Часопис цивілістики. Випуск 20

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 51
 • Документ
  Результати проведення між­народної науково-­практичної конференції ім. Юрія Семеновича Червоного
  (2016) Іліопол, Інна Михайлівна; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna M.
 • Документ
  Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань
  (2016) Ткачук, Андрій Леонідович; Ткачук, Андрей Леонидович; Tkachuk, Andriy L.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002. Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із застосуванням умови про вину у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань. У дисертації досліджено передумови формування, процес виникнення й розвитку категорії «вина» в римському приватному праві, визначена природа вини, її форми, види, критерії й особливості застосування у відносинах договірної відповідальності в римському праві. Визначено сутність договірної відповідальності як правового засобу узгодження законних інтересів боржника і кредитора, встановлено її правову природу, підставу й умови виникнення, форми виявлення. Досліджено призначення вини у відносинах договірної відповідальності, визначено її поняття, критерії, форми, види. На підставі аналізу законодавства, судової практики й доктрини деяких розвинених країн і відповідних положень міжнародних документів у сфері приватного права визначено основні сучасні тенденції регулювання відносин, пов’язаних з урахуванням вини при покладанні відповідальності за порушення договірних зобов’язань, розроблені науково-теоретичні рекомендації щодо правового регулювання застосування умови про вину у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань у цивільному законодавстві України.
 • Документ
  Життєвий та науковий шлях Андрія Леонідовича Ткачука
  (2016) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Гребенщікова, Тетяна Аркадіївна; Гребенщикова, Татьяна Аркадьевна; Grebenshchikova, Tatiana A.
 • Документ
  Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині
  (2016) Бойко, Ігор Йосипович; Бойко, Игорь Иосифович; Boyko, Ihor Yo.
  У статті проаналізовано причини укладення Австрійського цивільного кодексу 1797 р. та особливості його апробації у Східній Галичині. Показано, що Галичина не мала і не могла мати власного цивільного кодексу, оскіль­ки була однією з багатьох коронних земель Австрійської імперії. Попри це переклад Австрійського цивільного кодексу 1797 р. і введення його в історико­правову літературу є значним здобутком сучасної юридичної науки.
 • Документ
  Гражданский кодекс Галиции 1797 г. как одна из первых мировых кодификаций гражданского законодательства
  (2016) Стефанчук, Руслан Алексеевич; Стефанчук, Руслан Олексійович; Stefanchuk, Ruslan A.
 • Документ
  "Цивільний кодекс Східної Галичини" чи "Австрійський цивільний кодекс": вступ до дискусії
  (2016) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.
 • Документ
  Ефективність застосування факультативних зобов'язань у цивільних відносинах
  (2016) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu.
  Стаття присвячена дослідженню змісту факультативних зобов’язань та доцільності їх застосування у цивільних відносинах. Зроблено висновок про неефективне застосування факультативних зобов’язань у цивільному обороті, оскільки від альтернативного зобов’язання факультативне зобов’язання відрізняється по­вною визначеністю, без альтернативністю об’єкту і предмета виконання, але ця визначеність нівелюється правом замінити предмет виконання, а у кредитора, якщо боржник прострочить виконання зобов’язання, немає можливості вимагати здійснення іншої дії, крім основної.
 • Документ
  Самозахист авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет
  (2016) Зеров, Костянтин Олександрович; Зеров, Константин Александрович; Zerov, Kostiantyn O.
  Стаття присвячена аналізу особливостей здійснення самозахисту авторського права з урахуванням спе­цифіки правовідносин, які пов’язані з мережею Інтернет. Проаналізовано поняття, основні риси самозахисту, а саме визначено особу, що здійснюватиме самозахист, момент виникнення зазначеного права. Визначено, що такий самозахист може бути реалізований як самостійно при зверненні безпосередньо до порушника, так із за­лученням третіх осіб – звернення правоволодільця до реєстранта доменного імені (чи власника / адміністратора веб­сайту), або до інтернет сервіс провайдера із вимогою про припинення порушення йЗроблено висновок, що право на самозахист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет, виникає з моменту порушення або реальної небезпеки порушення авторських прав. До виникнення реальної небезпеки порушення авторських прав слід виділяти засоби здійснення самоохорони. Здійснено класифікацію засобів здійснення самозахисту та самоохорони, технічних засобів.
 • Документ
  Комп'ютерне піратство: шляхи подолання та міжнародний досвід боротьби з ним
  (2016) Бакала, Артур Анатолійович; Бакала, Артур Анатольевич; Bakala, Artur A.
  У статті розглядаються питання визначення та характеристики комп’ютерного піратства, його прояви, види, а також міжнародний досвід боротьби з ним. Встановлюється роль та значення комп’ютерного пі­ратства, його наслідки та способи протидії. Узагальнюється досвід США та Європейського союзу у боротьбі з цим явищем.
