Часопис цивілістики. Випуск 25

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Принцип справедливості - характеристика у римському приватному праві
  (Одеса, 2017) Бабич, Ірина Григорівна
  В статті розглядається принцип справедливості у римському приватному праві, його роль і місце. Розглядається зв’язок категорії справедливості із природним правом та преторським правом. Встановлено, що принцип справедливості є системоутворюючим принципом у римському приватному праві.
 • Документ
  Lecture course of corporate law. Lecture 3. Features of legal status of certain types of corporations
  (Одеса, 2017) Бігняк, Олександр Володимирович
 • Документ
  Визнання права власності в порядку набувальної давності
  (Одеса, 2017) Голубєва, Неллі Юріївна
  Стаття присвячена дослідженню особливості розгляду судами справ про визнання права власності в по¬рядку набувальної давності. Проаналізована специфіка відповідних справ, умови визнання права власності в порядку набувальноїдавності, виявленні найбільш суттєві проблеми.
 • Документ
  Piracy in the internet- problem of it sphere and information security
  (Одеса, 2017) Hrihoriants, Halyna I.
  В межах даної статті були розглянуті концептуальні засади та природа IT- піратства, а також вплив інформа-ційного суспільства на появута розповсюдження піратства в мережі Інтернет.
 • Документ
  Завещательный отказ по законодательству Украины и некоторых зарубежных стран
  (Одеса, 2017) Деревнин, Владимир Сергеевич
  У статті розглядаються концептуальні положення субінститута заповідального відказу в цивільному праві, в т. ч. поняття і правова сутність заповідального відказу, і відказоодержувача, предмет, суб’єкти, строки заповідаль-них відмов.
 • Документ
  Співіснування представництва - довіреності - доручення
  (Одеса, 2017) Дихта, Наталя Миколаївна
  Проведено науково-теоретичний аналіз тріади «представництво - довіреність - доручення» починаючи з ідеї представництва в Римському праві та використанні в формі договору доручення і довіреності представниць¬ких функцій в сучасному праві України, розглянуто можливості співіснування довіреності та договору доручення, сформульовані переваги договорудоручення відноснодовіреності.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій в процесі усиновлення: перспективи розвитку
  (Одеса, 2017) Журило, Сергій Сергійович
  Стаття присвячена аналізу проблем, які можуть виникати при використанні інформаційних технологій в про-цесі усиновлення, можливим шляхам захисту інформації, забезпечення її достовірності та тенденціям розвитку використання новітніх технологічних досягнень, які можуть бути запроваджені державою задля забезпечення ефективності та оперативності обробки інформації службою у справах дітей, втому числі при веденні банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклу-вальників, прийомнихбатьків, батьків-вихователів.
 • Документ
  Окремі питання захисту інформації в процесі здійснення девелоперської діялності в Україні
  (Одеса, 2017) Іванов, Андрій Валентинович
  У статті досліджуються основоположні питання, що стосуються гарантування інформаційної безпеки в про-цесі здійснення девелоперської діяльності. Для окреслення кола інформації, що виникає і використовується в процесі втілення в життя проектів девелопменту нерухомості.пропонується ввести у вітчизняну цивілістику по-нятійну конструкцію «девелоперська інформація», для якої наводиться ряд її основоположних ознак, що дають змогу детально осмислити її сутність і змістовне навантаження, а також сформулювати цілісне уявлення про її внутрішній структурний склад. Крім того, в статті описуються і оглядово досліджуються правові механізми гарантування інформаційної без-пеки в процес здійснення девелоперськоїдіяльності.
 • Документ
  Академік Семчик Віталій Іванович як талановитий вчений і мудра людина
  (Одеса, 2017) Каракаш, Ілля Іванович
 • Документ
  Структура функцій цивільного права
  (Одеса, 2017) Матійко, Микола Володимирович
  Стаття присвячена дослідженню структури функцій цивільного права. Розглянуті погляди вчених щодо на-прямків впливу цивільного права на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Охарактеризовано елементи структури функцій цивільного права. В структурі функцій цивільного права в якості елементів виділені зміст, суб’єкти реалізації, об’єкти та засоби реалізації. Розглянуті властивості елементів структури функції цивільного права. Елементи структури функцій цивільного права співвіднесені із суміжними юридичними поняттями.
 • Документ
  Суб'єктний склад правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв'язку із суспільною необхідністю
  (Одеса, 2017) Нівня, Михайло Іванович
  Стаття присвячена дослідженню суб’єктного складу правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв’язку із суспільною необхідністю. Зокрема, аналізується відповідність назви суб’єктів, надається опис їх ролі у примусовому відчуженні, визначається ціль, яку переслідує кожен з суб’єктів, окреслюється коло осіб, що можуть виступати у якості того чи іншого суб’єкту правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв’язку із суспільною необхідністю.
