Часопис цивілістики. Випуск 21

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє
  (2016) Єрмоленко, Володимир Михайлович; Ермоленко, Владимир Михайлович; Yermolenko, Volodymyr M.; Гафурова, Олена Вікторівна; Гафурова, Елена Викторовна; Hafurova, Olena V.
 • Документ
  Рецензія на фундаментальне монографічне дослідження кандидата юридичних наук, доцента Харитонової Тетяни Євгенівни "Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики"
  (2016) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Сидор, Вікторія Дмитрівна; Сидор, Виктория Дмитриевна; Sydor, Viktoriia D.
 • Документ
  Літературні та наукові твори як об'єкти авторських прав
  (2016) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.
  В статті надано характеристику літературних та наукових творів як об’єктів авторських прав. Проаналізовано нормативно­правові акти, якими визначаються засади створення та використання результатів творчої діяльності. Надано визначення поняттям художній та науковий твір, досліджено такі наукові роботи, як монографія, дисерта­ція, стаття. Виділено значущі елементи та форми творів та інше.
 • Документ
  Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз
  (2016) Сегенюк, Анастасія Валеріївна; Сегенюк, Анастасия Валериевна; Segenyuk, Anastasia V.
  У статті розглядаються питання всебічного дослідження, визначення та характеристики відносин спадку­вання за правом представлення та спадкової трансмісії за законодавством України. Висвітлюються підстави закликання до спадкування за правом представлення, а також до спадкування за спадковою трансмісією. Розглядаються засади та критерії спадкування, як за правом представлення, так і за спадковою трансмісією. Також, досліджуються особливості кожного з цих видів спадкування, та розглядається питання відмінності спадку­ вання за правом представлення від спадкової трансмісії.
 • Документ
  Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні та Республіці Молдова
  (2016) Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.
  У статті йдеться про можливість субсидіарного застосування норм цивільного законодавства до суміжних з ним відносин в Україні та Республіки Молдова. Досліджується порівняльна характеристика субсидіарного за­стосування норм цивільного законодавства до сімейних, житлових та земельних відносин в Україні та Республіці Молдова. Зазначено, що субсидіарне застосування норм законодавства є як оперативним засобом подолання прогалин в законодавстві, так і засобом економії нормативного матеріалу.
 • Документ
  «ZAPIS» як розпорядження на випадок смерті за цивільним законодавством Польщі
  (2016) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulskaya, Olga Yu.
  В статті досліджуються питання, пов’язані з особливостями виникнення, здійснення та захисту прав, що ви­никають внаслідок встановлення в заповіті розпорядження, що має назву «zapis», за цивільним законодавством Польщі. Визначається сутність права заповідача в межах заповіту покласти на спадкоємців та (або) вигодонабу­ вачів обов’язок виконати відповідні дії щодо передачі визначеного їм майна зі складу спадщини на користь третіх осіб (вигодонабувачів).
 • Документ
  Правила про ускладнення (істотну зміну обставин): порівняльний аналіз положень DCFR, UNIDROIT та цивільного законодавства і судової практики України
  (2016) Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yulia S.
  Стаття присвячена дослідженню положень про істотну зміну обставин як підставу для зміни або припинення зобов’язання (правила про ускладнення). Порівняльний аналіз правила про ускладнення здійснюється на підста­ві положень двох європейських документів – «Принципів, визначень та модельних правил DCFR» та «Принципів UNIDROIT 2010», а також норм чинного Цивільного кодексу України та узагальнення судової практики щодо за­стосування цих норм. На підставі здійсненого аналізу пропонуються відповідні висновки.
 • Документ
  Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства
  (2016) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  Статтю присвячено оцінці можливості запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо використання довірчої власності як спосо­бу забезпечення виконання зобов’язань. Проаналізовано законопроект, яким пропонується введення довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань у вітчизняне законодавство.
 • Документ
  Консенсуальна система переходу права власності vs. система традиції: компроміс в модельних правилах європейського приватного права the DCFR
  (2016) Халабуденко, Олег Анатолійович; Халабуденко, Олег Анатольевич; Halabudenko, Oleg A.
  У статті досліджуються підстави набуття права власності на рухому річ по операціях intervivos. Відзначається, що в європейській правовій культурі вироблено три можливі підходи до обгрунтування переходу права власності на рухому річ: система угоди (французьке право), система каузальної передачі (римсько­голландське право) і система абстрактної передачі (німецьке право). Кожен і цих підходів послужив основою побудови відповідної системи цивільного права. Автор демонструє, яким чином названі підходи вплинули на правила про перехід пра­ ва власності, запропоновані в DCFR, і приходить до висновку, що автономна кваліфікація дій, спрямованих на перехід права власності, з одного боку, і каузальна зв’язок угоди про передачі (дій, спрямованих на передачу) з зобов’язальним договором – з іншого, служать ефективному захисту прав набувача.
 • Документ
  Реалізація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі
  (2016) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu.
  Стаття присвячена аналізу особливостей укладення договорів в електронній формі за законодавством України. Дослідженні деякі терміни, пов’язані з електронною комерцією (за Законами України «Про електронну комерцію» та «Про захист прав споживачів»), вимоги до продавця. Досліджені особливості укладання електро­нних договорів шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаних у визначенному порядку (прирівню­ються до укладених у письмовій формі) та інших електронних договорів (прирівнюються до усних договорів). Проаналізовано використання одноразових ідентифікаторів (смс­кодів, email­повідомлень) для підтвердження правочину. Наголошено на недопустимості легітимізації рекламних розсилок без згоди користувачів.
