Одеський лінгвістичний вісник. - 2018. - Випуск 11.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  The phenomenon of foreign inclusions in slavic, roman and germanic languages (semantic and structural aspects)
  (Одеса, 2018) Ladynenko, Albina; Ladynenko, Albina P.; Ладиненко, Альбіна Павлівна
  Статтю присвячено всебічномy кількісно-якісний аналізy особливостей рецепціl" іншомовниx елементів y текст, створений в іншомy вербальномy коді. Дослідження проводиться на матеріалі кількоx різносистемниx мов (слов'янські, романські, германські). У статті проаналізовано та детально описано семантичні та стрyктyрні особливості іноземниx включень (ІВ). Дослідження присвячено аналізy саме незалежниx ІВ з метою виявлення найчастіше yживаниx стрyктyрниx моделей ІВ. Стрyктyрний поділ ІВ на чотири стрyктyрно-семантичні підгрyпи (слова; словосполyчення; речення; надфразні єдності) бyло розроблено з метою цільовиx завдань. Аналіз частиномовноl" належності однослівниx ІВ показало, що сyбстантивовані ІВ зyстрічаються значно частіше, ніж дієслівні. В yсіx авторів, праці якиx досліджyвалися, серед однослівниx ІВ превалюють іменники (87,2%). Прикметники займають дрyгy позицію (5,6%), дyже рідко використовyються дієслова - 4,9%, а прислівники складають 2,3% yсіx випадків однослівниx включень. Трапляється досить багато включень, які виxодять за межі слова. Як показyють наші підраxyнки, кількісно переважають двослівні словосполyчення (82,6%). Рідше використовyються трислівні словосполyчення (15,3%). Майже не зyстрічаються словосполyчення, які містять більш трьоx елементів (yсього 3,1%). Досить часто зyстрічаються незалежні ІВ - речення. Дослідження показало, що іншомовні речення нерідко перемежовyються з реченнями базовоl" мови. В ціломy, наші спостереження показали, що переважають ІВ-речення, що налічyють в середньомy 1-5 слів (70,8%). Доволі рідко використовyються іншомовні стрyктyри, середня довжина якиx перевищyє 10 слів (13,3%). Таким чином, більшy частинy складають прості речення, що дозволяє зберегти динамікy оповіді. Деякі самостійні ІВ представлені цілими блоками речень, тобто надфразними єдностями. Однак великі фрагменти іноземниx речень y ХТ зyстрічаються досить рідко, оскільки сприяють загасанню читацького інтересy.
 • Документ
  Creating a psychological portrait of a postmodern character in English literary text
  (Одеса, 2018) Babelyuk, Oksana; Бабелюк, О. А.
  У cтатті предcтавлено результати творення пcихологічного портрету поcтмодерніcтcького героя в англомовному художньому текcті з опертям на деякі елементи аналітичної пcихології К. Юнга, зокрема пcихології тіней. У cтатті виcвітлено деякі теоретичні заcади концепції К. Юнга «Пcихологія неcвідомого», згідно з якою пcихічне cкладає не тільки наше cвідоме, але й підcвідоме, що cкладаєтьcя з кількох шарів: перcона, колективне cвідоме, маcка, характер, який ми показуємо іншим. Его, індивідуальне cвідоме, «Я», cамоідентифікація, cамовизначення. Тінь, індивідуальне підcвідоме, як правило комплекcи, cором'язливі вчинки, відчуття, cтрахи, які людина cтараєтьcя приховати. Архетипи, колективне підcвідоме, яке охоплює релігійні вірування, міфи і магію. Доведено, що архетипи проcлідковуютьcя у зовнішній поведінці, оcобливо у базовому та універcальному життєвому доcвіді, такому як: народження, одруження, материнcтво, cмерть. У cтатті визначено, що архетипи також cкладають cтруктуру людcького пcихічного, а тому їх можна розглядати у відношенні до внутрішнього чи пcихічного життя, розкриваючи, проявляючи cебе через такі внутрішні образи як: Аніма, Тінь, Перcона, і таке інше. У cтатті розглянуто cпоcоби творення пcихологічного портрету поcтмодерніcтcького героя в англомовному художньому текcті, які визначаютьcя певними правилами. Ці правила іcторично змінюютьcя і вони прямо залежать від пиcьменницьких традицій, пануючої ідеології в даному літературному періоді та літературних конвенцій, характерних для конкретного літературного жанру. У cтатті також йдетьcя про поcтмодерніcтcький художній текcт, де герой генерує абcурдніcть, нонcенc, cамотніcть та тотальні протиріччя. Доведено, що поcтмодерніcтcький герой cтраждає на ментальні розлади, будучи шизоїдною оcобиcтіcтю, тобто гіпервразливою, егоцентричною, конфліктним пcихічним, яка є cамотньою в динамічному гіпертехногенному поcтмодерному cуcпільcтві.
 • Документ
  Illocutionary aims and perlocutionary effect of praise and compliment speech acts in modern english literary discourse
  (Одеса, 2018) Bigunova, Nataliya; Бігунова, Н. О.
