12.00.05

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 33
 • Документ
  Проблеми правового регулювання праці державних службовців України
  (2005) Іншин, Микола Іванович; Иншин, Николай Иванович; Inshin, Mykola I.; Венедіктов Валентин Семенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Україна, Одеса, 2005. Дисертацію присвячено аналізу та вирішенню теоретико- практичних проблем змісту службово-трудових відносин в Україні. Проаналізовано особливості становлення та розвитку державної служби в Україні. В дисертації розглянуто поняття, місце, роль та види державної служби, проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення державної служби, подано характеристику організаційного та правового забезпечення службово-трудових правовідносин у сфері державної служби в Україні. Окреслено важливість нового розуміння змісту і структури службово-трудових правовідносин, проаналізовано правовий статус державного службовця як суб'єкта службово-трудового правовідношення, подано класифікацію державних службовців як учасників трудових правовідносин. Особливу увагу приділено з'ясуванню особливості правового регулювання праці державних службовців України, дослідженню диференціації правового регулювання службово- трудових відносин, вирішенню проблем виникнення, розвитку та припинення службово-трудових відносин у сфері державної служби. Досліджено сучасний зарубіжний досвід організації службово-трудових правовідносин та визначено можливі шляхи його використання в Україні, здійснено характеристику юридичних гарантій як фактора стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців, розроблено рекомендації щодо соціально-правового захисту державних службовців. З'ясовано соціально-правовий механізм формування юридичної відповідальності державних службовців. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства із зазначених питань.
 • Документ
  Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України
  (2013) ПримІч, Денис Володимирович; Примич, Денис Владимирович; Primich, Denis V.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення. — Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань забезпечення права на колективні переговори і укладення колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України. У дисертації визначаються поняття, предмет та принципи колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод. Досліджуються нормативне закріплення, юридична природа, суб'єктний склад, структура, механізм реалізації права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод за міжнародними актами та актами трудового законодавства України. Формулюються пропозиції щодо удосконалення чинного трудового законодавства та відповідних положень проекту Трудового кодексу України у сфері забезпечення права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод з урахуванням міжнародних стандартів та позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.
 • Документ
  Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
  (2009) Шумило, Михайло Миколайович; Шумило, Михаил Николаевич; Shumylo, Mykhailo М.; Хуторян Наталія Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців. У роботі досліджено становлення та розвиток правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців, світовий досвід у цій сфері. Визначено поняття пенсії, дано її класифікацію на види, визначено поняття суб’єктного та юридичного складів пенсійного забезпечення державних службовців, розглянуто питання правосуб’єктності, зміст процедурних пенсійних правовідносин, вплив злочину на ці відносини, значення простих і складних юридичних фактів, спеціального стажу державного службовця. Велика увага була приділена вивченню особливостей виникнення, зміни та припинення пенсійних відносин державних службовців, порядку обчислення та розміру пенсії. На підставі проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення державних службовців, що дозволить удосконалити чинну систему пенсійного забезпечення державних службовців, гармонізувати її із загальним пенсійним забезпеченням, а також сприятиме скасуванню ряду дискримінаційних норм.
 • Документ
  Правові засоби захисту персональних даних працівника
  (2006) Чернобай, Антоніна Миколаївна; Чернобай, Антонина Николаевна; Chernobay, Antonina M.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю І2.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національнаюридична академія. - Одеса, 2006. Дисертація присвячується дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання відносин із захисту персональних даних працівника. У роботі визначається поняття персональних даних працівщіка, досліджуються їх нормативний зміст та здійснюється класифікація. Формулюються поняття та загальні вимоги до обробки персональних даних працівника. Досліджуються порядок отримання, зберігання та використання персональних даних працівника, а також відповідальність за порушення норм, які регулюють отримання, обробку та захист цих даних. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду,вносяться пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин із захисту персональних даних працівника»
 • Документ
  Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці
  (2012) Сорочишин, Михайло Васильович; Сорочишин, Михаил Васильевич; Sorochyshyn, Mykhailo V.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового регулювання соціального діалогу у сфері праці, У дисертації з'ясовуються юридична природа і сутність соціального діалогу у сфері праці, визначаються поняття та ознаки соціального діалогу у сфері праці, його організаційно-правові форми, принципи, рівні, сторони та суб'єкти. Характеризується правовий статус суб'єктів соціального діалогу у сфері праці, аналізуються критерії репрезентативності сторін та порядок оцінки відповідності визначеним критеріям. Досліджується порядок здійснення організаційно-правових форм соціального діалогу у сфері праці. Визначається поняття та здійснюється класифікація органів соціального діалогу у сфері праці, розглядаються порядок їх створення та функціонування. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних нормативно-правових актів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду формулюються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про соціальний діалог та проекту Трудового кодексу України.
