Часопис цивілістики. Випуск 28

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Щодо визначення процесуального правового статусу позивача та відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини
  (Одеса, 2018) Шкорупеєв, Дмитро Анатолійович
  Стаття присвячена комплексному дослідженню щодо визначення процесуального правового статусу позивача та відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів визначено та аргументовано, що правовий статус позивача займає сама дитина, відповідачем є особа, яка повинена виконувати обов’язок щодо сплати аліментів на дитину при розгляді даної категорії справ у цивільному судочинстві.
 • Документ
  Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення
  (Одеса, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна
  У статті розглядаються питання співвідношення та характеру зв’язків між категоріями «інформаційне суспільство», «громадянське суспільство» та «приватне право». Обґрунтовується висновок, що первісною поміж них є категорія «громадянське суспільство», яка зумовила формування концепту «приватне право». Проте у сучасному світі ці категорії є корелятами, оскільки не можуть існувати одна без одної.
 • Документ
  Інтелектуальна власність в індустрії моди
  (Одеса, 2018) Токарева, Віра Олександрівна
  У статті розглядаються теоретичні аспекти охорони творів інтелектуальної власності в індустрії моди. Забезпечити захист творів в індустрії моди покликані такі інструменти захисту інтелектуальної власності як: знаки для товарів та послуг, патент на дизайн та авторське права. Вони покликані захистити від копіювання та запозичення технологій іноземними та вітчизняними товаровиробниками. Проаналізовані засоби захисту творів інтелектуальної власності в індустрії моди та їх властивості.
 • Документ
  До питання визначення поняття набувальної давності на нерухоме майно за цивільним законодавством України
  (Одеса, 2018) Стеценко, Олена Сергіївна
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосувального характеру, пов’язаних з правовим регулюванням набуття права власності на майно за набувальною давністю. При цьому надається визначення набувальної давності. Особливості набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю досліджуються в загальному контексті здійснення прав, до яких відносяться право власності та права на володіння чужим майном.
 • Документ
  Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин
  (Одеса, 2018) Сердечна, Ірина Леонідівна
  У статті досліджено особливості виникнення та припиненя правового статусу мачухи та вітчима як учасників сімейних правовідносин. Визначено особисті немайнові та майнові права як мачухи, вітчима, так і пасинка, падчерки відповідно до чинного сімейного законодавства. Доведено, що досліджувані суб’єкти займають особливе місце серед інших суб’єктів сімейних правовідносин.
 • Документ
  Проблематика визначення істотних умов договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
  (Одеса, 2018) Обіход, Олена Миколаївна
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань, пов’язаних із визначенням істотних умов договору найму будівлі (споруди). Визначаються істотні умови договору найму будівлі (споруди), враховується специфіка оренди державного та комунального майна, виявляються колізії цивільного та господарського законодавства щодо форми плати за цим договором. Зазначається, що строк є істотною умовою цього договору. Виявлені недоліки в правовому регулюванні договору найму будівлі (споруди), внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного цивільного законодавства України.
 • Документ
  Візит цивілістів НУ «ОЮА» до Зеленої Гури
  (Одеса, 2018) Мисяк, Пьотр
 • Документ
  Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини: теорія та практика
  (Одеса, 2018) Мерзлa, Юлiя Євгенiвнa
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини. Здійснено спробу узагальнити вимоги чинного законодавства щодо посвідчення договорів відчуження нерухомості, що є пам’ятками культурної спадщини. Проведено розмежування понять «об’єкт культурної спадщини» та «пам’ятка культурної спадщини». Розглядаються питання особливостей здійснення права власності на нерухомість, що є пам’яткою культурної спадщини. Визначено перелік документів, необхідних для посвідчення договорів відчуження нерухомості, що є пам’яткою культурної спадщини. Проаналізовано судову практику з досліджуваної проблематики.
 • Документ
  Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав
  (Одеса, 2018) Мазіна, Олена Олександрівна
  Статтю присвячено дослідженню стану національного законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав. Проаналізовано цивілістичне визначення інформації як об’єкта цивільних прав, під якою розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі, а також – як будь­які відомості та/або дані, можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, що дало можливість дослідити зміст інформації, тобто до інформації стали відноситься будь­які відомості та/або дані, а це надало можливість інформацію про особу співвідносити з категорією «інформація» у широкому розумінні. Дослідження стану національного законодавства дало змогу розширити застосування категорії «інформація» не тільки на фізичних, але і на юридичних осіб.
 • Документ
  Правове регулювання конфіскації майна за  законодавством України
  (Одеса, 2018) Кушнерук, Дмитро Володимирович
  Статтю присвячено визначенню нормативних актів, якими регулюється порядок конфіскації, їх аналізу з метою виявлення особливостей конфіскації як підстави набуття права державної власності та проблем, що виникають у цій сфері. Проаналізовано окремі види конфіскації. Виявлено проблеми, що виникають при проведенні цивільно­правової конфіскації. Проаналізовано сумісність загальної конфіскації та міжнародних норм щодо захисту права власності. Виявлено проблему щодо моменту набуття права власності державою на конфісковане майно.
