Часопис цивілістики. Випуск 34

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 17 з 17
 • Документ
  Часопис цивілістики : науково-практичний журнал, вип. 34.
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
 • Документ
  Історичний аспект розвитку альтернативних способів вирішення спорів
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Прущак, Валерія Євгенівна; Прущак, В. Є.; Prushchak, Valeriia Ye.
  У статті досліджено альтернативні способи вирішення спорів, окреслено історичний аспект їх виникнення та розвитку. Досліджено нормативне регулювання та функціонування зазначених способів вирішення спорів у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя та проаналізовано положення законодавства, що регулюють їхнє здійснення. У статті також приділено увагу правовому регулюванню цього процесу в Україні. Процедури альтернативного вирішення цивільно-правових спорів охарактеризовано як ефективний механізм примирення сторін.
 • Документ
  Емансипація як категорія справ про зміну правового статусу фізичної особи в порядку окремого провадження
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Голубцова, Олена Олександрівна; Голубцова, О. О.; Holubtsova, Olena O.
  Стаття присвячена особливостям розгляду цивільних справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Проаналізовано особливості підсудності, змісту заяви, розгляду справи по суті і рішення суду по цій категорії цивільних справ.
 • Документ
  Представництво інтересів малолітніх чи неповнолітніх осіб посадовими особами закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Іліопол, Інна Михайлівна; Іліопол, І. М.; Iliopol, Inna M.
  Стаття присвячена дослідженню процесуальних особливостей представництва у суді. Досліджено законодавче регулювання та судова практика стосовно питань представництва органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, а саме в інтересах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Документ
  Сутність підготовчого провадження
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.
  У статті на підставі аналізу чинного цивільного процесуального законодавства виокремлюються основні засади щодо здійснення підготовчого провадження як стадії цивільного процесу. Визначаються завдання, строк та процедура підготовчого провадження, а також висвітлюється мета, строк та порядок проведення підготовчого засідання як процесуальної форми підготовчого провадження.
 • Документ
  Судові доручення щодо збирання доказів у цивільному судочинстві України
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Suleimanova, Susanna R.
  У статті викладено наукові результати аналізу інституту судових доручень щодо збирання доказів у цивільному судочинстві України, розкрито їх зміст відповідно до чинного законодавства і правозастосовчої практики, визначені параметри і перспективи розвитку. Сформульовано пропозиції до чинного законодавства відносно вдосконалення правового регулювання інституту судових доручень щодо збирання доказів.
 • Документ
  Вплив думки дитини при її поверненні в контексті Гаазької Конвенції Про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.
  Нині дуже гостро встає питання про проблеми викрадення дітей. Статистика підтверджує, що таке явище, як викрадення дітей – має вкрай небезпечний характер. За даними Європейської комісії, щорічно в країнах ЄС пропадають 250 тисяч дітей, тобто 1 дитина – кожні 2 хвилини. В Україні відсутні спеціальні юрисдикційні органи, що відповідають за комплексне врегулювання даної проблеми; відсутній механізм підтримки та реабілітації постраждалих сімей та повернутої дитини. Викрадення дітей – це особливе соціальне явище, що знаходиться в площі регулювання декількох галузей права. Стаття присвячена аналізу правового регулювання основних законодавчих актів країн ЄС та України, розгляду проблем практичного застосування Гаагської Конвенції 1980 року, запропоновано поняття «викрадення дітей», розглянуті проблеми судового розгляду справ такої категорії.
 • Документ
  Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Poliuk, Yuliia I.
  Статтю присвячено дослідженню основних доктринальних підходів до визначення сутності поняття підсудність, визначено динамічний аспект підсудності, що розкривається при реалізації права на звернення до суду за захистом. Дотримання правил підсудності розглянуто в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом, надано її оцінку відповідно до існуючих європейських стандартів судочинства. Встановлено, що у разі порушення правил підсудності при реалізації права на звернення до суду за захистом для особи, яка їх порушила, жодних наслідків процесуально-правового характеру не настає. Вимога щодо дотримання правил підсудності розуміється законодавцем як невід’ємна ознака добросовісної поведінки суб’єкта звернення. Обґрунтована доцільність визначення в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом дотримання правил підсудності з урахуванням обов’язку суб’єкта звернення не порушувати встановлені законом правила підсудності та пильнувати за тим, чи правильно встановить підсудність суд у разі допущення помилки, а також процесуально-правових наслідків, які можуть настати після розгляду справи судом першої інстанції у разі ігнорування та нехтування цим обов’язком.Доведено, що вимогу про дотримання правил підсудності слід включити до складу умов реалізації права на звернення до суду за захистом.
 • Документ
  Електронний цифровий підпис (ЕЦП) В ІТ-Enterprise
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Полуніна, Ольга Олександрівна; Полуніна, О. О.; Polunina, Olha O.
  У статті досліджується сучасний стан захисту електронних документів від підробки і несанкціонованих модифікацій та використання електронного цифрового підпису (ЕЦП). Так в діяльності підприємства, а також і в особистих цілях електронний підпис виконує певні функції, що є аналогічними для підпису людини. Наявність електронного цифрового підпису гарантує, що даний документ був створений саме цією людиною, тому документ, що підтверджує ЕЦП є рівнозначний своєму паперовому аналогу.
 • Документ
  Нормативно-правове регулювання електронного підпису в цивільному судочинстві України та Франці
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Дрогозюк, К. Б.; Drohoziuk, Kristina B.
