12.00.04

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні
  (2010) Поповська, Інна Петрівна; Поповская, Инна Петровна; Popovska, Inna P.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. У дисертації проаналізовано правові основи програмного регулювання господарської діяльності, яке являє собою організуючий і спрямовуючий державно-правовий вплив на економіку з визначенням цілей та пріоритетів її розвитку, засобів та шляхів їх досягнення, системи заходів органів державної влади і місцевого самоврядування у відповідних програмах. Обґрунтовано висновок про нормативно-правовий характер програм економічного і соціального розвитку. Визначено принципи розроблення програм економічного і соціального розвитку України, доведено необхідність запровадження порядку підготовки аналізу регуляторного впливу та відстеження їх результативності на підставі спеціальних методик. Запропоновано новий підхід до класифікації видів господарсько-правової відповідальності та контрольних заходів у сфері програмного регулювання. Особливу увагу приділено вдосконаленню чинного законодавства, зокрема зроблені пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Господарського та Бюджетного кодексів України, законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми” “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 • Документ
  Трансформація відносин власності у процедурі банкрутства: правові аспекти
  (2010) Бондик, Валерій Анатолійович; Бондик, Валерий Анатольевич; Bondyk, Valery A.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена проблемам правового регулювання трансформації відносин власності у процесі банкрутства. У роботі визначено поняття трансформації відносин власності в провадженні по справам про банкрутство як довгострокові та системні зміни у способі присвоєння матеріальних благ, які виникають у процедурі банкрутства та впливають на особливості панування на окремими речами та майновими комплексами як засобами виробництва у сфері господарювання. Здійснено пошук найбільш прогресивних форм передачі майна банкрута іншим власникам (кредиторам), які б виключили зловживання, дозволяли б оновлювати виробничі відносини, поступово й динамічно їх розвивати, встановлювали б умови для збереження об’єктів права публічної власності, наступництво управлінських дій та цілісність майнових комплексів підприємств. Особлива увага приділена питанням захисту публічних інтересів у процедурі банкрутства, вирішення регіональних проблем неплатоспроможності підприємств. Запропоновано низку законодавчих заходів щодо забезпечення стабільності відносини власності при банкрутстві підприємств, вирішення проблем відновлення платоспроможності містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств, зокрема з точки зору їх можливої націоналізації, уведення тимчасових адміністрацій, вдосконалення конкурсних процедур.
 • Документ
  Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України
  (2012) Шкляр, Сергій Володимирович; Шкляр, Сергей Владимирович; Shklyar, Sergey V.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація є господарсько-правовим дослідженням способів і засад захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами АМК, що виникають при розгляді справ про захист економічної конкуренції, на підставі якого запропоновано напрями вдосконалення законодавства про захист конкуренції. У роботі аналізується природа і характер правовідносин між суб'єктами господарювання та органами АМК, обсяг прав та інтересів, якими наділені суб'єкти господарювання у таких взаємовідносинах, способи захисту прав суб'єктів господарювання, особливості судового оскарження рішень, дій та бездіяльності органів АМК, охарактеризовано основні прояви порушень такого права та інтересу й напрями забезпечення реалізації та дотримання прав господарюючих суб'єктів. Особлива увага в роботі приділяється проблемним аспектам реалізації прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами АМК, зокрема, в частині наявності прогалин законодавчого регулювання та усталеної, негативної щодо суб'єктів оскарження судової практики. За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства про захист конкуренції з метою його гармонізації з європейськими стандартами.
 • Документ
  Господарсько-правове забезпечення страхування підприємницьких ризиків
  (2012) Стась, Едуард Павлович; Стась, Эдуард Павлович; Stas, Eduard P.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню господарських правовідносин щодо страхування підприємницьких ризиків. У роботі здійснено комплексне наукове дослідження понять страхування підприємницьких ризиків, страхового інтересу у підприємництві, ролі держави у врегулюванні відносин щодо страхування підприємницьких ризиків. Проаналізовано генезис розвитку правовідносин щодо страхування підприємницьких ризиків та окремі їх види . Пояснюється господарсько-правова природа відносин із приводу страхування підприємницьких ризиків та виникаючі у зв'язку із цим вимоги до поєднання публічних та приватних інтересів у відповідному регулюванні. Зроблені пропозиції щодо доповнення Цивільного та Господарського кодексів України у цій сфері. Особлива увага приділена публічно-господарським обмеженням у сфері страхування підприємницьких ризиків договірного, організаційного, капіталоутворюючого, кадрового, реєстраційного та іншого характеру. Обгрунтовано напрями вдосконалення інституту страхування фінансових-економічних ризиків, що виникають у підприємницькій діяльності; усунення перешкод на шляху перестрахування як особливої форми страхування підприємницьких ризиків. Визначенозмісттаспецифічнірисиправового забезпечення страхування інвестиційних ризиків у підприємницькій діяльності та встановлено на цій підставі пропозиції щодо стимулювання інвестиційних процесів в Україні.
