12.00.07

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 105
 • Документ
  Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України
  (Одеса, 1995) Біла, Любов Романівна
  Дисертація на отримання наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І.І. Мечникова. Вперше на підставі нового законодавства – антимонопольного законодавства, здійснено комплексне дослідження адміністративної відповідальності за його порушення, окреслено коло порушень у сфері антимонопольної діяльності, означені поняття, галузева належність і система антимонопольного законодавства України, адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень і його особливості, форми та методи їх роботи, обґрунтована необхідність нового підходу до поняття адміністративної відповідальності до кола суб’єктів адміністративних правопорушень, визнання юридичної особи в якості суб’єкта адміністративного правопорушення.
 • Документ
  Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт адміністративного права
  (2012) Семаніва, Юлія Вікторівна; Семанива, Юлия Викторовна; Semaniva, Yulia V.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання щодо дослідження правового статусу та організації роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкта адміністративного права. У дисертації досліджено генезис розвитку законодавства про арбітражну форму вирішення морських спорів та організацію роботи арбітражних органів; розглянуто питання правової природи норм, що регламентують порядок розгляду спорів у Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України; визначено правову природу її повноважень та досліджено питання її юрисдикції; визначено та розглянуто стадії розгляду спорів, особливості процедури оскарження та виконання рішень Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, а також розроблено пропозиції щодо їх удосконалення; досліджено загальні питання організації роботи арбітражних органів та визначено особливості внутрішньої та зовнішньої організації роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. На основі нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовано конкретні пропозиції та практичні рекомендації щодо удосконалення правового регулювання Морської арбітражної комісії при Торгово- промисловій палаті України, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення положень про міжнародний комерційний арбітраж).
 • Документ
  Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні
  (2015) Михайлов, Олександр Миколайович; Михайлов, Александр Николаевич; Mykhailov, Olexandr M.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертацію присвячено комплексному науковому дослідженню правового статусу інших учасників адміністративного судочинства. Удосконалено визначення понять «учасник адміністративного судочинства» та «інший учасник адміністративного судочинства». Встановлено, що правовий статус є багатоаспектною, комплексною, універсальною категорією, яка має чітку стабільну структуру і встановлює характер і принципи взаємодії суб'єктів суспільних відносин між собою. Визначено, що один учасник процесу не може виконувати одночасно функції іншого учасника процесу:ЧРдзрйбЛено критерії класифікації суб'єктів адміністративного судочинства. Враховуючи «трасування» групи інших учасників адміністративного судочинства та її неоднорідність, послідовно виокремлено критерії диференціації інших учасників адміністративного судочинства. З урахуванням зарубіжного досвіду реформування судової системи на законодавчому рівні запропоновано закріпити статус іншого учасника адміністративного судочинства, а саме: секретаря судового засідання- помічНика судді. Запропоновано удосконалити правовий статус секретаря судового засідання-помічника судді у частині: а) освітньо-кваліфікаційних вимог; б) умов прийому на роботу; в) підстав звільнення; г) покладення на нього функції створення умов для укладення сторонами угоди про примирення в адміністративній справі. Обґрунтовано, що інститут судового розпорядника в адміністративному судочинстві України не виправдовує себе. Доцільним є .виключення з процесуального законодавства норм щодо судового розпорядника як учасника адміністративного судочинства.
 • Документ
  Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України
  (2014) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalya O.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено науковому дослідженню порядку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України. Визначено специфіку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України в залежності від її отримання Україною (ввезення), або надання Україною (вивезення). Установлено суб'єктів, які забезпечують та беруть участь у переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України, та визначено роль органів доходів і зборів у цих заходах. Виокремлено та охарактеризовано підстави виникнення правовідносин щодо надання Україні гуманітарної допомоги та започаткування процедури надання Україною іншій країні такої допомоги. Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо правового регулювання порядку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України. Значну увагу приділено аналізові митних формальностей, які при цьому застосовуються, а саме митному контролю, митному оформленню та застосуванню заходів нетарифного регулювання при переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України.
