Часопис цивілістики. Випуск 26

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет
  (Одеса, 2017) Яворська, Олександра Степанівна
  У статті проаналізовані законодавчі новели щодо припинення порушення авторських і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Позитивно оцінюючи законодавчі новели, що вносять впорядкованість та визначеність у разі порушення відповідних прав у мережі Інтернет, автор вказує і на певні проблемні моменти. Обгрунтовано недоцільність встановлення закритого переліку об’єктів авторського і (або) суміжних прав, у разі порушення прав на які, застосовуються правила ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». На думку автора, звернення із заявою до власника веб-сайту, постачальника послуг хостингу про припинення порушення авторських і (або) суміжних прав виключно за представництвом (посередництвом) адвоката обмежує право відповідного суб’єкта на захист. Такий імперативний припис законодавця є необгрунтований.
 • Документ
  Правові основи протидії піратству в ІТ сфері
  (Одеса, 2017) Шишка, Роман Богданович
  У статті досліджено засоби та способи протидії піратству в IT сфері. Звернуто увагу на необхідність досліджен-ня витоків, проявів небезпеки та наслідків піратства, вироблення стратегії і тактики протидії піратству і на їх осно-ві формулювання форм, засобів та способів такої протидії. Запропоновано внесення змін до ст. 16 Цивільного кодексу України щодо нового способу захисту порушених прав.
 • Документ
  Інформаційні технології та авторські права: сучасні виклики
  (Одеса, 2017) Харитонова, Олена Іванівна
  У статті розглядаються актуальні проблеми реалізації авторських прав в інформаційному суспільстві з ме¬тою визначення оптимальних шляхів удосконалення правового регулювання у цій галузі та поліпшення захисту прав та інтересів автора. Відзначається подібність понять «творчість» та «інформація», які мають єдиний чинник, побудовані на одних і тих самих інститутах. Йдеться про виникнення так званого інформаційного світосприйнят¬тя, у якому поняття інформації посідає центральне, чільне місце, а процес еволюції розуміється як творчий про¬цес, суттю якого є накопичення інформації. Проаналізовано форми існування творів: усна, письмова, об’ємно- просторова, зображення, звуко- та відеозаписув, а також нові способи використання вже існуючих, зокрема, оцифрування. Оскільки розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових, більш утилітарних об’єктів ав-торського права: комп’ютерних програм, баз даних, мультимедійних творів, мережевих творів тощо, здійснена спроба їх правового аналізу.
 • Документ
  Інформаційне суспільство та ІТ-сфера: шляхи впорядкування
  (Одеса, 2017) Харитонов, Євген Олегович
  У статті розглядаються проблеми впорядкування відносин у ІТ-сфері у добу інформаційного суспільства та аналізуються можливі шляхи їхнього упорядкування. Доводиться безпідставність досягнення мети впорядку¬вання зазначених відносин лише за рахунок використання «технологічних засобів» і обстоюється необхідність адекватного правового регулювання у цій сфері, що супроводжується формуванням концепту «ІТ-права».
 • Документ
  Agile, waterfall та out staff договір або договори на розробку програмного забезпечення
  (Одеса, 2017) Фасій, Богдан Володимирович
  У статті досліджуються окремі проблеми IT-договорів на розробку програмного забезпечення. Досліджується порівняльна характеристика agile, waterfall та out staff договору. Встановлено, що в залежності від конкретного кейсу та суті правовідносин можна обрати потрібний формат договору. Також є можливість розробити певний mixed agreement, який буде включати елементи всіхтрьохдоговорів.
 • Документ
  Авторське право у цифрову добу
  (Одеса, 2017) Токарева, Віра Олександрівна
  У статті розглянуто зрушення, які відбуваються через зміни способів виникнення та розповсюдження інформації через Інтернет. Досліджено, що минулому технології неодноразово ставили виклик способам культурного виробництва, економічним аспектам та існуючим правовим рамкам. Встановлено, що нові виникаючі технології зустрічаються з неготовністю до змін існуючих відносин, водночас стають рушійним двигуном для їх подальших перетвореньта розвитку. Проаналізовано окремі аспекти ролі авторського права в епоху цифровихтехнологій.
