Петлюченко Наталя Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  The concept of charisma in the political discourse of Germany and Ukraine: in search of new personalities and new ideas
  (ВД "Гельветика", 2019) Petlyuchenko, Natalia; Petlyuchenko, Natalia V.; Петлюченко, Наталя Володимирівна; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталья Владимировна
 • Документ
  Кинетическая специфика инспиративного дискурса харизматических политиков современной Германии
  (Одеса, 2017) Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Petlyuchenko, N. V.; Petlyuchenko, Nataliya V.
  У статті представлено результати дослідження кінетичного компонента інспіративного дискурсу сучасних німецьких політиків (Віллі Брандт, Йошка Фішер, Герхард Шредер, Йоахим Гаук), які в Німеччині є загальновизнаними харизма¬тиками. Аналізуються синхронні і асинхронні мовленнєвосупровідні жести правої руки відносно просодичної емфази в інспиративних зверненнях німецьких політиків до публіки.
 • Документ
  Контрастивная специфика президенсткого харизматического дискурса Германии и Украины
  (Фенікс, 2016) Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Petlyuchenko, N. V.
  У статті представлено результати контраствного аналізу президентського дискурсу Німеччини та України, що ви конано на матеріалі інавгураційних промов президентів України та Німеччини – Петра Порошенко і Йохима Гаука. У статті розглянуто статус президентського дискурсу та його жанрові особливості, описано компоненти харизматич ного іміджу президента, визначено іміджеві харизматичні контрасти в інавгураційних висту
 • Документ
  Grassroots-charisma: diskursive und experimentell-phonetische identification potenzieller charismatiker in der graswurzelbewegung Deutschlands und der Ukraine
  (ПП "Фенікс", 2018) Petljutschenko, Natalja; Petlyuchenko, N. V.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Петлюченко, Наталья Владимировна
  У статті представлено методологію експериментально-фонетичного дослідження мовних особистостей потенційних харизматиків у сучасній ініціативі від мас (англ. grassroots movement) Німеччини та України в зіставному аспекті. Уперше за- пропоновано лінгводискурсивну модель "відкриття" майбутнього харизматика (в німецькому та українському політично- му просторах), яка має тришарову структуру і враховує наступні типи харизми: (1) посадову харизму (нім. Amtscharisma, англ. the charisma of office), яку пов'язують із заняттям харизматиком посту канцлера або президента країни і яка корелює із хронологією кризових (харизматичних) і посткризових (раціональних) періодів у житті країни й суспільства. Здебільшого, ці періоди чергуються один з одним. Харизматиком може стати будь-який політик, наділений високою владою і спонукуваний у своїх вчинках значимістю високого посту; (2) публічну харизму, властиву певною мірою різним політикам, що посідають нижчі, ніж канцлерський або президентський, пости, але хортаторність (закличність) яких є дуже високою саме в кризовий період. Таких політиків визнають у суспільстві як харизматів. Їхня харизма багаторазово підтверджена медіа-ресурсами; (3) кореневу харизму (Grassroots-Charisma – термін наш. – Н. П.), яка перебуває на початку формування безпосередньо ініціативою від мас. Вона ще не має активного прояву в публічному просторі, утім, її риси можуть бути виявлені у неформальних лідерів методом безпосереднього спостереження за ними на мітингах, пікетах, зборах підписів та інших соціально-політичних акціях. Важливим тут є момент першого публічного приписування харизми, тобто перші визначення публічної особи як харизмата в медіа або в соціальних мережах. Дискурсивне портретування потенційно- го харизматика у двох грассрут-ініціативах (ініціативах від мас) і визначення контрастивних рис відбувається за чотирма параметрами (біологічним, соціальним, психологічним, лінгводискурсивним), що формують його/її харизматичний дискурс-портрет. Вирішальними є риторика публічних звернень, виразна бійцівська позиція, хортаторність, тембральні, просодичні та кінетико-мімічні характеристики, зовнішній вигляд, які надалі сприймаються й приписуються як харизма. Результати дослідження мають практичне застосування в галузях контрастної лінгвістики, міжкультурної комунікації, дискурсивних студій, прикладної фонетики.
 • Документ
  Charisma-korrelate in sprache und diskurs: kann ein idealtyp ein objekt der experimental-phonetischen forschung sein?
