Томчаковська Юлія Олегівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Контрастивна лінгвістика: прикладні аспекти
  (Одеса : Юридика, 2023) Томчаковська Юлія Олегівна
 • Документ
  Stylistic peculiarities of English legal discourse (based on “Natural law and natural rights” by John Finnis)
  (ВД "Гельветика", 2019) Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна
 • Документ
  Концепт Charm в англомовному інтернет-дискурсі
  (2017) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурному концепту CHARM в англійській мові. Мета роботи - виявити ціннісні характеристики концепту CHARM в англомовному інтернет-дискурсі на матеріалі текстів-рекомендацій "How to be Charming" та ін. Ціннісні ознаки в структурі концепту підкреслюють особливу значимість відповідного фрагмента світу для носіїв певної мови, ціннісне ставлення людини до того чи іншого об'єкту, поняття. Об'єктом дослідження є тексти-рекомендації щодо створення іміджу CHARMING PERSON, які носять прагматичний характер і використовуються для навчання читачів тому, як сформувати свій позитивний імідж у повсякденній комунікації та професійній діяльності; предметом- лінгвістичні особливості цих текстів. Висновки: проведений аналіз уможливив виокремлення внутрішніх і зовнішніх ознак формування іміджу CHARMING PERSON. Внутрішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є змістовними індикаторами концепту CHARM і проявляються через домінуючу ознаку SELF-DEVELOPMENT або DEVELOPMENT OF PERSONALITY / САМОРОЗВИТОК. Зовнішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є фізичними індикаторами концепту CHARM і включають мімічні, окулесичні, фонаційні та гаптичні ознаки.
 • Документ
  Мовна об'єктивація естетичних концептів КРАСА та ЧАРІВНІСТЬ
  (2016) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Статтю присвячено дослідженню естетичних концептів як предметів лінгвістичної естетики, визначено відмінності між ознаками "красивий" і "чарівний", а також проаналізовано способи етноспецифічної мовної об'єктивації концептів КРАСА і ЧАРІВНІСТЬ в германських та слов'янських мовах.
 • Документ
  Лінгвокультурна адаптація концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській картинах світу
  (2015) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Статтю присвячено контрастивному дослідженню засобів вербалізації етноспецифічного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах, а також аналізу спільних і відмінних ознак його адаптації в англійській та українській лінгвокультурах.
 • Документ
  До історії англомовного окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена розглядові історії англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд історії становлення окультного дискурсу та окреслити перспективи його вивчення на матеріалі англійської мови. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. У статті пропонується термін «окультний дискурс», який містить такі основні жанрові різновиди як астрологічний, магічний, алхімічний. Перші два різновиди є об’єктом багатьох досліджень, а останній майже не знаходить висвітлення у лінгвістичних роботах. Астрологічний дискурс, представлений гороскопами, вивчається переважно з психологічної, соціологічної, антропологічної та культурологічної точки зору. Гороскоп був розроблений як медіажанр, що сприяло його статусу однієї з визначальних рис сучасної масової культури. Магічний дискурс має яскраво виражений сугестивний потенціал, символічно насичений та реалізує базові стратегії застереження, корекції та протекції. Ключовими проблемами вивчення окультного дискурсу залишаються структура та стратифікація, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур його аналізу.
