12.00.08

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 59
 • Документ
  Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву
  (Харьков, 1981) Стрельцов, Евгений Львович
 • Документ
  Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства
  (Харьков, 1992) Стрельцов, Евгений Львович
 • Документ
  Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи
  (2001) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Леонід Васильович Багрій-Шахматов
  Дисертація присвячена дослідженню комплекса питань теоретичного і практичного характеру, що стосуються проблем формування основ віктимологічної теорії в Україні. У роботі уточнюються зміст і характеристики процесу віктимізації у світі та в Україні, аналізується предмет і структура загальної теорії віктимології, історія розвитку, стан та основні наукові напрямки розвитку сучасної кримінальної віктимології, визначаються перспективні напрямки віктимологічної профілактики злочинів, та поводження з жертвами злочинів. На підставі критичного аналізу юридичної літератури дисертант визначає передумови формування кримінальної віктимології як самостійного наукового напрямку, описує основні поняття, принципи та науковий апарат віктимологічної теорії. Проведено узагальнююче дослідження місця віктимності як форми реалізації девіантної активності особистості. Розглянуті форми реалізації віктимологічної політики у суспільстві, визначені перспективи кримінальної і профілактичної політики у сфері обмеження віктимізації в Україні. Вперше в науковій вітчизняній літературі досліджуються умови організації справедливого поводження з жертвами злочинів, та здійснена компаративістська оцінка результатів поводження з жертвами в світі.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння)
  (2014) Тавлуй, Олена Вікторівна; Тавлуй, Елена Викторовна; Tavlui, Olena V.; Туляков Вячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація присвячена комплексному дослідженню кримінально- правової норми, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). У роботі здійснено дослідження генезису усиновлення та інших форм сімейного виховання; проаналізовано систему нормативно-правових актів, прийнятих для урегулювання суспільних відносин у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрему увагу приділено вивченню окремих міжнародних правових актів щодо охорони дитинства (у контексті незаконного усиновлення). У науковому дослідженні деталізовано характеристики родового (видового) та безпосереднього об'єкта незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння). Наведено авторське визначення поняття «посередницькі дії».' Аргументовано можливість віднесення «інших незаконних дій» щодо усиновлення та інших форм сімейного виховання до інституту майбутніх кримінальних проступків. Уточнено критерії розмежування злочину, передбаченого статтею 169 КК України з іншими злочинами, передбаченими статтями 149, 358,364, 366, 368, 369, 375 КК України, та правопорушенням, передбаченим статтею 184-2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Досліджено кваліфікуючі ознаки незаконних дій щодо усиновлення, до яких запропоновано додати «корисливий мотив» та «організовану групу осіб». Вивчено особливості усиновлення українських дітей іноземцями з точки зору охорони їх прав кримінально-правовими засобами. Розроблено пропозиції щодо удосконалення норми, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
 • Документ
  Триваючі злочини у кримінальному праві України
  (2015) Ободовський, Олександр Васильович; Ободовский, Александр Васильевич; Obodovsky, Oleksandr V.; Туляков Вячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація є комплексним дослідженням триваючих злочинів у кримінальному праві України. Розглянуто історію триваючих злочинів і сучасний стан дослідженості відповідної теми. Визначено ознаки триваючого злочину, які розділено на загальні і спеціальні (особливі). Визначено перелік триваючих злочинів за чинним КК України і здійснено їх класифікацію. Встановлено особливості початку та закінчення триваючих злочинних діянь, з'ясовано місце триваючих злочинів у системі інститутів кримінального права, досліджено співвідношення триваючих злочинів із суміжними поняттями. Проаналізовано вплив тривалості триваючих злочинів на ступінь їх суспільної небезпечності. Досліджено значення ознак триваючого злочину при застосуванні до осіб, що вчинили відповідні діяння, закону про кримінальну відповідальність і закону про амністію. З метою вдосконалення порядку застосування норм законодавства щодо триваючих злочинів та інших злочинів, які мають тривалий характер, сформульовано пропозиції про внесення змін до КК України та Закону України «Про застосування амністії в Україні».