 • Документ
  Виконавчі органи місцевих рад як суб'єкти адміністративного права
  (2015) Сандул, Яна Миколаївна; Сандул, Яна Николаевна; Sandul, Yana M.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. У дисертації надано характеристику виконавчих органів місцевих рад як суб'єктів адміністративного права в Україні; визначено їх місце в системі суб'єктів державного управління. Виокремлено етапи становлення виконавчих органів місцевих рад у незалежній Україні. Особливу увагу приділено визначенню особливостей адміністративної правосуб'єктності виконавчих органів місцевих рад, у тому числі моменту виникнення та обсягу їх адміністративної правоздатності, критеріїв адміністративної дієздатності, а також специфіки відповідальності таких органів. З'ясовано зміст поняття «делегування повноважень» та визначено особливості делегування повноважень виконавчим органам місцевих рад. Охарактеризовано організаційні засади здійснення виконавчими органами управлінської діяльності, систему виконавчих органів місцевих рад та досліджено управлінські зв'язки, що виникають між виконавчими органами місцевих рад та іншими суб'єктами публічного управління. Виокремлено перспективні напрямки реформування системи та статусу виконавчих органів місцевих рад та надано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України.
 • Документ
  Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України
  (2012) Шеренін, Юрій Леонідович; Шеренин, Юрий Леонидович; Sherenin, Yuriy L.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо визначення змісту процесуальних форм перегляду судових рішень адміністративними судами, виявлення недоліків у їх правовому регулюванні та обгрунтування пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення адміністративного процесуального законодавства. Обґрунтовано поняття процесуальної форми діяльності адміністративних судів як зовнішнього прояву сукупності однорідних процесуальних дій, урегульованих процесуальною нормою, щодо застосування права адміністративними судами у порядку здійснення окремої форми правосуддя - адміністративного судочинства як універсальної форми захисту в публічно-правових відносинах. Визначено місце процесуальних форм у системі правових форм функціонування адміністративного судочинства. Доведено необхідність поділу правових форм на організаційно- правові та процесуальні. Останні поділені відповідно до видів судових адміністративних проваджень, що здійснюються у межах судового адміністративного процесу. До організаційно-правових віднесено, зокрема, процедури кадрового забезпечення діяльності судів, функціонування автоматизованої системи документообігу. Визначено етапи формування правової доктрини щодо встановлення сутності та змісту категорії «процесуальна форма». Виокремлено три етапи: а) початковий; б) основний; в) трансформаційний. Визначено сутність та особливості кожної процесуальної форми перегляду судових рішень, наявність яких дозволяє відокремити їх одну від одної: апеляційного провадження, касаційного провадження, провадження щодо перегляду справ Верховним Судом України, провадження за нововиявленими обставинами. Доведено існування взаємозв'язку всіх процесуальних форм перегляду судових рішень, який реалізується в законодавчо закріплених судових процедурах, що спрямовані на ефективний захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах, однакове застосування судами норм матеріального і процесуального права, що, у свою чергу, є гарантією законності, всебічного, справедливого розгляду справи адміністративної юрисдикції.
 • Документ
  Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві
  (2014) Топор, Іван Вікторович; Топор, Иван Викторович; Topor, Ivan V.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська Юридична академія». - Одеса, 2014. Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо встановлення сутності та особливостей процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві, а також виявленню недоліків його правового регулювання та обґрунтувано на цій основі пропозиції щодо внесення змін до адміністративного процесуального законодавства. Сторони в адміністративному процесі як головні обов'язкові первинні учасники провадження беруть участь у справі від свого імені з метою захисту або забезпечення реалізації власних прав, свобод, інтересів або повноважень, що зумовлює особливості їх процесуального статусу. Процесуальний статус сторін встановлює ідеальну модель їх взаємодії із судом на визначених законодавством України принципах. Охарактеризовано елементи процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві з урахуванням процесуальної ролі, допроцесуального статусу, видів та форм провадження. Визначено процесуальний статус заявника та особи, до якої звернено вимогу, як сторін непозовного провадження. Визначено особливості реалізації прав сторін у письмовому провадженні та доведено необхідність надання судді повноваження змінити форму розгляду справи. Систематизовано права та обов'язки сторін при розгляді та вирішенні справ скороченого провадження. Встановлено підстави та наслідки заміни неналежної сторони та особливості її процесуального стагусу при залученні належної сторони. З'ясовано особливості процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві та визначено її форми.
