12.00.09

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 44
 • Документ
  Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства
  (2010) Коровайко, Олександр Іванович; Коровайко, Александр Иванович; Korovayko Oleksandr I.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертацію присвячено виявленню особливостей провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства. Розглянуто питання поняття та сутності судового слідства; поняття, правова природа та види судових дій; роль суду як суб'єкта доказування. Розкрито процесуальні особливості визначення обсягу та порядку дослідження доказів у судовому слідстві. Досліджено процесуальний порядок проведення допитів та очної ставки, експертизи, пред'явлення для впізнання, оглядів у судовому слідстві. Визначено можливість застосування та процесуальний порядок перевірки показань на місці та судового експерименту. Проаналізовано процесуальний порядок направлення судових доручень. Внесено та обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України з питань доказування у судовому слідстві.
 • Документ
  Інформування учасників кримінального провадження
  (2013) Іващенко, Оксана Віталіївна; Иващенко, Оксана Витальевна; Ivaschenko, Oksana V.; Басай Віктор Давидович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація присвячена комплексному дослідженню поняття, процесуального порядку та елементів інформування як кримінально-процесуальної діяльності уповноважених законом суб'єктів, спрямованої на забезпечення ефективної реалізації прав та законних інтересів учасників кримінального провадження у різних його стадіях, та інституту кримінально-процесуального права. У роботі розкрито історичний процес виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження, з'ясовано сутність, форми та зміст інформування учасників кримінального провадження; запропоновано класифікацію учасників інформування у кримінальному провадженні та проаналізовано їх правовий статус. На основі положень чинного законодавства та наукових праць учених-процесуалістів розкрито способи та форми інформування учасників кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій на стадії досудового провадження. За результатами дослідження сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального закону у частині, яка регламентує процесуальний порядок та елементи інформування учасників кримінального провадження під час досудового розслідування та судового провадження.
 • Документ
  Методика розслідування нападів на інкасаторів
  (2012) Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, Олеся Петровна; Vaschuk, Olesya P.; Тіщенко Валерій Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням методики розслідування нападів на інкасаторів. В роботі розглянуті способи підготовки, вчинення та приховування нападів на інкасаторів, визначені можливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів та використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в процесі розслідування нападів на інкасаторів. Виокремлені слідчі ситуації, що виникають на початковому та наступному етапах розслідування нападів на інкасаторів, та розроблений алгоритм дій слідчого у відповідних ситуаціях при вирішенні певних завдань розслідування. Досліджена специфіка проведення першочергових слідчих дій та призначення і проведення експертиз при розслідуванні даної категорії злочинів. Шляхом узагальнення існуючої слідчої практики виявлені і систематизовані основні умови, що сприяли вчиненню нападів на інкасаторів при проведенні інкасації грошових коштів та інших матеріальних цінностей та розроблені пропозиції щодо їх усунення.
 • Документ
  Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекладача у кримінальному провадженні
  (2014) Кузик, Тарас Миронович; Кузык, Тарас Миронович; Kuzyk, Taras M.; Басай Віктор Давидович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет "Одеська юридична академія", Одеса, 2014. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових та процесуальних аспектів участі перекладача в кримінальному провадженні. У роботі проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо процесуального статусу перекладача як учасника кримінального провадження; визначено поняття, вимоги та процесуальний статус особи перекладача у кримінальному провадженні України; запропоновано необхідність закріплення єдиної підстави для участі перекладача у кримінальному провадженні - не володіння учасниками кримінального провадження мовою кримінального провадження. На основі положень чинного законодавства та наукових праць учених-процесуалістів детально розглянуто питання залученая перекладача до кримінального провадження, його участь в провадженні слідчих дій, а також питання обов'язковості перекладу процесуальних документів та їх вручення учасникам кримінального провадження. Також проаналізовано порядок та особливості участі перекладача під час судового розгляду справи, провадження у суді апеляційної інстанції, касаційної інстанції, у Верховному Суді України. За результатами дослідження сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального закону у частині, яка регламентує процесуальний статус перекладача під час досудового розслідування та судового провадження.
 • Документ
  Загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили
  (2011) Кіцен, Наталія Валентинівна; Кицен, Наталия Валентиновна; Kitsen, Natalia V.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання загальних умов перевірки судових рішень у кримінальних справах, що не набрали законної сили. Розглянуто питання про поняття та систему загальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили. Визначено правову природу та систематизовано загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили. Надано правову характеристику загальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили: свобода оскарження; забезпечення прав осіб, які беруть участь у перевірці; предмет апеляційної та касаційної перевірки; обсяг перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили; недопустимість «повороту до гіршого»; можливість прийняття та витребування нових матеріалів вищестоящим судом; широкі повноваження суду апеляційної та касаційної інстанцій.
