Часопис цивілістики. Випуск 32

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Особливості змісту та здійснення права віртуальної власності
  (Одеса, 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  У статті проаналізовано можливість визнання права віртуальної власності як особливого виду права власності. Досліджено правову природу права віртуальної власності, особливості його змісту, здійснення та захисту. Проаналізовано співвідношення прав провайдерів / розробників платформ та користувачів. Надано оцінку поняттю «цифрова сила» та визначено напрями її обмеження з метою недопущення зловживань з боку провайдерів. Визначено можливості володільців віртуального майна здійснювати та захищати свої права.
 • Документ
  Окремі аспекти реалізації права на повагу до честі та гідності в соціальних мережах
  (Одеса, 2019) Манжосова, Елена Викторовна; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Manzhosova, Olena V.
  У статті розглядаються питання забезпечення таких особистих немайнових прав фізичних осіб, як право на повагу до честі та гідності, яке порушується в процесі користування онлайновими соціальними мережами. В статті висловлюється думка, що порушує визначені права не тільки недостовірна інформація, яка не відповідає дійсності та містить в собі неправдиві дані, але й інформація, що ображає та ганьбить особу. Отже, проблеми захисту особи від образ, які виникають в процесі здійснення інтернет-спілкування, потребують подальшого теоретичного обґрунтування та удосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Правові аспекти видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій в Україні
  (Одеса, 2019) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.
  У запропонованій статті надається загальна характеристика правових аспектів порядку реєстрації актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій. Основною метою статті є науковий аналіз, систематизація, оцінка, розроблення пріоритетних напрямів науки щодо видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій, теоретичних та практичних проблем, що виникають у зазначеній сфері в Україні. При цьому наголошується, що подання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет, тобто використовуючи ІТ-технології, не звільняє від необхідності особистого звернення користувача до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством для реєстрації відповідних актів цивільного стану. З урахуванням наявності ІТ технологій, із метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року No 669-р було запроваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет, де був створений офіційний сервіс – Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Використання ІТ-технологій полегшує громадянам України можливість забезпечити своє бажання укласти шлюб та створити сім’ю або зареєструвати інший цивільний стан. Крім того, слід констатувати, що зазначена проблема ще не досліджена належним чином, а багато питань ще не врегульовані, у зв’язку із чим соціальні та правові питання щодо порядку реєстрації актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій потребують подальших наукових досліджень.
 • Документ
  Кіберспорт як сфера цивільно-правового регулювання
  (Одеса, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
  У даній статті розглядається нова, не врегульована вітчизняним законодавством сфера цивільного правового регулювання – кіберспорт. Метою даної статті є аналіз цивільно-правових відносин, які виникають у сфері кібеспорту, та пошук відповіді на питання, чи відноситься дана сфера до приватно-правової та чи необхідно здійснювати законодавче регулювання кіберспортивних відносин. На підставі одержаних результатів зроблено висновок про те, що наразі відсутні єдині підходи до правового регулювання кіберспорту, і, як наслідок, його розвиток відбувається дещо хаотично, але між тим можна спостерігати логічне запозичення деяких моделей регулювання із «традиційних» видів спорту з урахуванням специфіки кіберспортивних відносин.
 • Документ
  Способи реалізації субєктивного права на творчість
  (Одеса, 2019) Сабура, Світлана Олександрівна; Сабура, С. О.; Sabura, Svitlana O.
  У статті розглядається значення та розкриття поняття «спосіб» у контексті реалізації суб’єктивного права на творчість та наводяться ознаки відмінності від поняття «форма» та «метод». Також проводиться систематизація існуючих способів реалізації суб’єктивного права на творчість, що дасть змогу в подальшому як іншим правознавцям під час їхньої практичної діяльності швидко орієнтуватися у просторі юридичної інформації у процесі надання правових послуг, так і авторові під час реалізації свого суб’єктивного права на творчість швидко захистити встановлену законодавством міру дозволеної поведінки особи.
 • Документ
  Реформування законодавства України у сфері охорони промислової власності: цивільно-правовий аспект
  (Одеса, 2019) Ярошевська, Тамара Василівна; Ярошевська, Т. В.; Yaroshevska, Tamara V.
