Харитонова Олена Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Представництво в умовах війни: актуальні проблеми
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Харитонова Олена Іванівна
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Патентна юстиція : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович; Кирилюк, Алла Володимирівна; Харитонова, Олена Іванівна
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Права приватної особи в умовах пандемії COVID 19: проблеми здійснення та захисту : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів. Монографія переслідує мету розробити цілісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19.
 • Документ
  Крипто-арт, NFT та інтелектуальна власність
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Дещо про концепцію книги 4 ЦК України
  (ПП "Фенікс", 2020) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Haritonova, O. I.
 • Документ
  Особливості розуміння цивільного права в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» як предмета адаптації до умов внутрішнього ринку ЄС. До другого входять проблеми визначення співвідношення цивільного й сімейного права. Зазначено, що існує загальна проблема вибору між приватноправовим (гуманітарним) підходом і підходом публічно-правовим (державно-регулятивним). Зазначені обставини мають бути враховані під час визначення алгоритму адаптації України до правової системи ЄС. При цьому мають бути вирішені також проблеми світоглядної, ментальної тощо сумісності, без чого не може бути досягнуто бажаного результату. Оскільки Україна належить до «цивілізацій фронтиру», неоднозначним є ставлення до дихотомії «приватне право» – «публічне право», не надто чітке визначення співвідношення концептів «приватне право – цивільне право», існує перманентна дискусія цивілістів із прибічниками концепції «господарського права» тощо.
 • Документ
  Рекодифікації цивільного законодавства в контексті інтеграції України у правовий простір ЄС
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту права європейського з врахуванням належності України до «цивілізацій фронтиру». Зауважено, що таку адаптацію цивільного законодавства України до права ЄС доцільно проводити у формі, так званої «рекодифікації», котра дозволяє ефективно удосконалювати чинне законодавство на підґрунті чинної концепції правового регулювання. При цьому має бути врахована та обставина, що у цивілізаціях фронтиру концепт приватного права може мати особливості, які залежать від національних системи цінностей, ментальності тощо.
 • Документ
  Чи існує в Україні школа юридичної візантиністики?
  (Одеса, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існування якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного цивільного законодавства до права Європи в умовах інтеграційних процесів. На підставі аналізу стану речей у цій галузі, огляду наукових досліджень у галузі візантійського (греко-римського) права та проблем його рецепції у цивільному праві України обґрунтовано висновок, що наразі у вітчизняному правознавстві формування вітчизняної школи юридичної візантиністики ще не відбулося. Тому поки що може йтися лише про обрання певного напрямку досліджень, про спробу створення такої школи. Разом із тим висновок про наявність передумов створення наукової школи юридичної візантиністики дозволяє визначити завдання діяльності в цьому напрямку.
 • Документ
  Проблеми відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод
  (Одеса, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, зі встановленням при цьому загальних засад відшкодування шкоди, завданої під час використання транспортних засобів (автомобілів), а також особливостей відшкодування шкоди, завданої під час використання автомобілів.
 • Документ
  До проблеми визначення сутності спортивного права
  (Одеса, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  У статті досліджуються проблеми визначення сутності спортивного права. На підставі аналізу особливостей зазначеного правового феномену зроблено висновок, що спроби визначити «спортивне право» з погляду нормативістського праворозуміння не дають позитивного результату. Обґрунтована доцільність характеристики спортивного права як концепту, тобто як сукупність уявлень, понять, знань, асоціацій, емоцій, що виникають у зв’язку з правовим впорядкуванням суспільних відносин у галузях, що стосуються спорту. Розгляд «спортивного права» як концепту, не заперечує «нормативного» наповнення цього поняття, але позбавляє необхідності оцінки його як системи правових норм, що утворюють жорстку ієрархічну структуру. При цьому головним критерієм віднесення нормативного акту до «спортивного права», котре є комплексною галуззю законодавства, є предмет правового регулювання.
 • Документ
  Спогади про Віталія Івановича Семчика
  (Одеса, 2017) Харитонова, Олена Іванівна
 • Документ
  Витоки та джерела європейської правової традиції : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.
 • Документ
  Конфлікт інтересів та шляхи його подолання у контексті пандемії Сovid-19
  (Одеса : Фенікс, 2021) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  «Actio» і реалізація концепту приватного права у Стародавньому Римі
  (Одеса : Фенікс, 2021) Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Харитонова, О. І.
 • Документ
  Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія
  (Одеса: Юридична література, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються особливості правового регулювання соціальних мереж, зокрема концептуальні питання правового регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, правочинів, акаунтів, реклами, захисту персональних даних, блокування, фільтрації та видалення контенту в соціальних мережах, цивільної та кримінальної відповідальності при користуванні соціальними мережами. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами IT-права та соціальними мережами.
 • Документ
  Проблеми реалізації концепту «приватне право» в процесі рекодифікації
  (Одеса : Гельветика, 2021) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
  Стаття присвячена дослідженню впливу концепту приватного права на концепції оновлення цивільного законодавства України, визначенню шляхів його реалізації в процесі рекодифікації та впровадження її результатів у юридичний побут. У статті аналізуються категорії «концепт приватного права», «правова ідея», «правова реальність», «механізм правового регулювання відносин» і його елементи у сфері приватного права. Концепт «приватне право» розуміється як раціональне й емоційне сприйняття людиною права як частини світу, у якому існує ця людина, відчуваючи себе частиною цього світу. При цьому основою розуміння сутності приватного права є характеристика його як феномена цивілізації, яким визначається статус людини як приватної особи. На підґрунті розуміння концепту приватного прав як ідеї права розглядаються питання реалізації цієї ідеї та проводиться розмежування понять «механізм правового регулювання» й «механізм реалізації концепту приватного права». При цьому «механізм правового регулювання» визначається як система правових засобів (юридичних норм, правовідносин, актів тощо), за допомогою яких здійснюється правовий вплив на відносини суспільства. Зроблено висновок, що механізм реалізації концепту приватного права включає такі елементи: 1) джерела (природне право як підґрунтя, засади), 2) нормативну основу, 3) правовідносини (включаючи юридичні факти), 4) акти реалізації прав та обов’язків (акти застосування), акти тлумачення норм права. Доводиться, що для забезпечення впровадження концепту приватного права в буття суспільства держава має здійснювати в межах правового поля комплекс заходів. Таким чином відбувається «об’єктивізація» концепту приватного права, перехід його з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень цінностей, категорій, інституцій, правовідносин. Обґрунтовується висновок, що в процесі оновлення цивільного законодавства (рекодифікації) мають бути враховані такі положення: приватне право має основою не нормативістську концепцію, а природне, соціально-природне підґрунтя. Це означає, що норми цивільного законодавства методологічною основою мають природне право, положення якого необхідно більш повно й чітко відобразити в переліку засад цивільного законодавства. Має бути врахованим також існування колізії інтересів (приватних одне з одним і приватних із публічними) та необхідність їх залагодження в процесі оновлення цивільного законодавства. Крім того, доводиться, що важливим є впровадження концепту приватного права не лише в процесі оновлення цивільного законодавства, а й у практику його застосування, що, у свою чергу, потребує вдосконалення механізму цивільного судочинства.