12.00.10

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Діяльність прокурора в контрольних стадіях кримінального процесу
  (2010) Фідря, Юлія Олександрівна; Фидря, Юлия Александровна; Fidria, Julia O.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Робота є комплексним науковим дослідженням проблем судочинства і діяльності прокуратури у контрольних стадіях кримінального процесу. У роботі досліджено еволюцію, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні контрольних стадій кримінального процесу; визначено особливості правового статусу прокурора як учасника перегляду судових рішень у кримінальних справах загалом і по окремих контрольних стадіях судочинства; розглянуто і проаналізовано практику участі прокурора в апеляційному, касаційному та виключному провадженні на основі матеріалів кримінальних справ і судових рішень. Внесено пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України «Про прокуратуру», КПК України, галузевого наказу Генерального прокурора України з метою удосконалення організації діяльності суду і прокуратури у цій сфері.
 • Документ
  Правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою
  (2011) Фесенко, Леонід Іванович; Фесенко, Леонид Иванович; Fesenko, Leonid I.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація є першою в Україні монографічною працею, в якій досліджено правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Проаналізовано загальні риси і специфіку цього суду у порівнянні з іншими вищими судами, внесено пропозиції щодо перспектив удосконалення його структури, функцій і повноважень судових палат, пленуму суду, науково-консультативної ради, а також апарату суду. Розкрито роль Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у забезпеченні однакового і правильного застосування законів судами відповідної юрисдикції шляхом рекомендаційних роз'яснень. Внесено пропозиції з удосконалення нормативного регулювання діяльності апарату суду, його функцій і взаємовідносин з головою суду.
 • Документ
  Етичні основи діяльності адвоката-захисника
  (2003) Таварткіладзе, Нана Мезенівна; Таварткиладзе, Нана Мезеновна; Tavartkiladze, Nana M.; Полянський Юрій Євгенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертація присвячена дослідженню етичних основ діяльності адвоката- захисника. У роботі розглядаються поняття професійної моралі та професійної етики, адвокатської етики як виду професійної етики юриста. Специфіка професійних стандартів адвокатської діяльності визначається особливостями функцій адвокатури. Правилами адвокатської етики є конкретизуючі тумане предназначение адвокатури як правозахисної інституції правила поведінки адвоката, що закріплені різноманітними соціальними нормами і вироблені самими представниками адвокатської професії, дотримання яких забезпечується внутрішнім убеждением адвокатів, колективною волею органів адвокатського співтовариства, а за необхідністю - заходами державно-правового примусу. Визначені поняття та система етичних принципів адвокатської діяльності, гарантії їх здійснення та відповідальність адвоката за порушення норм професійної етики. Проведено аналіз дисциплінарної практики щодо адвокатів-захисників. У роботі містяться рекомендації щодо вдосконалення законодавства України про адвокатуру та правозастосовчої практики, забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.
 • Документ
  Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики
  (2009) Сухонос, Віктор Володимирович; Сухонос, Виктор Владимирович; Sukhonos, Victor V.; Шемшученко Юрій Сергійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська націона- льна юридична академія України, Одеса, 2009. Дисертація присвячена ролі і місцю прокуратури в механізмі української держави, перспективам її існування та розвитку в майбутньому. З урахуванням потреб розвитку держави і євроінтеграційних прагнень визначено перелік і характер функцій прокуратури України, форми і методи діяльності її органів і посадових осіб. Проаналізовано структурні зв'язки в системі прокуратури України, її взаємовідносини і взаємодію з органами, які належать до законодавчої, виконавчої і судової гілок влади. Обґрунтовано автономність прокурорської системи і необхідність її збереження в Україні до стабілізації соціально-економічної і політичної обстановки в державі. У роботі сформульовано рекомендації щодо удосконалення законодавства та інших нормативних актів стосовно прокуратури і практики їх застосування.
