Андрейченко Світлана Сергіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 30
 • Документ
  Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності», наведено перелік контрольних питань та тести до кожного семінарського заняття, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності».
 • Документ
  Правова охорона винаходів у галузі біотехнології шляхом патентування: національний та міжнародний аспекти
  (Одеса : Фенікс, 2019) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.
 • Документ
  The fight against impunity in international criminal law (through the prism of the aut dedere aut judicare obligation)
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Косьяненко, Сергій; Kosianenko, Serhii
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Правове забезпечення інформаційної безпеки України в умовах сучасних загроз
  (Одеса, 2022) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.; Гайдаржи, Влада Русланівна; Гайдаржи, В. Р.; Haidarzhy, Vlada R.
 • Документ
  Принципи міжнародного кримінального права
  (Одеса: Гельветика, 2020) Андрейченко, С. С.
  Стаття присвячена загальному огляду принципів міжнародного кримінального права. Доводиться, що міжнародне кримінальне право базується на загальних принципах права, взятих із національних законів правових систем світу, основних принципах міжнародного права, галузевих принципах міжнародного кримінального права; наводиться перелік зазначених принципів
 • Документ
  Практика Європейського суду з прав людини
  (2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна
  Незважаючи на загальн е визнання права на здоров’я і його міжнародно- правову та національно-правову регламентацію, належне забезпечення права на здоров’я залишається однією з найбільш гострих й актуальних завдань сучас- ної юриспруденції. Дотепер не існує спеціального міжнародного універсального чи регіонального механізму захисту права на здоров’я, і такий захист стає можливим лише через захист інших прав людини. Стаття присвячена дослідженню практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка стосується порушень права на здоров’я в контексті порушення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція). Мета статті полягає у дослідженні особливостей захисту права на здоров’я людини через захист права на життя крізь призму сучасної практики ЄСПЛ, зокрема у світлі виконання зобов’язань щодо забезпечення належної медичної допомоги, медичної недбалості, відшкодування медичних витрат, надання медичної допомоги у тюрмах. Це передбачає вивчення особливостей підходів ЄСПЛ до питань захисту права на здоров’я через захист права на життя; розкриття змісту права на здоров’я; характеристику позитивних зобов’язань держав стосовно забезпечення права на здоров’я. Розгляд питання щодо мінімального рівня охорони здоров’я згідно з Конвенцією у контексті практику ЄСПЛ щодо захисту права на життя. Певні тенденції захисту права на здоров’я у практиці ЄСПЛ нам вдалося виявити через застосування методологічних інструментів, а саме: історико-правовий метод використано при виявленні особливості еволюції розвитку права на здоров’я; порівняльно-правовий – при з’ясуванні співвідношення норм щодо захисту права на здоров’я та життя; системний метод – при дослідженні практики ЄСПЛ щодо захисту права на здоров’я та права на життя у їх взаємозв’язку. Судова практика ЄСПЛ підтверджує зобов’язання держав щодо захисту права на здоров’я і сприяння поліпшенню здоров’я громадян, проте покладає зобов’язання забезпечувати це право з огляду на принцип розумності, що передбачає необхідність докладання державами всіх можливих зусиль у межах наявних ресурсів для реалізації права на здоров’я. Держави мають зобов’язання встановлювати чіткі правила щодо практичних заходів задля ефективної реалізації права на здоров’я та навіть за нестачі ресурсів, деякі зобов’язання вимагають негайного виконання, зокрема, зобов’язання гарантувати право на здоров’я на недискримінаційній основі. Через діяльність ЄСПЛ поняття “право на здоров’я”, яке не має своєї однозначної легальної дефініції, знаходить більш конкретне визначення. Рішення ЄСПЛ визнаються у багатьох державах одним із джерел права, які, до того ж, надають можливість встановити прогалини у національному законодавстві, невідповідність деяких норм національного законодавства положенням Конвенції. Важливим для захисту права на здоров’я є створення спеціального міжнародно-правового механіз- му захисту такого права.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт магістрів для спеціальності 081 право, 262 правоохоронна діяльність, 293 міжнародне право
  (2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Качурінер, Вікторія Львівна; Кізлова, Олена Сергіївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Подобний, Олександр Олександрович; Тицька, Яна Олександрівна; Цуркану, Сюзанна Іванівна
 • Документ
  Сучасні концепції міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Сучасні концепції міжнародного права», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що вивчають дисципліну «Сучасні концепції міжнародного права».
 • Документ
  Міжнародне публічне право: основи теорії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2023) Бехруз, Х. Н.; Андрейченко, С. С.; Грушко, М. В.; Харитонов, Р. Ф.; Федорова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.
  У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні питання міжнародного публічного права, висвітлено зміст основних галузей та інститутів, використовуючи посилання на міжнародне законодавство та рекомендовану наукову літературу. Навчально- методичний посібник містить тестові завдання, які сприяють ефективному застосуванню норм як міжнародних нормативно-правових актів, так і національного законодавства у сфері міжнародного публічного права, зокрема охорони прав і свобод людини, питань міжнародної та національної безпеки, протидії злочинності, забезпечення міжнародного правопорядку під час практичної роботи або в процесі навчання. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародне кримінальне право : навчально-методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
  (Одеса : Фенікс, 2022) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.; Владишевська, Вікторія Вікторівна; Владишевська, В. В.; Vladyshevska, Viktoriia V.