 • Документ
  Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні
  (2013) Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації проаналізовано та розкрито правові основи, ознаки та види державних закупівель як різновиду певної сфери господарювання та інституту господарського права. На основі аналізу законодавчо го та доктринального підходів до розуміння державних закупівель запропоновано нове їх визначення та класифікація. Державні закупівлі мають досить тривалу історію. Передовсім виникнення та правові засади зазначеної діяльності тісно пов'язані зі створення казначейства, господарсько-торгівельною діяльністю і певним спеціальним суб'єктним складом. Наводиться визначення державозакупівельного господарювання як різновиду господарської діяльності державних підприємств, установ та організацій щодо здійснення закупівлі на підставі договору (контракту), якій притаманні спеціальні чинники, що обумовлюють ЇЇ специфіку і самостійність: предмет, певне коло різнохарактерних відносин, джерела, функції, принципи, та які є предметом господарсько-правового регулювання. Приділено увагу державному контракту як формідержавних закупівель, його істотним умовам з урахуванням норм чинного законодавства і судової практики та визначено можливості застосування позитивного іноземного досвіду для подальшого реформування і вдосконалення зазначеної сфери.
 • Документ
  Правовий статус некомерційних суб'єктів господарювання
  (2012) Машковська, Людмила Володимирівна; Машковская, Людмила Владимировна; Mashkovska, Lyudmila V.; Добровольська Володимира Володимирівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. У дисертації проаналізовані та розкриті правові основи діяльності, ознаки та види суб'єктів некомерційної господарської діяльності, які являють собою різновид суб'єктів господарювання завдяки притаманним їм особливостям та чинникам діяльності. На основі аналізу законодавчого та доктринального підходів до розуміння відповідних суб'єктів запропоновано нове їх визначення та класифікація. Некомерційна діяльність має свою досить тривалу історію; насамперед виникнення та правові засади зазначеної діяльності тісно пов'язані з її видами: благодійництво, меценатство, кредитування, кооперативний рух та все ж таки її витоки беруть свій початок з виникнення та розповсюдження релігії, церкви та перших релігійних об'єднань. Особливу увагу приділено легалізації (державної реєстрації") некомерційних суб'єктів господарювання, питання відповідальності і зміст їх прав та обов'язків з поглибленим аналізом правової природи і діяльності благодійних організацій, кредитних спілок, бірж та торгово-промислових палат.
 • Документ
  Концептуальні засади юридичної інтерпретації у господарському судочинстві
  (2012) Коваль, Володимир Миколайович; Коваль, Владимир Николаевич; Koval, Vladimir M.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. У дисертаціївикладено результати комплексного дослідження галузевих особливостей юридичної інтерпретації в господарському судочинстві України. Визначаються склад актів господарського законодавства, способи закріплення в них правових норм (текстуальний і логічний), досліджуються способи тлумачення положень актів господарського законодавства. Показується зміст правил «lex speciali derogat lex generali», «lex posteriori derogat lex priori» та межі їх використання при застосуванні норм матеріального права у господарському судочинстві, уточнюється критерій, за яким норми господарського права кваліфікуються як загальні або спеціальні. Розкриваються можливості висновків від протилежного, від попереднього правового явища до наступного і навпаки як інструментів логічного опрацювання нормативних текстів. Обґрунтовується здатність норм господарського права, що виявляються при тлумаченні за допомогою висновків від попереднього правового явища до наступного і навпаки, на рівних конкурувати з іншими правовими нормами. Показуються особливості застосування правових норм, що виявляються при тлумаченні за допомогою висновку від протилежного. Досліджуються правові основи застосування закону і права за аналогією в господарському судочинстві.