 • Документ
  Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки
  (2011) Барцицька, Анастасія Анатоліївна; Барцицкая, Анастасия Анатольевна; Bartsitskaya, Anastasia A.; Тіщенко Валерій Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2011. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних основ формування технологічного підходу у криміналістиці. Визначено історичні передумови, фактори становлення поняття «криміналістична технологія», а також сучасні напрямки криміналістичних досліджень щодо впровадження технології у понятійно-категоріальний апарат криміналістики, формування технологічного підходу до експертної діяльності, процесу розслідування злочинів та дослідження технологій злочинної діяльності. Виокремлено основні сутнісні риси криміналістичної технології та надано авторське визначення її поняття. Обґрунтовано теоретичну та практичну значимість криміналістичної технології як категорії, що входить до понятійно-категоріального апарату криміналістичної науки. Визначено природу технологічного підходу як напрямку дослідження закономірностей щодо реалізації комплексів взаємопов'язаних дій та процедур в практиці злочинної, а також криміналістичної діяльності. Технологічний підхід розглянутий в системі загально-теоретичних, техніко-криміналістичних, тактичних та методичних положень криміналістики. Обґрунтовується доцільність використання комплексу методів щодо його практичної реалізації, а саме: планування, моделювання, програмування та евристичного методу. Технологічний підхід визначено до процесу застосування техніко-криміналістичних засобів, проведення окремих слідчих дій, а також реалізації окремих методик розслідування.
 • Документ
  Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і реалізація у кримінальному провадженні
  (2015) Куцкір, Галина Михайлівна; Куцкир, Галина Михайловна; Kutskir, Galina M.; Басай Віктор Давидович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню поняття, змісту та механізму реалізації недоторканності права власності як загальної засади кримінального провадження. У роботі розкрито поняття засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні, проаналізовано міжнародно-правовий і зарубіжний досвід забезпечення недоторканності права власності під час кримінального провадження. На основі норм чинного законодавства та наукових праць учених-процесуалістів розкрито механізм реалізації засади недоторканності права власності під час кримінального провадження, досліджено підстави і порядок відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконним позбавленням або обмеженням права власності під час кримінального провадження, та охарактеризовано порядок відновлення майнових прав незаконно засуджених громадян. За результатами дослідження сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального закону в частині регламентації реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах
  (2011) Мединська, Леся Володимирівна; Медынская, Леся Владимировна; Medynska, Lesya V.; Король Володимир Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет Одеська юридична академія, Одеса, 2011. Дисертація присвячена комплексному науковому дослідженню засади рівності учасників судового процесу та її забезпеченню у кримінальних справах. Досліджено історичний розвиток, поняття, ознаки засади рівності учасників судового процесу у кримінальних справах. Розкрито зміст засади рівності учасників судового процесу перед законом і судом. Проаналізовано роль суду в забезпеченні рівності учасників судового процесу. Розглянуто процесуальні гарантії забезпечення рівності учасників судового процесу у суді. Обґрунтовані і розроблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з метою забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах.
 • Документ
  Засуджений, виправданий як суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності
  (2009) Габлей, Наталія Григорівна; Габлей, Наталия Григорьевна; Gablej, Natalia G.; Смітієнко Зінаїда Дмитрівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертація присвячена комплексному дослідженню кримінально-процесуального статусу засудженого, виправданого - як суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності. У дослідженні подано визначення поняття "суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності" та їх класифікацію в кримінально-процесуальному праві і занесення в класифікацію таких суб'єктів як засуджений, виправданий. Проведено дослідження прав засудженого, виправданого на стадіях апеляційного, касаційного проваджень, під час перегляду вироку в порядку виключного провадження та в процесі виконання вироку. Проаналізовано концептуальні основи взаємодії засудженого і адвоката-захисника в апеляційному суді та висвітлено проблему допуску захисника на стадії апеляційного, касаційного проваджень. Здійснено аналіз правових норм національного та міжнародного права щодо екстрадиції засуджених. Обгрунтовані і розроблені пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства України щодо сприяння забезпеченню прав та обов'язків засудженого, виправданого як суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.
 • Документ
  Преюдиції в кримінальному процесі
  (2010) Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shilin, Denis V.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена розробці системної концепції преюдицій у кримінальному процесі, визначенні шляхів удосконалення механізму використання преюдицій у кримінальному процесі. Розглядаються питання правової природи преюдиції та її співвідношення із суміжними категоріями; досліджується механізм дії загальноправових, цивільно-процесуальних, господарсько-процесуальних, адміністративних та адміністративно-процесуальних преюдицій у кримінальному процесі. Досліджено роль преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах, у тому числі й преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора. Проаналізовано преюдиціальність як властивість судових рішень у кримінальних справах. Визначено співвідношення преюдиціальності кримінально-процесуальних актів та принципу вільної оцінки доказів. Вказано напрями вирішення преюдиціальних колізій у процесі доказування.