 • Документ
  Суб'єкти правовідносин у цифровому середовищі
  (Одеса, 2017) Тарасенко, Леонід Леонідович
  У статті досліджуються проблемні питання щодо правового статусу суб’єктів цифрових правовідносин. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо правового регулювання цих відносин. Проаналізовано теоре¬тичні позиції з предмету дослідження та договірну практику, яка існує між суб’єктами у цифровому середовищі. Виявлено, що правовідносини у сфері інформаційних технологій виникають між різними учасниками з приводу набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності, права на інформацію та інших прав у цифровому середовищі (зокрема, електронна комерція тощо). Зроблено висновки проте, що кількість суб’єктів правовідносин, які діють у цифровому середовищі, постійно збільшується. Обґрунтовано, що «цифрові» суспільні відносини розвиваються набагато швидше, ніж відповідне правове регулювання, яке нерідко не встигає належно унормувати існуючі відносини.
 • Документ
  Шлюбний договір і ІТ: проблемні питання застосування
  (Одеса, 2017) Сафончик, Оксана Іванівна
  В запропонованій статті надається загальна характеристика застосування шлюбного договору в сфері інформаційних технологій за законодавством України. При цьому наголошується, що шлюбний договір відносно віртуального майна (речей, об’єктів інтелектуальної власності або творчості) для врегулювання відносин між подружжям в ІТ сфері, повинен складатися за аналогією складання шлюбного договору відносно реального майна подружжя та їх спільної власності. На теперішній час в Україні, правовідносини подружжя щодо віртуальних ре¬чей, у відмінності до пілотного проекту з приводу реєстрації актів цивільного стану, законодавчо не врегульовано, у зв’язку зчим потребують подальшого дослідження.
 • Документ
  Правові аспекти наближення автоматичних пристроїв до здібностей людини
  (Одеса, 2017) Позова, Діна Дмитрівна
  Стаття присвячена дослідженню правових аспектів інтеграції автоматизованих механізмів в суспільне життя та заміщення ними людей. Порушується питання про місце роботів, оснащених системою штучного інтелекту, у системі правовідносин.
 • Документ
  Інформаційні технології у судочинстві
  (Одеса, 2017) Петренко, Володимир Сергійович
  Стаття присвячена дослідженню актуального стану та визначенню кола проблем в сфері запровадження інформаційних технологій в судочинстві України, сучасного стану та перспектив запровадження «Електронного суду», довгострокових планів та загальних тенденцій розвитку інноваційних технологій у судочинстві.
 • Документ
  Веб-сайт як комплексний об'єкт цивільних прав
  (Одеса, 2017) Некіт, Катерина Георгіївна
  Статтю присвячено дослідженню поняття та складових елементів веб-сайту. Зроблено висновок, що ви-ходячи з чинного визначення поняття веб-сайту, його можна вважати майновим комплексом. Однак основна увага при відчуженні веб-сайту має бути приділена саме тим його компонентам, які є об’єктами прав інтелек-туальної власності. Також зроблено висновок про те, що власник веб-сайту та доменного імені не обов’язково співпадають, що потрібно враховувати при визначенні відповідальних за недостовірну інформацію, розміщену на веб-сайті.
 • Документ
  Право інтелектуальної власності та інформаційні технології
  (Одеса, 2017) Михайлюк, Галина Олегівна
  У статті досліджуються правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари / послуги, що рекламуються через мережу Інтернет. Проаналізовано національну судову практику держав-членів ЄС, а також Європейського суду справедливості у справах, де, у переважній більшості випадків, споживачі були введені в оману використанням конкурентами комерційних позначень, які нагадували відомі бренди, через що останні притягувалисьдо відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень.
