Часопис цивілістики. Випуск 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 43
 • Документ
  Проведення фінансової реформи IV ст. в Римській імперії
  (2015) Данча, Мирослав Іванович; Данча, Мирослав Иванович; Danchev, Miroslav I.
  У статті розглядаються питання визначення та характеристики таких державних відомств, як священні щедроти, особисте майно, преторіанський префект. Встановлюється призначення основних видів податків у Римській імперії у IV ст., які відомства здійснювали оподаткування. Також в аспекті фінансової реформи розглядається введення нової золотої монети – соліда, соціально-правове становище таких прошарків населення, як колони, взаємозв’язок фінансових органів, їх роль у державному апараті.
 • Документ
  Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя
  (2015) Терещенко, Ілля Ігорович; Терещенко, Илья Игоревич; Tereshchenko, Ilya I.
  Статтю присвячено окремим правомочностям права дитини вільно виражати свої думки та погляди по всім питанням, що стосуються її життя, аналізуються особливості його здійснення. На прикладі термінів «думка дитини», «погляд дитини» зауважено на важливість недопущення ототожнення цих понять. Наголошується на потребі запровадження у національне сімейне законодавство змін у частині відмови щодо таких понять, як «потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити», «потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити».
 • Документ
  Правове регулювання авторського права в мережі Інтернет: цивільно-правовий аспект
  (2015) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану цивільно-правового регулювання авторського права в мережі Інтернет. Було розглянуто національне законодавство України з даного приводу, приведені певні проблеми, які необхідно вирішити задля подальшого вдосконалення норм та забезпечення захисту авторських прав в мережі Інтернет.
 • Документ
  Умови авторських договорів
  (2015) Кетрарь, Анна Андріївна; Кетрарь, Анна Андреевна; Ketrar, Anna A.
  У статті досліджено зміст авторського договору як правочину (юридичного факту), що є сукупністю погоджених його сторонами умов, у яких закріплюються певні інтереси сторін. Розглянуто цивільно-правовий підхід до розподілу договірних умов на істотні, звичайні та випадкові умови. Визначено, що істотні умови авторського договору можна поділити на нормативні та ініціативні або об’єктивні та суб’єктивні умови. Окремо розглянуто істотні умови що передбачені чинним законодавством України для окремих видів авторських договорів.
 • Документ
  Єдиний європейський ринок і загальні питання гармонізаційних процесів у сфері права інтелектуальної власності
  (2015) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей правової охорони інтелектуальної власності у ЄС, що надає можливість визначити та окреслити найближчі перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. При цьому важливим є те, щоб у якості зразків та можливих моделей подальшого реформування вітчизняного права інтелектуальної власності, були сприйняті кращі досягнення європейської правової науки, вдалі та універсальні юридичні категорії та конструкції у сфері правової охорони інтелектуальної власності, які враховували б як специфіку вітчизняної правової традиції, так й інтереси головного суб’єкта творчої діяльності – людського індивіда, який є джерелом всіх досягнень цивілізації.
 • Документ
  До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної особи у галузі інтелектуальної власності
  (2015) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Helena I.
  У статті розглядається питання проблеми визначення сутності немайнових прав суб’єктів відносин інтелектуальної власності та співвідношення таких немайнових прав із загальною цивілістичною категорією «особисті немайнові права». Визначається алгоритм виникнення, перетворення, особливості та характеристика терміно-поняття «особисті немайнові права». Досліджується питання цивільно-правового захисту та цивільно-правового регулювання щодо особистих немайнових прав.
 • Документ
  Рецепція положень римського права щодо locatio-conductio (договору найму) в Цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р.
  (2015) Миньо, Микола Миколайович; Мыне, Николай Николаевич; Mynyo, Mykola M.
  У статті розглянуто питання, пов’язані з особливостями рецепції положень римського права щодо locatio-conductio(договору найму) в Цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. та в Третій новелі (1916 р.) до нього. Розглядуваний кодифікований акт був першим діючим на території України кодексом, який не лише містив норми, рецепійовані з римського права, але і мав інституційну структуру. Протягом ХІХ ст. частина правовідносин, які охоплювалися поняттям найму, виділилася в окремі інститути права. Третя новела (1916 р.) доповнила Кодекс ще кількома рецепійованими нормами. При здійсненні правовідносин, пов’язаних з договором найму,сторони воліли діяти як рівноправні учасники правовідносин, що відповідало духу приватного права.
 • Документ
  Історично-правові та філософські передумови створення австрійського загального цивільного уложення
  (2015) Федущак-Паславська, Ганна Михайлівна; Федущак-Паславская, Ганна Михайловна; Fedushchak-Paslavska, Hanna M.
  У статті висвітлені історично-правові передумови та філософські засади кодифікації цивільного права Австрії, яка завершилася створенням у 1811 р. Австрійського загального цивільного уложення. У процесі кодифікації приватного права у Австрії були прийняті різні законодавчі акти, що відображали відповідні, пануючі у той чи інший період, філософські ідеї. Виявлено вплив римського приватного права, а також ідей природничого права та лібералізму на стадії становлення ABGB. В процесі застосування норм Австрійського загального цивільного уложення та його новелізації (на поч. XX ст.) помітними є впливи вчення екзегези та відродженого природничого права.