 • Документ
  Англомовні заклинання як складник магічного дискурсу: структурний аспект
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню структурних особливостей англомовних заклинань як різновиду магічного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та спеціалізовані вебсайти, представлені в мережі Інтернет. У роботі використано такі методи дослідження, як дефініційний аналіз і контекстуально-інтерпретативний метод. У дослідженні ми використовуємо термін «магічний дискурс» як різновид «окультного дискурсу». Останній уживаємо на позначення загального напряму дискурсології, який вивчає особливості комунікації в різних містичних практиках, магії, астрології тощо, тобто всіх напрямів інституційної діяльності, які виходять за рамки науки й офіційної релігії. Магічний дискурс виділяється на підставі системотворчих ознак: його цілей та учасників. Спілкування відбувається в заданих рамках статусно-рольових відносин. Метою магічного дискурсу є реалізація базових стратегій застереження, корекції та протекції. Як учасники виступають клієнт – особа, яка звертається за допомогою, й агент – носій таємного знання, посередник, який здійснює спілкування між клієнтом і надприродними силами. Найбільш частотними типами заклинань є протективи. До них відносяться захист від прокляття (purification spell to break a curse); захист від лихослів’я (anti-slander spelt); захист від недруга й ворога (spell to make an enemy move away, spell against a trouble-maker); захист від злодійства (spell to stop someone from stealing); захист від підпалу (fire protection spell); захист чесного імені, репутації (protection spell for reputation); захист від психічного впливу (spell to rid yourself of psychic attacks); захист від фізичної травми (spell against physical harm); захист будинку та сім’ї від недоброзичливців (house protection spell); лікування недуги (spell against an illness); викорінення пороків і шкідливих звичок (banishing spell for evil and bad habits). Заклинання мають форму прохання, наказу або порівняння, виконують захисну функцію. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лексико-стилістичних особливостей різних жанрів англомовного магічного дискурсу.
 • Документ
  Англомовна астрологія як різновид окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню структурних, семантичних і прагматичних особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та гороскопи, представлені в мережі Інтернет. Астрологічний дискурс, представлений, зокрема, гороскопами, є невід’ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Їхня зростаюча популярність зумовлює актуальність таких досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний окультний дискурс має такі основні жанрові різновиди, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначені дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності та відмінності можуть бути об’єднані таким типом ментальної установки, як ірраціональність. Нині є велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їхню значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їхніх структурної, змістовної, прагматичної та інших характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопа є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, що можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного окультного дискурсу.
 • Документ
  Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню лінгвальних (структурних, семантичних і прагматичних) особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували тематичні вебсторінки, представлені у мережі Інтернет. Астрологічний дискурс є невід’ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Його зростаюча популярність зумовлює актуальність подібних досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний окультний дискурс містить такі основні жанрові різновиди, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначені дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності та відмінності можуть бути об’єднані таким типом ментальної установки, як ірраціональність. Зараз існує велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їх значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їх структурної, змістовної, прагматичної та ін. характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопу є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Проведене дослідження лінгвальних особливостей астрологічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які виконують гороскопи в медійному просторі: інформативна, апелятивна, персуазивна та емотивна. Астрологічний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербальні та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні знаки та набірні засоби. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного астрологічного дискурсу.
 • Документ
  Вербалізація концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Мета статті полягає в аналізі лексичних засобів вербалізації концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та тексти, які репрезентують англомовний окультний дискурс. У роботі використані такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. Стаття містить визначення терміна «дискурс», наводить основні підходи до його вивчення та класифікації, виокремлює та визначає поняття окультного дискурсу. Зроблена спроба врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема лінгвокультурного концепту. Важливою є така теза: у структурі концепту неодмінно має відображатися вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на понятійному рівні, а також інші уявлення про нього, які виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Ми вважаємо, що мотиваційні та понятійні ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними та можуть варіювати у своїй кількості та способах номінації. Проведений дефініційний і контекстуально-інтерпретаційний аналіз показав, що понятійними ознаками концепту MAGIC є power, supernatural, extraordinary, use of means, influencing or predicting events, hidden, controlling, spiritual, superhuman. Мотиваційні ознаки концепту MAGIC визначаються етимологією англійської лексеми magic і вербалізуються таким чином: to be able, have power. На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що у зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ’ЄКТ (ФЕНОМЕН), (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – power to influence, control, (3) Об’єкт – people, events, (4) АТРИБУТ – spiritual, supernatural, hidden. Перспективним продовженням дослідження є аналіз лексичних засобів вербалізації концепту ASTROLOGY як складової частини англомовного окультного дискурсу.