 • Документ
  Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства
  (2008) Іванов, Денис Анатолійович; Иванов, Денис Анатольевич; Ivanov, Denis A.; Кузнецов Сергій Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням інформаційно-правових основ забезпечення безпеки мореплавства. Визначено поняття та зміст інформаційних правовідносин у сфері безпеки мореплавства. Розкрито правову природу поняття "юридико-технічні норми" як окремого виду інформаційно-правових норм. Визначено зміст поняття "інформаційно-правове забезпечення" в діяльності, пов'язаній з пошуком і рятуванням на морі. Запропоновано класифікацію інформаційно-правових норм у галузі безпеки мореплавства згідно з цілями і порядком їх застосування. З урахуванням комплексного аналізу нормативного забезпечення та практичної діяльності уповноважених органів у сфері забезпечення безпеки мореплавства надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює інформаційно-правове забезпечення безпеки мореплавства.
 • Документ
  Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
  (2000) Іванський, Андрій Йосипович; Иванский, Андрей Иосифович; Ivanskiy, Andriy J.; Бекерська Декабрина Андріанівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукзі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. – Одеська державна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем правового регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. В ній аналізуються фінансові та розрахункові відносини як комплексні, що регулюються нормами національного та міжнародного права, нормами різних галузей національного права та нормами різних інститутов, які входять до галузі фінансового права. Це зробило можливим визначити прогалини у праві, які завдають значної шкоди економіці України за окремими напрямками зовнішньоекономічної діяльності. Таке положення склалося завдяки неналежному використанню іноземних інвестицій та існуючому пільговому режиму оподаткування суб`ектів, які їх отримали; неврегульованності нормами права порядку надання урядових гарантій за резидентів - українських юридичних осіб, які отримують кредити у міжнародних фондах і банках та їх відповідальності за несвоечасне погашення зовнішнього боргу.
 • Документ
  Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження
  (2009) Іванський, Андрій Йосипович; Иванский, Андрей Иосифович; Ivanskiy, Andriy J.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, м. Одеса, 2009. У роботі досліджуються ряд загальнотеоретичних питань, які стосуються державного примусу та юридичної відповідальності як базових категорій фінансово-правової відповідальності. Здійснено дослідження принципів та функцій фінансово-правової відповідальності, її взаємозв’язок з іншими видами юридичної відповідальності та відмінність від них. Особливої уваги у цьому аспекті приділено розмежуванню адміністративної та фінансово-правової відповідальності. Окреме місце серед теоретичних доробок посідає дослідження презумпцій та фікцій у сфері фінансово-правової відповідальності. Розкрито зміст фінансового правопорушення, фінансово-правової санкції, процесуальної форми фінансово-правової відповідальності, підстав та порядку звільнення від притягнення та несення фінансово- правової відповідальності. Поряд з теоретичними питаннями, розкрито такі практичні напрямки як класифікація фінансових правопорушень та фінансово-правових санкцій, доведено стадійність цього виду юридичної відповідальності, запропоновано конкретні напрямки удосконалення законодавства про фінансово-правову відповідальність.
 • Документ
  Судовий контроль за законністю актів органів місцевої виконавчої влади у Республіці Болгарія
  (2001) Ілієв, Ілія Васілєв; Илиев, Илия Василев; Iliev, Ilia V.; Киндєва Емілія Спиридонова
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. Дисертаційне дослідження присвячене контролю над індивідуальними адміністративними актами, що видаються місцевою владою Республіки Болгарія. Під оспорюванням індивідуальних адміністративних актів органів місцевої виконавчої влади розуміється здійснення всіх передбачених законодавством процесуальних можливостей контролю і нагляду за законністю дій органів місцевої виконавчої влади, а також оскарження громадянами, організаціями, державними органами й іншими суб'єктами неправомірних актів у судових органах. Особлива увага приділяється оспорюванню індивідуальних адміністративних актів, прийнятих місцевою адміністрацією на підставі спеціального нормативного надання прав, що виявилися поза увагою законодавця.
