Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика

Завантаження...
Ескіз

Дата

1998

Автори

Калаянов, Дмитро Петрович
Калаянов, Дмитрий Петрович
Kalayanov, Dmytro P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська державна юридична академія, 1998. В дисертації аналізується призначення, суть та принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, дається характеристика складів проступків, підвідомчих міліції, розкриваються способи їх кваліфікації, заходи і методи доказування, а також організація їх профілактики. Підсумки дослідження відображені у п'яти наукових публікаціях.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; банковское право. -Одесская государственная юридическая академия, 1998. В диссертации анализируются назначение, сущность и принципы административно-юрисдикционной деятельности милиции, дается характеристика составов проступков, подведомственных милиции, раскрываются способы их квалификации, приёмы и методы доказывания, а также организация их профилактики. Результаты исследования отражены в пяти научных публикациях.
The dissertation in order to qualify for the Candidate Degree in Science of Law in Ukraine by speciality 12.00.07 - The Theory of Public Administration; Administrative of Law and Process; Financial Law; Banking Law. - Odessa State Academy of Law, Odessa, Ukraine, 1998 The Dissertation is analyzed the appointment, essence and principals of administrative jurisdiction activity of militia; it is given the characteristic, of composition misdemeanors, which subordinate to militia; it is opened the modes of their qualification, the ways and methods of their proof, as well as the organization of their prevention.

Бібліографічний опис

Калаянов Д. П. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. П. Калаянов; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с.

Ключові слова

адміністративна юрисдикція, кваліфікація, профілактика, проступки, административная юрисдикция, квалификация, профилактика, administrative jurisdiction, qualification, prevention

Цитування

Калаянов Д. П. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. П. Калаянов; кер. роботи Є. В. Додін; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 16 с.