 • Документ
  Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку
  (2008) Свида, Олексій Георгійович; Свида, Алексей Георгиевич; Svida, Aleksey G.; Полянський Юрій Євгенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, 2008. В дисертаційній роботі розглянуто питання організації та діяльності адміністративних судів в Україні на початковому етапі їх створення і на перспективу. Досліджено роль адміністративних судів як важливих гарантів захисту прав і свобод людини і громадянина та юридичних осіб, проаналізовано зв'язок становлення адміністративної юстиції з процесами демократизації суспільства. Проаналізовано структуру підсистеми адміністративних судів і розглянуто варіанти її вдосконалення, а також специфіку реалізації в їх діяльності окремих принципів судоустрою та судочинства. Окрему увагу приділено поділу компетенції між адміністративними судами та іншими судами загальної юрисдикції, а також Конституційним Судом України. Досліджено також питання кадрового, матеріально-фінансового і психологічного забезпечення судів. З розглянутих в роботі питань висловлені рекомендації по удосконаленню законодавства і практики його застосування.
 • Документ
  Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти
  (2010) Рекун, Віктор Анатолійович; Рекун, Виктор Анатольевич; Rekun, Victor A.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Робота є комплексним науковим дослідженням проблем організації третейських судів в Україні. Досліджено еволюцію, сучасний стан і перспективи розвитку третейського розгляду цивільно-правових та господарських спорів, досліджено нормативну базу діяльності третейських судів, характер цієї діяльності, правовий статус суб'єктів третейського судочинства, організаційні і функціональні принципи третейських судів, поняття, принципи і структуру третейського самоврядування, його відмінності від суддівського самоврядування, правовий статус Третейської палати України, предмет відання третейських судів, характер існуючих заборон розгляду ними окремих видів спорів. Внесено пропозиції щодо внесення доповнень і змін до Конституції України, Закону України «Про третейські суди», актів третейського співтовариства, положень та регламентів, що застосовуються у постійно діючих третейських судах, вдосконалення третейської практики.
 • Документ
  Організаційно-управлінські функції і повноваження Генерального прокурора України
  (2010) Медведько, Олександр Іванович; Медведько, Александр Иванович; Medvedko, Oleksandr I.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. У дисертаційній роботі досліджено правовий статус Генерального прокурора України, проблеми і шляхи його зміцнення з урахуванням вітчизняних традицій і зарубіжної практики. Розкрито роль Генерального прокурора України як керівника прокурорської системи і Генеральної прокуратури України, характер його управлінських повноважень всередині системи і у відносинах з іншими органами держави. Досліджено роль управлінських актів Генерального прокурора України нормативно-правового та індивідуально-правового характеру у керівництві прокуратурою, запропоновано їх наукову класифікацію. Внесено пропозиції щодо змін та доповнень до чинного законодавства, актів Генерального прокурора України та практики їх застосування.
 • Документ
  Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи
  (2006) Кривенко, Віктор Васильович; Кривенко, Виктор Васильевич; Kryvenko, Victor V.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. У роботі розглянуті теоретичні і практичні аспекти розвитку демократичних засад організації і функціонування судової системи України у сферах судоустрою і судового управління. Проаналізовані основні риси демократизму судової системи, демократичний зміст функцій і форм діяльності управлінських структур, особливості правового статусу системи суддівського самоврядування і підвищення його ролі у судовому управлінні. Розглянуті шляхи демократизації вирішення кадрових питань у судах і забезпечення незалежності судців, захисту прав представників суддівського співтовариства. Висловлені міркування щодо вирішення процесуальних питань діяльності президій, пленумів судів і структур суддівського самоврядування.
 • Документ
  Роль суду і прокуратури у забезпеченні законності актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
  (2008) Кравчук, Володимир Миколайович; Кравчук, Владимир Николаевич; Kravchuk, Volodymyr M.; Кравчук Володимир Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій: прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Робота є комплексним науковим дослідженням проблем судоустрою, судочинства і діяльності прокуратури із забезпечення законності актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У роботі розглянуто питання правової природи цих актів, особливостей актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення їх законності; наведено міркування щодо шляхів розвитку адміністративної юстиції в Україні і підвищення її ролі у здійсненні контролю за нормотворчою і правозастосувальною діяльністю владних структур; роль прокуратури у захисті прав і свобод шляхом здійснення нагляду за законністю актів органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, представництва в суді інтересів громадян та юридичних осіб. Внесено пропозиції про зміни та доповнення до законів України «Про прокуратуру», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій України», КАС України, інших нормативних актів, а також щодо поліпшення організації діяльності суду і прокуратури у цій сфері.