 • Документ
  Методологія дослідження питань цивільно‑правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у  сфері нормотворчої діяльності
  (Одеса, 2018) Куцин, Антон Васильович
  В статті розглянуто можливу проблематику дослідження питань відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності, в сучасних українських реаліях. На основі норм вітчизняного законодавства, наявних досягнень юридичної науки та матеріалів юридичної практики було визначено основні вектори дослідження та методи досягнення дослідницьких завдань.
 • Документ
  Поняття обмежень права власності у праві зарубіжних країн
  (Одеса, 2018) Кізлов, Сергій Андрійович
  Статтю присвячено питанням обмежень права власності у праві зарубіжних країн. Досліджено поняття та види обмежень права власності в праві окремих зарубіжних країн. Проаналізовано та встановлено особливості та ознаки окремих видів обмежень. Зроблено висновок, що обмеження права власності в європейських континентальних правопорядках виникли і розвинулись у зв’язку з необхідністю юридично забезпечити економічно необхідну участь не власників у користуванні вже присвоєної власниками чужої нерухомості, особливо – земельних ділянок.
 • Документ
  Забезпечення приватних та публічних інтересів у шлюбному договорі
  (Одеса, 2018) Катренко, Анастасія Андріївна
  Головною метою цієї роботи є аналіз особливостей забезпечення приватних та публічних інтересів у шлюбному договорі учасниками сімейних правовідносин. Крім того, у статті досліджується та з’ясовується поняття, правова природа, особливості суб’єктного складу шлюбного договору, а також визначається співвідношення приватних та публічних інтересів в сфері договірного регулювання сімейно­правових відносин.
 • Документ
  Особливості правового регулювання розірвання шлюбу у праві деяких зарубіжних країн
  (Одеса, 2018) Драгомирова, Юлія Василівна
  Головною метою статті є аналіз особливостей правового регулювання розірвання шлюбу за національним правом зарубіжних країн. Визначення порядку розірвання шлюбу, підстав та правових наслідків. Особливу увагу було приділено порівняльно­правовій характеристиці норм зарубіжного законодавства та правовому регулюванню розірванню шлюбу за законодавством України.
 • Документ
  Прояв фідуціарності сторонами під час реалізації прав за договором доручення
  (Одеса, 2018) Дихта, Наталя Миколаївна
  Проведено науково­теоретичний аналіз фідуціарних відносин, які відомі ще з римського права у вигляді фідуціарних угод і завдяки рецепції використовуються в формі договору доручення в сучасному праві України, розглянуто укладання та дія договору доручення, які залежать від існування довірчих відносин між контрагентами, а також реалізація прав сторін даного договору; сформульовані переваги договору доручення, пов’язані з такою особливістю договору як фідуціарність і можливість використовувати представників.
 • Документ
  Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання
  (Одеса, 2018) Давидова, Ірина Віталіївна
  Стаття присвячена дослідженню категорії недійсності правочину, розгляду деяких проблем, які виникають в теорії при визнанні правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів. Проаналізована значна кількість літературних джерел в хронології, які дають можливість зробити висновок про те, що визнання правочину недійсним є одним з найважливіших приватно­правових способів захисту цивільних прав; інститут недійсності правочинів розглядається як структурний елемент охоронної системи і в цілому має своєю метою припинення поведінки, що відхиляється від правових норм.
 • Документ
  Вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство
  (Одеса, 2018) Голубєва, Неллі Юріївна
  Стаття присвячена аналізу проблем конституційної реформи та оновлення цивільного процесуального законодавства України. Досліджено вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, проблем теорії та практики запровадження реформи судоустрою та шляхів їх вирішення.
 • Документ
  Страхування майна від пожежі: проблеми теорії та практики
  (Одеса, 2018) Вороніна, Надія Вікторівна
  Стаття присвячена актуальним питанням цивільно­правового регулювання страхування майна від вогню. Страхування повинно надати гарантії відновлення порушених інтересів в разі знищення майна фізичних та юридичних осіб внаслідок настання страхового випадку пожежі.
 • Документ
  До питання визначення підстав зміни договору за  цивільним законодавством України
  (Одеса, 2018) Бобошко, Олександр Олександрович
  В запропонованій статті надається загальна характеристика підстав зміни договорів. При цьому наголошується, що зміна договору може відбутися лише за угодою між сторонами цього договору, якщо іншого не передбачається договором або нормативно­правовими і законодавчими актами. Розкриваються поняття зміни та розірвання договору.
 • Документ
  Загальнотеоретичні підходи до поняття права на  захист корпоративних прав
  (Одеса, 2018) Бігняк, Олександр Валентинович
  Стаття присвячена дослідженню сутності категорійного апарату «право на захист» та «захист права». На підставі аналізу загальнотеоретичних положень цивільного права визначена правова природа даних категорій, перелік підстав для виникнення права на захист, матеріально-правовий та процесуально-правовий зміст даних категорій з врахуванням особливостей корпоративних правовідносин.