  У методичних вказівках викладено основні питання курсу «Міжнародне кримінальне право», наведено перелік контрольних питань, бібліографія, основні інтернет-ресурси для підготовки до семінарських занять. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти, що вивчають дисципліну «Міжнародне кримінальне право».
 • Документ
  The role of the European Court’s practice in protection of the right to respect of private and family life during the era of digital technologies
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S.
 • Документ
  Право України на самооборону як невід’ємне право за ст. 51 Статуту ООН
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.
 • Документ
  Міжнародні зобов’язання України щодо поводження з відходами аграрного сектору
  (ПП "Фенікс", 2019) Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист права на здоров’я
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Андрейченко, С. С.
 • Документ
  Prohibition of aggression as a manifestation of anthropocentricism in international law: genesis of the principle and formation of the definition
  («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education, 2021) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Волощук, Оксана Троянівна; Волощук, О. Т.; Волощук, Оксана Трояновна; Voloshchuk, Oksana T.; Колесник, Вікторія Юріївна; Колесник, В. Ю.; Колесник, Виктория Юрьевна; Kolesnyk, Viktoriia Yu.
  The article considers the issues of formation and approval of the principle of prohibition of aggression in international relations through the prism of the doctrine of anthropocentrism in modern international law. Particular attention is paid to international legal acts prohibiting the use of force in international relations and defining the concept of aggression. It has been revealed that the assertion of the principle of prohibition of aggression allowed international law to move towards anthropocentrism, filled it with new meaning: starting from interstate, aimed at "serving" the right for a war ("jus ad bellum") by limiting the means and methods of warfare, to international right that proclaims and protects the rights of human beings and peoples. The role and significance of the activities of the United Nations and the International Criminal Court in developing a universal definition of aggression are analyzed. It is concluded that today there is an urgent need to adopt a universal definition of the crime of aggression at the international level. Adoption of such a definition will help prevent crimes of aggression and will make it possible to combat modern manifestations of aggression in the international arena more effectively.
 • Документ
  Ensuring Biosphere Balance in the Context of Agricultural Waste Management
  (ISPC, 2021) Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, А. В.; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrii V.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Сментина, Наталія Валентинівна; Сментина, Н. В.; Сментына, Наталия Валентиновна; Smentyna, Nataliia V.
  The article focuses on the relationship between the state of the biosphere and the development of non-waste agricultural production. The objective character of the increasing level of the agricultural business activity’s intensity, which generates considerable waste, intensifies adequate resource use. The accelerated development of the non-waste production at the agriculture becomes relevant for the rational combination of this business’s effectiveness, ecological safety and social orientation of the business and economic activities. The study specifies the role of science for setting up the “science — technology — non-waste agriculture — society” system. The article considers the importance of nonwaste agricultural production for the rational use of raw-materials and energy at the “raw materials — production — consumption — secondary raw materials” cycle and the ecological balance in the biosphere, thereby taking us closer to noosphere. The features of the “mental” attitude to the agroresidues’ problem at the national and global levels are disclosed. The article highlights the complex economic, social, ecological, and institutional indicators necessary for the effectiveness of agricultural non-waste production.
 • Документ
  Трансформація національних економіко-правових процесів на основі патентної охорони біотехнологічних винаходів
  (Kharkiv institute SHEI «University of Banking», 2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, А. В.; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrii V.; Гарафонова, Ольга Іванівна; Гарафонова, О. І.; Гарафонова, Ольга Ивановна; Harafonova, Olha I.; Garafonova, O. I.; Маргасова, Вікторія Геннадіївна; Маргасова, В. Г.; Маргасова, Виктория Геннадиевна; Marhasova, Viktoriia H.; Marhasova, V. G.; Балла, Інна Володимирівна; Балла, І. В.; Балла, Инна Владимировна; Balla, Inna V.
  Досліджено особливості патентної охорони біотехнологічних винаходів як чинника трансформації національних економіко-правових процесів. Установлено, що умови для отримання патенту на біотехнологічні винаходи відрізняються від умов патентування в інших сферах, зважаючи на те, що усі винаходи в галузі біотехнології прямо або опосередковано є продуктом природи. Акцентовано на важливості чіткого розмежування між відкриттям природного явища і новим об’єктом інтелектуальної власності. Охарактеризовано критерії патентування для винаходів у галузі біотехнології. Обґрунтовано, що однакові стандарти патентування винаходів у галузі біотехнології неможливо застосовувати в різних правових системах, тому відповідні рішення повинні ухвалюватися, виходячи з положень національного права. Установлено, що нормативно-правове регулювання патентування винаходів у галузі біотехнології потребує удосконалення з урахуванням особливостей біотехнологічних об’єктів інтелектуальної власності.
 • Документ
  Питання міжнародної відповідальності держав у зарубіжній доктрині міжнародного права XVI – ХІХ ст. ст
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.
 • Документ
  Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав
  (Одеса : Гельветика, 2019) Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S.
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права міжнародно-правової відповідальності необхідними є не тільки політична воля держав, але й суттєві зусилля представників доктрини міжнародного права. Наукова розробка проблем міжнародно-правової відповідальності має неоціниме практичне і теоретичне значення.