 • Документ
  Вивчення та попередження злочинності в сфері земельного ринку в Україні
  (2014) Ізовіта, Андрій Миколайович; Изовита, Андрей Николаевич; Izovita, Andriy M.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія» Одеса, 2014. Дисертація присвячена кримінологічному дослідженню злочинності в сфері земельного ринку. Обґрунтовані методологічні основи аналізу даного виду злочинності, здійснене системне дослідження її показників, встановлені криміногенні чинники, що впливають на розвиток злочинності в цій сфері, виявлені та систематизовані характерні особливості осіб, які вчиняють злочини в сфері ринку земель. Запропоновані науково обґрунтовані напрямки впровадження антикримінальної політики держави в сфері земельного ринку, розроблені пропозиції щодо вдосконалення організаційних та правових заходів попередження злочинності в сфері земельного ринку.
 • Документ
  Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження
  (2003) Іваненко, Ігор Володимирович; Иваненко, Игорь Владимирович; Ivanenko, Igor V.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертацію присвячено теоретичним, практичним і прикладним проблемам наукового вивчення, законодавчого регулювання, правозастосування правоохоронними та судовими органами кримінального законодавства щодо відповідальності за організацію озброєної банди, участь у ній та участь у вчинюваному нею нападі (бандитизм), а також питанням підвищення ефективності попередження та протидії бандитизму. В роботі здійснено детальний аналіз кримінально-правового поняття бандитизму, елементів складу цього злочину, кримінологічного змісту понять „злочинна організація", „банда", „участь у банді", „озброєність банди" та ін. Проаналізовано також сучасний кримінологічний стан злочинності в Україні, по'язаної з бандитизмом.
 • Документ
  Кримінологічні засади класифікації засуджених до позбавлення волі
  (2013) Марчук, Альона Ігорівна; Марчук, Алена Игоревна; Marchuk, Alena I.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому представлена кримінологічна характеристика класифікації засуджених до позбавлення волі. Здійснено кримінологічний аналіз первинної, вторинної класифікації, а також перекласифікації засуджених до позбавлення волі. За результатами дослідження запропоновано та обґрунтовано систему кримінологічних критеріїв класифікації, які характеризуються інтенсивною взаємозалежністю та спрямовані на виявлення засуджених, які за своїми кримінологічними ознаками схильні до вчинення злочинів під час відбування кримінального покарання. Сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України у сфері класифікації засуджених до позбавлення волі.
 • Документ
  Неповнолітній як суб'єкт відповідальності за кримінальним правом України
  (2005) Гончар, Тетяна Олександрівна; Гончар, Татьяна Александровна; Gonchar, Tetyana О.; Стрельцов Євген Львович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2004. У дисертації на підставі розгляду чинного кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства України, зарубіжного кримінального законодавства та міжнародно- правових норм, теоретичних понять та поглядів здійснено комплексне дослідження неповнолітнього як особливого суб'єкта кримінальної відповідальності. У дисертаційному дослідженні розглянуті питання, які стосуються: поняття та видів суб'єкта злочину; правової природи осудності, обмеженої осудності; значення досягнення віку кримінальної відповідальності та здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку вчиненого діяння (дії або бездіяльності) та керувати ним для визначення неповнолітнього суб'єктом кримінальної відповідальності; деяких проблем осудності неповнолітніх, хронологічний вік яких не збігається із психологічним; особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які обумовлені віковими психофізіологічними та іншими особливостями. За результатами дослідження формулюються нові теоретичні положення, уточнюється зміст окремих понять і термінів, що має значення для науки, практики та вдосконалення законодавства України.