 • Документ
  Співвідношення понять "девелопмент нерухомості" і "девелоперська діяльність у сфері нерухомості"
  (2016) Іванов, Андрій Валентинович; Иванов, Андрей Валентинович; Ivanov, Andriy V.
  У статті досліджуються базові питання співвідношення понять «девелопмент нерухомості» та «девелопер­ська діяльність у сфері нерухомості». Для з’ясування змістовного навантаження зазначених понять проведено дослідження їх базових ознак, які відображають їхню сутність і дають змогу сформулювати цілісне уявлення про їх внутрішній структурний склад. Крім того описуються і оглядово досліджуються окремі аспекти адаптації і за­стосування механізмів девелопменту нерухомості в умовах сучасного українського ринку нерухомості, а також перспективи розвитку правового регулювання відносин девелопменту нерухомості в Україні.
 • Документ
  Право на материнство і батьківство як особисті немайнові права подружжя
  (2016) Драгомирова, Юлія Василівна; Драгомирова, Юлия Васильевна; Dragomyrova, Iuliia V.
  Стаття присвячена одному із основних немайнових прав подружжя, а саме праву на материнство та бать­ківство. Проаналізовані норми українського законодавства, які стосуються даного питання. Виділені дві складові щодо права на материнство. Розглянуто право чоловіка на оспорювання свого батьківства. Розглянуті випадки, коли материнство та батьківство встановити неможливо.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання колекторської діяльності в Україні: до постановки питання
  (2016) Данча, Мирослав Іванович; Данча, Мирослав Иванович; Danchа, Miroslav I.
  Дослідження доводить, що розвиток колекторського бізнесу в Україні є актуальним і перспективним. Тому для подальшого успішного розвитку та становлення необхідно створити належну нормативно­правову базу, яка б на належному рівні регулювала діяльність колекторських служб; створити програму підготовки фахівців для робо­ ти в даній сфері; запозичити європейський досвід роботи з проблемною заборгованістю та, як наслідок – колек­торну етику; налагодити взаємозв’язки між кредиторами та колекторами тощо. Подальшого вивчення потребує антиколеторний бізнес та його взаємодія з колекторними службами.
 • Документ
  Правова природа шлюбного договору в цивільному законодавстві України
  (2016) Горобченко, Юлія Юріївна; Горобченко, Юлия Юрьевна; Gorobchenko, Yuliia Yu.
  У статті розглядаються проблемні питання та правова природа шлюбного договору в цивільному за­конодавстві України. На підставі проведеного аналізу думок вчених зроблено висновок про необхідність та доцільність використання шлюбного договору в сучасному суспільстві для можливості врегулювання поділу майна між подружжям у майбутньому. Проведено дослідження умов укладання шлюбного договору та підстави його зміни. Розкрито умови припинення шлюбного договору та його недійсності.
 • Документ
  Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України
  (2016) Сірко, Ростислав Богданович; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostislav B.
  В запропонованій статті надається загальна характеристика виникнення договірної відповідальності за порушення або невиконання договору перевезення вантажу, пасажирів та багажу залізничним транспортом. При цьому наголошується, що договори перевезення вантажу, пасажирів та багажу залізничним транспортом відноситься до групи договорів про надання послуг, а відносини, що виникають у цій сфері, врегульовані ЦК України та спеціальними нормативно­правовими актами, що відображають специфіку діяльності зазначеного виду транспорту.
 • Документ
  Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов'язання
  (2016) Гринько, Руслан Віталійович; Гринько, Руслан Витальевич; Hrynko, Ruslan V.
  Стаття присвячена дослідженню виконання цивільно­правового зобов’язання, що розглядається у трьох аспектах: як правовий інститут, як процес і як підстава припинення зобов’язання. Зроблено висновок про те, що виконання зобов’язання не можна розглядати як правовий інститут, а лише як процес і підставу припинення зобов’язання.
 • Документ
  Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини
  (2016) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Glinyanaya, Ekaterina M.
  Головною метою цієї статті є аналіз проблеми, яка виникає щодо вирішення спорів між батьками питань про право на виховання дитини, надання дитині необхідних умов щодо її розвитку та становлення її особистості. Особливість та складність таких відносин полягає у тому, що суд, розглядаючи спір, пов’язаний із вихованням ді­тей, одночасно здійснює як захист суб’єктивних прав неповнолітніх, так і охорону їхніх інтересів. Розглядаючи такі справи, саме інтереси дитини мають бути вирішальними, умови для повноцінного розвитку дитини, формування її особистості та дотримання її прав у цілому.
 • Документ
  Теоретичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин
  (2016) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; safonchyk, Oksana I.
  У запропонованій статті надається загальна характеристика шлюбно-­сімейних правовідносин, які базують­ся на шлюбі та сімейних правовідносинах. При цьому наголошується, що поняття «шлюбно­сімейні правовідно­сини» чинним законодавством України не визначено. При цьому сімейне та цивільне право розглядають питання окремо шлюбних правовідносин (вступ до шлюбу, реєстрація шлюбу, припинення шлюбу, народження дітей) та окремо сімейних правовідносин, а саме правовідносин між членами сім’ї (відносини між чоловіком та дружи­ною, батьками та дітьми, між іншими членами сім’ї).
 • Документ
  Незаключенный договор и его правовые последствия
  (2016) Деревнин, Владимир Сергеевич; Деревнін, Володимир Сергійович; Derevnin, Volodymyr S.
  В статье рассматривается проблема незаключенности договоров в связи с отсутствием договоренности сторон о существенных условиях. Делается вывод о том, что незаключенность договора возникает вследствие недостижения его сторонами соглашения хотя бы по одному из существенных условий, если эти условия нельзя определить по правилам толкования договора или закона.