Юридичний вісник №1/2019

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Юридичний вісник №1/2019
  (Одеса : Гельветика, 2019)
 • Документ
  Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології
  (Одеса : Гельветика, 2019) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, Volodymyr V.
  У статті досліджується впровадження в національну юридичну практику міжнародних стандартів прав людини, які закріплені в Конституції та законах України, що потребує не тільки створення відповідного юридичного механізму, а й усвідомлення того, що права людини, її життєдіяльність є найвищою соціальною цінністю. Юридична антропологія є продуктом діяльності людини, оскільки дає можливість вивчити певні суспільні процеси і впливати на них, а також використовувати її потенціал у формуванні правової реальності.
 • Документ
  Конституційно-правові засади інституту державної служби України
  (Одеса : Гельветика, 2019) Мельник, Володимир Іванович; Мельник, В. І.; Melnyk, Volodymyr I.
  У статті висвітлюється процес формування конституційно-правових засад функціонування державної служби в Україні. Автор аналізує конституційно-правовий механізм забезпечення управління державною службою з огляду на євроінтеграційні процеси та модернізацію інституту державної служби.
 • Документ
  Позитивна та зворотна дискримінація у виборчій сфері
  (Одеса : Гельветика, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
  Стаття присвячена позитивній і зворотній дискримінації у виборчій сфері. Аналізуються позитивні дії, що застосовуються державою стосовно уразливих груп, і наслідки, до яких призводить їх упровадження, зокрема зворотна дискримінація.
 • Документ
  Структура конституційно-правового статусу дитини в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2019) Китайка, Ольга Василівна; Китайка, О. В.; Kytaika, Olha V.
  У статті аналізуються особливості наукових досліджень структури конституційно-правового статусу дитини в Україні з урахуванням сучасних тенденцій і міжнародних стандартів. Аргументована структура конституційно-правового статусу дитини в Україні, елементами якого є громадянський стан дитини, конституційна правосуб’єктність дитини, принципи конституційно-правового статусу дитини, конституційні права дитини та їх гарантії.
 • Документ
  Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура
  (Одеса : Гельветика, 2019) Прокопенко, Віктор Валерійович; Прокопенко, В. В.; Prokopenko, Viktor V.
  Стаття присвячена дослідженню адміністративних процедур у митній справі та їх складників – митних формальностей і дій. Акцентується увага на тому, що, відповідно до термінології чинного Митного кодексу України, дефініції «митна процедура» та «митний режим» є словами-синонімами. Доведено, що основними адміністративними процедурами в митній справі є митний контроль і митне оформлення.
 • Документ
  Сучасний концепт української адміністративної юстиції
  (Одеса : Гельветика, 2019) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Osadchyi, Anatolii Yu.
  Стаття присвячена дослідженню змісту інституту української адміністративної юстиції як різновиду правосуддя, предметом якого здебільшого є публічно-правові спори, що реалізується у формі адміністративного судочинства (адміністративного процесу) на основі судової спеціалізації. Розкрито характерні риси адміністративної юстиції, завдання адміністративного судочинства, способи судового захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві.
 • Документ
  Правове регулювання попереднього договору за цивільним законодавством України
  (Одеса : Гельветика, 2019) Зверховська, В. Ф.; Зверховська, Валентина Францівна; Zverkhovska, Valentyna F.
  У статті розглядається порядок та особливості правового регулювання попереднього договору в Україні, основні вимоги до попереднього договору й перспективи розвитку відповідних правовідносин.
 • Документ
  Особливості й питання класифікації нотаріальних проваджень
  (Одеса : Гельветика, 2019) Денисяк, Наталія Миколаївна; Денисяк, Н. М.; Denysiak, Nataliia M.
  Стаття присвячена вивченню процедури вчинення нотаріальних проваджень, визначенню порядку (механізму, послідовності) здійснення нотаріальних дій уповноваженими від імені держави суб’єктами, а також установленню комплексного правового інституту як сукупності визначених законом норм, якими регламентується послідовність і можливі варіанти поведінки суб’єктів у нотаріальних правових відносинах, загальні й конкретні умови вчинення нотаріальних дій (проваджень), а також права й обов’язки суб’єктів нотаріального процесу під час учинення тих чи інших дій.
 • Документ
  Щодо питання формування концепції шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних
  (Одеса : Гельветика, 2019) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.
  У запропонованій статті звертається увага на те, що шлюб як союз чоловіка й жінки, який має соціальне значення, визначає правове становище дітей, народжених у цьому союзі, майнові відносини між подружжям і їхні спадкові права тощо. Положення та норми сімейного законодавства України самі по собі не призводять до виникнення, зміни або припинення шлюбних правовідносин. Сімейно-правові норми передбачають певні життєві обставини, так звані юридичні факти, що породжують зазначені наслідки. Надається поняття шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних, а також концепція їх формування.
 • Документ
  Spontaneous legal socialization and legal education: the verge of correlation
  (Одеса : Гельветика, 2019) Скуріхін, Сергій Миколайович; Skurikhin, Serhii M.; Скуріхін, С. М.; Skurikhin, S. M.