  У статті досліджується проблемні питання охорони прав на об’єкти промислової власності в умовах інтеграції України до ЄС. Встановлено, що в умовах переходу України до ринкових відносин, становлення нових форм власності істотно зросла роль промислової власності. Сьогодні в Україні проблемним питанням є вдосконалення механізмів охорони та комерціалізації об’єктів права промислової власності, вироблення чіткої державної політики у сфері розвитку ринку і створення системи охорони промислової власності. Доведено, що обраний Україною шлях інтеграції в ЄС потребує максимального наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавств країн – членів ЄС. Обґрунтовано, що для вирішення проблемних питань необхідно: встановити відповідність положень чинного національного законодавства у сфері промислової власності законодавству країн – членів ЄС; вдосконалити нормативно-правову базу та створити дієві механізми охорони прав на об’єкти промислової власності; розробити відповідну стратегію державної інноваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності до європейських стандартів.
 • Документ
  Європейський підхід до визначення методології проведення правового аналізу товарних знаків та комерційних позначень
  (Одеса, 2019) Римарчук, Римма Миколаївна; Римарчук, Р. М.; Rymarchuk, Rymma M.; Римарчук, Галина Сергіївна; Римарчук, Г. С.; Rymarchuk, Halyna S.; Rymarchuk, Halyna
  Розглянуто питання методології проведення правового аналізу товарних знаків та комерційних позначень, що сприяє забезпеченню ефективного захисту прав споживачів та необхідності залучення комплексних спеціальних знань в області технології створення засобів індивідуалізації. Володіння загальнокультурними та професійними компетенціями, що входять у структуру спеціальних знань експерта в даній області, забезпечує повноту, всебічність та об’єктивність експертного дослідження.
 • Документ
  Сутність майнової поруки як акцесорного зобов’язання та її відмежування від суміжних правових категорій
  (Одеса, 2019) Красуцький, Віталій Віталійович; Красуцький, В. В.; Krasutskyi, Vitalii V.
  Стаття присвячена дослідженню проблематики інституту майнової поруки як акцесорного зобов’язання та її питанню її відмежування від інших інститутів та правових категорій. Досліджуються підстави виникнення та припинення, суб’єктний склад правовідносин застави, де заставодавцем є майновий поручитель, з метою розмежування інституту майнової поруки з інститутом поруки, які являють собою два різні види (способи) забезпечення виконання зобов’язань з відмінними характерами. У статті з’ясовуються теоретичні підходи до розуміння сутності майнової поруки, поняття та правової природи акцесорних зобов’язань майнового поручителя.
 • Документ
  Перспективи та новації електронної комерції в Україні
  (Одеса, 2019) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Kostova, Nataliia I.; Фалес, Олександра Георгіївна; Фалес, О. Г.; Fales, Oleksandra H.
  Електронна комерція представляє собою середовище, в якому юридична або фізична особа, що знаходиться в будь-якій точці економічної системи, може легко контактувати із мінімальними витратами з будь-якою іншою юридичною або фізичною особою з метою сумісної роботи: торгівлі, обміну ідеями і «ноу-хау» або просто з метою отримання задоволення. І хоча електронна комерція загалом мало чим відрізняється від традиційного бізнесу, вона вимагає від своїх учасників знання спеціальних Інтернет-термінів, оскільки вони слугують підставою для прийняття того чи іншого рішення, пов’язаного із бізнесом. Це пояснюється специфікою підприємницької діяльності в Інтернеті, а саме із прийняттям, переробкою і наданням інформації. Тому для того щоб участь в електронному бізнесі була плідною, необхідно мати не тільки серйозну правову підготовку, а й знання про бізнес в Інтернеті, включаючи знання технічних термінів тощо.
 • Документ
  Суб’єкти, які мають право давати інформовану згоду на участь у клінічних випробуваннях лікарських засобів
  (Одеса, 2019) Антонюк, Олена Ігорівна; Антонюк, О. І.; Antoniuk, Olena I.