 • Документ
  Концептуальна ознака WITCHCRAFT як складник англомовного концепту CHARM
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Мета статті полягає у виявленні ролі понятійної ознаки witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM. Матеріалом аналізу виступали тлумачні та етимологічні словники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. У цьому дослідженні зроблено спробу врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема лінгвокультурного концепту. При цьому важливою є наступна теза: в структурі концепту неодмінно повинно відображатися вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на понятійному рівні, а також інші уявлення про нього, що виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Ми вважаємо, що мотиваційні і понятійні ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними і можуть варіюватись у кількості і способах номінації. Проведений дефініційний аналіз показав, що понятійна ознака witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM представлена такими лексичними одиницями: ENCHANTMENT, SPELL, WITCHCRAFT, WITCHERY, BEWITCHMENT, BEWITCHERY, які можна трактувати як назви відповідних субконцептів. Таким чином, понятійними конституентами англомовного концепту CHARM як незрозумілої магічної чаклунської властивості є субконцепти ENCHANTMENT, SPELL, WITCHCRAFT. В англійській мові поняття «чаклунські чари» являє собою щось відчутне, сприймається як матеріальні об’єкти. На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що в зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ’ЄКТ (ФЕНОМЕН) – state, situation, ability to control, (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – spell, (3) Об’єкт – people, (4) АТРИБУТ – magical. Перспективним продовженням цього дослідження є аналіз вербалізації концепту CHARM на матеріалі англомовного дискурсу та його контрастивні характеристики.
 • Документ
  Мотивуючі ознаки концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах
  (2017) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Статтю присвячено контрактивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. У роботі розглядаються мотивуючі ознаки цих концептів на основі етимологічного аналізу лексем-номінантів.
 • Документ
  Дослідження англомовного окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики на прикладі англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд існуючих досліджень окультного дискурсу та окреслити перспективи його вивчення на матеріалі англійської мови. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. У статті пропонується термін «окультний дискурс», який містить такі основні жанрові різновиди як астрологічний, магічний, алхімічний. Перші два різновиди є об’єктом багатьох досліджень, а останній майже не знаходить висвітлення у лінгвістичних роботах. Астрологічний дискурс, представлений гороскопами, вивчається переважно з психологічної, соціологічної, антропологічної та культурологічної точки зору. Гороскоп був розроблений як медіажанр, що сприяло його статусу однієї з визначальних рис сучасної масової культури. Магічний дискурс має яскраво виражений сугестивний потенціал, символічно насичений та реалізує базові стратегії застереження, корекції та протекції. Ключовими проблемами вивчення окультного дискурсу залишаються структура та стратифікація, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур його аналізу.
 • Документ
  Дискурсологія: напрями і завдання
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд основних напрямів аналізу дискурсу та окреслити основні завдання дискурсології як галузі лінгвістики. В залежності від методологічної спрямованості дослідники виділяють такі напрями дослідження дискурсу: формальний, функціональний (представлений семіотичним та ситуативним підходами) та діяльнісний. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Особистісний (персональний) дискурс представлений двома основними різновидами – побутовим і буттєвим дискурсами. Специфіка побутового дискурсу полягає в прагненні максимально стиснути передану інформацію, вийти на особливий скорочений код спілкування. Буттєвий дискурс призначений для знаходження і переживання істотних смислів, тут мова йде не про очевидні речі, а про художнє і філософське осягнення світу. Статусно орієнтований дискурс становить собою інституційне спілкування, тобто мовленнєву взаємодію представників соціальних груп або інститутів один з одним, з людьми, які реалізують свої статусно-рольові можливості в рамках сформованих суспільних інститутів, число яких визначається потребами суспільства на конкретному етапі його розвитку. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. Ключовими проблемами аналізу дискурсу залишаються структура та стратифікація дискурсу, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур аналізу й опису дискурсів.
 • Документ
  Становлення англійської навчальної лексикографії
  (2019) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H.
  Стаття присвячена дослідженню етапів становлення англійської навчальної лексикографії. Комунікативна специфіка навчальних словників полягає в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати те, що ти зрозумів. Історія створення навчальних словників англійської мови починається в середині ХХ століття. Лексикографи одностайно називають такі словники як Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Collins COBUILD Advanced Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary і Macmillan English Dictionary for Advanced Learners «великою п’ятіркою» навчальних словників, найвище досягнення в даній сфері лексикографічної практики (pinnacle of monolingual learners ‘dictionaries).