 • Документ
  Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами
  (2013) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Gnatovska, Aliona I.; Латковська Тамара Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є науковим дослідженням правового статусу суб'єктів виконання місцевих бюджетів, їх прав та обов'язків. Проаналізовано історичний аспект розвитку правового регулювання відносин виконання місцевих бюджетів за доходами. Визначено поняття відносин виконання місцевих бюджетів за доходами та їх місце в системі бюджетних правовідносин. Досліджено об'єкти правовідносин виконання місцевих бюджетів за доходами, їх поняття та класифікацію. Охарактеризовано бюджетні права та обов'язки суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами. Установлено, що бюджетна правосуб'єктність проявляється в компетенції суб'єктів бюджетних правовідносин. Розмежування сфери бюджетної компетенції між суб'єктами бюджетних правовідносин сприяє підвищенню рівня прозорості бюджетних правовідносин. Визначено окремі аспекти реалізації правового статусу суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами. Досліджено норми бюджетного законодавства щодо врегулювання міжбюджетних відносин та порядку казначейського обслуговування виконання місцевих бюджетів за доходами. Надано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання формування місцевих бюджетів.
 • Документ
  Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень
  (2014) Джабурія, Олександр Володимирович; Джабурия, Александр Владимирович; Jubuyriya, Oleksandr V.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації досліджено науково-теоретичні та практичні питання компетенції адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Розглянуто теоретичні положення, пов'язані з визначенням структури та особливостей компетенції адміністративних судів у контексті правозахисної природи їх діяльності, здійснено аналіз співвідношення категорії «компетенція» адміністративного суду з такими суміжними поняттями, як «юрисдикція», «правовий статус», «повноваження», «підсудність» та обґрунтовано доцільність теоретичної характеристики діяльності адміністративного суду саме через дослідження його компетенції. Здійснено науково-теоретичний аналіз окремих елементів компетенції адміністративних судів. Предметні повноваження, або предмет відання адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень являє собою особливу групу публічно-правових спорів, головною характерною рисою яких є порушення суб'єктивного публічного права. Функціональні повноваження адміністративних судів досліджено з урахуванням специфіки їх прояву на окремих стадіях адміністративного судочинства та за різних форм провадження. На підставі зазначеного аналізу розроблено пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності адміністративних судів щодо розгляду і вирішення справ з оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні
  (2002) Додіна, Євгенія Євгенівна; Додина, Евгения Евгеньевна; Dodina, Yevgeniya E.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. Одеська національна юридична академія, м. Одеса, 2002 рік. Дисертація присвячена комплексному вивченню адміністративно- правового статусу громадських організацій; проаналізована загальна характеристика адміністративної правосуб'єктності громадських організацій, функцій громадських організацій у системі політичної і соціально-економічної організації суспільства, підстави і порядок створення громадських організацій, проаналізована внутрішньо-організаційна діяльність громадських організацій та визначено її значення для адміністративно-правового статусу, проаналізовано державний контроль за створенням і діяльністю громадських організацій. Здійснено порівняльний аналіз законодавства України щодо громадських організацій з законодавством країн Східної та Західної Європи, відповідність законодавства України міжнародним нормам та стандартам. На підставі дослідження окреслено шляхи удосконалення правового регулювання створення та діяльності громадських організацій.
 • Документ
  Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика
  (1998) Калаянов, Дмитро Петрович; Калаянов, Дмитрий Петрович; Kalayanov, Dmytro P.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська державна юридична академія, 1998. В дисертації аналізується призначення, суть та принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, дається характеристика складів проступків, підвідомчих міліції, розкриваються способи їх кваліфікації, заходи і методи доказування, а також організація їх профілактики. Підсумки дослідження відображені у п'яти наукових публікаціях.
 • Документ
  Дисциплінарна відповідальність державних службовців
  (1999) Картузова, Ірина Олексіївна; Картузова, Ирина Алексеевна; Kartuzova, Irina O.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська державна юридична академія, Одеса. 1999 г. В дисертації досліджуються основоположні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців в умовах проведення реформи адміністративного права і законодавства, адміністративної реформи в Україні. В роботі проводиться аналіз чинної нормативно-правової основи дисциплінарної відповідальності державних службовців і порядку її застосування, досліджується її ефективність, визначаються шляхи подолання виявлених недоліків. Зроблено наукову розробку теоретичних і практичних пропозицій щодо оптимізації дисциплінарної відповідальності державних службовців і порядку її застосування, а також рекомендацій і пропозицій про внесення доповнень та змін в чинне законодавство. В дисертаційному дослідженні визначається роль і значення дисциплінарної відповідальності в підвищенні ефективності діяльності державних службовців, виконання ними своїх службових обов'язків і забезпечення прав і інтересів громадян.