 • Документ
  Військові злочини і покарання
  (2002) Бугаєв, Валерій Олександрович; Бугаев, Валерий Александрович; Bugaev, Valeriy О.; Глушков Валерій Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2002. У дисертації розглянуто питання деяких особливостей історичного розвитку і сучасного стану військового законодавства та інституту військових злочинів в КК України та науково-теоретичний матеріал із цйх питань. Здійснено комплексний підхід до аналізу правового і теоретичного змісту ознак і елементів складу військових злочинів, їхнього розмежування з дисциплінарними провинами і перспектив розвитку цього інституту в кримінальному праві України. Проведено юридичний аналіз специфіки законодавчої конструкції диспозицій окремих видій військових діянь і особливостей правового регулювання спеціальних покарань, що застосовуються за їхнє скоєння. На підставі проведеного дослідження сформульовані відповідні пропозиції щодо удосконалення чинного військового і кримінального законодавства, а також судової практики України.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  (1999) Білецький, Василь Олексійович; Белецкий, Василий Алексеевич; Biletsky, Vasyl О.; Глушков Валерій Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. — Одеська державна юридична акаде- мія, Одеса, 1999. В роботі розглянуто комплекс теоретичних та практичних питань з проблем боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, особлива увага приділяється розробці організаційно-правових заходів, спрямованих на попередження злочинів у зовнішньоекономічній сфері та усунення умов, які їм сприяють.
 • Документ
  Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види
  (2004) Ямкова, Оксана Олександрівна; Ямковая, Оксана Александровна; Yamkovaya, Oksana O.; Мирошниченко Наталя Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертація присвячена дослідженню актуальних питань становлення і розвитку інституту примусових заходів виховного характеру, застосовуваних до неповнолітніх, його цілям і задачам, визначенню поняття примусових заходів виховного характеру, їхній правовій природі і видам. Розглядаються питання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, застосування примусових заходів виховного характеру як заходів соціального захисту суспільства від суспільно небезпечних посягань до осіб у віці з одинадцяти років, але до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Аналізуються норми КК України, що передбачають застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру і пропонуються шляхи удосконалювання чинного кримінального законодавства шляхом внесення відповідних змін і доповнень.
 • Документ
  Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання
  (2005) Черкасов, Святослав Вячеславович; Черкасов, Святослав Вячеславович; Cherkasov., Svyatoslav V.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія. - Одеса. - 2004. Дисертація присвячена дослідженню актуальних кримінологічних проблем інституту альтернативних мір покарання, його місця та ролі у системі засобів протидії злочинності. У дисертації аналізуються поняття, система альтернативних мір покарання, їхня еволюція в процесі гуманізації і демократизації кримінальної політики в умовах розбудови незалежної української демократичної, соціально-правової держави, детально аналізується практика застосування альтернативних мір покарання на протязі кількох останніх десятиліть. На основі розгляду основних позитивних та негативних аспектів як пока- рання у виді позбавлення волі, так і альтернативних покарань, зроблено висновок про те, що альтернативні міри покарання є в нинішніх умовах у більшості випадків більш ефективними, ніж позбавлення волі, тому в дисертації обумовлюється необхідність перегляду кримінальної політики держави в бік її послідовного пом'якшення шляхом поступового скорочення застосування позбавлення волі і широкого впровадження альтернативних мір покарання.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами
  (2001) Рибачук, Василь Іванович; Рыбачук, Василий Иванович; Rybachuk, Vasyl І.; Багрій-Шахматов Леонід Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. У роботі розглянутий комплекс кримінально-правових та кримінологічних проблем боротьби зі злочинами у сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами. Особлива увага приділяється кримінально-правовій характеристиці складів цих злочинів, удосконаленню кримінальної й адміністративної відповідальності, розробці конкретних заходів, спрямованих на поліпшення профілактичної діяльності органів прокуратури і внутрішніх справ у сфері боротьби з цим видом злочинності.
