12.00.03

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 133
 • Документ
  Опіка та піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  (2015) Яніцька, Інна Анатоліївна; Яницкая, Инна Анатольевна; Yanicka, Inna A.; Мінченко Раїса Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового регулювання опіки та піклування як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У дисертації виділено і охарактеризовано етапи становлення та розвитку інституту опіки і піклування; досліджено особливості правового регулювання інституту опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, за чинним законодавством України. Визначено поняття та розкрито правовий зміст опіки і піклування як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Досліджено позасудовий порядок встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. З'ясовано правову природу справ щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; розкрито особливості відкриття провадження та провадження у справі до судового розгляду справ щодо встановлення опіки чи піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; визначено особливості судового порядку встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного цивільно- процесуального, цивільного та сімейного законодавства у частині встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, в судовому порядку.
 • Документ
  Припинення юридичної особи за цивільним законодавством України
  (2015) Жеков, Дмитро Володимирович; Жеков, Дмитрий Владимирович; Zhekov, Dmytro V.; Зубар Володимир Михайлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2015. Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України. Проаналізовано законодавство, яке регламентує процедуру реорганізації та її види. Вивчено доктринальні підходи до реорганізації юридичних осіб та запропоновано авторське бачення цієї форми припинення юридичної особи. Досліджено ліквідацію як одну з форм припинення юридичної особи. Окрему увагу приділено підставам ліквідації та її порядку. На підставі аналізу окремих положень чинного законодавства України та запропонованих в доктрині класифікацій підстав проведення ліквідації юридичних осіб, передбачених українським законодавством, обґрунтовано авторське бачення проблематики. Проаналізовано проблему правонаступництва при припиненні юридичної особи. Досліджено природу правонаступництва, завдання цивільно-правового регулювання при визначенні правонаступництва в разі реорганізації юридичної особи, момент виникнення правонаступництва, а також взаємозв'язок конкретного виду реорганізації юридичної особи і правонаступництва.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності багатонаціональних компаній
  (2006) Якубовська, Наталія Олексіївна; Якубовская, Наталия Алексеевна; Yakubovska, Natalia O.; Черкес Марко Юхимович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертацію присвячено дослідженню світового досвіду правового регулювання діяльності багатонаціональних компаній (БНК) та розкриттю особливостей правових механізмів і процедур, які використовуються з цією метою у національних правових системах. У дисертації проаналізовано правові аспекти виникнення та розвитку БНК. Визначено приватноправовий статус БНК. Висвітлено недоліки застосування традиційних методів міжнародного приватного права для регулювання діяльності БНК. Досліджено процес становлення міжнародної системи регулювання діяльності БНК. Виявлено стан та надано оцінку ефективності сучасної системи правового регулювання діяльності БНК у національних правових системах. Розроблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України у сфері регулювання діяльності БНК.
 • Документ
  Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України
  (2004) Шишка, Роман Богданович; Shishka, Roman B.; Азімов Чингізхан Нуфатович; Бандурка Олександр Маркович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004 Дисертація присвячена проблемі цивільно-правової охорони інтелектуальної власності в циклі: творча діяльність та охорона права на її свободу - право інтелектуальної власності - відтворення творчої особистості. Обгрунтовано цей перспективний напрям охорони прав їх суб'єктів. Досліджено право на творчу діяльність та її наслідки, засоби його охорони, права та обов'язки творців під час творчості. Розроблено концепцію фантомної правоздатності прав неіснуючого суб'єкта (ненародженого чи померлого), визначених законом. Аргументовано необхідність зміни редакції ст. 54 Конституції України і замість терміна "громадяни" застосувати термін "всі". Виявлено основні концепції права інтелектуальної власності, встановлено їх переваги та недоліки, сформульовано авторську концепцію: виключних майнових прав та компромісну. Здійснено класифікацію суб'єктів права інтелектуальної власності і виявлено особливості їх