 • Документ
  Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія
  (2004) Корнякова, Тетяна Всеволодівна; Корнякова, Татьяна Всеволодовна; Kornjakova, Tatiana V.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій, прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У роботі розглянуті основні теоретичні і практичні аспекти прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами позавідомчого контролю. Висвітлено особливості організації прокурорського нагляду, методики перевірок додержання законів в органах контролю; специфіку реагування прокурора за результатами перевірок. Висловлені міркування щодо запобігання підміни прокуратурою контролюючих органів і застосування щодо їх працівників Закону "Про боротьбу з корупцією". Розглянуто організаційно-методичні питання взаємодії прокуратури з органами державного контролю і громадськими формуваннями, координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Роль судової влади у захисті виборчих прав
  (2009) Колесниченко, Володимир Миколайович; Колесниченко, Владимир Николаевич; Kolyesnichenko, Volodymyr M.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. У дисертаційній роботі розглянуто значення суду як органу, закликаного сприяти гармонізації виборчих відносин шляхом розгляду виборчих спорів, а відтак і захисту політичних та особистих прав громадян - учасників виборчого процесу. Проаналізовано основні етапи становлення судового захисту виборчих прав, завдання, які вирішують адміністративні суди при розгляді справ цієї категорії, специфіку принципів судівництва на основі аналізу національного законодавства і практики Європейського суду з прав людини. Здійснено порівняльний аналіз компетенції судів та інших органів з розгляду виборчих спорів. На основі аналізу літературних джерел і судової практики сформульовані теоретичні висновки і рекомендації з її вдосконалення.
 • Документ
  Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток
  (2004) Коваль, Володимир Миколайович; Коваль, Владимир Николаевич; Koval, Volodymyr M.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертаційній роботі розглянуто значення апеляційного перегляду судових рішень як важливої передумови вдосконалення судочинства в Україні у процесі судово-правової реформи, захисту прав і законних інтересів учасників судочинства. Досліджені поняття апеляції та апеляційного суду, місце апеляційних судів у судовій системі України. Зміст принципів судоустрою і судочинства проаналізовано з врахуванням специфіки організації і діяльності апеляційних судів. Розглянуто особливості формування кадрів апеляційних судів, внутрішньоорганізаційні та зовнішньоорганізаційні аспекти їхньої діяльності. На основі аналізу практики апеляційного судочинства розглянуто проблеми порушення апеляційного провадження, зокрема з ініціативи прокурора, а також розгляду справ в апеляційному порядку. Сформульовано теоретичні висновки і пропозиції з вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.
 • Документ
  Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур
  (2009) Загородній, Віктор Євстафійович; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zagorodniy, Victor E.; Полянський Юрій Євгенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Робота є комплексним науковим дослідженням проблем організації роботи у районних і прирівняних до них прокуратурах з урахуванням специфіки організаційно-управлінської діяльності в цих органах. Аналізується характер відносин між районними прокуратурами та іншими складовими прокурорської системи, внесено рекомендації щодо поділу компетенції між ними. Визначено поняття і досліджено зміст організації роботи в районній прокуратурі, проаналізовано вплив принципів прокурорської системи на організацію прокурорської діяльності. З урахуванням сучасних завдань підвищення ефективності роботи прокуратури сформульовано висновки щодо удосконалення розподілу функціональних обов'язків між працівниками прокуратури, інформаційного забезпечення реалізації конституційних функцій, планування роботи, контролю і перевірки виконання, координації районним прокурором діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю, роботи з кадрами. За наслідками дослідження внесено пропозиції про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" і галузевих наказів Генерального прокурора України.