  У статті досліджені положення щодо осіб, які уповноважуються надавати інформовану згоду на участь іншої особи у клінічному випробуванні лікарських засобів у разі недосягнення нею повноліття, обмеження її дієздатності або визнання недієздатною, а також коли пацієнт з огляду на свій клінічний стан неспроможний особисто дати інформовану згоду. Сформульовані пропозиції стосовно приведення переліку цих осіб у відповідність до положень щодо дієздатності та законного представництва.
 • Документ
  Питання додержання вимог ліцензійних умов під час надання автомобільними перевізниками транспортних послуг
  (Одеса, 2019) Волік, Вячеслав Вікторович; Волік, В. В.; Volik, Viacheslav V.
  У статті розглянуті питання, що торкаються налагоджування ефективного нагляду (контролю) за належним наданням транспортних послуг автомобільними перевізниками в Україні, та зазначено на необхідності приведення чинного законодавства у відповідність з європейським. Проаналізовано поточний стан правового регулювання цієї сфери відносин у суспільстві. Запропоновано пропозиції щодо юридичного закріплення норм, які б регулювали порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів задля досягнення європейського рівня якості роботи.
 • Документ
  Український народ як суб’єкт права власності на землю
  (Одеса, 2019) Бельо, Людмила Юріївна; Бельо, Л. Ю.; Belo, Liudmyla Yu.; Вовк, Анастасія Василівна; Вовк, А. В.; Vovk, Anastasiia V.
  У статті розглянуто проблему неоднозначності в розумінні українського народу як суб’єкта права власності. Проаналізовано праці науковців та їх дослідження, взято до уваги чинне законодавство України, розглянуто тлумачення таких понять, як український народ, нація та національна ідея. Питання щодо управління найбільш важливими об’єктами, які є необхідними для забезпечення життєдіяльності, повинні залишатися в управлінні винятково Українського народу, хоча законодавчо управління такими об’єктами покладено лише на державні органи та органи місцевого самоврядування. Прояви здійснення окремими особами, територіальними громадами, всім Українським народом права власності на землю є неоднозначними. Український народ реально існує, тому вважати юридичною фікцією його як суб’єкта права власності немає жодної підстави.
 • Документ
  Класифікація публічних договорів
  (Одеса, 2019) Вакулович, Елла Валентинівна; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, Ella V.
  У статті автором наголошено на необхідності проведення класифікації публічних договорів з огляду на теоретико-прикладну значущість останньої, а також з’ясовано, що класифікація використовується як одна із поширених операцій поділу понять і повинна здійснюватись на основі чітко визначених правил. Окрім того, узагальнено та проаналізовано різноманітні наукові підходи щодо класифікації договорів і правочинів у цивільному праві (спеціальна та загальна класифікації відповідно) та норми цивільного законодавства в сфері публічних договорів. Внаслідок чого автором зроблено спробу запропонувати власну класифікацію публічних договорів, на підставі вироблених критеріїв.
 • Документ
  Основні майнові зобов’язання у структурі змісту зобов’язальних відносин
  (Одеса, 2019) Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Chanysheva, Alina R.
  У статті на підставі аналізу чинного цивільного законодавства та спеціальної літератури виокремлюються основні майнові зобов’язання у структурі змісту зобов’язальних відносин. Визначаються їх сторони, зміст, моменти виникнення та припинення. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства в частині, що регулює зазначені зобов’язання.
 • Документ
  Чи існує в Україні школа юридичної візантиністики?
  (Одеса, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існування якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного цивільного законодавства до права Європи в умовах інтеграційних процесів. На підставі аналізу стану речей у цій галузі, огляду наукових досліджень у галузі візантійського (греко-римського) права та проблем його рецепції у цивільному праві України обґрунтовано висновок, що наразі у вітчизняному правознавстві формування вітчизняної школи юридичної візантиністики ще не відбулося. Тому поки що може йтися лише про обрання певного напрямку досліджень, про спробу створення такої школи. Разом із тим висновок про наявність передумов створення наукової школи юридичної візантиністики дозволяє визначити завдання діяльності в цьому напрямку.