правового становища, визначено предмет правової охорони. її основне спрямування, засоби. Відстоюється позиція, що в авторському праві особистість автора може впливати на ціну інтелектуального товару. Охорона повинна здійснюватися на забезпечення не статики відносин, а суб'єктивних прав та законних інтересів суб'єктів. Проведено порівняльний аналіз охорони і захисту прав інтелектуальної власності, визначено основні напрямки та засоби їх здійснення у національному праві. Доведено, шо захист порушених прав інтелектуальної власності повинен здійснюватися потерпілими, а держава через свої органи має допомагати їм у цьому. Розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності на основі ідеї інтеграції та адаптації законодавства України до законодавства країн ЄС. Відстоюється ідея створення єдиного позитивного забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
 • Документ
  Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичний аспект)
  (2004) Фролов, Валерій Дмитрович; Фролов, Валерий Дмитриевич; Frolov, Valeriy D.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань правочиноздатності юридичної особи та її здійснення у цивільному законодавстві України. Вперше на науковому рівні провадиться дослідження такого елементу правосуб'єктності юридичної особи, як правочиноздатність. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування сутності та значення правочиноздатності юридичних осіб та особливостей її реалізації за допомогою діяльності органів юридичної особи та інституту представництва в сучасних умовах, визначення особливостей укладення та виконання таких правочинів і значення їх як підстав виникнення цивільних відносин у системі цивільного права України, встановлення особливостей і умов здійснення відповідних суб'єктивних прав і обов'язків юридичної особи, а також наслідків неналежно укладених правочинів. Дослідження правочиноздатності юридичної особи здійснено в історичному розвитку. У дисертації послідовно досліджується генезис даної категорії, її цивільно-правова характеристика, зроблено порівняльний аналіз з іншими елементами правосуб'єктності. Проаналізовані особливості здійснення правочиноздатності юридичної особи через її органи, учасників за допомогою інституту представництва. Сформульовані пропозиції з вдосконалення цивільного законодавства України.
 • Документ
  Заміна боржника у зобов'язанні за цивільним законодавством України
  (2010) Смілянець, Ірина Петрівна; Смилянец, Ирина Петровна; Smilyanets, Irina P.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена проблемам заміни боржника в цивільних зобов'язаннях, що виникають в цивільному обігу. В роботі аналізуються основні історичні етапи та передумови розвитку цього інституту в римському приватному праві, за національним законодавством різних часів, а також за законодавством зарубіжних країн. Досліджуються основні елементи заміни боржника - поняття, предмет, підстави та наслідки, формулюються ознаки, яким має відповідати заміна боржника, щоб борг вважався таким, що переведений новому боржнику. Даються поняття та основні види обмежень заміни боржника. Аналізується проблематика їх окремих видів, зокрема, обґрунтовується неможливість передачі певних боргів. Значна увага приділяється механізму заміни боржника, зокрема досліджуються підстави, умови, межі, обмеження та наслідки заміни боржника.
 • Документ
  Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України
  (2012) Сидоренко, Михайло Володимирович; Сидоренко, Михаил Владимирович; Sidorenko, Mykhailo V.; Зубар Володимир Михайлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню судового захисту цивільного права та інтересу як загальної засади цивільного законодавства України. У роботі досліджується категорія загальної засади цивільного законодавства, принципу цивільного права, їх співвідношення. Проведено огляд широкого кола джерел, які стосуються як загальних, так і спеціальних аспектів проблематики. Проаналізовано систему загальних засад цивільного законодавства України та визначено значення судового захисту цивільних прав та інтересів як основного системного елементу цієї системи, який містить пряму вказівку на юрисдикційну форму захисту. Досліджено поняття захисту права та інтересу, їх охорони, визначено правову природу права на судовий захист та її предмет. Проаналізовано умови та момент виникнення права на судовий захист, особливості вибору способу захисту, юрисдикційну форму захисту, переваги судового захисту цивільного права та інтересу. Досліджено роль те значення судового рішення в процесі реалізації судового захисту цивільного права, інтересу та свобод. Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено судовій практиці захисту цивільних прав та інтересів, аналіз якої дозволив обгрунтувати окремі висновки, зроблені під час дослідження.