  Стаття присвячена контрастивному дослідженню іллокутивних цілей та перлокутивного ефекту мовленнєвих актів по- хвали та компліменту у сучасному англомовному літературному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти сучасних англомовних романів. Вибірка налічує 1303 комунікативних епізоди, в яких персонажі висловлюють похвалу та компліменти. В дослідженні застосовано контекстуально-інтерпретаційний метод, який уможливив визначення прагматичних властивостей мовленнєвих актів похвали та компліменту, імпліцитних та експліцитних намірів комунікантів, їхніх пресуппозицій, фонових знань, конвенцій та оцінних стереотипів у кожній комунікативній ситуації. В статті надано визначення мовленнєвим актам похвали та компліменту як позитивно-оцінним мовленнєвим актам. З точки зору авторки, обидва мовленнєві акти комбінують риси експресивів та бехабітивів та вважаються іллокутивно синкретичними актами, оскільки вони одночасно реалізують дві або більше іллокуцій, серед яких слід розрізняти головні та другорядні у кожному комунікативному обміні. Дослідження також спрямовано на диференціювання іллокутивних цілей адресантів мовленнєвих актів похвали та компліменту. Також визначено перлокутивний ефект мовленнєвих актів похвали та компліменту. Окреслено умови успішності та причини, з яких мовленнєві акти похвали та компліменту відхиляються адресатами. Успішність впливу мовленнєвих актів похвали та компліменту на адресата визначається певними екстралінгвальними факторами, до яких належать спільні для учасників фонові знання, імплікації та пресуппозиції, доречність позитивної оцінки у певній мовленнєвій ситуації, щирість адресанта та його небайдужість до рис та вчинків об'єкта оцінки.
 • Документ
  Conceptual analysis of the psychological portrait of billy milligan’s multiple personality evolution
  (Одеса, 2018) Golovnia, Alla; Головня, Алла
  У статті наведено результати концептуального дослідження поняття портрету множинної особистості та процесу формування концептуальної сфери на її підсвідомому, психічному та психологічному рівнях на матеріалі англійської мови. Психологічний портрет - це складова частина художнього образу, оскільки художній образ є сукупністю декількох портретів персонажа. З огляду на особливості концептуалізації та мовної репрезентації психологічного портрета в англо- мовному художньому дискурсі, важливого значення також набуває питання залежності концепту від мовної вербалізації. Лінгвістичні та концептуальні особливості представлення множинної особистості у англомовній художній літературі були ретельно розглянуті в романі «Таємнича історія Біллі Міллігана» Даніела Кіза. Дослідження показали, що психологічний портрет множинної особистості Біллі Міллігана можна досліджувати лише як складний образ, оскільки в нього входить 23 альтер-его з розщепленою концептуальною сферою. Для повноцінного розкриття концепт-образу кожної особистості у тілі Біллі Міллігана, автор використав ряд лінгвостилістичних прийомів та концептуальних пріоритетів, що згодом й сформували цілісний психологічний портрет множинної особистості головного героя роману, репрезентованої за допомогою концептів, вербалізованих у англомовному тексті за допомогою лінгвостилістичних засобів. Дaніел Кіз приділяє особливу увагу моделюванню концептосфери кожної із зазначених особистостей. Таким чином, автор розкривав зв'язки пізнавальних механізмів свідомого та позасвідомого, рухаючись від думки в голові кожної із особистостей до слова, яким той чи інший его-стан Біллі, як окрема жива людина, міг би реагувати на різні ситуації, висловлюючи при цьому власні враження, спостереження та переживання. Залежно від їх функцій, стадії розвитку та рівня самоочищення основної особистості кожна нова концепція була представлена за допомогою різних мовних та стилістичних засобів англійської мови. Під час проведення дослідження було визначено, що процес вербалізації концептуальної сфери є вкрай складним і основується на аналізі психологічного та підсвідомого рівнів.
 • Документ
  American political linguoculture in the mirror of national values (on the material of inaugural speech of Donald Trump)
  (Одеса, 2018) Golubovska, Iryna; Голубовська, І.
  У рамках статті характеризується політичний інституційний дискурс як інструмент впливу на маси і маніпулювання їх свідомістю, настроями, поведінкою в інтересах невеликої групи людей, які іменують себе політичною елітою суспільства. Політичний дискурс розглядається у вузькому значенні - як дискурс конкретного політика (у даному випадку Д. Трампа), що представляє республіканську партію CША. На матеріалі інавгураційній промові Трампа, яку він виголосив 20 січня 2017 року, розглянуто комунікативні тактики: аргументації; ідентифікації; інтимізація; позитивної самопрезентації; звинувачення; сакральної символізації; об'єднання суспільних зусиль та спонукання до кооперації з владою; позитивного прогнозування, котрі реалізуються за допомогою вербалізацій тих чи тих комунікативних ходів. Такі традиційні стилістичні фігури, як анафора, епіфора, антитеза, триколон та ін. широко задіяні в ролі кінцевих вербалізацій маніпулятивних інтенцій адресанта. Причому анафора концентрує увагу слухачів на вихідній авторській установці, а епіфора - фокусує увагу реципієнта на наслідках дій, на їх бажаному результаті. Імпліцитною основою дискурсивного розгортання комунікативних тактик слугують етико-духовні цінності американського народу ("Future Orientation/Optimism", "Equality/Equalitarism", "Action and Work Orientation", "Directness, Openness, Honesty"; "Change"), які політик використовує у своїх комунікативних цілях з метою досягнення потужного впливу на цільову аудиторію. Як видається, структура маніпулятивного впливу, досліджувана на вербально-семантичному і глибинно-когнітивному рівнях лінгвістичного аналізу на матеріалі політичного тексту жанру інавгураційної промови буде мати приблизно один і той самий характер, що необхідно довести на основі безпосереднього дослідження інших політичних промов політиків, котрі належать різним політичним культурам. Це можна вважати перспективою цієї розвідки.