 • Документ
  Правове регулювання господарських відносин у морських портах
  (2013) Драпайло, Юліан Зіновійович; Драпайло, Юлиан Зиновьевич; Drapaylo, Julian Z.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертацію присвячено дослідженню господарських правовідносин у морських портах. У роботі здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарських відносин у морських портах, визначено елементи відповідних правовідносин, досліджено суб'єкти, майнові та немайнові об'єкти господарських правовідносин у морських портах. Запропоновано виокремлення підгалузі господарського права - портове право, предметом якої є абсолютні господарські правовідносини у морських портах та відносні зобов'язальні господарські правовідносини у морських портах. Особлива увага приділена регулюванню господарських відносин, що виникають при здійсненні стішідорної діяльності у морських портах, яка спрямована на забезпечення перевалки вантажів з морського на інші види транспорту, а також агентської діяльності, пов'язаної із представництвом інтересів судновласників, вантажовідправників, вантажоотримувачів та інших суб'єктів у морських портах. За функціональннм критерієм запропоновано виокремлювати наступні групи суб'єктів господарських правовідносин у морських портах: 1) суб'єкти портової влади; 2) суб'єкти портового господарства; 3) суб'єкти господарювання - споживачі портових послуг або робіт; 4) органи державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у морських портах. Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи управління морськими портами, зокрема, шляхом створення дволанкової системи державних утворень, яка б забезпечувала розмежування адміністративних та господарських функцій при здійсненні управління морськими портами. Здійснена правова характеристика таких об'єктів як морський порт, територія морського порту, акваторія морського порту, морський термінал, окремі об'єкти портової інфраструктури. Визначені засади державного регулювання у портовій галузі, запропоновані зміни до законодавства з метою вдосконалення державного регулювання природних монополій у морський портах, планування у морських портах.
 • Документ
  Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань
  (2014) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація присвячена дослідженню державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських зобов'язань. На основі аналізу законодавчого та докгринального підходів до розуміння суті державної гарантії запропоновано визначення державної гарантії із розмежуванням її властивостей та специфічних ознак. Обгрунтовано господарсько-правову природу цього інституту. Проаналізовано зарубіжний досвід державного гарантування, зокрема країн СНД, Німеччини, Франції, США. Доведено необхідність визначення державної гарантії як засобу державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Запропоновано визначити на законодавчому рівні договір державної гарантії та віднести його до форм державно-приватного партнерства. Окремо звернено увагу на порядок надання державних гарантій. Висловлено пропозиції про поділ його на стадії та етапи. Досліджено гарантійні зобов'язання держави, їх змістовні елементи та механізм реалізації. Звергається увага на відносини, що виникають за наслідками виконання гарантійних зобов'язань. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства, спрямованого на правову регламентацію державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських зобов'язань в Україні.
 • Документ
  Господарсько-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
  (2012) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковская, Кристина Анатольевна; Voznyakovska, Christina A.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право: - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню специфіки господарсько- правових засобів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі здійснено комплексне господарсько-правове дослідження явища легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ролі господарського права у врегулюванні відносин щодо запобігання та протидії легалізації цих доходів. Проаналізовано співвідношення кримінально-правових та господарсько-правових заходів у цій сфері. Пояснюється господарсько-правова природа фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів. Зроблені пропозиції до законодавства щодо реєстрації суб'єктів господарювання, визнання недійсними правочинів щодо легалізації «брудних» коштів, уведення обліку господарських операцій платників податків усіх категорій. Особлива увага приділена співвідношенню заходів щодо протидії тіньовій економіки та легалізації «брудних» коштів. Зроблено висновок про необхідність узгодження публічних потреб щодо запобігання проникненню «брудних» коштів в економіку, виявлення, встановлення обставин і розслідування злочинів, із потребами держави, суб'єктів господарювання й інвесторів на оперативне та ефективне використання власності, здійснення фінансово-господарських операцій та дозвільно-реєстраційних процедур, що забезпечують економічний розвиток.