 • Документ
  Правові підстави «спеціальної компенсації» витрат рятувальника майна на морі
  (2011) Єфімов, Олександр Олександрович; Ефимов, Александр Александрович; Efimov, Oleksandr O.; Кузнецов Сергій Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, яке виявляється в недосконалості інституту рятування майна на морі сучасного міжнародного приватного морського права України, зокрема правових підстав визначення зобов'язального статуту договору про рятування та «спеціальної компенсації» витрат рятувальника в обставинах виникнення приватноправових відносин з іноземним елементом у зазначеній сфері. Досліджені сучасні погляди щодо вирішення наукових проблем і теоретичні ідеї, а також тенденції розвитку суспільних відносин, що виникають у галузі міжнародних морських перевезень, а також правового регулювання цих відносин як нарівні уніфікованих норм міжнародних конвенцій,так і на рівні норм приватноправової уніфікації. У межах дослідження отримано результати, які передбачаються як такі, що є новими науковими положеннями, рішеннями, пропозиціями та надані здобувачем особисто.
 • Документ
  Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом
  (2004) Сергєєва, Світлана Миколаївна; Сергеева, Светлана Николаевна; Sergeeva, Svitlana M.; Бичківський Олексій Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація присвячена дослідженню юридичної природи, а також теоретичних і практичних аспектів питань, які виникають при норматив- но-правововому регулюванні трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. Особлива увага приділяється характеристиці джерел міжнародного приватного права в галузі регулювання міжнародних трудових відносин, визначається взаємодія і взаємовплив міжнародного приватного права і трудового права. Дається комплексна характеристика колізій законів, колізійних норм у сфері регулювання трудових відносин ускладнених іноземним елементом; наводиться аналіз закордонного законодавства, розглядаються підстави виникнення і способи розв'язання колізій законів у сфері регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. Розкриваються особливості матеріально-правового регулювання їхашових ш'гшпсин за участю іноземців в Україні. Приділено увагу| сп(вВіДН01йЬйнКї"іНЬ}ййотВорчості міжнародних організацій і національного законодавства у сфері трудових відносин, ускладнених іноземним елементом. Пропонуються рекомендації стосовно вдосконалення законодавства України в сфері правового регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом.
 • Документ
  Правове регулювання припинення шлюбу в Україні
  (2004) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchik, Oksana I.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація присвячена комплексному дослідженню правовідносин, які виникають між подружжям та іншими особами у зв'язку з припиненням шлюбу, що обумовлено необхідністю розробки нового підходу до врегулювання шлюбно-сімейних правовідносин і вдосконаленню юридичного інструментарію для їхнього оформлення. Вперше на рівні дисертаційної розвідки проводиться дослідження інституту припинення шлюбу за новим законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є визначення підстав та порядку припинення шлюбу, їх особливостей, що пов'язані із зміною законодавства, теоретичний аналіз правових наслідків, які виникають у процесі припинення шлюбу. Дослідження інституту припинення шлюбу здійснено в історичному розвитку та в порівнянні підходів до його регулювання на різних етапах його формування. У дисертації послідовно досліджується генеза інституту шлюбу, його значення в сучасному сімейному праві як підстави виникнення шлюбно- сімейних правовідносин, порядок і підстави припинення шлюбу, а також правові наслідки, що виникають між особами у зв'язку з припиненням шлюбу. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення шлюбно-сімейного законодавства України.
