Абакіна-Пілявська Людмила Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану: новели законодавства
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакіна-Пілявська, Л. М.; Abakina-Piliavska, Liudmyla M.
 • Документ
  Окремі питання інституту причетності до злочину
  (ВД "Гельветика", 2019) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Pilyavska, Ludmila M.; Abakina-Piliavska, Liudmyla M.
 • Документ
  Економічні злочини: доктринальне визначення
  (Одеса, 2018) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна
  В статті досліджено та узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності економічної злочинності. Обгрунтовано ряд положень щодо виявлення ознак економічного злочину та механізму його здійснення.
 • Документ
  Предмет викрадення як ознака злочинів проти власності
  (Одеса : Юридична література, 2018) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Piliavska, Liudmyla M.
 • Документ
  До питання кваліфікації причетності до злочину
  (2017) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Piliavska, Liudmyla M.
 • Документ
  Причетність до злочину за законодавством країн прецедентного типу права
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Pilyavska, Ludmila M.
 • Документ
  Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Пілявська, Людмила Миколаївна; Пилявская, Людмила Николаевна; Pilyavska, Ludmila
  The article is d e v o t e d to r e v i e w of a d e f i n i t i o n of i m p l e m e n t a t i o n of a c r i m e , its c h a r a c t e r i s t i c and bases feature. It w a s analyzed s c i e n t i s t s ' v i e w s a n d d e f i n i t i o n s on legal nature of p h e n o m e n o n of i m p l e m e n t a t i o n of a c r i m e . It is j u s t i f i e d i n d e p e n d e n c e of i m p l e m e n t a t i o n i n s t i t u t i o n of a c r i m e .
 • Документ
  Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Пілявська, Л. М.; Пилявская, Л. М.; Piliavska, L. M.
  У статті розглянуто поняття причетності до злочину та виділено чотири види причетності до злочину. Проаналізовано заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину, розглянуто особливості даного виду причетності, визначено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону діяння, що утворює даний вид причетності до злочину.
 • Документ
  Моделі нормативного закріплення інституту причетності до злочину: зарубіжний досвід
  (Миколаїв : Іліон, 2015) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Pilyavska, Ludmila M.
 • Документ
  Причетність до основного (попереднього) злочину
  (2014) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Piljaskaja, Ljudmila
 • Документ
  Міжнародні стандарти законодавчого регулювання причетності до злочину
  (Одесса, 2015) Абакіна-Пілявська, Л. М.
 • Документ
  Заходи кримінально-правового впливу за причетність до злочину
  (2014) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Piljavskaja, L.
 • Документ
  Інститут причетності до злочину в кримінальному праві України
  (2014) Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна; Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна; Abakina-Pilyavska, Ludmila M.; Мирошниченко Наталія Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 2014. ДисертаціяєоднимізпершихвУкраїнігомплекснимдослідженням інституту причетності до злочину в кримінальному праві України. На основі методології сучасної теорії кримінального права досліджено визначення причетності до злочину, види причетних до злочину діянь, кримінально-правову характеристику кожного із запропонованих видів, визначено критерії розмежу вання причетності до злочину та співучасті у злочині. Досліджено генезис нормативного закріплення причетності до злочину, зарубіжний досвід регулювання причетності до злочину та міжнародні стандарти криміналізації діянь, які містять ознаки причетності до злочину. Запропоновано диференційований підхід до застосування заходів кримінально-правового впливу за такі діяння: причетність до злочину невеликої тяжкості не становить суспільної небезпеки: причетність до злочину середньої тяжкості являє собою кримінальний проступок: злочином визначається18 причетність до тяжких та особливо тяжких злочинів (окрім недонесення про тяжкий чи особливо тяжкий злочин, яке становить кримінальний проступок). Запропоновано закріпити інститут причетності до злочину та доповнити Загальну частину КК України новим Розділом УІ-І «Причетність до злочину», в якому передбачити норми щодо підстав кримінальної відповідальності за причетність, через визначення родового поняття і видів причетності, та норми щодо підстави звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення причетного протиправного діяння, кола осіб, які не можуть бути притягнутими до відповідальності за причетність до злочину. А також доповнити статтю 68 КК України новими частинами щодо розміру покарання за причетність до злочину в залежності від тяжкості основного (попереднього) злочину.