Алгоритм системного дослідження публічної адміністрації як наукової категорії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Маслова, Анна Борисівна
Маслова, А. Б.
Maslova, Anna B.
Maslova, A. B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті, на підставі узагальненого аналізу наукових та публіцистичних джерел визначено алгоритм системного аналізу публічної адміністрації як наукової категорії. Висока результативність дослідження будь-якого явища, процесу, діяльності тощо залежить від ступеня повноти наукового осмислення досліджуваного предмету. Натомість комплексність та всеосяжність дослідження забезпечується за рахунок системного підходу, який уособлюється у системному аналізі. Відзначено, що наразі в сучасній адміністративноправовій літературі не так багато досліджень, предметом якої є публічна адміністрація, виконаних із використанням інструментарію системного аналізу. Встановлено, що публічна адміністрація це система, функціонування якої опосередковано певною метою, склад представлений компонентами – елементами і підсистемами, а структура – зв’язками (внутрішніми і зовнішніми), які, власне і надають публічній адміністрації властивості, необхідні для її системності, стійкості, упорядкованості та цілісності. У підсумку викладеного за допомогою таких операції як визначення конфігуратора; визначення проблеми і проблематики; виявлення цілей; побудова і використання моделей; декомпозиція; агрегування встановлено, що публічна адміністрація як система – це побудована на стійких внутрішніх і зовнішніх зв’язках вертикального та горизонтального характеру об’єктивно зумовлена сукупність її суб’єктів, метою якої є досягнення такого збалансованого стану її компонентів та їх стабільної взаємодії між собою, який має забезпечити належне гарантування суб’єктами публічної адміністрації прав, свобод та законних інтересів, фізичних і юридичних осіб у публічній сфері, а також ефективну реалізацію приватними особами свого адміністративно-правового статусу. Відзначено, що у вузькому розумінні публічна адміністрація розуміється як конкретний суб’єкт, наділений відповідними повноваженнями, що забезпечує виконання покладених на нього завдань, які в цілому відповідають загальному призначенню публічної адміністрації.
In the article, on the basis of the generalized analysis of scientific and journalistic sources the algorithm of the system analysis of public administration as a scientific category is defined. High efficiency of research of any phenomenon, process, activity, etc. depends on the degree of completeness of scientific comprehension of the researched subject. Instead, the complexity and comprehensiveness of the study is ensured by a systems approach, which is embodied in systems analysis. It is noted that currently in the modern administrative and legal literature there are not many studies, the subject of which is public administration, performed using the tools of systems analysis. It is established that public administration is a system whose functioning is mediated by a specific purpose, the composition is represented by components - elements and subsystems, and the structure - links (internal and external), which, in fact, give public administration properties necessary for its system, stability, order and integrity. As a result of the above with such operations as the definition of the configurator; problem definition and issues; identification of goals; construction and use of models; decomposition; aggregation established that public administration as a system is built on stable internal and external links of vertical and horizontal nature objectively determined set of its subjects, the purpose of which is to achieve such a balanced state of its components and their stable interaction with each other, which must ensure proper guarantee by the subjects of public administration of the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities in the public sphere, as well as the effective implementation by individuals of their administrative and legal status. It is noted that in a narrow sense, public administration is understood as a specific entity endowed with the appropriate powers, which ensures the implementation of the tasks assigned to it, which generally correspond to the general purpose of public administration.

Бібліографічний опис

Маслова А. Б. Алгоритм системного дослідження публічної адміністрації як наукової категорії / А. Б. Маслова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 18-28.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, algorithm, administrative law, public administration, system, system analysis, system approach, алгоритм, адміністративне право, публічна адміністрація, система, системний аналіз, системний підхід

Цитування

Маслова А. Б. Алгоритм системного дослідження публічної адміністрації як наукової категорії / А. Б. Маслова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 18-28.