Бехруз Хашматулла Набієвич

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 32
 • Документ
  Захист прав людини в сучасному міжнародному та європейському праві : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набійович; Гриб, Анна Миколаївна; Гребенюк, Дмитро Олегович; Дронов, Владислав Юрьевич; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Федорова, Тетяна Сергіївна; Харитонов, Роман Феликсович
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання захисту прав людини в сучасному міжнародному та європейському праві, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу, наведено перелік питань до заліку. Призначено для здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 293 «Міжнародне право» Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Концептуальність методології міжнародного права
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Питання методології у міжнародному праві є важливим та актуальним, оскільки ця галузь права впливає на формування міжнародних відносин, отже на забезпечення миру та безпеки. Однак, на відміну від багатьох наукових дисциплін соціогуманітарного циклу, у науці міжнародного права їм приділяється не так багато уваги, як вони того заслуговують, що безперечно, вливає на якість та глибину досліджень у цій сфері, особливо молодих науковців.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Філософія міжнародного права : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю.
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; питання для самостійної роботи; теми рефератів; список рекомендованих джерел. Пропонуються тестові завдання для поточного контролю знань, перелік питань для самоперевірки. Наведено перелік інформаційних ресурсів, переважно відкритого доступу, де можна знайти корисну інформацію з питань філософського осмислення проблем міжнародного права. Призначений для здобувачів вищої освіти – аспірантам за спеціальністю 293 «Міжнародне право», а також усім, хто цікавиться питаннями філософських засад міжнародного права, історії міжнародних правових учень, політичної філософії тощо.
 • Документ
  Система міжнародних економічних правовідносин та право Внутрішнього ринку ЄС : навч.-метод. рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Ківалова, Т. С.; Акіменко, Ю. Ю.; Войтович, П. П.
  У методичних рекомендаціях викладено основні аспекти міжнародного торговельного права та торговельного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, наведено перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Методичні вказівки призначені для студентів факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія», а також для студентів інших факультетів.
 • Документ
  Філософія міжнародного права у системі підготовки правників
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Науково-дослідницький аспірантський семінар : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бехруз, Х. Н.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання науково- дослідницького аспірантського семінару, розкрито напрямки та основні етапи роботи над науковим дослідженням, особливості організації та реалізації спільних досліджень в складі дослідницьких груп, зміст наукового дослідження та його інформаційне забезпе- чення, теоретичні принципи і методологічні засади наукового дослідження, оформлення наукових досліджень, оприлюднення та апробація результатів наукових дослідження. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання, що сприяють поглибленню знань, ефективному застосуванню методики. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні концепції міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Сучасні концепції міжнародного права», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що вивчають дисципліну «Сучасні концепції міжнародного права».
 • Документ
  Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання сучасної концепції прав людини в європейському праворозумінні: подано інтерпретацію прав людини в історії людства, розкрито основи сучасної концепції прав людини, виділено універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини та їх нормативне забезпечення; досліджено аспекти захисту прав людини в діяльності ООН та європейська система захисту прав людини; піднято питання заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання; окремо розкрито порядок звернення в Європейський суд з прав людини та концепцію прав людини в праві Європейського Союзу. Важливим є розгляд питання інтерпретації європейського права прав людини в Україні. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Міжнародне публічне право: основи теорії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2023) Бехруз, Х. Н.; Андрейченко, С. С.; Грушко, М. В.; Харитонов, Р. Ф.; Федорова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.
  У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні питання міжнародного публічного права, висвітлено зміст основних галузей та інститутів, використовуючи посилання на міжнародне законодавство та рекомендовану наукову літературу. Навчально- методичний посібник містить тестові завдання, які сприяють ефективному застосуванню норм як міжнародних нормативно-правових актів, так і національного законодавства у сфері міжнародного публічного права, зокрема охорони прав і свобод людини, питань міжнародної та національної безпеки, протидії злочинності, забезпечення міжнародного правопорядку під час практичної роботи або в процесі навчання. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Право міжнародних організацій : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Міжнародне право розвитку : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Мануїлова, К. В.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Gryb, Hanna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Гребенюк, Д. О.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання імплементації концепції міжнародного права розвитку в сучасне міжнародне право. Описано базисні теорії розвитку, методи визначення рівня розвитку держав, сформовані в міжнародній практиці. Розглянуто підходи до міжнародного права розвитку та визначено основні положення, що постулюються в рамках цієї концепції різними авторами. Розкрито аспекти концепції міжнародного права розвитку. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, які сприятимуть поглибленню знань, ефективному застосуванню норм міжнародного права розвитку. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Історія міжнародного права : методичні вказівки
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
  У навчально-методичному посібнику викладено актуальні проблеми функціонування міжнародної правової системи, передумови забезпечення верховенства права в міжнародному співтоваристві, окреслено процеси гуманізації та демократизації міжнародного права. Навчально-методичний посібник призначений для студентів І курсу бакалаврів спеціальності 293 «Міжнародне право» Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Історія міжнародного права».