 • Документ
  Затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину
  (2009) Чернова, Альона Костянтинівна; Чернова, Алена Константиновна; Chernova, Аlіona К.; Тертишник Володимир Митрофанович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. У дисертації на монографічному рівні комплексно вивчені актуальні теоретичні та практичні проблеми, які виникають при затриманні особи, підозрюваної в скоєнні злочину. Проаналізовано проблеми, що виникають у повсякденній діяльності органів слідства та дізнання при затриманні особи, яка вчинила злочин, та забезпеченні захисту її прав; запропоновано авторське вирішення проблеми правової регламентації затримання. Розглянуто та вдосконалено теоретичні моделі процесуальних дій – «затримання на місці злочину та з поличним», «тимчасове затримання підозрюваного». Обґрунтовується необхідність надавати статус підозрюваного особі, яка затримана на місці злочину та з поличним, а особі, що взята під варту – статус підслідного. Внесено пропозиції по вдосконаленню процесуального статусу підозрюваного та підслідного, визначені гарантії прав даних учасників процесу. Розроблений проект закону «Про порядок тимчасового затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину».
 • Документ
  Властивості доказів у кримінальному процесі України
  (2010) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена розробці системної концепції властивостей доказів у кримінальному процесі, визначенню шляхів удосконалення механізму встановлення властивостей доказів на різних стадіях кримінального процесу. Досліджено питання виділення двох аспектів доказування, дається авторське визначення доказування в кримінальних справах, обґрунтовується необхідність виокремлення замість перевірки та оцінки такого елемента процесу доказування в кримінальних справах, як дослідження доказів. Доведено, що доказами в кримінальному процесі необхідно вважати єдність відомостей про обставини справи та процесуальну форму їх отримання. Розглянуто питання визначення сутності властивостей доказів, встановлення їх переліку, здійснено критичний аналіз аргументів віднесення, крім належності та допустимості, до числа властивостей інших ознак доказів. Проаналізовано механізм та особливості встановлення властивостей доказів на різних стадіях кримінального судочинства. Визначено взаємозв’язок та співвідношення властивостей доказів у кримінальному процесі. За результатами дослідження сформульовано висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства і розробку нового КПК України.
 • Документ
  Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами
  (2008) Солодовніков, Андрій Геннадійович; Солодовников, Андрей Геннадиевич; Solodovnikov, Andriy G.; Тищенко Валерій Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами, У рукописи проведено криміналістичний аналіз нападів корисливої спрямованості, вчинених організованими групами, сформульовано поняття проблемних слідчих ситуацій та розглянуто особливості їх формування в ході розслідування досліджуваної категорії кримінальних справ. В роботі розглядаються: проблемні слідчі ситуації початкового та подальшого етапів розслідування та засоби їх розв'язання; перспективні форми взаємодії слідчого та оперативних працівників при розслідуванні злочинів; особливості організації та тактики проведення окремих слідчих дій; засоби пошуково-пізнавальної діяльності слідчого та їх комплекси, необхідні для розв'язання проблемних слідчих ситуацій на початковому та подальшому етапах розслідування.
 • Документ
  Юридичні факти в кримінальному процесі України
  (2007) Сливич, Іван Іванович; Сливич, Иван Иванович; Slivich, Ivan I.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. В дисертації досліджено юридичні факти в кримінальному процесі, проаналізовано їх правову природу, зміст, визначено їх поняття, а також шляхи законодавчого удосконалення та практики застосування в кримінальному судочинстві. Визначено поняття юридичних фактів у кримінальному процесі як передбачених нормами кримінально-процесуального права (а для процесуальних складів - і нормами матеріального права) життєвих обставин, з існуванням (позитивні) або відсутністю (негативні) яких пов'язується настання певних процесуально-правових наслідків. Сформульовано висновок про те, що юридичні факти в кримінальному процесі являють собою фактичну систему, генетично пов'язану з кримінально-правовою та кримінально-виконавчою (виконавчою) фактичними системами та, зважаючи на особливий характер кримінального процесу, охоплюють за своїм змістом два рівні фактів: матеріально-правові та процесуальні.