 • Документ
  Невербальні засоби комунікації в словниках англійської мови
  (2019) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей невербальної комунікації у словниках англійської мови. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. Комунікативна специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості корис тувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексико- графічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати те, що ти зрозумів. Невербальні засоби комунікації допомагають у вирішенні перших двох проблем. У тлумачних словниках англійської мови використовуються два типи невербальних засобів: це набірні та зображувальні невербальні засоби. Набірні засоби невербальної комунікації включають у себе шрифт, колір шрифту, спеціальні значки і символи (стрілки, трикутники, лінійки, рамки), які позначають різні кванти інформації в статті. Зображувальні невербальні засоби комунікації включають у себе абстрактно-логічні і пік-тографічні.
 • Документ
  Концепт Charm в англомовних учбових словниках
  (2018) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. Комунікативна специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Проведений аналіз вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках показав, що визначальними когнітивними ознаками концепту CHARM в англійській мові є MAGICNESS «магічність, чаклунство» (ознака не підлягаю поясненню, схоже на чаклунство) і ATTRACTIVENESS «привабливість» (ознака пов’язана із психологічної здатністю людини привертати до себе інших людей). Семема charm = the power or quality утворює широкий ряд похідних лексичних одиниць – монолексем і словосполучень із компонентом charm. Синонімічний ряд лексеми charmer утворюють іменники allurer, enticer, inveigler, smoothie, sweet talker, heart-throb, lady-killer, які відносяться до характеристик осіб тільки чоловічої статі. У свою чергу, чарівні особи жіночої статі позначаються як a sweetie, a sweet girl, pippin, sweetpie, sweetie pie, lovey, honey, dearie. Гендерно нейтральним є варіант cutie. Для позначення чарівних дітей використовуються варіанти a little charmer, little kiddie charmers, little angel.
 • Документ
  Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах
  (2017) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена контрастивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. В роботі розглядаються понятійні ознаки цих концептів на основі компонентного аналізу словникових дефініцій лексем-номінантів.
 • Документ
  Метафорична модель концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській і українській лінгвокультурах
  (2016) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  У статті схарактеризовано поняттєві та образні складові концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ як етноспецифічних естетичних ментальних утворень, описано семантичні умови прототипового сценарію концепту ЧАРІВНІСТЬ як кросскультурної моделі, визначено універсальні й етноспецифічні риси метафоричної моделі концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ у двох лингвокультурах.
 • Документ
  Reconstruction of the esthetic concept of CНARM in the English and Ukrainian linguistic cultures
  (ПП "Фенікс", 2018) Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Томчаковська, Юлія Олегівна
  Статтю присвячено контрастивному дослjдженню лінгвістичних засобів вербалізації етноспецифічного естетичного концепту CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. Дослідження спрямовано на реконструкцjю схожих та вjдмінних рис зазначеного концепту в англомовній та україномовній лінгвокультурах. В роботі розглядаються мотиваційні, понятійні, асоціативні та ціннісні ознаки даних концептів. Наявність спільних мотивуючих ознак у структурах концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ уможливлює припущення про те, що феномен чарівності осмислювався носіями англійської та української лінгвокультур подібним чином. Результати роботи вказують, що асоціативні ознаки концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ пов'язуються інформантами двох лінгвокультур з внутрішньою та зовнішньою здатністю людини приваблювати, зачаровувати, захоплювати інших людей. Відмінності в сприйнятті цих концептів виявляються у тому, що для англомовних інформантів чарівність є низкою засобів створення природного, невимушеного спілкування у побутовій та професійній сферах. Для українських інформанів чарівність є глибинною ознакою, пов'язаною з певними етичними цінностями, як-от: добро, щирість, порядність, чуйність, "зразками" яких є близькі люди, родичі і, перш за все, мати. Лінгвістична реконструкція концепту CHAR/MІЧАРІВНІСТЬ показала, що даний концепт для носіїв української лінгвокультури є, скоріше, лакунарним, і його "освоєння" лише починається в актуальний період інтеграції української та західноєвропейської культур. В англійській лінгвокультурі даний концепт, навпаки, досить "прагматизований" і активно використовується в текстах-порадах з метою навчання позитивному іміджу в публічній та міжособистісній комунікації.