 • Документ
  Гарантії прав та законних інтересів суб'єктів господарювання при застосуванні адміністративно-господарських санкцій
  (2014) Войнарівський, Микола Миколайович; Войнаровский, Николай Николаевич; Voynarivskiy, Mykola M.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню системи гарантії прав та законних інтересів суб'єктів господарювання при застосуванні АГС, що забезпечує стабільність господарських відносин та сприяє утвердженню суспільного господарського порядку, що загалом позитивно впливає на функціонування національної економіки та її інвестиційну привабливість. Визначено гарантії прав та законних інтересів суб'єктів господарювання при застосуванні АГС як сукупність основоположних господарсько-правових норм та інших елементів правової системи, закріплених об'єктивним правом, що забезпечують належну реалізацію, охорону, захист та відновлення суб'єктивних прав та законних інтересів суб'єктів господарювання при застосуванні до них АГС. Досліджено гарантії реалізації прав та законних інтересів суб'єктів господарювання та гарантії їх охорони та захисту при застосуванні АГС. Розглянуто гарантійне значення строків застосування АГС, здійснено їх класифікацію. Охарактеризовано судовий та позасудовий порядки застосування АГС. Запропоновано низку змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема, закріплення у ГК загальних положень щодо позасудового порядку застосування АГС, які охоплювали б принципи застосування АГС, визначали права суб'єкта господарювання при здійснення провадження щодо застосування АГС, перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, підстави звільнення суб'єкта господарювання від відповідальності тощо.
 • Документ
  Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів
  (2014) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasilenko, Mykola D.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. — Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертаційному дослідженні обгрунтовано концепцію спеціального господарсько-правового режиму технопарків і технополісів в Україні як урівноваженої сукупності правових засобів реалізації пріоритетної державної економічної політики у галузі інноваційної діяльності. Робота є першим комплексним дослідженням питань, які стосуються системної побудови стимулюючих та інших методів державного впливу, спрямованих на забезпечення розвитку інноваційної діяльності технопарків та технополісів у напрямі стимулювання інноваційних процесів у державі загалом. Обґрунтовано рушійне значення технопарків та технополісів для розвитку інноваційної сфери рушійне значення технопарків і технополісів для розвитку інноваційної сфери як провідних інноваційних структур, об'єктів підтримки наукоємного виробництва, чинників розвитку вищої освіти, приросту нових знань та базових компонентів сучасної інноваційної системи. Визначено необхідність трансформації спеціального режиму технопарків на підставі встановлення виключного характеру розмежування його господарської та інноваційної правосуб'єктності. Висвітлено специфіку господарсько-правового статусу технополісів як спеціальних економічних зон науково-технічного типу, що має характер спеціального режиму господарювання та передбачає запровадження пільгових митних, податкових та інших умов реалізації інноваційних проектів на підставі чітких територіальних меж діяльності інноваційної структури. Наведено особливості інноваційної політики та моделі інноваційного розвитку країн-членів ЄС та в інших зарубіжних країнах. На прикладі технопарків проаналізовано особливості заохочень, рекомендацій та обмежувальних заходів в інноваційній політиці ЄС. Визначено показники кризи інноваційного розвитку в інноваційно-розвинутих країнах. Запропоновано засоби підвищення ефективності господарсько-правового режиму діяльності технопарків і технополісів та шляхи подолання економічної кризи в контексті формування нової господарської парадигми.
 • Документ
  Принципи господарського процесу
  (2012) Зуєва, Лариса Євгеніївна; Зуева, Лариса Евгеньевна; Zueva, Larisa E.; Зельдіна Олена Романівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Проаналізовано та розкрито поняття, ознаки та види принципів господарського процесу, які являють собою його формування та діяльність. Саме вони утворюють той осередок, навколо якого повинні створюватися та функціонувати норми господарського процесуального права України. За своєю юридичною природою принципи господарського процесу є нормами права, які відрізняються від звичайних норм більш загальним характером. У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в господарському судочинстві, процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу. Особливу увагу приділено галузевим принципам господарського процесу, а саме: стимулювання досудового, мирового та арбітражного (третейського) вирішення спорів, процесуальної економії та оперативності, процесуального формалізму, максимальної територіальної централізації та пріоритетності предметної компетенції над загальною, принцип колегіальності.
 • Документ
  Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі
  (2012) Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, Антонина Александровна; Zgama, Antonina O.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню повноважень суду апеляційної інстанції у господарському процесі. У роботі здійснено комплексне наукове дослідження понять «апеляція», «апеляційні процесуальні відносини», визначено специфічні властивості повноважень господарського суду апеляційної інстанції. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо визначення повноважень судових органів апеляційної інстанції, що розглядають господарські (комерційні, торгівельні) справи. Досліджено елементи правового становища апеляційного господарського суду, такі як повноваження, компетенція, юрисдикція, функції та завдання, що стоять перед цим судом при реалізації цих повноважень. Розглянуто повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі, згрупувавши їх у предметні, функціональні, функціонально-предметні та інші повноваження. Особливу увагу приділено тенденціям та проблемам розвитку повноважень апеляційних господарських судів у господарському процесі. Унесено пропозиції щодо гармонізації повноважень апеляційних господарських судів у напрямку як розширення кола цих повноважень, так і в деяких випадках їх звуження чи лише уточнення.