 • Документ
  Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг
  (2012) Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhailiuk, Galina O.; Харитонов Євген Олегович
  Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00,03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право, - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2012. Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, посвященной проблемам гражданско-правового регулирования нетрадиционных банковских операций и услуг, таких как форфейтинг, операции с драгоценными металлами, трастовые и посреднические услуги, организация услуг по сбережению ценностей, предоставление банковских услуг с помощью Интернета. Рассмотрена историческая эволюция нетрадиционных банковских операций и услуг с момента их возникновения, выделены основные папы развития. Изучена правовая природа, определено и конкретизировано понятие, а также раскрыты содержание нетрадиционных банковских операций и услуг их виды и механизмы осуществления. Обоснована самостоятельность каждой нетрадиционной банковской операции и услуги, продемонстрировано их единство, необходимое для полного осуществления и обеспечения прав и интересов сторон в рассматриваемых операциях и услугах. Выявлены особенности и место всех проанализированных банковских операций в системе нетрадиционных банковских операций и услуг. Перечислены преимущества и недостатки осуществления той или иной операции, предоставления услуги для каждой из сторон сделки. Систематизированы основные теоретические и практические проблемы при осуществлении банками нетрадиционных банковских операций и предоставлении нетрадиционных услуг, предложено пути их разрешения. Исследованы основные положения гражданского законодательства Украины, которые регламентируют осуществление нетрадиционных банковских операций и предоставление услуг. Установлено, что вопросы изучения процедуры осуществления банковских операций и предоставление услуг, которые относятся пока ещё к нетрадиционным, не были предметом отдельных юридических исследовании. Сделан вывод о том, что нетрадиционные банковские операции и услуги являются одной из разновидностей банковских операций и услуг, в основу которых положен их инновационный характер и в большинстве случаев новые технологии процедуры осуществления. Особое внимание уделено анализу практики предоставления вышеуказанных операций и услуг с учетом опыта отечественных и иностранных банков. Многие предложения по усовершенствованию законодательства сделаны с учетом положительной практики ведущих иностранных банков, после анализа их новейшей отчетной информации. Для большей репрезентативности были взяты банки из 14 стран мира на разных континентах. Разработаны четкие предложения по усовершенствованию действующих нормативно-правовых актов Украины, регулирующих банковские отношения, связанные с осуществлением нетрадиционных банковских операций и предоставлением услуг.
 • Документ
  Договори водопостачання за цивільним законодавством України
  (2012) Кіча, Андрій Володимирович; Кича, Андрей Владимирович; Kitscha, Andrey V.; Голубєва Неллі Юріївна
  Дисертація па здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією договірних відносин у сфері водопостачання. Розглядається становлення та розвиток законодавства про водопостачання. Визначаються поняття та види водопостачання, розкриваються зміст та юридична природа відносин із водопостачання. Розглядаються предмет, суб'єкти та зміст договору водопостачання, порядок його укладення. Аналізується зміст зобов'язань, що виникають із договору водопостачання, а також особливості виконання відповідного зобов'язання та відповідальності сторін договору у разі його порушення. Формулюються теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення правового регулювання відносин, щ о пов'язані укладенням та виконанням договорів водопостачання.
 • Документ
  Цивільно правовий захист корпоративних прав учас­ників господарських товариств
  (2011) Зудіхін, Олексій Володимирович; Зудихин, Алексей Владимирович; Zudikhin, Aleksey V.; Зубар Володимир Михайлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право, цивільний процес; сімейне пра­ во; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юри­ дична академія». - Одеса, 2011. Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем цивільно- правового захисту корпоративних прав учасників господарських товариств. У роботі досліджено категорію захисту та права на захист, сформульовано визначення охорони та захисту корпоративних прав учасників господар­ ських товариств, проаналізовано правову природу корпоративних прав, на­ ведено ознаки та класифікацію корпоративних прав. Дисертант детально аналізує та вибудовує цілісну систему форм та способів захисту корпоративних прав учасників господарських товариств, здійснює поглиблене дослідження способів правового захисту, виявляє тео­ ретичні та практичні проблеми захисту корпоративних прав. Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено особливостям захисту майнових та немайнових корпоративних прав учасників господар­ ських відносин.
 • Документ
  Агентський договір : цивільно-правовий аспект
  (2003) Дрішлюк, Андрій Ігорович; Дришлюк, Андрей Игоревич; Drishlvuk, Andriy I.; Мінченко Раїса Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний пронес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертація присвячена комплексному дослідженню агентських відносин, це обумовлено необхідністю розробки нової моделі врегулювання економічних відносин і збагачення юридичного інструментарію для їхнього оформлення. Вперше на науковому рівні проводиться дослідження агентського договору за законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є виявлення характерних ознак і особливостей агентського договору в чинному законодавстві України, теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі укладання, зміни або припинення агентського договору. Дослідження агентського договору здійснено в історичному розвитку та в порівнянні підходів до його регулювання в різних системах права. У дисертації послідовно досліджується гепеза інституту представництва, його застосування в цивільному обігу, юридична природа агентського договору, його цивільно-правова характеристика, співвідношення із суміжними цивільно-правовими договорами. Проаналізовані особливості їх змісту, укладання і виконання, відповідальності, сформульовані істотні умови договору. Сформульовані пропозиції шодо вдосконалення цивільного законодавства України.