  (ПП "Фенікс", 2018) Petljutschenko, Natalja; Petljutschenko, N.; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна
  У статті представлено аналіз мовленнєвих корелятів харизми політичних лідерів у сучасному німецькому та українському політичному дискурсі і робиться спроба надати відповідь на питання, чи може ідеальний тип бути об'єктом мультимодальних фонетичних досліджень. Дискурсивний опис харизматичних лідерів у німецькому та українському політичному дискурсах та визначення їх контрастних ознак спирається на біологічні, соціальні, психологічні та лінгвістичні параметри, що формують їх харизматичні портрети. Вирішальне значення в цьому контексті має риторика публічного виступу, вираз- на бійцівська позиція, ентузіазм, наснага політика, які відбиваються у просодичних та кінетико-мімічних характеристиках мовця та сприймаються і приписуються йому/її як харизма. Просодична специфіка харизматичного дискурсу характеризується посиленням усіх його динамічних, тональних і темпоральних компонентів. У фонетичних дослідженнях такий акустичний ефект називається просодичним виділенням або просодичною емфазою. У даній роботі використовується термін просодична інтенсивність, під якою розуміється різка зміна висоти, гучності, темпу і пауз на змістовно навантажених ділянках мовлення, де містяться звернення, заклики, концепти із ціннісною семантикою. Харизматична риторика формується також кінетичною (кінетико-мімічною) складовою, яка функціонально пов'язана з просодичним оформленням мови і робить вплив більш ефективним. Харизматичні політичні меседжі супроводжуються акцентуючими co-speech-жестами одної або двох рук, кивками голови та рухами усього тіла, які підкреслюють ключові моменти всього виступу, тім самим підсилюючи загальний вплив усього виступу. Жест сприймається адресатом як «кінематична» форма вербальної харизматичної апеляції, через яку політик здійснює свій вплив на своїх послідовників та/або опонентів, заохочуючи їх до вчинення сумісних дій, спрямованих на досягнення певної мети. Харизматична риторика зароджується в політичній комунікації в умовах кризи або передвиборчій боротьбі і притаманна тим політикам, чия позиція не відповідає позиції більшості. Харизматичний ентузіазм і натхнення мають свою етноспецифіку (німецька рапсодичність, українська монотонність) і відображені в просодичному і жестовому виділенні, яке супроводжує як самостійні, так і службові або окремі частини мови і має автономність як модель харизматичної риторики. Резуль- тати цього дослідження можуть бути застосовані в дискурсивних студіях, прикладній фонетиці, порівняльній лінгвістиці та політичній комунікації.
 • Документ
  Ideal types in linguistics: new approaches to the study of the charisma concept in political discourse
  (2019) Petlyuchenko, Nataliya; Петлюченко, Наталія Володимирівна
  Феномен харизми є популярним об’єктом гуманітарних досліджень протягом останніх сотень років і породжує численні суперечки про його природу та форми серед соціологів, політологів, психологів, філософів, богословів, антропологів та лінгвістів. У статті представлено аналіз лінгводискурсивних корелятів харизми німецьких, американських та українських політичних лідерів та запропоновано нову лінгводискурсивну модель для визначення майбутніх харизматичних лідерів в ініціативі знизу (Grassroots) . Дискурсивний опис харизматичних лідерів та виявлення їх контрастних рис ґрунтується на біологічних, соціальних, психологічних та лінгвістичних чинниках, що формують їхні харизматичні дискурс-портрети. Вирішальне значення в цьому контексті має риторика публічної особистості, виразна бойова позиція, голосові та мімічні характеристики, які надалі сприймаються та приписуються її носіям як харизма. Для харизматичних політиків завжди були характерні гострі заяви, категоричні погляди та мобілізуючи промови. У статті розглянуто витоки теорії німецького соціолога Макса Вебера про харизматичне лідерство, хронологію походження та розвиток концепту "харизма" за період з 1910 р. по теперішній час, запропоновано методологію визначення майбутнього харизматика, визначено специфіку історичного табу на харизму в соціально-політичному дискурсі Німеччини та прагнення сучасного німецького суспільства до пошуків нового харизматика, проаналізовано формування ідеально-типового конструкту "харизматик" в різних політичних дискурсах з урахуванням кризових та посткризових періодів у розвитку країни (Німеччини, України, США) у контрастивній перспективі.