 • Документ
  Юридична відповідальність суддів загальних судів Україні
  (2004) Виноградова, Людмила Євгенівна; Виноградова, Людмила Евгеньевна; Vinogradova, Ludmila E.; Чернушенко Антон Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем правового інституту юридичної відповідальності суддів. Вперше на науковому рівні провадиться дослідження місця дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Основною метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та механізму правового регулювання юридичної відповідальності суддів і практики його застосування.
 • Документ
  Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля
  (2004) Бабенко, Володимир Іванович; Бабенко, Владимир Иванович; Babenko, Volodymyr I.; Руденко Микола Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертаційній роботі розглянуто значення прокурорського нагляду за додержанням законодавства про охорону довкілля як важливої складової вдосконалення механізму гарантування екологічних прав громадян України та захисту інтересів держави. Досліджені повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів про охорону довкілля і тенденції їх розвитку. Розглянуто особливості організації роботи прокурора у здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері охорони довкілля. На основі аналізу практики досліджені проблеми оцінки якості та ефективності прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у галузі охорони довкілля. Сформульовано теоретичні висновки і пропозиції з вдосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство
  (2011) Крикливий, Ростислав Миколайович; Крикливый, Ростислав Николаевич; Kryklyvyy, Rostislav M.; Полянський Юрій Євгенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса,2011. Дисертацію присвячено проблемам підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство. Досліджуються сутність підтримання державного обвинувачення в умовах змагальності сторін у кримінальному процесі, правовий статус прокурора як суб'єкта державного обвинувачення. Висвітлюються методичні і тактичні проблеми підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення у справах цієї категорії. Розкривається характер проблем, що виникають перед прокурором як державним обвинувачем на різних етапах судового розгляду: у попередньому розгляді, підготовчій частині судового розгляду, судовому слідстві, дебатах сторін. Сформульовано пропозиції із застосування ним відповідних методичних і тактичних прийомів. Внесено пропозиції щодо удосконалення процесуальної незалежності державного обвинувача.
 • Документ
  Підстави юридичної відповідальності суддів загальної юрисдикції України
  (2013) Маляренко, Артем Васильович; Маляренко, Артем Васильевич; Malyarenko, Artem V.; Косюта Михайло Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. Дисертація являє собою монографічне дослідження проблем юридичної відповідальності суддів судів загальної юрисдикції України. Досліджено підстави юридичної відповідальності суддів у її загальному розумінні і з урахуванням особливостей окремих видів відповідальності. Конкретизовано характер відповідальності за порушення судцями вимог щодо несумісності, порушення присяги та за вчинення адміністративних правопорушень. При цьому обґрунтовано неконкретність такої підстави відповідальності, як порушення присяги судді. Розглянуто особливості окремих видів дисциплінарних проступків судді, потребу враховувати ступінь їх тяжкості і на цій основі диференціювати характер дисциплінарних стягнень. Внесено низку інших пропозицій щодо удосконалення законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.
 • Документ
  Правозахисна діяльність органів прокуратури
  (2013) Іскендеров, Ельчин Фірдовсі огли; Искендеров, Эльчин Фирдовси оглы; Iskenderov, Elchin F. o.; Полянський Юрій Євгенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.0010 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація є результатом комплексного дослідження питань діяльності прокуратури України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Висловлено міркування щодо місця прокуратури у правозахисній діяльності держави. Простежено еволюцію правозахисної ролі прокуратури в міру демократизації українського суспільства і обгрунтовано необхідність поглиблення цих процесів. Обґрунтовано, що в сучасних умовах правозахист є основним завданням прокуратури при здійсненні усіх її функцій, передусім при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів. Розглянуто проблеми підвищення рівня організації прокурорського правозахисту. Зроблено аналіз повноважень прокурора при здійсненні захисту прав і свобод у межах окремих конституційних функцій з урахуванням змін у законодавстві про прокуратуру, кримінальному процесуальному законодавстві, наказах Генерального прокурора України, виданих у другій половині 2012 р.; рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, передусім, з питань нагляду за додержанням та застосуванням законів і процесуального керівництва розслідуванням. Внесено рекомендації щодо поширення координаційної діяльності прокурора на органи контролю (нагляду), внесення змін до статті 12 Закону України «Про прокуратуру» щодо порядку розгляду заяв і скарг тощо.