 • Документ
  Причинний зв'язок у цивільному праві України
  (2006) Донська, Людмила Дмитрівна; Донская, Людмила Дмитриевна; Donskaya, Lyudmila D.; Рогань Володимир Гаврилович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне привате право.—Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2006. У дисертації досліджується причинний зв'язок як об'єктивне явище, що визнається юридичним фактом у цивільному праві. У ній уперше зроблено висновок про те, що чинному законодавству України відповідає теорія причинного зв'язку, що отримала назву conditio sine gua nоn. У разі, якщо певний наслідок є результатом дії декількох причин, підлягають застосуванню розроблені А.Н. Трайніним положення щодо ступенів спричинення (міри завдання). Показано, що наукові концепції, які обмежують зміст поняття причинного зв'язку, неминуче ведуть до привнесення суб'єктивного моменту в причинний зв'язок. В іншому випадку вони втрачають ознаку розумності. Обґрунтовано пропозиції щодо відмови вищих судових інстанцій від офіційного визнання теорії прямого причинного зв'язку, внесення змін до законодавства, які б давали можливість послідовно провести в практиці концепцію причинного зв'язку conditio sine gua nоn.
 • Документ
  Цивільна правосуб'єктність неповнолітніх
  (2014) Дербакова, Юлія Андріївна; Дербакова, Юлия Андреевна; Derbakova, Julia A.; Форманюк Василь Іванович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є першим в Україні спеціальним комплексним дослідженням правосуб'єктності неповнолітніх осіб у цивільних правовідносинах. Досліджено загальтеоретичні засади правосуб'єктності неповнолітніх осіб. Виявлено, що у складі правосуб'єктності неповнолітніх слід виділяти правоздатність, дієздатність і продієздатність або співдієздатність. Обґрунтовано, що не всі правомочності неповнолітнього можуть бути реалізовані за допомогою механізму продієздатності (співдієздатності). Проаналізовано окремі цивільні правовідносини на предмет особливостей участі в них та правового статусу неповнолітніх осіб. Розглянуто механізм сприяння в реалізації прав неповнолітніх, який включено в правосуб'єктність неповнолітніх і який визначає її специфіку. Вироблено уніфікований підхід до практичного впровадження даного механізму в конкретні правовідносини з участю неповнолітніх із відповідним правовим забезпеченням. Визначено правовий статус «законних представників» неповнолітньої особи та встановлено правову природу участі останніх в гіравочинах, які здійснює неповнолітня особа. Сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції з удосконалення чинного законодавства у сфері цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб.
 • Документ
  Зобов'язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання
  (2013) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelly Yu.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем правового регулювання зобов'язальних відносин: поняття зобов'язання у цивільному праві, його об'єкту, змісту тощо. У процесі дослідження формується цивільно-правова теорія зобов'язань у системі цивільного права. Розглянуто питання щодо сутності зобов'язань та обгрунтовано необхідність розгляду їх в якості підгалузі цивільного права (зобов'язального права) та як специфічних цивільних відносин. Здійснено аналіз особливостей предмету, принципів та функцій зобов'язального права. Запропоновано визначення поняття зобов'язального права. Визначено поняття зобов'язання та запропоновані шляхи вдосконалення його законодавчого визначення. Досліджено елементи зобов'язальних правовідносин. Встановлено співвідношення таких категорій як: «об'єкт зобов'язання», «предмет зобов'язання», «предмет виконання зобов'язання», «предмет договору», «об'єкт договору» та сферу їх застосування. Охарактеризовано різновиди об'єкту зобов'язання, вимоги до них. Проаналізовано права та обов'язки сторін зобов'язання та доведено можливість виокремлення у зобов'язальному правовідношенні декількох різновидів обов'язків: обов'язки з надання (борг), які можна поділити на основні та додаткові; охоронні обов'язки, кредиторські обов'язки. Доведено можливість виокремлення у зобов'язальному правовідношенні декількох різновидів прав сторін: право вимоги кредитора, дебіторські правоможності, секундарні права. Обґрунтувано існування немайнових зобов'язань, двосторонньо-зобов'язуючих зобов'язань.