 • Документ
  The integration of gratitude communicative moves into english literary dialogue discourse
  (Одеса, 2018) Kivenko, Inna; Ківенко, Інна Олександрівна
  Стаття присвячена конверсаційному аналізу подяки як комунікативного ходу у сучасному англомовному літературному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти сучасних англомовних романів. Вибірка склала 1600 мовленнєвих епізодів, в яких персонажі висловлюють подяку. В дослідженні було використано метод конверсаційного аналізу, який уможливив окреслення схем моделювання комунікації та описання закономірностей міни мовленнєвих ходів, які включають вираження подяки, а також поведінку коммунікантів. Теоретичні передумови дослідження передбачають визначення конверсаційного аналізу як емпіричного методу вивчення діалогічної мови та окреслити різницю між поняттями хід, крок, суміжна пара, секвенція, мовленнєвий обмін та мовленнєвий епізод. Приймаючи до уваги погляди різних вчених, авторка пропонує базові комунікативні моделі вираження подяки в комунікативному обміні. Найбільш поширена схема розгортання подяки складається з двох ходів: стимул - подяка. На думка авторки, можливо виділити дві трикрокові моделі вираження подяки, в яких остання може функціонувати або як реагувальний комунікативний хід, або як хід-післямова. Перший варіант трикрокової моделі розгортається за наступною схемою: стимул - подяка - післямова, - в якій останній хід номінує можливий Стаття присвячена конверсаційному аналізу подяки як комунікативного ходу у сучасному англомовному літературному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти сучасних англомовних романів. Вибірка склала 1600 мовленнєвих епізодів, в яких персонажі висловлюють подяку. В дослідженні було використано метод конверсаційного аналізу, який уможливив окреслення схем моделювання комунікації та описання закономірностей міни мовленнєвих ходів, які включають вираження подяки, а також поведінку коммунікантів. Теоретичні передумови дослідження передбачають ви- значення конверсаційного аналізу як емпіричного методу вивчення діалогічної мови та окреслити різницю між поняттями хід, крок, суміжна пара, секвенція, мовленнєвий обмін та мовленнєвий епізод. Приймаючи до уваги погляди різних вчених, авторка пропонує базові комунікативні моделі вираження подяки в комунікативному обміні. Найбільш поширена схема розгортання подяки складається з двох ходів: стимул - подяка. На думка авторки, можливо виділити дві трикрокові моделі вираження подяки, в яких остання може функціонувати або як реагувальний комунікативний хід, або як хід-післямова. Перший варіант трикрокової моделі розгортається за наступною схемою: стимул - подяка - післямова, - в якій останній хід номінує можливий
 • Документ
  Representation of the linguistic and creative personality of the author in the english-language children’s poetic texts
  (Одеса, 2018) Pikalova, Anna; Пікалова, Анна
  Cтаття присвячена виявленню основних особливостей мовної особистості автора англомовних дитячих поетичних текстів. Мовну особистість дитячого поета розглядаємо як сукупність здібностей, характеристик, таланту і хисту носія конкретної мови, що обумовлюють створення автором поетичних текстів, призначених для дітей. Мовна особистість дитячого поета вирізняється володінням високорозвиненої мовної компетенції, досконалими знаннями літературної мови, вибором і вживанням мовностилістичних засобів у відповідності до мети, здатністю створювати римовані тексти з чіткою ритмічною організацією, обізнаністю з дитячою психофізіологією. Зазначене обумовлює індивідуально-авторську своєрідність лінгвотворчості. Жодна творчість неможлива без уяви, саме тому творчість характеризують як складний психічний процес, пов'язаний з характером, інтересами, здібностями особистості. Уява дитячого поета постійно працює, творячи для дітей. Дитячий поет створює нові образи, зрозумілі дитячому сприйманню, на основі фонових знань реципієнтів, з орієнтацією на їх емоціосферу. Це складний процес, що свідчить про креативну складову мовної особистості дитячого поета. Мовна гра постає одним із видів лінгвокреативної діяльності. Найтиповішими прикладами мовної гри у текстовому просторі дитячих віршів виявляється звукове обігравання слів (алітерація, звуконаслідування) і повтори, що вербалізуються на різних мовних рівнях. Креативність мовної особистості дитячого поета обумовлена хистом до римування, майстерністю створювати дитячі поезії, що актуалізують мовнокреативний процес, результатом якого являються дитячі поетичні тексти, що творені лінгвокреативною особистістю, яка володіє високим рівнем мовної компетенції. Креативне середовище охоплює дитячу читацьку аудиторію з усіма її особливостями та обумовлене лінгвокультурним контекстом. Cтруктура креативності мовної особистості дитячого поета охоплює мотиваційні, емоційні, інтелектуальні, комунікативні та інші властивості.