 • Документ
  Інститут представництва в кримінальному судочинстві
  (2010) Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена розробці системної концепції сучасного інституту представництва в кримінальному судочинстві, виявленню проблемних питань його реалізації та формуванню шляхів їх вирішення. Розглянуто питання ґенези та сучасного стану інституту представництва в кримінальному судочинстві; досліджено поняття та ознаки представництва та здійснено його класифікацію за різними підставами. Визначено поняття представника як суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності. Досліджено передумови і підстави для набуття певною особою процесуального статусу представника, а також підстави для його втрати. Проаналізовано проблеми правової регламентації представництва заявника, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача; представництва юридичних осіб; представництва прокурором інтересів громадян та держави; представництва свідка та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Комунікативний процес в судових дебатах у кримінальному судочинстві України
  (2011) Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Пашковський Микола Іванович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У дисертації досліджуються питання методологічного, теоретико - правового і прикладного характеру проблематики комунікативного процесу національного кримінального судочинства. Формулюється авторське бачення концепції комплексного пізнання сутності і значення кримінально-процесуальної комунікації в кримінальному судочинстві. Досліджуються комунікативні елементи судового виступу як предмету кримінально-процесуального регулювання, в т. ч. в межах судових дебатів, комунікативні гарантії, проблематику правової активності суб’єктів кримінального процесу. Вносяться пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства.
 • Документ
  Активна правова позиція особистості в кримінальному процесі: механізм забезпечення
  (2010) Куліков, Олексій Петрович; Куликов, Алексей Петрович; Kulykov, Оleksiy Р.; Гурджі Юлія Олексіївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно–розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена комплексному дослідженню природи та механізма забезпечення правової активності особистості в кримінальному судочинстві. У дослідженні розглянуті теоретичні питання становища особистості в правовій державі на сучасному етапі соціально–правового розвитку України. Розглянуто сутність, поняття та механізм реалізації активності особи в правовій державі, умови забезпечення правової активності особистості в кримінальному процесі. Проаналізовано теоретико–правовий аспект правового захисту особистості в механізмі формування активної позиції учасника кримінального процесу. Розглянуті природа та засоби забезпечення правової захищеності особистості в кримінальному процесі. Визначені кримінально–процесуальні засоби та інституції забезпечення активної правової позиції особистості в кримінальному судочинстві.
 • Документ
  Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
  (2010) Крет, Галина Романівна; Крет, Галина Романовна; Kret, Galina R.; Король Володимир Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних, правових та прикладних проблем закриття кримінальних справ у суді. Досліджено історичний розвиток, поняття та зміст інституту закриття кримінальної справи, наведено систему процесуальних підстав для закриття кримінальних справ, проаналізовано процесуальні особливості встановлення фактичних обставин, що підтверджують наявність підстав для закриття кримінальних справ, та прийняття судом рішення про їх застосування, досліджено правове регулювання порядку закриття кримінальних справ в судових інстанціях. Сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінально-процесуального та кримінального законодавства, зокрема щодо вдосконалення системи підстав та порядку закриття кримінальних справ у суді.
 • Документ
  Основи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна
  (2008) Комісарчук, Руслан Васильович; Комисарчук, Руслан Васильевич; Komisarchuk, Ruslan V.; Тищенко Валерій Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. У рукописи досліджено основи формування методики розслідування злочинів, які вчиняються у сфері приватизації державного та комунального майна. Викладені концептуальні положення криміналістичної класифікації та криміналістичної характеристики злочинів у зазначеній сфері. Розкрита сутність методів і засобів дослідної перевірки в стадії порушення кримінальної справи. Розроблені наукові рекомендації щодо: типових слідчих ситуацій; побудови версій; визначення тактичних завдань та засобів їх вирішення; організації оперативного супроводження приватизаційного процесу; взаємодії слідчих і оперативних підрозділів та органів, що мають контрольно-наглядові повноваження у сфері приватизації; використання спеціальних знань при розкритті та розслідуванні даних злочинів.
 • Документ
  Етичні основи діяльності слідчого
  (2008) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Ludmila M.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація є комплексним дослідженням, в якому розглянуто теоретичні та практичні проблеми етичних основ діяльності слідчого щодо порушення та розслідування кримінальної справи. Визначено поняття, природу та предмет теорії слідчої етики, а також поняття, зміст та структуру етичних основ діяльності слідчого. Встановлено специфіку взаємодії етичних основ і норм кримінально-процесуального права у правотворчому та правозастосовному аспектах щодо діяльності слідчого. З позиції аксіологічного підходу та порівняльно-правового аналізу досліджено достатність правового забезпечення моральнісних цінностей особи на досудових стадіях кримінального процесу відповідно до вимог норм міжнародного права та визначено напрями удосконалення механізму їх правового забезпечення. Визначено морально-правові критерії підстав, умов та меж можливого обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність при проведенні слідчих дій та застосуванні запобіжних заходів, зокрема затримання. Визначено систему морально-правових критеріїв допустимості застосування тактичних прийомів проведення слідчих дій вербального характеру. Внесено науково обґрунтовані пропозиції, які спрямовані на вдосконалення чинного законодавства і розробку нового КПК України.