Часопис цивілістики. Випуск 17

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 38
 • Документ
  Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту"
  (2014) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O.
  У статті досліджено поняття наукового плагіату, закріплене у Законі України «Про вищу освіту». Розкрито наслідки виявлення наукового плагіату у дисертаціях на здобуття наукового ступеня. Визначено питання, які потребують подальшого доопрацювання.
 • Документ
  Найм житла у радянський період історії України: цивільно-правовий аспект
  (2014) Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, Виктория Георгиевна; Shvidka, Viktoriia H.
  У статті досліджується розвиток договору найму житлового приміщення за радянським законодавством, його відокремлення від договору майнового найму, основні законодавчі акти, які закріплювали відносини житлового найму. Головна увага приділяється розгляду договору найму житла, предмет якого перебував в індивідуальній власності громадян. Робиться висновок, що за радянських часів регулювання договору найму житла перешло з цивільного до публічно-правового, що стало поштовхом для розвитку житлового права та житлового законодав ства.
 • Документ
  Щодо підстав усунення від права на спадкування в римському праві
  (2014) Абрамов, Максим Вікторович; Абрамов, Максим Викторович; Abramov, Maksym V.
  У статті автор досліджує правові норм, що регламентують підстави усунення спадкоємців від права на спадкування в римському праві. Вказуються причини появи правових норм, які стосуються усунення від права на спадкування.
 • Документ
  Семейные правоотношения в римском праве
  (2014) Смилянец, Ирина Петровна; Смілянець, Ірина Петрівна; Smilyanets, Iryna P.
  Правовой институт римской семьи относится к числу специфических. Специфика эта заключается в том, что не каждая семья и не всякие родственного характера отношения мужчины и женщины признавались браком, порождающие правовые последствия. Главную роль играло агнатическое родство, другими словами – юридическое, а кровная (когнатическая) связь считалась второстепенной.
 • Документ
  Історія виникнення організацій з управління майновими правами авторів
  (2014) Кривенко, Максим Олегович; Кривенко, Максим Олегович; Kryvenko, Maksym O.
  Стаття присвячена розгляду історії виникнення організацій колективного управління майновими правами авторів музичних творів.
 • Документ
  Юридична природа мережі Інтернет: історія створення, будова та можливості
  (2014) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kirilyuk, Alla V.
  Стаття присвячена розгляду питань щодо становлення та розвитку інформаційних систем. Підкреслена значимість суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням мережі Інтернет. Розглянута його будова та можливості. Сформульовано визначення мережі Інтернет. Досліджено історію створення мережі Інтернет та визначена юридична природа. Визначено правові проблеми, що постали з появою сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет. Встановлено обов’язкові вимоги для нормального функціонування глобальної мережі. Охарактеризовано структуру глобальної мережі та послуги, запропоновані мережею Інтернет.
 • Документ
  Історичний розвиток переддоговірної відповідальності в доктрині, судовій практиці та цивільному законодавстві Німеччини
  (2014) Лабунська, Аліна Андріївна; Лабунская, Алина Андреевна; Labunska, Alyna A.
  У статті розглядаються питання формування і розвитку переддоговірної відповідальності в доктрині, судовій практиці Німеччини, а також подальше закріплення норм, регулюючих переддоговірні відносини в цивільному законодавстві.
 • Документ
  Особливості правового регулювання культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом
  (2014) Зверховська, Валентина Францівна; Зверховская, Валентина Францовна; Zverkhovska, Valentina Ph.
  У статті розглядаються особливості правового режиму культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом у порівняльно-правовому аспекті. Автором проводиться дослідження спеціального законодавства України у сфері охорони культурних цінностей та зроблені відповідні висновки щодо необхідності його удосконалення.
 • Документ
  Права на чужу земельну ділянку у юридичній романістиці
  (2014) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Татьяна Евгениевна; Kharitonova, Tetiana Ye.
  Стаття присвячена огляду літератури та з’ясуванню стану дослідження права на чужу земельну ділянку. Огляд здійснювався з врахуванням генезису даного правового явища, від початку його формування і до розуміння правознавцями сьогодення, у зв’язку з чим застосовувався історичний метод, при якому правовий розвиток постає як послідовний процес односпрямованих дій.
 • Документ
  Реалізація права спільної часткової власності на квартиру (будинок) за законодавством України
  (2014) Фолошня, Діана Іванівна; Фолошня, Диана Ивановна; Foloshnia, Diana I.
  В запропонованій статті розкриваються особливості реалізації права спільної часткової власності на квартиру (будинок) за законодавством України. При цьому наголошується, що при спільній власності на квартиру (будинок) право власності належить усім тільки в сукупності, оскільки право кожного співвласника поширюється на весь об’єкт в цілому, а не на певну його частину. Разом з тим, не виключається можливість будь-якого співвласника користуватися правами володіння і користування як певними частинами квартири (дома), так і квартири (дома) в цілому.