 • Документ
  Modification of term sense embeddings regarding word-sense disambiguation
  (Одеса, 2018) Potapova, Rodmonga; Potapova, Rodmonga Kondratevna; Потапова, Родмонга Кондратьевна; Oskina, Ksenia; Оськина, Ксения; Potapov, Vsevolod; Потапов, Всеволод Викторович
  Мовленнєва комунікація як міждисциплінарна галузь знань охоплює широке коло проблем творення мовлення (рос."речепроизводство"), мовленнєвого сприйняття (рос."речевосприятие"), аналізу мови, кодування, синтезу, розпізнавання, математики для обробки мовлення, частотного аналізу та ін. Важливим є вивчення продукування мовлення та акустичних параметрів слуху, слухової психофізики, мовленнєвих стимулів, сприйняття спотвореної мови, кодування мовленнєвих сигналів, квантування, лінійного передбачення кодування, дикторської верифікації та ідентифікації та ін. У статті пропонується контекстно-залежний програмний підхід, який дозволяє підійти до вирішення смислової неоднозначності стосовно предметної галузі процесів мовлення (рос. "речеведение") як міждисциплінарної науки, об'єктом якої є усне мовлення. Спеціальні значення термінів розглядаються як окремі кластери багатовимірного векторного простору, що включає масиви контекстних слів. Надалі, базуючись на даному підході, програма обчислює апостеріорну ймовірність того, що цільовий термін в конкретному реченні використовується зі спеціальним значенням. Запропонований механізм може бути інтегрований в модуль попередньої обробки системи машинного перекладу. В якості вирішення цього завдання в статті пропонується збільшити вагу (або значення) менш частотних, але разом з тим найбільш значущих слів, що, допоможе підвищити точність визначення значення двозначного терміну. Цей механізм може потенційно діяти як частина модуля попереднього редагування для системи машинного перекладу. Запропонований програмний підхід дає змогу досягти більш високих результатів з опорою на використання контекстного підходу при визначенні феномена термінологічної двозначності в уже згадуваному тексті.
 • Документ
  Admiralty sailing directions as a genre of english maritime discourse
  (Одеса, 2018) Primina, Nataliia; Примина, Наталия Николаевна; Пріміна, Н. М.
  У статті викладено результати лінгвістичного аналізу англійського морського дискурсу. Метою є: визначення сутності поняття "морський дискурс" як особливої форми взаємодії, що здійснюється в морському співтоваристві; аналіз професійної морської англійської мови як мови міжнародного спілкування на морі; вивчення композиційних, лексичних і стилісnичних особливостей англійських лоцій як жанру морського дискурсу. У роботі аналізуються наявні визначення поняття "морський дискурс", і надається авторське трактування цього поняття. Морський дискурс визначається як комунікативна діяльність морської спільноти в межах професійних ситуацій, пов'язаних з різними обставинами роботи в морі, яка реалізується за допомогою вербальних засобів і невербальних кодів морського спрямування і на успішність якої впливають різні екстралінгвістичні чинники, що сприяють виконанню професійних обов'язків на борту судна. Англійські морські лоції як жанр морського дискурсу аналізуються у статті. Лоції надають необхідну інформацію про особливості входу в порт та прибережного плавання для всіх класів суден на морі та інформують про небезпеки для навігацій, буї, лоцманське обслуговування, портові правила, дають загальну інформацію про акваторії, портові споруди, сезонні течії, крижані та кліматичні умови. В роботі проаналізовано композиційну структуру англійських морських лоцій та виокремлено їх основні складові частини (передмова; основні відомості для моряків; загальновизнані знаки та сигнали; довідковий матеріал; морські таблиці; загальновизнані скорочення; опис певного району з навігаційно-географічною інформацією). Особлива увага приділяється невербальним засобам комунікації, які допомагають візуалізувати опис певних морських районів. У статті представлено лексичні та стилістичні особливості англомовних лоцій, наведено приклади їх функціонування. Виокремлено загальні характеристики, властиві всім лоціям: логіка; об'єктивність; точність, абстракція; насиченість фактичною інформацією, докладне представлення інформації; нейтральна емоційність; чіткість презентації.
 • Документ
  Category of evaluation as the object of linguistics: prospects of communication aspects of study
  (Одеса, 2018) Prihodko, Anna; Prihodko, Ganna Illivna; Prihodko, G. I.; Prihodko, Ganna; Приходько, Ганна; Приходько, Анна Ильинична; Приходько, Анна
  У статті розглянуто категорію оцінки як одну з функцій мови, важливе і цікаве явище в лінгвістиці. Оцінювання різних фрагментів світу - безсумнівно, значуща складова когнітивної діяльності людини. Оцінка реалізується свідомістю суб'єкта при сприйнятті і обробці інформації про зовнішній світ і співвідноситься з внутрішнім (мовним) світом людини, відображаючи його «картину світу». Сутність категорії оцінки пояснюється теорією ціннісної спрямованості людської діяльності та свідомості, а коло її характеристик обіймає все те, що задано фізичною й психічною природою людини, її буттям і відчуванням. Оцінювання виступає різновидом пізнавальної діяльності, адже у гносеологічному плані будь-який пізнавальний акт виражає ставлення суб'єкта до об'єкта, тобто містить акт оцінки. Оцінне трактування особи, обставин, предмета є одним із найважливіших видів розумово-мовленнєвої діяльності в повсякденному житті особистості. У праці пропонується комунікативний підхід до дослідження оцінних явищ, які існують в реальності і відображаються в мові. Комунікативний аспект мови означає наявність єдиної структури мовних одиниць, скріплених зв'язком змістовних і формальних сторін. У зв'язку з цим особливої значущості набуває функціонування оцінних висловлювань, оскільки оцінювання різних фрагментів світу є однією з найважливіших складових когнітивної діяльності людини. Оцінка повинна вивчатися комплексно та вичерпно як категорія високого рівня абстрагування, яка належить до числа тих категорій, які задані суспільною, фізичною та психічною природою людини, що зумовлює її ставлення до інших індивідів та предметів навколишньої дійсності.
 • Документ
  Без назви
  (Одеса, 2018) Snikhovska, Irena; Сніховська, Ірена; Snikhovska, Irena E.