 • Документ
  Господарсько-правові засоби та форми вирішення інвестиційних спорів
  (2011) Злакоман, Ігор Миколайович; Злакоман, Игорь Николаевич; Zlakoman, Igor M.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У дисертації здійснено аналіз поняття «інвестиційний спір», яке пропонується розуміти як конфлікт двох або більше осіб стосовно їх прав та обов'язків у процесі інвестиційної діяльності, який можливо врегулювати примирним шляхом, а у випадку його незастосування або безрезультатності його використання - у судовому або арбітражному порядку. Обгрунтовано висновок про господарсько-правову сутність інвестиційного спору. Запропоновано удосконалити систему класифікації видів інвестиційних спорів шляхом доповнення їх переліку додатковими критеріями, за якими можливе визначити підстави виникнення інвестиційних спорів та форми, за допомогою яких можливо їх урегулювати. Із метою усунення системних порушень прав інвесторів, захисту інвестицій та сприяння розгляду та врегулюванню інвестиційних конфліктів, а також усунення чинників, що їх зумовлюють, запропоновано створити державну службу з нагляду та контролю за реалізацією інвестиційних проектів, до компетенції якої буде віднесено здійснення нагляду та контролю за реалізацією державними органами інвестиційних проектів. У дисертації запропоновано закріпити на законодавчому рівні поняття інвестиційного договору та інвестиційної вимоги, що дозволить розмежувати інвестиційний спір і суміжні види майнових спорів, а також надасть можливість судам України чіткіше визначати свою компетенцію під час відкриття провадження у справах що виникають з інвестиційних правовідносин. Особливу увагу приділено удосконаленню чинного законодавства, зокрема висловлені пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Господарського та Господарсько-процесуального кодексів України, законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземних інвестицій», «Про міжнародний комерційний арбітраж».
 • Документ
  Господарсько-правовий аспект регулювання та нагляду (контролю) у сфері страхування: досвід України та зарубіжних країн
  (2011) Зискінд, Ігор Олександрович; Зыскинд, Игорь Александрович; Zyskind, Igor O.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2011. Дисертація присвячена дослідженню господарсько-правового механізму державного регулювання та нагляду у сфері страхування. Проаналізовано моделі страхового регулювання та нагляду в зарубіжних країнах, і зокрема, в країнах ЄС. Досліджується поняття та сутність державного регулювання та нагляду за страховиками, з'ясовуються передумови, цілі та принципи його здійснення, розкриваються правовий статус та функції державного органу, що здійснює регулювання та нагляд у сфері страхування. Доведено неможливість розірвання відповідних регулятивних та наглядових функцій. В дисертації розкриваються окремі аспекти ліцензування страховиків шляхом порівняння нормативних положень різних юрисдикцій у цій сфері. В дисертації ґрунтовно аналізуються такі форми здійснення державного впливу у сфері страхування, як пруденційне регулювання та нагляд, а також нагляд за бізнесом страховика, виявляються загальні принципи їх здійснення, характерні риси, різниця в підходах щодо їх реалізації. Зокрема, розкриваються вимоги до капіталу та до інвестиційної діяльності страховика, особливості здійснення нагляду за фінансовою групою та операціями з пов'язаними особами страховика, узагальнюються новітні тенденції в сфері пруденційного нагляду за страховиками в країнах ЄС.
 • Документ
  Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна
  (2014) Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Anna M.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеськаюридична академія». - Одеса, 2014. Дисертація присвячена дослідженню господарсько-правового регулювання комерційного використання об'єктів державної власності. На основі аналізу чинного законодавства та доктринальних положень щодо прибуткового використання державного майна запропоновано вузький та широкий підходи до поняття комерційного використання об'єктів державної власності із встановленням ознак такого використання. Досліджуються відносини, що виникають при комерційному використанні державного майна, підстави їх класифікації. Досліджуються основні змістовні елементи правовідносин щодо комерційного використання об'єктів державної власності. Надано об'єктну характеристику таким правовідносинам, обгрунтовано поділ об'єктів державної власності на комерційні та некомерційні об'єкти та запропоновано критерії-принципи обрання пріоритетного способу використання об'єкту відповідно до його функціонального призначення. Досліджується система та повноваження органів управління державним майном, аналізуються перспективи та недоліки запровадження холдингової системи управління державним майном. Виділено та охарактеризовано основні форми комерційного використання державного майна. Особливу увагу приділено дослідженню питань господарсько-правового забезпечення комерційного використання державного майна при створенні комерційних державних підприємств, укладенню господарських договорів, функціонуванні морегосподарського комплексу.