 • Документ
  Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення
  (2012) Андріїв, Василь Михайлович; Андриив, Василий Михайлович; Andriiv, Vasyl М.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню системи трудових прав працівників та юридичного механізму їх забезпечення, розкриттю сутності та визначенню особливостей складових елементів означеного механізму, розробці конкретних пропозицій та рекомендацій щодо його удосконалення, спрямованих на більш повне утвердження і забезпечення прав людини у сфері найманої праці. Визначено природу трудових прав людини і громадянина, їх місце у системі прав людини. Досліджено еволюцію трудових прав та основні тенденції їх розвитку на початку XXI століття. Здійснено класифікацію трудових прав за різними критеріями. Проаналізовано сучасний стан закріплення основних трудових прав працівників у чинному законодавстві та проекті Трудового кодексу України. Здійснено порівняльно-правовий аналіз нормативного закріплення індивідуальних та колективних трудових прав у міжнародних актах та актах національного законодавства. Визначено сутність та особливості механізму реалізації трудових прав працівників. Розглянуто складові елементи та визначено сутність механізму охорони трудових прав працівників. Досліджено механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Охарактеризовано форми та способи захисту трудових прав працівників і внесено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України у сфері забезпечення трудових прав та законних інтересів найманих працівників.
 • Документ
  Охорона материнства за трудовим законодавством України
  (2014) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Чанишева Галій Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням інституту охорони материнства за трудовим законодавством України. У дисертації визначено поняття «охорона материнства» за трудовим законодавством України; досліджено міжнародні та європейські стандарти охорони материнства і ступень їх імплементації у національне трудове законодавство; охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інституту охорони материнства за трудовим законодавством України. Визначено місце норм про охорону материнства у системі трудового права України. Здійснено класифікацію та охарактеризовано правові заходи охорони материнства, передбачені трудовим законодавством України. Сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України у сфері охорони материнства.
 • Документ
  Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні
  (2015) Кайтанський, Олександр Сергійович; Кайтанский, Александр Сергеевич; Kaytanskyy, Oleksandr S.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація е першим у вітчизняній науці права соціального забезпечення спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового забезпечення соціального захисту молоді в Україні. У дисертації визначено поняття та ознаки молоді як правової категорії, охарактеризовано становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України про соціальний захист молоді. Визначено поняття та ознаки соціального захисту молоді в Україні. Досліджено галузеву природу суспільних відносин у сфері соціальйого захисту молоді та сфери їх правової регламентації. Виокремлено форми та види соціального захисту молоді за законодавством України. Охарактеризовано гарантії та соціальні пільги у сфері зайнятості, освіти, охорони здоров'я як правові засоби соціального захисту молоді за законодавством України. Розглянуто соціальне обслуговування як вид соціального захисту молоді. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері соціального захисту молоді.
 • Документ
  Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та зарубіжних країн
  (2014) Дмитрієва, Катерина Ігорівна; Дмитриева, Екатерина Игоревна; Dmitrieva, Katerina І.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання часу відпочинку за законодавством України у порівняльно-правовому аспекті з міжнародними та європейськими трудовими стандартами, законодавством зарубіжних країн. Проаналізовано етапи становлення та розвитку вчення про час відпочинку у науці трудового права. Визначено поняття та ознаки часу відпочинку як трудоправової категорії. Охарактеризовано види часу відпочинку. З'ясовано юридичну природу та структуру права на відпочинок як суб'єктивного трудового права. Досліджено міжнародні та європейські стандарти часу відпочинку на предмет відповідності ним положень чинного трудового законодавства та проекту ТК України у цій сфері. Вивчено зарубіжний досвід правової регламентації часу відпочинку. Визначено основні тенденції правового регулювання часу відпочинку за законодавством України у сучасний період. Сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення актів чинного трудового законодавства, проекту ТК України у сфері часу відпочинку з урахуванням міжнародних та європейських трудових стандартів, позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.