 • Документ
  Щодо питання зміни та припинення договору про сплату аліментів на дитину
  (2014) Верховець, Ксенія Сергіївна; Верховец, Ксения Сергеевна; Verkhovets, Ksenija S.
  В статті досліджуються проблеми зміни та припинення договору про сплату аліментів на дитину. Приділено увагу питанню розірвання та визнання недійсним правочину. Крім того, проаналізовано судову практику, що склалася у справах про зміну або припинення зазначеного договору.
 • Документ
  До питання про усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами
  (2014) Журило, Сергій Сергійович; Журило, Сергей Сергеевич; Zhurylo, Sergei S.
  Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з усиновленням дітей-громадян України іноземними громадянами. Зокрема, проаналізовані законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють дані питання, статистика усиновлень в розрізі країн-усиновлювачів та областей України, в яких здійснюється усиновлення іноземними громадянами.
 • Документ
  Особливості визначення територіальної підсудності позовів до міжнародних перевізників
  (2014) Бессараб, Наталія Миколаївна; Бессараб, Наталья Николаевна; Bessarab, Nataliia M.
  У статті на підставі аналізу норм чинного цивільного процесуального законодавства України та міжнародних угод розглянуто особливості визначення територіальної підсудності справ за позовами до перевізників, що виникають із договорів міжнародного перевезення. Зроблено висновок про пріоритетне застосування норм міжнародного права, що встановлюють альтернативну підсудність зазначених справ.
 • Документ
  Захист інтелектуальної власності у галузі індустрії моди
  (2014) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
  Стаття присвячена питанням, які виникають у зв’язку із законодавчими спробами встановити захист інноваційного дизайну та запобігти проявам піратства галузі індустрії моди у США. Розглянуті точки зору прибічників встановлення регулювання та захисту інтелектуальної власності у галузі індустрії моди на законодавчому рівні. Названі аргументи, що обґрунтовують недоцільність регулювання захисту інтелектуальної власності у галузі індустрії моди.
 • Документ
  Розірвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України
  (2014) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana Ivanivna
  Розірвання шлюбу є одним з видів припинення шлюбу, передбачених Сімейним кодексом України. Сімейне законодавство України передбачає, що розірвання шлюбу в судовому порядку можливе як за взаємною згодою подружжя, так і за позовом одного з них. При цьому розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей, провадиться виключно в судовому порядку, не зважаючи навіть на наявність взаємної згоди на розлучення. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Шлюб, розірваний судом, вважається припиненим у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.
 • Документ
  Деякі проблеми визнання права власності на об'єкти самочинного будівництва
  (2014) Терещенко, Вікторія Юріївна; Терещенко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Viktoriia Yu.
  Статтю присвячено дослідженню цивільно-правових наслідків, що наступають за здійснення самочинного будівництва. Основна увага приділена дослідженню такого засобу захисту права як визнання права та визначенню його місця серед інших засобів захисту цивільних прав та інтересів.
 • Документ
  Загальна характеристика договору купівлі-продажу
  (2014) Полуніна, Ольга Олександрівна; Полунина, Ольга Александровна; Polunina, Olga A.
  Стаття присвячена характеристиці договору купівлі-продажу та особливостям його укладання. Приділено увагу розгляду істотних умов, предмету даного договору. Проаналізовано норми ЦК України, які регулюють досліджувані питання.
 • Документ
  Правова природа інституту відчуження земельних ділянок
  (2014) Наконечний, Андрій Богданович; Наконечный, Андрей Богданович; Nakonechniy, Andriy B.
  В статті розглядаються питання правової природи та особливостей інституту примусового відчуження земельних ділянок за законодавством України.
 • Документ
  Особисті відносини між батьками та дітьми, що виникають внаслідок усиновлення: стан дослідження проблеми
  (2014) Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, Александр Владимирович; Melnyk, Oleksandr V.
  Стаття присвячена визначенню підґрунтя для дослідження особистих немайнових відносин між батьками та усиновленими дітьми. Розглядаються наукові дослідження відповідно до трьох напрямків: теорія особистих немайнових прав; правовідносини між батьками та дітьми; усиновлення, яке є підставою для виникнення прав та обов’язків між батьками та усиновленими дітьми.
 • Документ
  Категорія правової системи з точки зору теорії систем
  (2014) Дашковська, Тетяна Миколаївна; Дашковская, Татьяна Николаевна; Dashkovska, Tatiana M.
  Стаття присвячена дослідженню загальної категорії «правова система» і процесу формування основних правових систем сучасності, у яких найбільш яскравий прояв отримало співвідношення матеріального і процесуального, встановлення причин переважання того чи іншого, а також відображено їх вплив на формування правової системи сучасної України.