Деякі проблеми вакцинації від COVID-19 з погляду цивільного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Є. О.
Kharytonov, Yevhen
Харитонова, Олена Іванівна
Харитонова, О. І.
Kharytonova, Olena

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті досліджуються правові проблеми вакцинації від вірусу COVID-19 з погляду цивільного права. Вихідною тезою є те, що така вакцинація обґрунтовано розглядається як реальний засіб подолання пандемії, котрий потребує належного матеріального, організаційного, правового та ідеологічного забезпечення. При цьому увагу звернено на те, що для подолання проблем, які виникають у зв’язку з вакцинацією від COVID-19, важливе значення має ефективне використання не лише публічно-правових, як це зараз має місце, а й приватноправових юридичних засобів. Зазначається, що успішне проведення вакцинації в Україні ускладнюється існуванням у суспільстві глибокого конфлікту між прихильниками і противниками такої вакцинації. Зауважується, що на тлі сподівань держави на вирішення проблеми подолання пандемії COVID-19 та її наслідків публічно-правовими засобами у частини суспільства наразі формується виразна тенденція до уникнення вакцинації, що обґрунтовується тезами про зазіхання на права людини, порушення цивільних прав приватної особи. Зазначається, що негативне ставлення до вакцинації має наслідками ухилення «антивакцинаторів» від щеплення, а також вчинення ними протиправних дій, які полягають у виготовленні та збуті фальшивих документів, котрими посвідчується фейковий факт вакцинації, котрий нібито мав місце. Констатується недостатня ефективність зусиль однієї лише держави у цій галузі. На підставі критичного аналізу етичних та правових аспектів ситуації, що склалася, робиться висновок про можливість й умови вирішення низки проблем вакцинації за допомогою засобів цивільного законодавства та удосконалення практики його застосування. Звертається увага на те, що активне протистояння вакцинації може розглядатись як зловживання цивільними правами (шикана), та аналізуються наслідки такого зловживання правами, передбачені цивільним законодавством. Констатується важливе значення вакцинації дітей, захворюваність яких на COVID-19 наразі є високою і супроводжується низкою додаткових негативних наслідків. У зв’язку з цим зазначається існування проблеми врахування ставлення дітей та їхніх батьків до вакцинації і доводиться необхідність керуватися положеннями Цивільного кодексу, що стосуються диференціації правового становища неповнолітніх.
The article examines the legal issues of vaccination against the virus COVID-19 in terms of civil law. The starting point is that such vaccination is rightly considered as a real means of overcoming the pandemic, which, however, requires adequate material, organizational, legal and ideological support. Attention is drawn to the fact that in order to overcome the problems that arise in connection with vaccination against COVID-19, it is important to effectively use not only public law, as it is now, but also private law remedies. It is noted that the successful vaccination in Ukraine is complicated by the existence in society of a deep conflict between supporters and opponents of such vaccination. It is noted that against the background of the state’s hopes to solve the problem of overcoming the COVID-19 pandemic and its consequences by public law in society, there is a clear trend of avoiding vaccination, based on theses of human rights violations, civil rights violations. It is noted that the negative attitude to vaccination has the consequences of evading “anti-vaccinees” from vaccination, as well as their illegal actions, which consist in the production and sale of false documents proving the fake fact of vaccination, which allegedly took place, and so on. It is stated that the efforts of the state alone in this area are ineffective. Based on a critical analysis of the ethical and legal aspects of the situation, a conclusion is made about the possibility and conditions of solving a number of problems of vaccination by means of civil law and improving the practice of its application. Attention is drawn to the fact that active opposition to vaccination can be considered as an abuse of civil rights (chicane) and the consequences of such abuse of rights provided by civil law are analyzed. The importance of vaccination of children whose incidence of COVID-19 is currently high and is accompanied by a number of additional negative consequences is stated. In this regard, it is noted that there is a problem of taking into account the attitude of children and their parents to vaccination and the need to be guided by the provisions of the Civil Code concerning the differentiation of the legal status of minors.

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Деякі проблеми вакцинації від COVID-19 з погляду цивільного права / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 5-14.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, пандемія, COVID-19, вакцинація, цивільне право, зловживання правом, неповнолітні, pandemic, COVID-19, vaccination, abuse of law, minors

Цитування

Харитонов Є. О. Деякі проблеми вакцинації від COVID-19 з погляду цивільного права / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 5-14.