  У статті розглянуто варіанти співвідношення правової соціалізації і правового виховання. Запропоновано розуміння правового виховання як частини правової соціалізації. Виділено основні грані співвідношення стихійної й цілеспрямованої (правове виховання) правової соціалізації.
 • Документ
  Механізми забезпечення єдності судової практики Верховним Судом: аналіз і шляхи вдосконалення
  (Одеса : Гельветика, 2019) Деменчук, Марина Олександрівна; Деменчук, М. О.; Demenchuk, Maryna O.
  У статті досліджено механізми забезпечення єдності судової практики Верховним Судом. Висловлено точку зору щодо наявних у юридичній літературі підходів до їх поділу, запропонований власний – на первинні та вторинні механізми (залежно від характеру). Досліджено шляхи вдосконалення механізмів із забезпечення єдності судової практики.
 • Документ
  Вільні ліцензії Creative Commons: поняття, ознаки, правова природа, інструменти
  (Одеса : Гельветика, 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  У статті проаналізовано вільні ліцензії Creative Commons. Розглянуто концепцію вільних ліцензій як прояв руху вільної культури. Вивчено основи дії ліцензій Creative Commons у системі авторського права.
 • Документ
  Правовідносини у сфері електронної комерції: досвід Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2019) Еннан, Руслан Євгенійович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  На підставі законодавства ЄС проведено аналіз поняття «електронна комерція», визначено правовідносини, які становлять це поняття, досліджено поняття й використання електронних документів та електронних підписів.
 • Документ
  Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі у законодавстві Російської імперії ХVІІІ – поч. ХХ ст.
  (Одеса : Гельветика, 2019) Якименко, Іван Васильович; Якименко, І. В.; Yakymenko, Ivan V.
  У статті досліджується проблема нормативно-правового регулювання правових обмежень у діяльності державних службовців Російської імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. Проаналізовано основні економічні та політичні обмеження й заборони, які встановлювалися для державних службовців під час перебування на державній службі. Охарактеризовано практику реалізації правових обмежень як засобу недопущення неправомірного використання чиновниками свого службового становища.
 • Документ
  Протестний перформанс як форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування
  (Одеса : Гельветика, 2019) Луцков, В’ячеслав Олегович; Луцков, В. О.; Lutskov, Viacheslav O.
  У статті досліджується протестний перформанс як форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. Автором розкрита конституційно-правова природа перформансу, позитивні та негативні сторони протестного перформансу, його зв’язок із суміжними інститутами; розглянуті перспективи розвитку протестного перформансу у правовому полі.
 • Документ
  Континуїтет традиції морально-етичних стандартів публічної влади в історії Української Конституції
  (Одеса : Гельветика, 2019) Констанкевич, Юрій Зіновійович; Констанкевич, Ю. З.; Konstankevych, Yurii Z.
  У статті розглянута конституційна традиція морально-етичних стандартів представників публічної влади. Здійснено аналіз важливих конституційних актів (і проектів), які формували конституційний порядок в Українській державі. Виокремлено морально-етичні засади, що були необхідні для публічних службовців під час формування й діяльності владних органів, та охарактеризовано загальне уявлення про тяглість конституційної традиції доброчесності.
 • Документ
  Виборчі цензи як елемент виборчого процесу та як частина ґрунтування виборчих технологій
  (Одеса : Гельветика, 2019) Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Hlynianyi, Ivan V.
  Статтю присвячено виборчим цензам, які на прикладі місцевих виборів України розглядаються як орієнтир для ґрунтування виборчих технологій. Проаналізовано стадії виборчого процесу, розглянуто поняття виборчих технологій і їх роль у суспільстві. Розглянуто і проаналізовано виборчі цензи з урахуванням їх впливу на виборчі технології.
 • Документ
  Щодо визначення поняття механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України
  (Одеса : Гельветика, 2019) Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Slatvinska, Valeriia M.
  Стаття присвячена науковому розробленню авторського поняття «механізм господарсько-правового регулювання водного транспорту» – система правових засобів, спрямованих на впорядкування господарських відносин на водному транспорті, яка реалізується за допомогою суб’єктів організаційно-господарських повноважень і господарсько-правового регулювання водного транспорту. Приділена увага категоріям «транспортна система» та «єдина транспортна система» з їх обґрунтованим розмежуванням. Виявлені ознаки і складники механізму, а також визначене місце механізму серед наявних у науковому обігу механізмів і в транспортній системі України.
 • Документ
  Забезпечення безпеки продукції в міжнародному (європейському) законодавстві
  (Одеса : Гельветика, 2019) Білий, Олександр Петрович; Білий, О. П.; Bilyi, Oleksandr P.
  У статті розглядаються положення міжнародно-європейського законодавства щодо безпеки продукції. Виокремлено фундаментальні директиви Європейського Союзу з означеного питання та висвітлено їх головні положення. Приділено увагу базовому Кодексу з безпеки продукції й міжнародним стандартам.