 • Документ
  Наслідки порушення прав інтелектуальної власності китайськими товаровиробниками
  (2016) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
  Стаття присвячена аспектам виробництва контрафактної продукції китайськими товаровиробниками. Проаналізовано наслідки виробництва контрафактної продукції в Китаї. Встановлено, що копіювання вабить не тільки негативні наслідки але також може нести і позитивні наслідки для економіки в цілому. Розглянуто окремі випадки незаконного копіювання в історії США. Проаналізовано феномен Shanzhai який характеризує виробни­цтво копій в Китаї і використовується як термін, що виражає творчість китайського народу.
 • Документ
  Особливості правовідносин у мережі Інтернет
  (2016) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  Стаття присвячена дослідженню правовідносин, які виникають у зв’язку з використанням мережі Інтернет. Проаналізовано положення юридичної доктрини щодо визначення правової природи відносин, які виникають, змінюються та припиняються у віртуальному просторі. Проведено класифікацію правовідносин в мережі Інтернет. Запропоновано авторське визначення правовідносин в мережі Інтернет як врегульованих нормами міжнарод­ного та національного права суспільних відносин, які виникають із приводу матеріальних та нематеріальних об’єктів, залучених до структури побудови, системи функціонування таінформаційного наповнення мережі.
 • Документ
  Правовий статус суб'єктів авторського права у мережі Інтернет
  (2016) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.
  Стаття присвячена розгляду питань визначення статусу суб’єктів авторського права у мережі Інтернет. Проаналізовано судження науковців щодо визначення поняття суб’єкту інформаційних відносин. Досліджено кла­сифікації суб’єктів суспільних відносин, що складаються в сфері Інтернету. Розглянуто основні види інформацій­них послуг, які надаються суб’єктами інформаційних відносин. Визначено типи інтернет­провайдерів відповідно до наданих послуг та за функціонально­географічною ознакою.
 • Документ
  Some aspects of the legal nature of the Internet network
  (2016) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  The article is devoted to the research on the Internet as a legal category. The legal nature of the Internet is determined as an object of legal impact. The main characteristics of the Internet, which are important for the understanding of this phenomenon, are listed. It is suggested author’s own definition of this category as a global publicly available information and telecommunications network with a complex multi infrastructure, which operates on the basis of cross­border management and gives opportunities for creating, posting information and access to it and also for providing related information services.
 • Документ
  Соціально-політичні і правові передумови кодифікації австрійського цивільно-процесуального законодавства у XIX ст.
  (2016) Думич, Христина Михайлівна; Думич, Кристина Михайловна; Dumych, Khrystyna M.
  У статті проаналізовано соціально­політичні і правові передумови кодифікації австрійського цивільно­процесуального законодавства у ХІХ ст. Значна увага зосереджена на характеристиці проектів кодифікаційних актів у галузі цивільного процесуального права.
 • Документ
  Meaning of the family in ancient rome
  (2016) Смілянець, Ірина Петрівна; Смилянец, Ирина Петровна; Smilyanets, Iryna P.
  In Ancient Rome institute of the Roman family is one of the specific. The specificity of it lies in the fact that not every family and not all related nature of men and women recognized marriage, and generate legal consequences. The main role was at legal relationships, as for blood connection between persons – it was secondary.
 • Документ
  Застосування норм законодавства Європейського Союзу та міжнародного права до сімейних відносин в Україні
  (2016) Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan V.
  У статті йдеться про застосування законодавства Європейського Союзу та норм міжнародного права до сімейних відносин в Україні. Досліджується система міжнародно-­правових документів у сфері сімейного зако­нодавства України та Європейського Союзу, місце у цій системі міжнародних договорів, зокрема договорів про правову допомогу. Приділено увагу місцю сімейного права в Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу та інших Конвенцій, що регулюють сімейне життя.
 • Документ
  Особливості застосування аналогії права за цивільним законодавством зарубіжних країн
  (2016) Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, Сергей Владимирович; Zavalniuk, Serhii V.
  Стаття розкриває передумови виникнення та розвиток такого явища як аналогія права у цивільному праві. В тексті розглянуто особливості застосування аналогії права у різних національних правових системах. Також, ви­світлено деякі аспекти щодо пояснення сутності аналогії права.
 • Документ
  Регулювання шлюбно-сімейних відносин в Ізраїлі
  (2016) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
  Розглянуто принципи регулювання шлюбно­сімейних відносин в Ізраїлі. Охарактеризовані тенденції регулю­вання цієї сфери відносин відповідно до реалій суспільно­правового розвитку Ізраїлю (шлюбний договір, цивіль­ний шлюб).