 • Документ
  Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні
  (2005) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Victoria S.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем соціального захисту дітей-інвалідів у сучасних умовах. В роботі розроблені окремі теоретичні та організаційно-правові засади юридичного механізму соціального захисту дітей-інвалідів в Україні. Визначено поняття "дитина з обмеженими можливостями", "соціальний захист дитини-інваліда", "матеріальне забезпечення дітей-інвалідів", "соціально-побутове забезпечення дітей-інвалідів, "медичне забезпечення дітей-інвалідів", "працевлаштування дітей-інвалідів", а також ознаки, які притаманні дітям-інвалідам. Вперше у вітчизняній науковій літературі досліджено матеріальне, соціально-побутове та медичне забезпечення дітей-інвалідів, їх права та гарантії у сфері освіти і праці. Аналізується діяльність омбудсменів (Уповноважених з прав дитини) в зарубіжних країнах та обґрунтовується необхідність запровадження такого інституту в Україні. Визначені основні напрямки удосконалення чинного законодавства України щодо соціального захисту дітей-інвалідів та практики його застосування.
 • Документ
  Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників
  (2004) Скоробагатько, Андрій Васильович; Скоробагатько, Андрей Васильевич; Skorobagat'kо, Andriy V.; Хуторян Наталія Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертаційній роботі визначені етапи та досліджені особливості розвитку законодавства про пенсійне забезпечення наукових працівників, досліджено правове врегулювання пенсійного забезпечення в міжнародно-правових актах, зокрема, у багатосторонніх та двосторонніх угодах; визначено поняття наукової пенсії та дано класифікацію її видів; досліджено специфіку правовідносин з пенсійного забезпечення наукових працівників, об'єкт, суб'єктний склад, зміст пенсійного правовідношення; проаналізовано юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин; досліджено особливості правового регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників (зокрема, особливості обчислення трудового, страхового стажу, врахування видів заробітку, що включаються при обчисленні наукової пенсії, та ін.); розроблено пропозиції щодо удосконалення категорійного апарату; сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює пенсійні відносини наукових кадрів, та практики його застосування.
 • Документ
  Види трудового договору за законодавством України
  (2009) Римар, Богдан Анатолійович; Рымар, Богдан Анатольевич; Rimar, Bohdan A.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правової регламентації видів трудового договору. Проаналізовано основні загальнотеоретичні підходи до поняття та правової природи трудового договору, визначено його родові ознаки, функції та співвідношення із цивільно-правовими договорами про працю. Виділено критерії класифікації трудового договору з урахуванням положень актів чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України. Досліджено види трудових договорів при нестандартних формах зайнятості. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення видів трудового договору.
 • Документ
  Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  (2008) Потопахіна, Ольга Миколаївна; Потопахина, Ольга Николаевна; Potopakhina, Olga M.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сучасних умовах. В роботі розроблені окремі теоретичні та організаційно-правові засади юридичного механізму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні. Внесено пропозиції щодо удосконалення категоріального апарату права соціального забезпечення. Вперше у вітчизняній науці права соціального забезпечення комплексно досліджено систему заходів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, права та гарантії зазначеної категорії дітей та осіб з їх числа у сфері освіти і праці. Внесено конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення національного законодавства про соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та практики його застосування.
 • Документ
  Принципи правового регулювання колективних трудових відносин
  (2007) Паньков, Денис Анатолійович; Паньков, Денис Анатольевич; Pankov, Denis А.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. Дисертація присвячується дослідженню теоретичних та практичних питань реалізації принципів правового регулювання колективних трудових відносин. Визначено поняття принципів правового регулювання трудових відносин і здійснено їх класифікацію. Досліджено зміст принципів правового регулювання колективних трудових відносин, їх функціонування та закономірності розвитку в умовах ринкової економіки. Проаналізовано конкретизацію принципів правового регулювання колективних трудових відносин в інститутах колективного трудового права. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення принципів правового регулювання колективних трудових відносин.