 • Документ
  Предмет договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
  (Одеса, 2017) Обіход, Олена Миколаївна
  Стаття присвячена дослідженню договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Визначається його предмет, надається характеристика будівельта інших капітальних споруд. Виявлені недоліки в правовому регулю-ванні договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного законодавства, регулюючого суспільні відносини в цій галузі.
 • Документ
  Регулювання ведення чужих справ без доручення у цивільному законодавстві Польщі
  (Одеса, 2017) Пеструєв, Дмитро Миколайович
  У статті розглядаються засади правового регулювання ведення чужих справ без доручення у польському цивільному законодавстві. Із врахуванням давньоримського генезису інституту negotiorum gestio акцентується увага на особливостях сучасної концепції Цивільного кодексу Польщі у цій галузі. Аналізуються чинники правових рішень з окремих питань регулювання ведення чужих справ без доручення. На основі аналізу положень поль-ського та українського цивільних кодексів розглядаються перспективи формування загальної концепції діяльності в інтересах іншої особи без її доручення та спеціальних повноважень
 • Документ
  Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду
  (2017) Полюк, Юлія Іванівна
  Статтю присвячено дослідженню та аналізу способів і форм захисту цивільних прав, визначення судової фор-ми захисту як найбільш якісного та ефективного серед інших способів захисту цивільних прав. Визначається суть та внутрішнє наповнення судової форми захисту в порівнянні із зазначеними способами захисту. Досліджується особливість прояву та дія права на звернення до суду в межах судової форми захисту. Визначається момент звернення до суду за захистом та встановлюються процесуальні аспекти реалізації права на судовий захист при здійсненні правосуддя.
 • Документ
  Поняття підстав створення сім'ї: спроба формулювання визначення
  (Одеса, 2017) Ревуцька, Ірина Емілівна
  Стаття присвячена формулюванню визначення підстав створення сім’ї. З цією метою розрізняються та фор-мулюються поняття статусу члена сім’ї та сімейно-правового статусу особи. Пропонується низка визначень, що є новими для теорії сімейного права. Зокрема, статус члена сім’ї пропонується визначати як правовий статус особи, який обумовлює наявність в неї встановлених законодавством сукупності прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації, пов’язаних з належністю особи до сім’ї. Сімейно-правовий статус, - як право¬вий статус особи, який обумовлює в неї наявність сукупності прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації встановлених СК України. Підстави створення сім’ї пропонується визначати як юридичні факти або сукупність юридичних фактів, з якими законодавство пов’язує виникнення або зміну у осіб статусу члена сім’ї та комплексу пов’язаних з таким статусом прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації.
 • Документ
  Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок
  (Одеса, 2017) Руденко, Таїсія Сергіївна
  У статті розглядається проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок. Зроблено висновок, що у чинному земельному законодавстві досі існує невизначеність змісту поняття «цільове призначен¬ня земель», що значно зменшує ефективність правового регулювання. Здійснено правовий аналіз та запропоно¬вано оптимальне рішення для подолання даної проблеми шляхом регламентації нових, удосконалених положень щодо закріплення єдиного остаточного поняття цільового призначення та розподілу земель на категорії.
 • Документ
  Поділ спадкового майна
  (Одеса, 2017) Савицька, Олена Юліанівна
  Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання посвідчення договору про поділ спадкового майна, які виникають при видачі свідоцтв про право на спадщину з поділом спадкового майна. З’ясовано особливості посвідчення договорів поділу спадкового майна. Розглянуто особливості порядку видачі свідоцтв про право на спадщину з поділом спадкового майна, відповідно до законодавства України.
 • Документ
  Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України
  (Одеса, 2017) Сафончик, Оксана Іванівна
  В запропонованій статті надається поняття, характерні риси та підстави припинення шлюбу за законодав-ством України. При цьому наголошується, що припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у разі припинення шлюбу припиняються особисті не- майнові та майнові правовідносини подружжя. Окремо виділяються характерні риси припинення шлюбу, а також причини розірвання шлюбу.
 • Документ
  Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості
  (Одеса, 2017) Сегенюк, Анастасія Валеріївна
  У статті розглядаються питання історичного розвитку, всебічного дослідження, визначення та характеристики спадкового договору за законодавством України. Висвітлюються учасники даного виду договору, істотні умови його укладення, форма укладення, нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору, вивчається питання спадкового договору подружжя. Зазначаються гарантії учасників договору, щодо додержання їх прав та законних інтересів, можливість розірвання даного виду договору. Проводиться аналіз питання контролю за додержанням умов договору набувачем та виносяться пропозиції щодо за¬конодавчого вдосконалення цього питання.