 • Документ
  Міжнародно-правові стандарти соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей
  (2015) Медвідь, Анна Олександрівна; Медведь, Анна Александровна; Medvid, Anna O.
  У статті розглядається система міжнародно-правових актів, у яких закріплюються права людини, зокрема найбільш незахищених груп суспільства, якими є бездомні особи та безпритульні діти, а саме: права людини на соціальний захист та соціальне забезпечення, на житло, на отримання захисту з боку держави у разі його відсутності тощо. Акцентується увага на невідповідність деяких положень національного законодавства міжнародно-правовим стандартам та необхідність ратифікування ряду актів для подальшої євроінтеграції.
 • Документ
  Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту
  (2015) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharitonova, Tatiana E.
  Стаття присвячена дослідженню такого виду земельного сервітуту, як право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо якого було внесено суттєві зміни до Земельного кодексу України. У зв’язку з чим з’ясовувалося, чи торкнулися зміни інших законодавчих актів, які містили положення щодо цього виду земельного сервітуту. Також проаналізована доцільність існування останнього у земельному та цивільному законодавстві України.
 • Документ
  Право працівників-мігрантів на зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України
  (2015) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, Оксана Анатолиевна; Triukhan, Oksana A.
  У статті досліджується право працівників-мігрантів на зайнятість. У роботі аналізуються міжнародно-правові акти та деякі норми трудового законодавства України. Зазначається, що в нинішній ситуації держава повинна максимально впливати на формування ринку праці, вести активну політику щодо зайнятості населення. Зроблені висновки та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання в даній сфері.
 • Документ
  Правовий статус суб'єктів відносин довірчої власності за цивільним законодавством України та принципами європейського приватного права (DCFR)
  (2015) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  Статтю присвячено дослідженню правового статусу суб’єктів відносин довірчої власності за цивільним законодавством України та принципами європейського приватного права (DCFR). Проаналізовано вимоги щодо правового статусу установника довірчої власності та довірчого власника. Визначено відмінності вимог, встановлених українським законодавством щодо суб’єктів довірчої власності, від узагальненого європейського підходу до визначення таких вимог.
 • Документ
  Іноземний досвід правового регулювання договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників
  (2015) Кульчій, Олег Олександрович; Кульчий, Олег Александрович; Kulchіy, Oleg O.
  У статті простежено історичні передумови виникнення ОСЦПВВНТЗ, розглянуто основні проблеми, що виникали у процесі його здійснення у зарубіжних країнах, випробувані часом способи їх подолання. Наголошено на важливості вивчення іноземного досвіду для подальшого розвитку та вдосконалення правового регулювання досліджуваного виду страхування в Україні. Зазначається про необхідність застосування комплексного підходу щодо удосконалення регулювання договору ОСЦПВВНТЗ та його реалізації з метою ефективного захисту прав та інтересів усіх його сторін.
 • Документ
  Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
  (2008) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Oleksandr K.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Основна ідея дисертації – розвиток законодавства України, що регулює майнові відносини комерційного характеру, з тим, щоби співвідношення приватноправових та публічно-правових засобів регулювання формувалося на засадах вільного обігу товарів, послуг, капіталів та осіб. Обґрунтовано структурну належність до приватного права відносин між суб’єктами приватного та публічного права, що обслуговують приватний інтерес, та співвідношення цивільного та підприємницького права. Пропонується ідея спільного ринкового правового простору та теоретична характеристика основних напрямків, етапів, сфери, механізмів, рівня, методів та принципів його формування.
 • Документ
  Features of family disputes under english law
  (2015) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.
  The article discusses and analyzes the specifics of legal regulation of family disputes under legislation of England. It was stated that English law pays special attention to the judicial process of divorce, division of marital property and affairs that affect the direct interest of a child. In addition, in the article significant attention is paid to such settlement and resolution of family disputes, which can be carried out in alternative, extra-judicial means, such as negotiation and mediation. It was also considered the regularity and features of special state agencies, whose competence is settlement of disputes between members of family relations.
 • Документ
  Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
  (2015) Гринько, Світлана Дмитрівна; Гринько, Светлана Дмитриевна; Grynko, Svetlana D.
  Стаття присвячена дослідженню деліктоздатності неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн. Здійснено порівняльний аналіз, що дозволило виявити спільне та відмінне. Запропоновано внести зміни до чинного Цивільного кодексу України.
 • Документ
  Воспоминания об Александре Константиновиче Вишнякове
  (2015) Акименко, Юлия Александровна; Акіменко, Юлія Олександрівна; Akimenko, Yuliia O.
 • Документ
  Вишняков Олександр Костянтинович - сумлінний однокурсник, чудовий педагог і визнаний вчений
  (2015) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Ilya I.
 • Документ
  Життєвий та науковий шлях Олександра Костянтиновича Вишнякова
  (2015) Анцупова, Тетяна Олександрівна; Анцупова, Татьяна Александровна; Antsupova, Tatiana A.