Гіперконцепт європейськість у дзеркалі фреймового аналізу (на матеріалі промов українських політичних діячів)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Голубовська, Ірина
Голубовська, І. О.
Golubovska, I. O.
Харитонова, Дар’я
Харитонова, Д. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

The present study is devoted to the investigation of the semantic content and axiological characteristics of hyperconcept EUROPEANNESS in the modern Ukrainian political linguoculture. Without any doubt the hyperconcept in focus might be qualified as one of the most important concepts of the contemporary Ukrainian institutional political discourse. In the institutional political discourse hyperconcept EUROPEANNESS сomes up as the universal, status and ideologically engaged phenomenon that could be looked upon as a specific Ukrainian world-view constant, which plays a role of a powerful idiologeme in our political times and actually determines Ukrainian social and political reality. It creates a peculiar ideal and virtual space of Ukrainians’ existence, outlining the norms and the rules of the proper behaviour in the civil society both for the ordinary people and circles of administrative power in the context of Western model of democratic society. The frame-slot analysis has shown that the hyperconcept EUROPEANNESS is realized by the individually oriented hypoconcept DESIRE TO BE FREE. It led to the implementation of socially oriented hypoconcepts, such as LIBERTY, DEMOCRACY, REFORMS and STANDARDS. With the help of contextual analysis it was shown that socially oriented hypoconcepts possess the estimative component, that gives grounds for qualifying them in the terms of evaluative concepts: safety, welfare, well-being, justice, equality and dignity. The frame-slot analysis had confirmed the fact of partial lack of European realities and values in the contemporary Ukrainian society. However, for the Ukrainians they appear to be a dream and an ideal, a natural desire and a sort of motivation for the better life, which might be only achieved on the way of radical changes in the structure and axiological content of the Ukrainian state.
Розвідка присвячена вивченню семантичного наповнення та аксіологічних характеристик гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ у сучасній українській політичній лінгвокультурі. Цей гіперконцепт можна вважати одним із найважливіших концептів сучасного українського інституційного політичного дискурсу. Гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ в інституційному політичному дискурсі постає універсальним, статусним феноменом, котрий можна розглядати в якості специфічного українського світоглядного феномену, потужної ідеологеми, що в наш час глобально визначає українську соціально-політичну реальність. Він створює своєрідний ідеально-віртуальний простір існування українців, у якому окреслені норми і правила належної поведінки, притаманні західній моделі демократичного суспільства, що мають стати чинними як для звичайних людей, так і для кіл державно-адміністративної влади. Фреймово-слотовий аналіз продемонстрував, що гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ має за вершину індивідуально орієнтований, питомий для української лінгвокультури, гіпоконцепт ВОЛЯ, актуалізація якого зумовила розгортання соціально орієнтованих гіпоконцептів західного ґатунку на кшталт СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, РЕФОРМИ та СТАНДАРТИ. Показано, що соціально орієнтовані гіпоконцепти мають оцінний складник, який утворено такими цінностями, як безпека, добробут, справедливість, рівність і гідність. Фреймово-слотовий аналіз підтвердив факт часткової відсутності європейських реалій і цінностей у сучасному українському суспільстві. Проте для українців вони є омріяним ідеалом, природним бажанням і своєрідною мотивацією до кращого життя, чого можна досягти лише шляхом радикальних змін у структурі й аксіологічному змісті української держави.

Бібліографічний опис

Голубовська, Ірина. Гіперконцепт європейськість у дзеркалі фреймового аналізу (на матеріалі промов українських політичних діячів) / І. Голубовська, Д. Харитонова // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 77-93.DOI: 10.32837/2312-3192/13/8

Ключові слова

європейськість, політичний дискурс, інституціональність, оцінка, цінності, гіперконцепт, гіпоконцепт, фреймово-слотовий аналіз, Europeanness, political discourse, institutionalism, estimation, values, hyperconcept, hypoconcept, frame-slot analysis

Цитування

Голубовська, Ірина. Гіперконцепт європейськість у дзеркалі фреймового аналізу (на матеріалі промов українських політичних діячів) / І. Голубовська, Д. Харитонова // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 77-93.DOI: 10.32837/2312-3192/13/8