 • Документ
  Charisma & female expressiveness: language, ethnoculture, politics
  (Trnava : University of SS Cyril and Methodius, 2019) Петлюченко, Наталя Володимирівна; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, Natalia V.; Petlyuchenko, Natalia; Чернякова, Валерія Олексіївна; Чернякова, В. О.; Чернякова, Валерия Алексеевна; Cherniakova, Valeriia O.; Chernyakova, Valeria
  This paper represents a contrastive analysis of the verbal and paraverbal (prosodic and gesture) features of expressive female political speech in Latin America, Spain, and Ukraine. The language corpus consisted of public speeches delivered by Spanish-speaking female politicians Eva Peron, Christina de Kirchner, and Manuela Carmena, and Ukrainian female politicians Lesya Orobets, Iryna Farion, and Yulia Tymoshenko, who are attributed political charisma in public discourse. The article includes an overview of theoretical approaches to female speech studies and follows current trends in modern sociolinguistics, which, on the one hand, accumulate the classical methodology of studying the gender-related specifics of oral female speech based on social standing, age, and professional affiliation, and on the other hand, reflect the latest approaches to the contrastive analysis of socio-political discourse both in the Spanish-Speaking World (Spain and Latin America) and in Ukraine. We offer a novel method of multimodal analysis for studying voice and kinetic means of the expressive speech of female politicians in Spain, Latin America, and Ukraine. This allows determining the ethnospecific correlates of expressiveness in the speech of female politicians at the verbal and paraverbal levels and building an updated model of female charismatic expressiveness based on the integrity of its verbal and paraverbal categories. Charismatic rhetoric originates in political communication in times of crisis and is characteristic of politicians whose stand is not consistent with the majority position. Charismatic enthusiasm and inspiration are ethnically colored and are reflected in prosodic and gesture emphasis accompanying both independent and dependent parts of speech indicating the autonomy of charismatic rhetoric as a model. The results of this research can be used in discourse studies, applied phonetics, comparative linguistics, and political communication.
 • Документ
  Features of expressive female speech in the political discourse of Spain and Latin America
  (Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, 2019) Петлюченко, Наталя Володимирівна; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, Natalia V.; Чернякова, Валерія Олексіївна; Чернякова, В. О.; Чернякова, Валерия Алексеевна; Cherniakova, Valeriia O.; Petlyuchenko, Natalia; Chernyakova, Valeria
  This paper represents a multimodal analysis of the paraverbal (prosodic and gesture) features of expressive female political speech in Latin America and Spain. The language corpus consisted of public speeches delivered by Spanish-speaking female politicians Eva Peron, Christina de Kirchner and Manuela Carmena. The article includes an overview of theoretical approaches to female speech studies and follows current trends in modern sociolinguistics, which, on the one hand, accumulate the classical techniques (particularly, experimental methods) of studying the gender-related specifics of the oral female speech based on social standing, age and professional affiliation, and, on the other hand, reflect the latest approaches to the contrastive analysis of socio-political discourse in the “Spanish-Speaking World” (Spain and Latin America). This contributes to the study of gender, speech effect and comparative issues. We offer an audiovisual analysis method for studying voice and kinetic means of the expressive speech of female politicians in Spain and Latin America. This allows determining the ethno-specific correlates of expressiveness in a speech of female politicians at the verbal and paraverbal levels and building an updated model of female political expressiveness based on the integrity of its verbal and paraverbal categories.
 • Документ
  «Мій шлях до Scopus»: як підготувати статтю до рейтингового видання
  (2019-10-28) Петлюченко, Наталія Володимирівна; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petlyuchenko, Nataliya
 • Документ
  Засади публічної харизматичної комунікації
  (Одеса: Фенікс, 2012) Петлюченко, Наталя Володимирівна; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, Natalia V.
 • Документ
  Kontaktzone: Das Definitionsproblem in Geisteswissenschaften
  (Moscow : Institute of World History; Alexander von Humbolt Stiftung / Foundation, 2017) Petlyuchenko, Natalia V.
  PRELIMINARY PUBLICATION OF CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Документ
  Aggressive Rhetoric: Prosodic and Kinetic Means
  (University of Nantes, 2015) Petlyuchenko, Nataliya V.; Artiukhova, Anna
  This paper deals with the definition of aggressive rhetoric as the persuasive method in political communication, the transformation of the concept 'speech aggression' towards its positive semantic, the complex of aggressive speech means on the verbal and paraverbal levels. Verbal means of an aggressive rhetoric are the rhetorical figures, such as the antithesis that creates the greatest emotional stress due to its underlying semantic contrast. Paraverbal means of aggressive rhetoric are the prosody and co-speech gestures of the antitheses.