 • Документ
  Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи
  (2015) Полянський, Євген Юрійович; Полянский, Евгений Юрьевич; Polyansky, Eugen Yu.; Туляков В'ячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація є першим у науці вітчизняного кримінального права спеціальним комплексним дослідженням кримінально-правової доктрини США. Досліджено загальні підходи до визначення поняття правової доктрини, її змісту, ознак, функцій у прив'язці до історичних особливостей і фактичних реалій правової системи. Простежено процес історичного розвитку американської кримінально-правової доктрини та взаємодію соціокультурних, релігійних та політичних чинників, які вплинули на її становлення. Систематизовано принципи, закладені у фундамент кримінально-правової доктрини США. Визначено зв'язок кримінально-правової доктрини з конституційним правом та іншими галузями права США. Обґрунтовано систему складових елементів американської кримінально-правової доктрини. Охарактеризовано регулятивний вплив кримінально-правової доктрини в практичному контексті та її значення в законотворчій діяльності. Визначено та обґрунтовано перспективи подальшого розвитку кримінально-правової доктрини та кримінального права США. Сформульовано пропозиції щодо впровадження деяких здобутків американської кримінально-правової доктрини у національне кримінальне право.
 • Документ
  Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування
  (2012) Орловська, Наталя Анатоліївна; Орловская, Наталья Анатольевна; Orlovska, Natalya А.; Туляков В'ячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація містить авторську концепцію засад та принципів формування санкцій кримінально-правових норм. Надається визначення кримінально-правової санкції, аналізуються її сутність, правова природа та змістовні характеристики. Представлено аналіз санкцій норм КК України з урахуванням виокремлення примусових та заохочувальних санкцій; надається стисла характеристика санкцій у контексті процесів соціальної взаємодії. Пропонується методологічний підхід до аналізу засад та принципів формування санкцій, який передбачає використання сучасного методологічного контексту правової науки. Обґрунтовується теза про те, що засади формування кримінально- правових санкцій можуть бути представлені у вигляді сукупності, елементи якої є певним чином упорядкованими. Наскрізній для цієї сукупності понятійний контекст пов'язаний з категорією справедливості й проблематикою цінностей та оцінок у сфері кримінального права. Виокремлюються засади формування санкцій на макрорівні (граничні та безпосередні) та засади побудови санкцій норм кримінального закону. Формується бачення обґрунтування кримінально-правових санкцій у контексті безпосередньо-практичних форм правової активності та на рівні системної організації кримінального закону. Пропонується аналіз обґрунтування санкцій норм Загальної та Особливої частин КК України із виокремленням базових проблемних аспектів та шляхів усунення недоліків у цій сфері. Визначається та обґрунтовується трирівневий підхід до принципів формування санкцій кримінально-правових норм, який включає загальні, особливі та специфічні принципи. Надається авторське бачення концептуальних аспектів побудови санкцій норм Загальної та Особливої частин КК України із формулюванням відповідних пропозицій щодо удосконалення нормативних конструкцій норм КК України.
 • Документ
  Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав)
  (2001) Орловська, Наталя Анатоліївна; Орловская, Наталья Анатольевна; Orlovskaya, Natalya А.; Мірошниченк о Наталія Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2001. В дисертації розглянуті осудність, неосудність й такі види осудності як обмежена та вікова, а також проблема тік званої спеціальної осудності. Проаналізовано вчення про осудні сть-неосудність у його історичному роз витку. Запропоновані варіанти норми про осудність, а також доповнення ст. 12 КК України. Основна увага приділена концепції обмеженої осудності: поняттю, природі, ознакам, співвідношенню з іншими кримінально-правовими поняттями та інститутами, правовим наслідкам визнання особи обмежено осудною. Вікова осудність розглядається стосовно неповнолітніх правопорушників, які досягли віку кримінальної відповідальності, однак внаслідок затримки психофізіологічного розвитку не відповідають своїй формальній віковій групі. Наголос при розгляді особливостей відповідальності осіб похилого та старечого віку зроблено на можливості реалізації покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років у поєднанні з примусовим лікуванням таких осіб у спеціальних інтернатах. Вирішення проблеми спеціальної осудності має полягати не в площині встановлення особливих критеріїв для осіб певних професій, а у застосуванні злочинної недбалості або казуса. Наведені нормативні положення законодавчих актів Канади, США, Англії, ФРН, Польщі, Угорщини, інших держав. Вони проаналізовані з точки зору вітчизняної кримінально-правової доктрини, положень законодавства України.
