Часопис цивілістики. Випуск 18

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 49
 • Документ
  Інститут мораторію за цивільним законодавством України
  (2015) Різун, Ніна Олександрівна; Ризун, Нина Александровна; Rizun, Nina O.
  У статті комплексно досліджується інститут мораторію. Розкриваються його правові основи та характерні ознаки, проводиться системний аналіз інституту мораторію з наступним визначенням поняття мораторію.
 • Документ
  Причини виникнення сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правах та його наслідки
  (2015) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
  Стаття присвячена дослідженню причин появи сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правахта наслідків які виникають в результаті піратської діяльності. В статі також були приведені певні приклади із сучасного життя, де науково­технічний прогрес став причиною появи нового типу піратства.
 • Документ
  Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
  (2015) Якубівський, Ігор Євгенович; Якубивский, Игорь Евгеньевич; Yakubivsky, Igor Ye.
  У статті досліджуються питання щодо моменту виникнення майнових прав інтелектуальної власності на ви­находи, корисні моделі і промислові зразки. На основі аналізу різних точок зору, висловлених з даного питання у літературі запропоновано усунути існуючі на даний час у законодавстві України колізії з цього питання та закріпити уніфікований підхід, за яким дані права є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації.
 • Документ
  Співвідношення авторського і інформаційного права
  (2015) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kirilyuk, Alla V.
  Стаття присвячена розгляду питань виникненням такого напрямку, як інформаційне право, співвідношення авторського та інформаційного права. Досліджено цілий спектр понять, за допомогою яких різні автори намага­ються назвати цю нову галузь права. Визначено терміни, за допомогою яких визначається зміст інформаційного права. Визначено предмет правового регулювання, суб’єкти інформаційних відносин, правові проблеми, що по­стали з появою сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет.
 • Документ
  Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України
  (2015) Кізлова, Олена Сергіївна; Кизлова, Елена Сергеевна; Kizlova, Olena S.
  У статті досліджуються основні положення законодавчого регулювання інституту застави цивільним законо­давством України. Здійснюється аналіз поняття застави майнових прав, категорія майнових прав як загально цивілістичної категорії, майнові права інтелектуальної власності як предмет застави, окремі види майнових прав.
 • Документ
  Емфітевзис за римським приватним правом
  (2015) Сліпченко, Олена Ігорівна; Слипченко, Елена Игоревна; Slipchenko, Olena I.
  У статті розглядаються особливості правового регулювання емфітевзису за римським приватним правом. Автором дослідженно походження, ознаки та особливості емфітевзису за римським приватним правом, визна­чено його поняття та встановлені підстави виникнення і припинення емфітевзису.
 • Документ
  Історія виникнення і розвитку підприємництва в Україні в XVIII - початку XX ст.
  (2015) Колібабчук, Наталія Ксенофонтівна; Колибабчук, Наталья Ксенофонтовна; Kolibabchuk, Natalia K.
  Аналізуються етапи виникнення, розвитку та формування вітчизняного торговельного підприємни­цтва і корпоративної організації купецтва в Україні в ХVІІІ – початку ХХ ст. в процесі модернізації законо­давства та державної політики.
 • Документ
  Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі
  (2015) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsуbulska, Olha Yu.
  В статті досліджуютьсяпитання, пов’язані з особливостями спадкування періоду Стародавньої Русі. У статті проведено аналіз робіт як дореволюційних вчених­цивілістів, так і сучасних науковців, предметом вивчення яких були норми правових пам’яток зазначеної доби. На підставі проведеного дослідження визначено порядок та види спадкування, коло спадкоємців тощо.
 • Документ
  Генеза приватно-правової складової житлового права в період перебудови
  (2015) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Aleksandr S.
  Стаття присвячена історико-­правовому аналізу політичних рішень Уряду СРСР та причин їх прийняття. З’ясовано передумови і юридичне закріплення зміни підходу до загальних засад житлового права.
 • Документ
  Трудове право в системі права Європейського Союзу
  (2015) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V.
  Стаття присвячена питанням формування стандартів Європейського союзу в області застосування праці. Значимість статті полягає в тому, що деякі зроблені в роботі висновки можуть бути враховані при подальшій роз­робці теоретичних положень трудового та міжнародного права.
 • Документ
  Notariat in the law of european countries: part I - historical review
  (2015) Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзих, Юрий Геннадиевич; Orzikh, Yurii H.
  History, genesis and development of notariat in the law of European countries are considered in the scope of an article.Such countries like Italy, Spain, France and Germany are subject of special attention because of their sig­nificant contribution.
 • Документ
  Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні
  (2015) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  У статті досліджується поняттядовірчої власності (трасту) за Модельними правилами європейського при­ватного права. Проаналізовано правове регулювання довірчої власності за законодавством деяких європей­ських країн. Проведено порівняння англо­американського трасту та континентальної моделі довірчої власнос­ті. Наведено рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання довірчої власності за законодавством України.
 • Документ
  Принцип DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України
  (2015) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharitonov, Evgen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.
  У статті розглядаються питання визначення та характеристики «європейського права» та співвідношення цього поняття з поняттям «право ЄС». На підґрунті отриманого результату досліджується сутність створеного євро­пейськими правознавцями проекту «Принципів, Дефініцій і Модельних Правил Європейського приватного пра­ва». Встановлюється значення DCFR для розвитку концепту європейського приватного права і для визначення методологічних засад розвитку цивільного законодавства України у контексті вирішення завдання його гармоні­ зації з правом ЄС.
 • Документ
  Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду
  (2015) Кохановська, Олена Велеонінівна; Кохановская, Елена Велеониновна; Kokhanovska, Olena V.
  У статті досліджуються проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні, а також практика Європейського суду з цих питань. Здійснюється аналіз норм ЦК України, а також Конституції України та положень міжнародних актів щодо змісту і реалізації права на свободу пресування, можливих обмежень зазначеного пра­ва і умов, за яких ці обмеження допускаються.На практичних прикладах аналізуються право на свободу пересу­вання, право на вільний вибір місця проживання, а також виборчі права, які тісно пов’язані між собою.
 • Документ
  Суб'єктний склад договору найму (оренди) житла
  (2015) Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидкая, Виктория Георгиевна; Shvydka, Viktoriya G.
  У статті досліджується суб’єктний склад договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється характе­ристиці кожного учасника договору. Робиться висновок, що крім наймодавця і наймача суб’єктний склад даного договору представлено іншими учасниками, яких розділено на два види: осіб, що мають право користування житлом та осіб, що не мають самостійного права користування житлом.
 • Документ
  Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України
  (2015) Фолошня, Діана Іванівна; Фолошня, Диана Ивановна; Foloshnya, Diana I.
  В запропонованій статті розкриваються особливості виникнення права спільної сумісної власності подруж­жя за законодавством України. При цьому наголошується, що спільне майно подружжя виникає з моменту, коли в одного з подружжя виникло право на це майно, за умови, що це право виникло в період шлюбу в результаті праці одного або обох подружжя, якщо чоловік і жінка проживали однією сім’єю та вели спільне господарство. Акцентується також увага на необхідності розрізняти момент виникнення спільного майна подружжя і момент виникнення права спільної сумісної власності подружжя.
 • Документ
  Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ними відносин
  (2015) Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan V.
  У статті досліджується умови субсидіарного застосування норм законодавства. Визначаються актуальні пи­тання субсидіарного застосування норм законодавства. Виокремлюються основні умови субсидіарного застосу­вання до цивільних та суміжних з ним відносин.