 • Документ
  Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів
  (2011) Мельник, Костянтин Юрійович; Мельник, Константин Юрьевич; Melnyk, Kostyantyn yu.; Венедіктов Валентин Семенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертацію присвячено проблемам трудових правовідносин службовції) правоохоронних органів. Аналізується сфера дії трудового права та формулюються пропозиції з її розширення. Розглядаються проблеми єдності та диференціації трудового права. Даються авторські визначення понять «трудові правовідносини службовців правоохоронних органів», «єдність трудового права», «диференціація трудового права», «правоохоронні органи», «конкурс у трудовому праві»; «зміна трудового договору», «зміна трудового правовідношення», «відсторонення від роботи», «відставка службовців правоохоронних органів» тощо. Визначається коло органів, які входять у систему правоохоронних органів. Виокремлюються особливості трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Вивчається закордонний досвід правового регулювання правоохоронної служби. З'ясовується сучасний стан правового регулювання виникнення, зміни, призупинення та припинення трудових відносин службовців правоохоронних органів України. Надаються пропозиції з удосконалення проекту Трудового кодексу України щодо завдань трудового законодавства, принципів правового регулювання трудових та пов'язаних з ними відносин, посилення значення Трудового кодексу в системі трудового законодавства, підстав виникнення трудових правовідносин тощо. З метою уніфікації національного законодавства з питань правоохоронної служби запропоновано розробити Закон України «Про правоохоронну службу України». Розроблена структура цього Закону та зміст окремих статей.
 • Документ
  Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України
  (2008) Краснов, Єгор Володимирович; Краснов, Егор Владимирович; Krasnov, Egor V.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячується комплексному дослідженню міжнародних стандартів основних трудових прав та законодавства України у цій сфері. Проаналізовано еволюцію прав людини та основні тенденції їх розвитку на початку XXI ст. Визначено місце трудових прав у системі прав людини, їх загальні риси та юридичну своєрідність. Сформульовано поняття основних трудових прав та здійснено їх класифікацію. Проаналізовано всесвітні універсальні та європейські стандарти трудових прав та здійснено порівняльно-правовий аналіз із законодавством України. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення основних трудових прав.
 • Документ
  Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України
  (2008) Кравчук, Тетяна Володимирівна; Кравчук, Татьяна Владимировна; Kravchuk, Tetiana V.; Хуторян Наталія Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена проблемам пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України. В межах дисертаційної роботи вивчено досвід країн Євросоюзу щодо правового регулювання пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника. Досліджено комплекс нормативно-правових актів, критично проаналізовано судову практику у сфері пенсійного забезпечення. Здійснено дослідження правової думки діячів науки права соціального забезпечення радянського періоду, а також вітчизняних та зарубіжних учених сучасності, в результаті якого сформульовано нове узагальнене поняття пенсії та поняття пенсії у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України, визначено їх характерні ознаки. На підставі здійсненого аналізу сформульовано ряд пропозицій, які можуть бути застосовані в науці права соціального і пенсійного забезпечення, а також використані для вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника в солідарній пенсійній системі України.
 • Документ
  Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин
  (2008) Данилюк, Олександр Васильович; Данилюк, Александр Васильевич; Danyliuk, Olexandr V.; Хуторян Наталія Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем нормативного закріплення правостворюючих юридичних фактів у трудовому праві України. Проаналізовано основні загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних фактів, визначено матеріальну та ідеальну сторону юридичних фактів, сформульовано поняття юридичних фактів трудового права. Обґрунтовано, що юридичні факти мають самостійне місце серед елементів механізму правового регулювання трудових відносин. Досліджено етапи розвитку юридичної думки про природу трудового договору. Проаналізовано особливості правового регулювання укладення трудового договору і запропоновані пропозиції по удосконаленню трудового законодавства. Визначено структуру таких фактичних складів, як обрання на посаду, конкурсне заміщення та призначення на посаду. Проаналізовано особливості елементів даних фактичних складів.
 • Документ
  Правовідносини із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
  (2011) Горбатенко, Олена Віталіївна; Горбатенко, Елена Витальевна; Gorbatenko, Olena V.; Сирота Іван Михайлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань правового регулювання відносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. У дисертації визначаються поняття, види, основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, дається характеристика структури матеріальних і процедурних правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, підстав їх виникнення, зміни та припинення. Формулюються пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».
 • Документ
  Правове регулювання безпеки і гігієни праці
  (2011) Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, Светлана Михайловна; Voloshina, Svitlana М.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового регулювання безпеки і гігієни праці у сучасний період у порівняльно-правовому аспекті. У дисертації визначаються поняття та зміст інституту безпеки і гігієни праці. Аналізуються всесвітні універсальні та європейські стандарти безпеки і гігієни праці та здійснюється їх порівняльно-правовий аналіз із законодавством України. Досліджуються основні сучасні тенденції розвитку інституту безпеки і гігієни праці у зарубіжних країнах. Формулюються пропозиції щодо удосконалення національного законодавства у сфері безпеки і гігієни праці та відповідних положень проекту Трудового кодексу України з урахуванням міжнародних стандартів і позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.