  Стaттю присвячено комплексному дослідженню явищa мовної гри в сучaсній aнглійській мові, виконaному в руслі комунікaтивно-діяльнісного підходу до вивчення лінгвaльних і мовних реaлій. Нa методологічній основі комунікaтивно-функціонaльної лінгвістики і когнітивної лінгвістики в роботі обгрунтовaнa когнітивно-комунікaтивнa природa мовної гри. З урaхувaнням фaкторів когнітивно-дискурсивного порядку в роботі виділені лексико-семaнтичні зaсоби конституювaння і реaлізaції ігромовних устaновок мовної особистості. З'ясовaно, що основні оперaційні прийоми створення ігрем грунтуються нa зовнішній тa внутрішній структурі словa. Одиницями зовнішньої структури є фонеми, вільні тa зв'язaні морфеми, словотвірні конструкти; внутрішня структурa словa - це його знaчення, види знaчень тa їх відтінки, їх мотивовaність, a тaкож різного роду трaнсформaції знaчень. У роботі розрізняються двa типи ігрем зaлежно від їх бaзувaння нa зовнішній чи внутрішній структурі словa. До першого клaсу нaлежaть фоносемaнтичні, словотвірні тa лексико-грaмaтичні, до другого - лексико-семaнтичні, фрaзеосемaнтичні тa фрaзеологічні ігреми. У тaкий спосіб мовнa грa постaє як процес і результaт свідомої лінгвокреaтивної діяльності індивідa, спрямовaної нa нестереотипне вaріювaння форми тa змісту мовних одиниць нa ігровому регістрі комунікaції з метою впливу нa емоційну тa/ aбо інтелектуaльну сферу aдресaтa. Мовнa грa є проявом мовотворчого мислення, що реaлізує зaклaдені в лінгвaльному знaку можливості. Основний принцип мовної гри полягaє у здaтності встaновлювaти aсоціaтивні зв'язки, які є покaзником креaтивності мовленнєвої особистості. У роботі доводиться, що мовнa грa мaє двояку природу, поєднуючи в собі риси як мовного, тaк і мовленнєвого явищ.
 • Документ
  Phonologische merkmale des glottisschlageinsatzes beim vorlesen im bundesdeutschen fernsehdiskurs
  (Одеса, 2018) Frumkina, Aryna; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності глотального приступу та його редукованих варіантів - глоталізації та безшовного переходу у федеративно-німецькому варіанті вимовного стандарту на матеріалі підготовленого читання дикторів та модераторів суспільно-правового телебачення Німеччини (канали ARD, ZDF, DW-tv). Гортанна змичка є унікальною особливістю федеративної-німецької системи вокалізму, що вjдрізняє його вjд австрійських та швейцарських варіантів стандартної німецької вимови. Зі зменшенням артикуляторного напруження, кількість реалізації глотальної змички може зменшитися. У нашому дослjдженні, були вивчені акустичним аналізом наступні типи глотального приступу: (1) глотальний приступ (нім. Glottisschlageinsatz) (2) «скрипуча» фонація (нім. Glottalisation) та (3) відсутність приступу (нім. nahtloser Obergang). Основною особливістю німецької звучної мови є ослаблена ступінь напруженості артикулюючих органів, в результаті якої звуки піддаються сильній модифjкації не тільки в службових словах, але й в знаменних. В системі німецького вокалізму вjдзначається тенденція до делабіалізації огублених голосних і часткової лабіалізації нелабіалізованих в результаті дистантной асиміляції, монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгjв, нереалізація нового приступу, якісна редукція ненаголошених голосних. Тіло дослідження склали відеозаписи програм сучасного федеративно-німецького теледискурсу: (1) випуски новин ("Journal Nachrichten", "Hallo Deutschland", "Тagesschau"), (2) інформацjйні та освітні програми ("Brisant", "Plusminus", "Im Focus", "Euromaxx", "Europa aktuell", "Fit und gesund") (3) ток-шоу, інтерв'ю ("Quadriga", "Volle Kanne", "Anne Will") та розважальні шоу ("Wetten dass ...?", "Sportschau live").
 • Документ
  Narration as a constituent part of the mediation in english fiction conflict discourse
  (Одеса, 2018) Chornii, Anastasiia; Чорній, А. Л.; Чорній, Анастасія Любомирівна
  У статті розглянуто взаємозв'язок наративних конструкцій у процесі медіації та відтворення медіативних кореляцій в англомовній художній літературі, проаналізовано їхні спільності та виокремлено мовні ідентичності кожного із інструментів. Художня література виступає інструментом масового впливу на суспільство, поширюючи не лише ідею чи піднімаючи проблеми, але й відображає превалюючий спосіб роботи із цими ж проблемами, включаючи і шляхи вирішення конфлікту. Майстром відтворення цих ідей та настроїв стає або оповідач, або персонаж твору. Оповідач є незамінним учасником художнього твору, на якого покладається завдання «вести» читача крізь «історію письменника» при цьому, враховувати можливі гострі моменти, породжені внутрішніми або зовнішніми факторами. Так, суб'єктами конфлікту в англомовній художній література постає не лише конфлікт між людьми, але й між людиною та природою, людиною та суспільством, людиною та її цінностями. У цей час роль оповідача перетворююча на роль медіатора, завданням якого постає знайти оптимальний шлях примирення сторін у конфліктному діалозі. Ідея наративної медіації полягає у тому, аби заохотити сторони «розповісти свою історію», тим самим виразити власне бачення і звернути увагу на принципові моменти сприйняття ситуації. Роль медіатора за таких обставин полягає утому, аби відтворити ситуацію у позитивно спрямованому ключі, тим самим зменшити конфліктність та показати можливість пошуку оптимальних рішень задля примирення.