 • Документ
  Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження
  (2009) Мельничук, Тетяна Володимирівна; Мельничук, Татьяна Владимировна; Melnychuk, Tatiana V.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2009. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому представлена характеристика організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як самостійного кримінологічного та економіко-правового феномена, проаналізовано її форми та види, виявленні детермінаційні механізми розвитку. За результатами дослідження сформульовано визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов'язаних злочинних, а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. Надано практичні рекомендації щодо удосконалення соціально- економічних, правових та організаційних заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному та міжнародному рівнях.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України
  (2006) Кудрявцев, Віктор Вікторович; Кудрявцев, Виктор Викторович; Kudryavtcev, Victor V.; Туляков В'ячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. З точки зору сучасної теорії криміналізації досліджені підстави, терміни та поняття, які базуються на положеннях міжнародного права, нормах національного та зарубіжного законодавства, обґрунтовуються поняття "судова влада", "правосуддя", "судочинство" та дається визначення і розкриваються ознаки поняття "носій судової влади" тощо. Досліджені об'єктивні та суб'єктивні ознаки юридичного складу посягання на носіїв судової влади або їх близьких родичів, а також конститутивні ознаки злочину: основні безпосередні об'єкти, спосіб посягання та різновиди злочинних наслідків, мотиви, цілі та мета злочину, проаналізовані питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів, відмежування досліджуваного злочину від суміжних, питання адекватності характеристик покарання ступеню тяжкості злочину, що досліджується. Запропонована нова редакція норми з уточненням об'єктивних і суб'єктивних ознак юридичного складу злочину, передбаченого ст. 379 КК України .
 • Документ
  Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція
  (2012) Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Туляков В'ячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено дослідженню кримінально-правових заходів як системи прийомів і способів примусового та реабілітаційно- заохочувального впливу держави на кримінальні практики, правомірну поведінку, детерміновані культурним середовищем, яке існує в конкретно-історичних умовах. Обгрунтовано доцільність і необхідність використання культуро-антропологічної методології в процесі дослідження кримінально-правових заходів, їх генезису, функціонування і практики застосування. Додатково аргументовано необхідність дослідження феномену права на засадах абсолютизації генетичного взаємозв'язку з культурою. Систематизовано концептуальні ідеї щодо суттєвих та змістовних характеристик системи кримінально-правових заходів. Визначено історично обумовлену, доктринально виважену, функціонально вивірену та практично доцільну можливість використання уніфікованого поняття «кримінально-правові заходи». Охарактеризовано об'єктивні та суб'єктивні змістовні властивості як кримінально-правових заходів у цілому, так і окремих їх видів. Досліджено історичні витоки кримінально- правового регулювання відносин, що виникають у процесі застосування кримінально-правових заходів, визначено основні етапи формування кримінального права на українських землях та суттєві властивості, які визначають особливості українського пеналізаційного (депеналізаційного) процесу. Установлено культуро-антропологічні властивості функцій кримінально-правових заходів, проаналізовано суттєві ознаки та структурні елементи окремих видів функцій, які реалізуються у процесі застосування кримінально-правових заходів. Уточнено публічно-правові засади застосування кримінально-правових заходів з позиції застосування культуро-антропологічної методології. На підставі виокремлення основних та додаткових видів розроблено та запропоновано до використання алгоритм застосування системи кримінально-правових заходів.