 • Документ
  Господарсько-правове регулювання відносин у сфері виникнення та реалізації морських вимог
  (2015) Рикова, Олена Миколаївна; Рыкова, Елена Николаевна; Rykova, Olena M.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. У дисертації досліджується господарсько-правове регулювання відносин у сфері виникнення та реалізації морських вимог, що покликане сприяти становленню господарського порядку у сфері торговельного мореплавства, ефективному розв’язанню морських спорів й загалом позитивно впливати на функціонування національної економіки. У роботі визначено, що морська вимога – це засноване на законі та/або договорі, виражене у письмовій формі волевиявлення (домагання) фізичної чи юридичної особи, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що виникає у господарських, цивільних чи трудових правовідносинах у сфері торговельного мореплавства, пов’язаних із експлуатацією, будівництвом чи іншими заходами щодо судна, має похідний характер від права уповноваженої сторони у зобов’язанні, трудовому правовідношенні, речовому праві. Визначено інститут морських вимог учасників господарських відносин як сукупність норм господарського та господарсько-процесуального права, що забезпечують виникнення, пред’явлення, забезпечення, виконання морських вимог учасників господарських відносин, сприяють реалізації (або захисту) їх прав та інтересів. Обґрунтовано необхідність приєднання України до Міжнародної конвенції про арешт суден 1999 року, що дозволить розширити перелік морських вимог та позитивно вплине на господарський правопорядок загалом, позаяк забезпечуватиме вимоги широкого кола суб’єктів, зокрема й ті вимоги, що стосуються державних інтересів.
 • Документ
  Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання
  (2011) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, Вадим Павлович; Popelyuk, Vadim P.; Подцекровний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2011. Дисертація присвячена дослідженню господарсько-правового механізму контролю у сфері господарювання. Досліджується поняття та сутність правового регулювання відносин контролю за господарською діяльністю, з’ясовуються передумови, цілі та принципи здійснення контролю, правовий статус суб’єктів контролю, зокрема, органів державного контролю. Розкриваються системні аспекти вдосконалення законодавств з питань контролю в сфері господарювання. Запропоновані шляхи удосконалення правового регулювання відносин контролю у сфері господарювання: встановлення на законодавчому рівні уніфікованих вимог до змісту нормативних актів, контрольних процедур; обов’язкового закріплення в законах підстав та меж контролю; визначення порядку взаємодії органів, при приведені контролю; покладення на державний орган центрального рівня державного управління певних функцій моніторингу, які б гарантували ефективний перегляд кількості контролюючих органів та процедур контролю.
 • Документ
  Фізична особа, зацікавлена у розгляді справи, як учасник господарського процесу
  (2015) Малетич, Михайло Михайлович; Малетич, Михаил Михайлович; Maletich, Mykhajlo M.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню господарсько-процесуального статусу фізичних осіб, зацікавлених у розгляді справи у господарському суді, для вдосконалення господарського процесуального законодавства. Встановлено, що юридична зацікавленість у розгляді господарської справи фізичної особи є мотивом участі цієї особи у господарському процесі для досягнення певного матеріально-правового та/або процесуального результату під час розгляду господарської справи, що визначає її процесуальний статус учасника на різних стадіях та у видах провадження. Визначено засоби недопущення зловживання процесуальними правами, пов’язаними зі зміною правового статусу фізичною особою, та посилення прав кредиторів – фізичних осіб-негосподарюючих суб’єктів у господарському процесі для забезпечення соціальної справедливості, захисту споживчого етапу суспільного виробництва, підвищення ділової активності та розвитку економіки в інтересах споживачів. Обґрунтовано об’єктивні межі розвитку виключної компетенції господарських судів у зв’язку із залученням непрофесійних учасників, наголошено на недоцільності уніфікації процесуальних процедур, які можуть зруйнувати загальну логіку та призначення господарського процесу.