 • Документ
  Інформаційні технології в наданні медичних послуг: цивільно-правовий аспект
  (Одеса, 2017) Крилова, Олена Вікторівна
  У статті досліджуються питання, які пов’язані з запровадженням у сферу надання медичних послуг інформа-ційних технологій, зокрема таких як телемедицина. У зв’язку з цим потребують аналізу та дослідження питання дотримання прав пацієнта на інформацію, лікарську таємницю та інших, які є суміжними з наданням медичних послуг. Аналізуються окремі аспекти участі пацієнта у власному лікуванні, впливу інформаційних технологій на надання пацієнтом усвідомленоїзгоди на медичне втручання тощо.
 • Документ
  Іт-відносини та волонтерський рух в Україні
  (Одеса, 2017) Кривенко, Юлія Василівна
  В статті визначені питання впливу ІТ відносин на поширення та розвиток волонтерського руху в Україні. Розвиток ІТ відносин дозволяє створювати нові технологічні рішення та інструменти, які спрощують наше життя: яку виконанні простих завдань будь-то сплата онлайн-послуг, чи збору коштів, так і у проведенні надзвичайно складних дій.
 • Документ
  Поняття та види інформаційних правопорушень
  (Одеса, 2017) Кирилюк, Алла Володимирівна
  Стаття присвячена дослідженню поняття та ознак інформаційних правопорушень, окресленню основних видів та груп інформаційних правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, визначенню загальних рис правопорушень в інформаційній сфері, дослідженню правові критерії виділення інформаційних правопорушень серед інших, аналізу основних видів інформаційних правопорушень, визначенню напрямів роз-витку інституту інформаційних правопорушень в контексті розроблення законодавства.
 • Документ
  Формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет
  (Одеса, 2017) Еннан, Руслан Євгенович
  В статті визначені та розглянуті особливості формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет, а також надана загальна характеристика правового режиму «хмарних» технологій у контексті модернізації інформаційних відносин.
 • Документ
  Некоторые правовые аспекты состояния и развития электронной торговли на товарных биржах Украины
  (Одеса, 2017) Деревнин, Владимир Сергеевич
  У статті розглядаються концептуальні положення товарної біржі, її цивільно-правове становище в рамках законодавства України. Викладено основні, найбільш важливі науково-теоретичні та практич¬ні результати аналізу стану впровадження електронної технології торгівлі на товарних біржах країни. Запропоновано шляхи прискореного впровадження системи електронної торгівлі в практику діяльності вітчизняного біржового ринку.
 • Документ
  Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні
  (Одеса, 2017) Давидова, Ірина Віталіївна
  Стаття присвячена аналізу інноваційної технології блокчейн, яка вже активно використовується в багатьох державах і набуває великої популярності в Україні. Завдяки таким перевагам, як: децентралізація, прозорість, неможливість внесення змін взатверджені блоки, економія часута ресурсівтощоданутехнологію пропонується активно застосовувати при веденні державних реєстрів. Проаналізовано як позитивні риси блокчейну, так і про-блеми які можутьвиникнути при його використанні.
 • Документ
  Правове регулювання допустимості електронних доказів у цивільному процесі США: історичний аспект
  (Одеса, 2017) Гусєв, Олексій Юрійович
  У статті досліджується ґенеза визнання електронних документів, створюваних за допомогою електронно-об-числювальних машин, та їх роздруківок допустимими доказами у цивільному судочинстві США. Проілюстровано, як технічні особливості електронного документообігу впливають на процес доказування. На прикладах преце¬дентно! практики аналізуються підходи до тлумачення правила «найкращого доказу» та винятків з правила про недопущення доказів з чужих слів.
 • Документ
  Гармонізація інтересів авторів (правоволодільців) із користувачами та державою в інтернеті
  (Одеса, 2017) Грігор’янц, Галина Ігорівна
  Стаття присвячена пошуку варіантів вирішення проблеми досягнення компромісу інтересів суспільства з вільного доступу до культурних цінностей та інтересів авторів (правоволодільців) із отримання за це матеріальної та моральної вигоди.