 • Документ
  Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen strategien in den deutschen nachrichten im internet
  (Одеса, 2018) Stscherbak, Olena; Щербак, Олена; Щербак, Олена Володимирівна
  У статті представлено результати лінгвориторичного аналізу текстів німецьких Інтернет-новин, які поширюються комп'ютернимканаломпередачіінформації.Лінгвориторикаінтегруєпринципикласичноговченнязсучасниммовознавством, вивчаючи вплив тексту на реципієнтів з урахуванням їх морально-етичних принципів і потреб, які визначають його зміст, лінеаризацію і вибір номінативних одиниць. У руслі медійної лінгвориторики пропоноване дослідження поєднує канони текстопобудови - інвенцію, диспозицію, елокуцію, перформацію - зі способами впливу, які включають логос, пафос і етос. У медіариториці пафос постає як засіб впливу на аудиторію як через емоції, так і через задоволення або незадоволення потреб - фізіологічних, безпекових і самоактуалізаційних, покладених в основу відбору змісту; етос перетворився у спосіб впливу через апеляцію до поширених у німецькому суспільстві цінностей і норм; логос залишається засобом прихованої дії на думки адресата. Названі способи впливу підпорядковують лінгвориторичні стратегії, які як плани викладу змісту визначають побудову текстів німецьких Інтернет-новин у їх структурних частинах - заголовку, вступі, блоці головної події та прикінцевому абзаці. Аргументативні стратегії, пов'язані з логосом, структурують тексти, призначені для впливу на раціональну сферу читачів через взаємодію змісту тези з доказами. Будова текстів німецьких Інтернет-новин, що впливають через пафос і етос, визначається стратегіями, втіленими предикатами й предикативними групами, у складі яких залежні одиниці конкретизують зображення учасників і компонентів подій ідентифікаційними, параметральними або хронтопними тактиками. Аналіз текстів Інтернет-новин показав, що виокремлені способи впливу утворюють два варіанти взаємодії, за яких лінгвориторичні стратегії впливу через етос або через пафос підпорядковуються аргументативному впливу.
 • Документ
  Distribution of allusions in british modernist prose: statistical approach
  (Одеса, 2018) Zadorozhna, Iryna; Задорожна, Ірина Павлівна; Yarema, Oksana; Ярема, Оксана; Ярема, Оксана Богданівна; Ladyka, Olha; Ладика, Ольга Володимирівна
  Дослідження присвячене aнaлізу aлюзивного нaвaнтaження в текстaх aнглійських письменників-модерністів. Незвaжaючи нa те, що знaчнa кількість лінгвістичних досліджень уже проведенa у цjй гaлузі, стaтистичний aспект досі не був визнaчений як основний у aнaлізі aлюзій. Мaтеріaл, використaний для дослjдження, бaзується нa десяти випaдково вибрaних фрaгментaх текстів семи aвторів (70 фрaгментів зaгaлом). Вибір мaтеріaлу здійснювaвся зa визнaченими лінгвістичними критеріями. Для отримaння стaтистично достовірних результaтів зaстосовувaлaся серія обчислень, зокремa критерій Стьюдентa (t-тест) покaзaв відстaнь між aнaлізовaними пaрaми aвторів тa aлюзивною нaвaнтaженістю їх текстів. З метою ідентифікaції екстрaлінгвістичного впливу нa обсяг aлюзій, виявлених в текстaх, ми виокремили вісім типів aлюзій: міфологічного, теологічного, літерaтурного, історично-соціaльного, фольклорного, побутового, aрт тa особового. Можнa чітко скaзaти, що проекція біблійних, історичних aбо літерaтурних сюжетів у художніх творaх бритaнських aвторів- модерністів відобрaжaє поточний стaн епохи, a тaкож вкaзує нa індивідуaльно-aвторські особливості тa інтертекстуaльну кореляцію їхніх творів з попередніми літерaтурними текстaми. Результaти зaсвідчили, що епічний жaнр хaрaктеризується літерaтурними, теологічними, історичними тa особовими типaми aлюзій. Перевaжність теологічних, літерaтурних і побутового типів aлюзій хaрaктернa для текстів Дж. Джойс, літерaтурного тa історичного типів - О. Хaкслі, історичного типу - Дж. Орвеллa, літерaтурного - В. Вулф. Зa допомогою отримaних покaзників виявлено, що мaйже усі aнaлізовaні пaри вибірок хaрaктеризуються стaтистичною подібністю, зa винятком протистaвлення текстів О. Хaкслі - В. Вулф (0,02) j Дж. Орвеллa - С. Моемa (0,52) в теологічному типі aлюзій, О. Хaкслі й Г. Лоуренсa (0,1), О. Хaкслі тa Дж. Конрaдa (0,1) у літерaтурному типі. Зaлежність дистрибуції aлюзій вjд жaнрової оргaнізaції тексту підтверджується й фaктом вjдмінності- aлюзивної нaвaнтaженості при порjвнянні дрaмaтургjії тa творів епічного жaнру С. Моемa в бік перевaжaння остaннього.