 • Документ
  Prohibited means and methods of armed conflicts
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V.
  The goal of this article is to analyze prohibited means and methods of armed conflicts under the International Humanitarian Law (IHL). Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and the idea of the war based on terror are the main reasons why the list of prohibited means and methods of armed conflicts should be constantly updated. The main text of this article consists of three thematic blocks. The first block represents an excursion into the history and development of IHL. It outlines its division into two branches, the Geneva and Hague law. The second part consists of definitions and characteristics of basic terms such as means and methods of armed conflicts. Under the means of warfare it is understood weapons, military equipment and other means used to cause harm and defeat the enemy. Methods of warfare are the procedures for using certain means to suppress the troops of the opposing side and inflict losses on it at the very minimum acceptable level. The third part of the study is devoted to new methods and means of warfare, among which the author analyzes such phenomena as hybrid wars, cyberwar and the involvement of private military and security companies in military operations. Hybrid wars, widespread in the 21st century, raise very complex issues related to the classification of a conflict, as the line between the state of war and peace is blurring. Most often, information about the nature of third-party intervention is kept secret. Moreover, such a third party refuses to acknowledge its participation in hostilities. It is concluded that parties to hybrid wars are required to comply with international standards that limit the methods and means of warfare and protect their victims. The article examines the concepts of cyber war, identifies the main characteristics of this type of war. The main conclusion was made about the need of formation of new restrictive approaches regarding the prohibition of the use of cyber weapons. Another trend related to modern armed conflicts is the process of delegating the performance of traditional state functions by states in favor of private military and security companies. The conclusion is drawn on the need to develop international legal standards for the activities of private military and security companies within the UN.
 • Документ
  Концепції функціоналізму та неофункціоналізму – історичні доктрини до розуміння поняття інтеграції
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Вооруженный конфликт в Афганистане и международное гуманитарное право
  (Херсон : Гельветика, 2018) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Вооруженный конфликт в Афганистане является одним из самых затяжных конфликтов в современной истории, которая началась в еще 1978 году и продолжается по настоящее время. Основные этапы этой «военной драмы», которая длится 40 лет, определяются политическими событиями национального и глобального характера и обусловлены динамикой их развития. Международная нормативная база для применения норм международного гуманитарного права в международных вооруженных конфликтах - это Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям. Афганистан как субъект международных отношений ратифицировал четыре Женевские конвенции в 1956 году и присоединился к двум дополнительным протоколам в июне 2009 года. Это обстоятельство ставит вопрос о его применимости к непрерывному вооруженному конфликту в этой стране. Положения статьи 3 Женевских конвенций, а также Дополнительный протокол II применяются к вооруженному конфликту в Афганистане. Однако двусмысленно понять то, к которым сторонам конфликта относятся эти международные правовые нормы. Если применение этих норм к действиям вооруженных сил правительства Афганистана и антиправительственных сил не вызывает возражений, возникают вопросы об их применении к действию международных коалиционных сил. Несмотря на это, нет никаких сомнений в том, что привычное международное гуманитарное право должно применяться к правительственным и международных вооруженных сил, а также ко всем вооруженных антиправительственных групп.
 • Документ
  Международное и национальное право: проблемы взаимодействия на примере правовых систем исламских государств
  (Одеса : Гельветика, 2017) Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Исследованы проблемы взаимодействия международного и национального права на примере исламских государств. Современное международное право оказывает большое влияние на национальное право данных государств. При ýтом такое влияние носит специфический характер, где важнейшую роль играет религиозный фактор. Отмечено, что взаимоотношение принципов и норм международного и национального права является предметом регулирования, прежде всего, конституционно-правовых норм исламских государств. Подчеркнуто, что, несмотря на имплементацию многих принципов и норм международного права, особенности функционирования ýтих положений в рамках национального законодательства исламских государств определяются исламской правовой доктриной.
 • Документ
  Коррекция правового наследия в преподавании курса «сравнительное правоведение» внительное правоведение»
  (2018-12) Бехруз, Хашматулла; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla
 • Документ
  Международное право и внутригосударственное право Афганистана: проблема соотношения
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Бехруз, Хашматулла; Bekhruz, Khashmatulla
 • Документ
  Сравнительное правоведение и унификация частного права
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.