  У статті зроблено спробу проаналізувати нормативно-правове регулювання електронного підпису у цивільному судочинстві в Україні та Європейському союзі, зокрема, Франції. Розглянуто особливості визначення та застосування електронного підпису у якості способу підтвердження достовірності електронного доказу у цивільному судочинстві України та Франції, а також визначено переваги застосування електронного підпису в України та Франції.
 • Документ
  Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Гонгало, Регіна Францівна; Гонгало, Р. Ф.; Honhalo, Rehina F.
  У статті викладено наукові результати аналізу положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України та надано оцінку підстав перегляду судових рішень за нововиявленними обставинами, а також проаналізовано, чому ці обставини вважаються нововиявленними. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень цивільного процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
 • Документ
  Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів дитини у цивільному судочинстві
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Volkova, Nataliia V.
  Стаття присвячена дослідженню предмета доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів дитини. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів та правозастосовної практики, визначено і проаналізовано предмет доказування у справах про визначення місця проживання дитини, про позбавлення батьківських прав, про визнання та оспорювання батьківства.
 • Документ
  Система органів, що здійснюють примусове виконання рішень
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Бут, Ілля Олександрович; Бут, І.О.; But, Illia O.
  В статті досліджуються особливості реформованої системи органів, що здійснюють примусове виконання рішень. Стверджується, що окрім Міністерства юстиції України до системи органів примусового виконання рішень входять органи державної виконавчої служби, якими є Департамент державної виконавчої служби; управління державної виконавчої служби; відділи державної виконавчої служби. Утворені «Центри виконання рішень» не є суб’єктами виконання рішень, оскільки вони здійснюють лише функції комунікації з учасниками виконавчого провадження, та за допомогою інших працівників органу державної виконавчої служби виконують лише ті обов’язки державного виконавця, які не пов’язані із вчиненням виконавчих дій (видача копій постанов державного виконавця, реєстрація вхідної кореспонденції, ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження тощо).
 • Документ
  Європейський суд з прав людини як інструмент захисту права власності
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V.
  Стаття присвячена дослідженню одного з найбільш ефективних міжнародних органів в сфері захисту прав і свобод людини – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), важливою функцією якого є забезпечення неухильного дотримання і виконання норм конвенції державами-учасниками, зокрема, з питань захисту права власності. Зокрема, проаналізовано зміни до національного законодавства в розрізі правозастосовної практики ЄСПЛ як джерела права при розгляді справ українськими судами, в тому числі справ про захист права власності. Автор приходить до висновку, що суд встає на захист тільки тих прав, які прописані в Конвенції та протоколах до неї. Увага автора звертається на те, що важливість Конвенції обумовлена зокрема широтою закріплених в ній прав і їх тлумаченням. Аналізується прецедентна практика ЄСПЛ у сфері захисту права власності, а також досліджуються основні позиції ЄСПЛ щодо юридичної природи та змісту понять «майно», «власність», «право захисту права власності», «захист майна» і «законні очікування». Показано, що до власності в контексті практики ЄСПЛ може ставитися значний перелік активів як матеріального, так і нематеріального характеру, зокрема нерухоме майно, рухоме майно, право на пенсію, акції компанії, господарські інтереси, пов'язані з управлінням бізнесом, а також управління клієнтурою ( ділова репутація, нематеріальні активи і т.д.), клієнти компанії, законні розрахунки щодо настання певних обставин, рішення арбітражного органу в зв'язку з суперечкою тощо. Значна увага в роботі приділяється дослідженню поняття і змісту права власності відповідно до Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, зокрема, в контексті мирного володіння своєю власністю. Розкриваються головні складові принципу правомірного втручання в право власності, а саме: а) чи є втручання законним; б) переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним певним цілям. Аналізуючи практику ЄСПЛ, при розгляді справ в яких мова йде про порушення норм ст. 1 Першого Протоколу, автор приходить до висновку, що Суд виходить з аналізу трьох частин норми в їх сукупності: 1) принцип мирного володіння майном; 2) порушення такого принципу; 3) контроль за здійсненням права на мирне володіння майном. Паралельно автором розкриваються також і суміжні питання (справедливий баланс, межі дозволеного втручання і т.д.).
 • Документ
  Недостатність юридичної визначеності спрощеного позовного провадження
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
  У статті викладено наукові результати аналізу положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України та надано оцінку норм, які визначають порядок віднесення цивільних справ до категорії малозначних та призначення цивільних справ до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, з точки зору їх відповідності принципу юридичної визначеності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання спрощеного позовного провадження з метою усунення суперечливості норм процесуального закону.
 • Документ
  Судові витрати: значення та види
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Holubieva, Nelli Yu.
  Стаття присвячена дослідженню поняття судових витрат та значення їх справедливого стягнення для цивільного процесу та цивільного обороту загалом, види судових витрат. Проаналізовано особливості визначення розміру судового збору у різних категоріях справ та інші проблеми судової практики.
 • Документ
  Рекодифікації цивільного законодавства в контексті інтеграції України у правовий простір ЄС
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту права європейського з врахуванням належності України до «цивілізацій фронтиру». Зауважено, що таку адаптацію цивільного законодавства України до права ЄС доцільно проводити у формі, так званої «рекодифікації», котра дозволяє ефективно удосконалювати чинне законодавство на підґрунті чинної концепції правового регулювання. При цьому має бути врахована та обставина, що у цивілізаціях фронтиру концепт приватного права може мати особливості, які залежать від національних системи цінностей, ментальності тощо.