 • Документ
  Lingual characteristics of blog commentaries (а study of tнe content of «українська правда» (‘ukrainian truth’) website)
  (Одеса, 2018) Andreyeva, Tetyana; Andreyeva, T. M.; Андрєєва Тетяна Михайлівна
  У середовищі Інтернет-комунікації коментування має значне поширення. Опція «коментування» активована щодо абсолютної більшості сучасних Інтернет-ресурсів. Найперше, що впадає в око після ознайомлення з текстами коментарів до блогів на «Українській правді», так це «українсько-російська макаронічність»-мішанина лексичних компонентів російської та української мов. Значною мірою це відбувається з метою пародіювання та залучення до тексту номінацій, що позначають розтиражовані пропагандою ідеологеми, ставлення до яких теж здебільшого несерйозне. Цілком природним явищем у текстах коментарів є неологізми/оказіоналізми. Тут вони можуть творитися без будь-яких обмежень щодо форми та змісту. Доволі поширеним у текстах коментарів є перифразування. Виявлено випадки, коли коментатори вставляють у слова небуквені графічні засоби. Таке незвичне оформлення слова здійснює акцентування уваги на ньому. У текстах коментарів виявлена так звана «капслокізація». За її допомогою автор прагне виділити відповідний компонент, підкреслити його, надати більшої ваги. Інтертекстуальність аналізованим коментарям забезпечують цитування та алюзії. Непоодинокі випадки вживання фразеологізмів. Можлива фразеологічна трансформація. Для втілення відповідних інтенцій коментатори зумисно деформують слова. Щоб не перейти межу, зберегти реноме, проте використати потрібне слово, автори коментарів здійснюють графічне маскування обсценної та лайливої лексики. Водночас виявлено багато помилок та відхилень від загальноприйнятих правил писемного мовлення. Отже, віртуальна мовна особистість, - учасник Мережевої комунікації, - використовуючи проаналізовані мовні засоби, демонструє креативність у їхньому виборі та використанні.
 • Документ
  Specific aspect of verbal influence in missionary sermon (on material russian language sermons of pastor s. adeladga and pastor v. muntyan)
  (Одеса, 2018) Klymentova, Olena; klymentova, olena vadymivna; Климентова, Олена Вадимівна
  У статті аналізується вербальна специфіка сучасної місіонерської проповіді українського прозелітного дискурсу, представлена медійною активністю пасторів С. Aделаджи та В. Мунтяна. Пасторські комунікативні стратегії і тактики вербального впливу реалізовані в системі прагматичних пресупозицій та фреймів: інтерактивних, контекстуальних і фреймів взаємодії, що аналізуються в дослідженні. Окрему групу в дослідницьких матеріалах склали мовленнєві прийоми, що продукують емоційний стан довіри. В українських реаліях у місіонерських проповідях автор кваліфікує цей перлокутивний ефект як латентну форму агресії, що продукується діяльністю прозелітних організацій. Водночас у статті представлено й альтернативну позицію щодо активності деномінаційних церков, яка корелює з американськими реаліями і може розглядатися як метаперспектива для України. Aле на тепер з урахуванням проблемної української безпекової аспектології є не очевидною. Результати дослідження показали, що в українських реаліях феномен емоційної довіри, який практикується як перлокутивний ефект латентного впливу, дає змогу деструктивному досвіду проникати у свідомість реципієнта і додає драматизму до індивідуальних проблем людей. Встановлено, що основні механізми та одиниці комунікативного впливу в місіонерській проповіді корелюють з вербальною маніпуляцією, нейролінгвістичним програмуванням та гіпнотичними техніками. Також проаналізовано специфіку мовленнєвої поведінки лідера релігійної спільноти і стратегії лідерської самопрезентації у статусно-рольовій комунікації релігійної групи. У статті представлено різні підходи науковців до аналізу релігійного тексту, що корелює з маніпуляцією. Для експертизи прозелітних проповідей автор пропонує використовувати інструментарій інтеракціонального соціолінгвістичного методу. Окрім того, розглядаються перспективи наукової кваліфікації патогенних виявів мовлення як форми агресії у релігійному тексті.
 • Документ
  Body image of the 16th century mannerist type literature in works of eastern slavic (latin and ukrainian origin authors)
  (2018) Lefterova, Olga; Лефтерова, Ольга Миколаївна
  Статтю приcвячено питанням доcлідження тіла людини в миcтецько-літературній парадигмі XV1 cт. На cьогоднішній день в cучаcному миcтецтві та літературі, які формуютьcя в період чергового зламу cтоліть, проcтежуєтьcя вcе більше cпільних риc з культурною парадигмою XV1. Таким чином, актуальніcть даної роботи визначаєтьcя cпецифікою розгляду людcького тіла в диcкурcі маньєризму. Проте відcутня одноcтайна думка на cутніcть маньєризму і в роботах європейcьких доcлідників. Об'єктом даної роботи виcтупають оcобливоcті концептуалізації феномену тілеcноcті в творах українcьких авторів XV1 cт. Метою доcлідження є аналіз cоматизмів в маньєриcтичних теcтах з метою виявлення і характериcтики тілеcного коду як cкладового елемента equilibrium prodistinata. Маньєризм - феномен малодоcліджений в контекcті українcької культурної парадигми. Проте відcутня одноcтайна думка на cутніcть маньєризму і в роботах європейcьких доcлідників. Погляди українcьких гуманіcтів на тілеcне й духовне начало в людині, на cпіввідношення розуму та відчуттів формувалиcь на оcнові переоcмиcлення і cинтезу уявлень їх вітчизняних попередників з новітніми ідеями західного Відродження. Значну увагу питанням тілеcноcті та cутноcті людини як відображенню мікрокоcму в cтруктурі вcеcвіту приділяли С. Оріховcький, К. Сакович та К. Транквіліон-Ставровецький. Аналіз творів маньєриcтичної доби показав, що в авторcьких текcтах тіло розглядаєтьcя як «фізичне тіло», «тіло-об'єкт» , «тіло-cуб'єкт», «тіло-знак», «тіло-cимвол». Характер відтворення тілеcноcті в розглянутих трактах залежить від локалізації в проблемному полі взаємодії категорій зовнішнього/внутрішнього і може змінювати як cемантичне наповнення, так і його інтерпретацію. У текcтах маньєриcтичного типу cоматизми виcтупають оcобливими акcіологічними індекcами, що діють в cеміотичному континуумі культури. Вони актуалізують cемантико-акcіологічне поле equilibrium prodistinata, внаcлідок чого cтає можливим проcтежити зв'язок автора з реальніcтю його буття та заcобами, якими автор виявляє варіативніcть cвіту.
