послуг; шкоду як наслідок протиправної поведінки; причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою; вину. Окрім того, узагальнено та проаналізовано різноманітні наукові підходи щодо відмежування між договірною та деліктною відповідальністю.
 • Документ
  Правова колізія між набуттям права власності в момент отримання речі від неповноважного відчужувача й віндикацією
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Huivan, Petro D.
  Стаття присвячена вивченню актуального питання співвідношення правових механізмів переходу права власності до незаконного добросовісного набувача в момент отримання ним речі від неповноважного відчужувача та в порядку реалізації механізму набувальної давності. Автор праці вважає, що сучасна цивілістика не зовсім правильно оперує таким поняттям, як «способи заперечень проти віндикації», вимушено перетворюючи матеріальний речовий захист власності у фактичний спір про наявність чи відсутність права. Тому в статті розглянуто аспекти правової колізії між статичним правом власності неволодіючого власника й динамічним правом володіючого невласника. Установлено, що за наявності у володільця заперечень проти віндикації в позові має бути відмовлено не завдяки їм, а саме у зв’язку з відсутністю в позивача права, яке він міг би захистити за допомогою віндикації.
 • Документ
  Особливості розуміння цивільного права в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» як предмета адаптації до умов внутрішнього ринку ЄС. До другого входять проблеми визначення співвідношення цивільного й сімейного права. Зазначено, що існує загальна проблема вибору між приватноправовим (гуманітарним) підходом і підходом публічно-правовим (державно-регулятивним). Зазначені обставини мають бути враховані під час визначення алгоритму адаптації України до правової системи ЄС. При цьому мають бути вирішені також проблеми світоглядної, ментальної тощо сумісності, без чого не може бути досягнуто бажаного результату. Оскільки Україна належить до «цивілізацій фронтиру», неоднозначним є ставлення до дихотомії «приватне право» – «публічне право», не надто чітке визначення співвідношення концептів «приватне право – цивільне право», існує перманентна дискусія цивілістів із прибічниками концепції «господарського права» тощо.