 • Документ
  Митне регулювання прикордонної торгівлі
  (2013) Качан, Василь Васильович; Качан, Василий Васильевич; Kachan, Vasiliy V.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є науковим дослідженням митного регулювання прикордонної торгівлі. Проаналізовано стан наукових досліджень митного регулювання прикордонної торгівлі. Охарактеризовано прикордонну торгівлю як митно-правову категорію. Визначено митно-правовий статус суб'єктів прикордонної торгівлі. Виокремлено та охарактеризовано фактичні підстави застосування спрощеного порядку переміщення товарів та транспортних засобів у митному режимі прикордонної торгівлі. Установлено, що сучасний стан митного регулювання прикордонної торгівлі потребує внесення відповідних змін до чинного законодавства про державну митну справу та прийняття Закону України «Про прикордонну торгівлю». Надано пропозиції щодо удосконалення державного інституту, який регулює зовнішньоекономічну діяльність. Проаналізовано законодавства зарубіжних країн щодо регулювання прикордонної торгівлі та визначено можливості запровадження ряду положень в умовах України.
 • Документ
  Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку
  (2013) Козій, Ірина Сергіївна; Козий, Ирина Сергеевна; Kozii, Irina S.; Біла-Тіунова Любов Романівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертацію присвячено встановленню сутності та особливостей провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб, яке розглядається як різновид позовного провадження, що здійснюється адміністративним судом. Охарактеризовано історичні етапи становлення провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Окреслено предмет оскарження у справах досліджуваної категорії, який обмежено актами, діями чи бездіяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Звертається увага на особливості оскарження такого виду актів органів та посадових осіб органів та посадових осіб місцевого самоврядування, як змішані акти. Охарактеризовано правові засади провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів га посадових осіб місцевого самоврядування, які становлять систему нормативно-правих актів різної юридичної сили. Виявлено вади правового регулювання, що впливають на ефективність правозастосовчої діяльності адміністративного суду під час розгляду та вирішення справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, та визначено шляхи їх удосконалення.
 • Документ
  Національний банк України як суб'єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні
  (2014) Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.; Латковська Тамара Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є науковим дослідженням фінансово-правового регулювання Національним банком України грошового обігу. Проаналізовано стан наукових досліджень фінансово-правового регулювання грошового обігу. Виокремлено та охарактеризовано правові ознаки грошей. Досліджено та обґрунтовано грошовий обіг як категорію фінансового права. Визначено місце грошового обігу як підгалузі в системі фінансового права України. Досліджено та охарактеризовано засоби та методи регулювання грошового обігу. Доведено необхідність закріплення організаційно-правової форми Національного банку України як установи. Проаналізовано повноваження Національного банку України у сфері регулювання готівковим, безготівковим та валютним обігом. Запропоновано зміни до Закону України «Про Національний банк України», Цивільного кодексу України, Постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю в Україні».
 • Документ
  Адміністративно-правові засади реалізації права на доступ до державної служби
  (2013) Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoya, Ivanna I.; Миколенко Олександр Іванович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно- правових засад реалізації права на доступ до державної служби. Розглянуто історіографію досліджень доступу до державної служби в різні періоди та визначено їхні характерні особливості. Визначено сферу реалізації права на доступ до державної служби. З'ясовано співвідношення між правом на державну службу та правом на доступ до державної служби, визначено їхні спільні риси та відмінності. Проаналізовано умови реалізації права на доступ до державної служби, порівняно їх з умовами у зарубіжних країнах та надано пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства. Охарактеризовано обмеження доступу до державної служби, досліджено доцільність та обґрунтованість їх застосування. Виявлено та охарактеризовано адміністративно-правові гарантії реалізації права на доступ до державної служби. Розглянуто адміністративно-правові відносини, в яких відбувається реалізація права на доступ до державної служби, здійснено їх класифікацію. Досліджено конкурс як основний спосіб забезпечення відкритого доступу громадян до державної служби, а також з'ясовано основні риси та можливості використання позаконкурсних способів заміщення посад у механізмі реалізації права на доступ до державної служби.