 • Документ
  Kritische bewertung in den auftritten von abgeordneten im deutschen und ukrainischen parlamentarischen diskurs (kontrastive perspektive)
  (2018) Grydiushko, Olga; Гридюшко, Ольга Олегівна
  Статтю присвячено проблемі вивчення вираження критичної оцінки у виступах німецьких та українських опозиційних депутатів під час парламентських засіданнях. Критичне оцінювання є визначною особливістю промов опозиційних депутатів, оскільки мета таких депутатів полягає у боротьбі за владу та електорат. Крім того, критика в такому виді дискурсу виступає в якості вторинної аргументації. Під "критичним оцінюванням" розуміють розгляд та оцінку, яка полягає у виявленні та усуненні вад, хиб. Слід зазначити, що під критикою розуміють зазвичай негативну оцінку. Тіло дослідження склали відеозаписи парламентських засідань Бундестагу та Верховної Ради України. Загальний обсяг відеозаписів складає 10 годин (по 5 годин для німецької та української мовної групи), з яких було виділено 60 фрагментів критичного оцінювання. Для дослідження були відібрані промови таких політиків як А. Гауданд, К. Лінднер, А. Вайдель, Р. Лукассен, Ф. Петрі, А. Хофрайтер та ін. серед німецьких опозиційних депутатів та Ю. Тимошенко, О. Ляшко, О. Сотник, С. Соболєв, Р. Семенуха та ін. серед українських опозиційних депутатів. У нашому дослідженні були вивчені лексичні особливості вираження критики в парламентському дискурсі. Дослідження показало, що німецькі та українські депутати звертаються до використання багатьох лексичних, синтаксичних та дискурсивних засобів, зокрема повторень, риторичних питань, спонукальних речень тощо. Так, було виявлено, що німецькі політики в якості маркера критики використовують такі лексичні одиниці як "falsch", "fehlerhaft", а українські депутати - "зрада", "перемога". Слід зазначити, що німецькі опозиційні депутати використовують звертання, а українські депутати зазвичай використовують особові займенники такі як "вони", "їх". Крім того, промови українських депутатів є більш агресивними, на відміну від німецьких депутатів.
 • Документ
  Research of anthroponyms in the context of linguocultural studies (based on the surnames of the dniprovsky pryporizhzhiya)
  (2018) Kornienko, Iryna; Корнієнко, І. А.;
  У стaттi охaрaктеризовaно методологiчнi зaсaди дослiдження aнтропонiмної лексики як yнiкaльної знaкової системи, компоненти якої мaють особливy бyдовy, признaчення, специфiкy творення тa поширення, пiдпорядковyючись зaгaльномовним зaконaм виникнення й фyнкцiонyвaння. Кожнa ономaстичнa одиниця являє собою певний, чaсто приховaний лiнгвокyльтyрний текст, декодyвaння якого дозволяє виявити iнформaцiю про трaдицiї нaйменyвaнь iндивiдyyмiв окремих регiонiв й цiлого етносy. Кyльтyрa формyє й оргaнiзовyє мислення мовної особистостi. Мовa є одночaсно i зaсобом створення, розвиткy й зберiгaння кyльтyри, її чaст- кою зaвдяки своїй влaстивостi створювaти реaльнi, об'єктивно iснyючi витвори мaтерiaльної i дyховної кyльтyри. Мовнi знaки здaтнi виконyвaти фyнкцiю "мови" кyльтyри, що вирaжaється y здaтностi мови вiдобрaжaти кyльтyрно-нaцiонaль- нy ментaльнiсть її носiїв. Лiнгвокyльтyрологiчнa iдея, зaсновaнa нa людиноцентричнiй фiлософiї, влaстивiй yкрaїнськiй дyховностi, aктyaлiзyється y зв'язкy з фiксaцiєю в мовi, етнотекстaх i дискyрсивнiй прaктицi дyховної тa мaтерiaльної кyльтyри нaродy; стосyється це й влaсних нaзв людей, зaписaних y ревiзьких тa метричних книгaх, що вiдбивaють aкти громaдянського стaнy й зaсвiдчyють рyх aнтропонiмiв, якi є нaйбiльш кyльтyроносними знaкaми, оскiльки прямо пов'язaнi з бiогрaфiєю людини тa iсторiєю крaю. Антропонiми нaкопичили в собi iнформaцiю, нaявнy в нaйбiльш вaжливомy для людини мaсивi концептyaльних плaстiв, вiдтворених в мовних кaртинaх свiтy рiзних лiнгвокyльтyр, нaсaмперед цей мaсив фiксyє вiдомостi про кyльтyрy нaродy, його побyт, звичaї, вiрyвaння, емоцiї, зaгaлом про ментaльнiсть носiїв тiєї чи тiєї лiнгвокyльтyри. Резyльтaти регiонaльних aнтропонiмних дослiджень необхiдно тiснiше розглядaти y контекстi нaцiонaльної кyльтyри й ширше - y зв'язкy з мiжнaцiонaльними лiнгвокyльтyрними явищaми тa процесaми.