 • Документ
  Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України
  (2006) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Glinyanaya, Katerina M.; Калітенко Оксана Михайлівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація присвячена комплексному дослідженню поняття, характерних ознак та особливостей правового регулювання розлучення в Україні протягом останнього століття і на сучасному етапі розвитку законодавчої бази, що зумовлюється необхідністю створення нового підходу до регулювання шлюбно-сімейних відносин і вдосконалення юридичного інструментарію для їх оформлення. Вперше на рівні дисертаційної роботи здійснюється науковий аналіз правового регулювання розлучення як більш широкого визначення, ніж розірвання шлюбу, з урахуванням чинних норм сімейного, цивільно- процесуального законодавства та законодавства, що регулює діяльність органів РАЦС. Основною метою дослідження є визначення поняття, форм та видів розлучення, а також розвитку та сутності інституту розлучення, порядку розлучення, особливостей правового статусу подружжя в процесі та внаслідок реалізації права на розлучення в сімейному праві України, а також визначення загальних та особливих тенденцій в правовому регулюванні розлучення на різних етапах розвитку суспільства. Дослідження інституту розлучення відбувається в історичному розвиткові і в порівнянні особливостей правового регулювання розлучення на різних етапах розвитку правової системи держави. В дисертації послідовно аналізуються як поняття та види розлучення, так і йога особливості в залежності від виду шлюбу. Детально аналізується порядок розлучення за чинним законодавством України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення окремих норм сімейного, цивільно-процесуального законодавства та законодавства про органи РАЦС.
 • Документ
  Договори надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом
  (2012) Герасимчук, Микола Олександрович; Герасимчук, Николай Александрович; Gerasimchuk, Mykola O.; Голубєва Неллі Юріївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню проблем реалізації відносин, пов'язаних із наданням житлово-комунальних послуг. Розглядаються питання становлення та розвитку законодавства про надання житлово-комунальних послуг. Визначаються поняття та види житлово-комунальних послуг, розкриваються зміст та юридична природа відносин з надання послуг, пов'язаних із користуванням житлом. Розглядаються елементи договору про надання житлово-комунальних послуг, порядок укладення договору про надання житлово-комунальних послуг, а також особливості укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг між споживачами і управителями. Аналізуються зміст зобов'язань, що виникають з договору про надання житлово-комунальних послуг, та особливості відповідальності сторін договору у разі його порушення. Формулюються теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення правового регулювання відносин, пов'язаних із наданням житлово-комунальних послуг.
 • Документ
  Документи як об'єкти цивільних прав
  (2012) Водяхін, Сергій Анатолійович; Водяхин, Сергей Анатольевич; Vodyahin, Sergey A.; Резніченко Семен Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. У дисертаційному дослідженні надано правову характеристику права на документи, визначено приватноправовий режим документів та основні ознаки документів як об'єктів цивільних прав, специфіку джерел регулювання правовідносин стосовно документів, види документів та можливості здійснення їх класифікації за об'єктивними критеріями. З'ясовано зміст правовідносин щодо документів і правове становище учасників цих правовідносин з урахуванням видів права власності як виключних прав, підстав їх виникнення. Визначено підстави виникнення прав на документи та їх дублікати, ознайомлення з інформацією, що міститься в них, розкрито особливості захисту порушених прав на документи та сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. Досліджено та аргументовано легалізацію документів як об'єктів цивільних прав, репрезентовано результати теоретико-функціонального дослідження підходів до об'єктів цивільних прав взагалі, та тих, які не передбачені ЦК України, але стосовно яких виникають цивільні правовідносини.