 • Документ
  Латинська мова для журналістів : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2017) Петлюченко, Наталія Володимирівна; Морошану, Людмила Іванівна; Пальцева, Валентина Володимирівна; Зайцев, Олександр Миколайович; Томчаковська, Юлія Олегівна; Фокша, Юлія Олександрівна; Чернякова, Валерія Олексіївна
  Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови». Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови», «Короткий латинсько-український словник», «Індекс афоризмів, цитат та крилатих висловів, ужитих у підручнику», таблиці «Відмінювання найуживаніших латинських дієслів» підготовлені доцентом Морошану Л.І. Тема «Походження латинської абетки» підготовлена викладачем Черняковою В.О. Граматичні вправи до тем та тексти для перекладу розроблені викладачем Фокшою Ю.О. Завдання для самостійної роботи підготовлені викладачами Зайцевим О.М. і Пальцевою В.В.
 • Документ
  Німецько-український словник юридичних термінів
  (Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017) Ківалов, Сергій Васильович; Петлюченко, Наталія Володимирівна
  «Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові підходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів. Словник містить близько 27 тисяч словникових статей. Призначений для широкого кола правознавців: практиків, теорети- ків, аспірантів, студентів, – а також усіх, хто цікавиться правовими системами України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, окремими галузями права цих країн і має потребу в коректному тлумаченні та перекладі міжна- родних німецькомовних правових документів. Особливо корисним словник є для юристів-міжнародників, що працюють в умовах інтеграційних європейських процесів, пов’язаних із апроксимацією принципів права Європейського Союзу в українському законодавстві.
 • Документ
  Инаугурационный дискурс Германии и Украины (контрастивный анализ)
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Петлюченко, Наталія Володимирівна; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, N. V.
 • Документ
  Homo charismaticus ка объект лингвистического исследования
  (Одеса : Фенікс, 2012) Петлюченко, Наталья Владимировна; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Petliuchenko, Natalya V.
 • Документ
  Сharismatische appellativität als sprachliches mittel der beeinflussung der öffentlichen persönlichkeit (verbale kontraste ukrainisch/deutsch)
  (Одеса : Фенікс, 2014) Petljutschenko, N.; Петлюченко, Н.
  Was die weiteren Perspektiven der Charisma-Untersuchung angeht, so habe ich vor, meine Untersuchungen zum Charisma-Phänomen fortzusetzten und charismatische prosodische und kinematische Merkmale der öffentlichen Persönlichkeit in den anderen Diskursen wie Religion, Akademie und Kunst in den europäischen Sprachkulturen kontrastiv zu forschen. Forschungsergebnisse könnten ihre praktische Anwendung im Bereich der kontrastiven Diskursstudien, experimenteller Phonetik sowie nonverbaler Kommunikation (Parasprache) finden.
 • Документ
  Французько-український словник юридичних термінів
  (2016)
  Розбудова сучасної демократичної європейської України неможлива без використання позитивного багатовікового досвіду французьких законотворців. «Французько-український словник юридичних термінів» повинен допомогти правознавцям ширше використовувати цей досвід, а студентам – вивчати його з метою застосування набутих знань у своїй майбутній практиці. Видання словника є також великою подією в українському термінознавстві та зіставній лінгвістиці. Він має стати джерелом багатьох мовознавчих наукових розвідок.
 • Документ
  Німецько-українській словник юридичних термінів
  (2016)
  «Німецько-український словник юридичних термінів» має практичне значення для всіх німецькомовних науковців, які спеціалізуються в галузі міжнародного, порівняльного та європейського права, є корисним для вжитку в навчальному процесі в системі юридичних вищих навчальних закладів України.
 • Документ
  Модель харизматичної комунікації у німецькому та україн ському публічному дискурсі
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Н. В; Petlyuchenko, N. V.
  Статтю присвячено вивченню специфіки мовної комунікації харизматичного лідера у німецькому та украінському публічних дискурсах. В статье рассматривается специфика языковой коммуникации харизматического лидера в немецком и украинском публичных дискурсах. The article deals with the specifics of language communication of a charismatic leader in German and Ukrainian public discourse.