 • Документ
  Гарантія незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні
  (2013) Галайденко, Тетяна Василівна; Галайденко, Татьяна Васильевна; Galaidenko, Tatiana V.; Долежан Валентин Володимирович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню гарантій незалежності суддів як важливого правового інституту судової влади, невід'ємної частини статусу суддів. Розглянуто поняття і зміст незалежності суддів щодо їх прав і обов'язків вільно, неупереджено і справедливо розглядати справи за своїм внутрішнім переконанням на підставі закону без стороннього впливу для ефективного захисту прав людини та інтересів держави. Проаналізовано сучасний стан незалежності суддів і характер його оцінки у громадській думці, а також значення документів Європейського співтовариства для удосконалення законодавства про статус суддів. Розглянуто зміст особливих професійних, соціально-економічних, процесуальних гарантій незалежності суддів, а також гарантій безпеки суддів і членів їхніх сімей від злочинних посягань. Розкрито зміст суддівського розсуду та його значення для забезпечення незалежності суддів, особливості застосування принципу таємниці нарадчої кімнати стосовно одноосібного і колегіального розгляду справ. Запропоновано зосередити гарантії безпеки суддів і членів їх сімей в окремій главі Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Проаналізовано роль органів законодавчої влади, Президента України, органів прокуратури і суддівського самоврядування у забезпеченні незалежності суддів.
 • Документ
  Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю
  (2013) Вільгушинський, Михайло Йосипович; Вильгушинский, Михаил Иосифович; Гриценко Іван Сергійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура; 12:00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. 29 Дисертація присвячена науковому дослідженню правових засад взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень та громадськістю, зокрема, методологічних засад, змісту, форм таких взаємовідносин, особливостей і сутності процедури їх реалізації. Наголошено, що взаємовідносини між судами та іншими суб'єктами публічної влади, по-перше, є необхідним та обов'язковим елементом забезпечення єдності державної влади і, по-друге, - завданням, яке має бути вирішено так, щоб не було порушено самостійності і незалежності функціонування названих суб'єктів. Визначено місце органів судової влади в системі публічної влади в Україні. Зроблено висновок, що категорія «публічна влада» є комплексним утворенням, яке складається з елементів більш низького системного рівня, зокрема державної влади; політичної влади; влади народу України та муніципальної влади. Окремим підвидом державної влади є судова влада. Під судовою владою запропоновано розуміти засновану на нормах права можливість і здатність окремого виду державної влади, представленого судами, впливати на поведінку (волю) фізичних і (або) юридичних осіб у формі правосуддя. З'ясовано поняття та систему суб'єктів владних повноважень і громадськості. Окрему увагу приділено дослідженню інституту взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень і громадськістю через призму предмета адміністративного права. Розглянуто принципи взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень і громадськістю. Проаналізовано поняття та зміст взаємовідносин судів загальної юрисдикції із загальнодержавними, регіональними суб'єктами владних повноважень, зокрема органами місцевого самоврядування. З'ясовано сутність і зміст внутрішньосистемних взаємовідносин судів загальної та конституційної взаємодії, зокрема розглянуто специфіку взаємовідносин судів загальної юрисдикції з органами суддівського самоврядування, Національною школою суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Державною судовою адміністрацією України. Приділено увагу вивченню окремих аспектів територіальних, спеціалізованих та інстанційних взаємовідносин судів загальної юрисдикції. Досліджено роль і значення громадськості в організації та функціонуванні судів загальної юрисдикції. Окремо з'ясовано форми і зміст взаємовідносин судів загальноїюрисдикціїз громадськістю. Проаналізовано зміст громадського контролю як особливої форми взаємовідносин судів загальної юрисдикції та громадськості.