Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Неугодніков, Андрій Олександрович
Неугодніков, А. О.
Neuhodnikov, Andrii O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статі проаналізовано відповідність стану системи охорони здоров’я до реальних потреб населення. Формальне закріплення міжнародних стандартів в означеній сфері не наділяє послуги у сфері охорони здоров’я ознаками доступності та якості. Можливість вільного доступу до міжнародних протоколів, відповідно до яких має здійснюватися лікування, має бути українською мовою, що дозволить спростити порядок прийняття конкретних рішень у сфері охорони здоров’я та належним чином виявляти помилки, які можуть спостерігатися в медичній практиці. Cутність публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я визначено на основі поєднання загальної теорії адміністративного права та специфіки сфери охорони здоров’я як регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами виконавчо-розпорядчу діяльність щодо охорони та забезпечення належного стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя шляхом прийняття адміністративних рішень та надання встановлених законами послуг у сфері охорони здоров’я. Результати дослідження актуальні для вітчизняних законодавців та суб’єктів, які здійснюють публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я на тлі актуалізації тенденцій демократизації управлінських процесів в Україні. У цій статті вперше досліджуються глобалізаційні аспекти охорони здоров’я як системний інструмент реформування управлінського підходу в Україні. Для послідовного висвітлення проблеми виділено окремі змістовні блоки, які характеризують однорідну групу суспільних відносин, що стосуються особливостей публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я: інституційно-правові засади публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я, глобалізаційні тенденції в сфері охорони здоров’я, міжнародно-правові засади публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я.
The purpose of this article is to establish the level of efficiency rise ways of public administration implementation in the sphere of healthcare in Ukraine on the basis of the international experience use; to define a unified conception of the institutional and legal basics’ management in the sphere of healthcare and to offer specific recommendations as to the introduction into legal reality of Ukraine. In the article were determine that the low adaptation level of a present healthcare system of Ukraine to real population needs. The formal international standards consolidation in a designated sphere does not provide the services in the sphere of healthcare with the availability and quality signs. The free access ability to the international protocols, in accordance with which the treatment should be provided, has to be in Ukrainian which will allow to simplify the procedure of specific decision making in the sphere of healthcare as well as to find mistakes which can occur in medical practice in due course. The essence of public administration in the sphere of healthcare is respectively defined on the ground of the common theory combination of the administrative law and the specificity of the healthcare sphere as the regulated by the law and by the other normative-legal acts executive-administrative activity on the protection and provision with the proper state of physical, mental and social welfare by means of the administrative decrees adoption and the statutory healthcare services provided. The research results are relevant for domestic lawmakers and entities which carry out the public administration in the sphere of healthcare against a background of the tendencies actualization of administrative processes democratization in Ukraine. The global aspects of the healthcare protection as a systematic instrument of the managerial approach reformation in Ukraine are first examined in this article. For a consistent problem coverage there are allotted separate informative blocks which characterize the uniform group of social relations concerning the features of public administration in the sphere of healthcare namely, the institutionallegal basics of public administration in the sphere of healthcare, global tendencies in the sphere of healthcare, international-legal basics of public administration in the sphere of healthcare.

Бібліографічний опис

Неугодніков А. О. Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я / А. О. Неугодніков // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 63-69.

Ключові слова

публічне адміністрування, охорона здоров’я, інституційний механізм, правове регулювання, реформування, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, public administration, health care, institutional mechanism, legal regulation, reform

Цитування

Неугодніков А. О. Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я / А. О. Неугодніков // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 63-69.