Розмір обов’язкової частки у спадщині

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Якимчук, Світлана Олексіївна
Якимчук, С. О.
Yakymchuk, Svitlana O.
Yakymchuk, S. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті здійснюється аналіз наукових думок, а також судова практика з визначення розміру обов’язкової частки у спадщині. Автор звертає увагу на висловлені думки в науковому колі, які речі слід відносити до розміру обов’язкової частки, а які – ні. І доходить висновку, в деяких моментах погоджуючись із висловленими ідеями науковців, що в кожному конкретному випадку необхідно підходити індивідуально до визначення складу і розміру спадщини, а звідси – й розміру обов’язкової частки. Адже, підходячи до кожної ситуації індивідуально, можна скласти список речей, які в одному випадку будуть відноситися до речей домашньої обстановки і вжитку, а в іншому – вважатимуться цінними і дороговартісними, що також вплине на розмір обов’язкової частки у спадщині. А це все тому, що чинне законодавство України не містить переліку речей, які можна віднести до речей домашньої обстановки та вжитку. Тоді слід ураховувати сам факт користування спадкоємцем тими чи іншими речами. Обов’язково для визначення розміру необхідної частки у спадщині потрібно враховувати перелік усіх речей, які належали спадкодавцеві. Але здебільшого розмір обов’язкової частки у спадщині обраховується залежно від списку цінних речей, про які спадкоємці повідомляють нотаріуса (автомобілі, коштовності та ін.), інколи навіть не згадуючи про речі домашньої обстановки і вжитку. Це призводить до неправильного визначення складу всієї спадщини і обов’язкової частки зокрема. У статті розглядається також питання зменшення розміру обов’язкової частки. Автор приводить приклади судової практики щодо зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині, цілком погоджуючись із висновками судів з приводу переліку обставин, що беруться до уваги за зменшення такої обов’язкової частки і тієї обставини, що даний перелік в жодному разі не може бути вичерпним. Тут також слід ураховувати всі обставини у кожній конкретній справі.
The article analyzes scientific opinions, as well as case law to determine the size of the mandatory share in the inheritance. The author draws attention to the opinions expressed in the scientific community, which things should be attributed to the size of the mandatory share, and which are not. And comes to the conclusion, at some point, agreeing with the ideas of scientists that in each case it is necessary to approach individually to determine the composition and size of the heritage, and hence the size of the mandatory share. After all, approaching each situation individually, you can make a list of things that in one case will relate to things of home furnishings and consumption, and in another case - will be considered valuable and expensive, which will also affect the size of the mandatory share in the inheritance. And all this because the current legislation of Ukraine does not contain a list of things that can be attributed to things in the home furnishings and consumption . Then you should take into account the fact of the heir’s use of certain things. It is necessary to take into account the list of all things that belonged to the testator to determine the size of the required share in the inheritance. But in most cases, the size of the mandatory share in the inheritance is calculated depending on the list of valuables that the heirs report to the notary (cars, jewelry, etc.), sometimes without even mentioning the things of home furnishings and consumption. This leads to incorrect determination of the composition of the entire inheritance and the mandatory share in particular. The article also considers the issue of reducing the size of the mandatory share. The author gives examples of case law on reducing the size of the mandatory share in the inheritance, fully agreeing with the conclusions of the courts on the list of circumstances taken into account in reducing such a mandatory share and the fact that this list can not be exhaustive. It should also take into account all the circumstances of each case.

Бібліографічний опис

Якимчук С. О. Розмір обов’язкової частки у спадщині / С. О. Якимчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 141-147.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, composition, size and grounds for reducing the size of the mandatory share in the inheritance, склад, розмір та підстави для зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині

Цитування

Якимчук С. О. Розмір обов’язкової частки у спадщині / С. О. Якимчук // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 141-147.