Стан реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Бондаренко, О. С.
Bondarenko, O. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена важливій та актуальній темі – характеристиці стану реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні. Автор зосереджує увагу на тому, що ефективність виконання завдання з протидії корупції перебуває у прямій залежності з необхідністю чіткого та виваженого формулювання основних ідей такої діяльності. Правильне формулювання правил поведінки є ключем до її продуктивності. Крім того, з’ясовано, що у юриспруденції поняття правових принципів тлумачать по-різному, зокрема, вчені використовують такі категорії, як початкові теоретичні визначення, обґрунтування, керівні принципи (ідеї), загальні приписи, керівні принципи, закономірності, зміст тощо. Зосереджено увагу на тому, що значення верховенства права для кожної діяльності підтверджується його закріпленням у ст. 8 Конституції України. Крім того, тлумачення його юридичного змісту міститься у рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, в якому зазначено, що верховенство права – це панування права в різних формах у суспільстві. Наступним фундаментальним принципом є принцип законності. Важливість цього принципу для функціонування держави настільки важлива, що законодавча влада закріплює його у різних формах у декількох статтях Конституції України. На думку автора, ступінь того, наскільки цей принцип насправді реалізовується загалом, особливо стосовно запобігання та боротьби з корупцією, викликає занепокоєння. Відсутність законодавчої основи для вжиття таких заходів є підставою для розробки і прийняття відповідних нормативно-правових актів. Принцип гласності тлумачиться як принцип зв’язків з громадськістю та відкритості всіх органів, уповноважених боротися з корупцією. Конституція України не містить норми, яка б чітко закріплювала принцип відкритості та прозорості, але він може бути виведений з ряду конституційних норм. Зроблено висновок, що антикорупційна діяльність в Україні, як і будь-яка інша діяльність, ведеться за певними основними ідеями, які є керівними принципами. Особливе значення серед цих принципів мають фундаментальні. Адже саме ці принципи визначають антикорупційну стратегію та вектор її реалізації. У контексті всебічної протидії корупції в Україні важливим є законодавче закріплення основних принципів протидії корупції.
The article is devoted to an important and topical topic – the characteristics of the implementation of certain fundamental principles of anti-corruption in Ukraine. The author focuses on the fact that the effectiveness of the task of combating corruption is directly dependent on the need for a clear and balanced formulation of the main ideas of such activities. Proper formulation of rules of conduct is the key to its productivity. In addition, it was found that in jurisprudence the concepts of legal principles are interpreted differently, in particular, scholars use such categories as initial theoretical definitions, justifications, guidelines (ideas), general prescriptions, guidelines, patterns, content, and so on. Attention is focused on the fact that the importance of the rule of law for each activity is confirmed by its enshrinement in Art. 8 of the Constitution of Ukraine. In addition, the interpretation of its legal content is contained in the decision of the Constitutional Court of Ukraine of November 2, 2004 No. 15-rp/2004. It states that the rule of law is the rule of law in various forms in society. The next fundamental principle is the principle of legality. The importance of this principle for the functioning of the state is so important that the legislature enshrines it in various forms in several articles of the Constitution of Ukraine. According to the author, the degree to which this principle is actually implemented in general, and especially in relation to preventing and combating corruption, is questionable. The lack of a legal basis for such measures is the basis for the development and adoption of relevant regulations.The principle of publicity is interpreted as the principle of public relations and openness of all bodies authorized to fight corruption. The Constitution of Ukraine does not contain a norm that would clearly enshrine the principle of openness and transparency, but it can be derived from a number of constitutional norms. It is concluded that anti-corruption activities in Ukraine, like any other activity, are conducted according to certain basic ideas, which are guiding principles. Of particular importance among these principles are the fundamental ones. After all, it is these principles that determine the anti-corruption strategy and the vector of its implementation. In the context of comprehensive anticorruption in Ukraine, it is important to legislate the basic principles of anti-corruption.

Бібліографічний опис

Бондаренко О. С. Стан реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні / О. С. Бондаренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 138-142.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, corruption, anticorruption, principles of law, fundamental principles, корупція, протидія корупції, принципи права, фундаментальні принципи

Цитування

Бондаренко О. С. Стан реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні / О. С. Бондаренко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 138-142.