Правове регулювання державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Ховпун, Олексій Сергійович
Ховпун, О. С.
Khovpun, Oleksii S.
Khovpun, O. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено вивченню специфіки правового регулювання державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Розкрито сутність державного нагляду та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Акцентовано увагу на особливостях нормативно-правових засад ведення роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Окреслено систему нормативно-правових актів, які регулюють порядок здійснення державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Досліджено повноваження органів державного нагляду щодо проведення планових і позапланових перевірок аптек. Визначено підстави й порядок проведення таких перевірок. Наведено вимоги ліцензійних умов, яким повинна відповідати аптека, що здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Визначено предмет державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Запропоноване власне визначення державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Визначено специфічні риси здійснення контрольно-наглядових заходів саме у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Наголошено, що особливостями державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами є специфічний предмет такого нагляду, наявність спеціального органу влади, уповноваженого проводити перевірки дотримання законодавства у цій сфері. Встановлено, що здійснення державного нагляду можливе за наявності спеціальних знань не лише у сфері юриспруденції, але й фармації та лабораторного дослідження якості лікарського засобу. Зазначено, що регулювання здійснення державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами включає в себе широкий спектр нормативно-правових актів, які містять систему однорідних суспільних відносин, що регулюють фармацевтичну діяльність за допомогою підінститутів обігу лікарських засобів, якими є створення, виробництво, зберігання, транспортування, контроль якості, імпорт, експорт, реалізація та утилізація лікарських засобів.
The article is focused on studying the specifics of legal regulation of state supervision in the field of retail trade in medicinal products. The essence of state supervision and retail trade in medicinal products has been revealed. The author has emphasized on specific features of regulatory principles for retail trade in medicinal products. The system of regulatory acts regulating the procedure of state supervision in the field of retail trade in medicinal products has been outlined. The powers of state supervisory agencies in regard to conducting scheduled and unscheduled inspections of pharmacies have been studied. The grounds and procedure for conducting such inspections have been determined. The author has provided the requirements of the licensing conditions for a pharmacy that accomplishes retail trade in medicinal products. The subject matter of state supervision in the field of retail trade in medicinal products has been determined. The own definition of the state supervision in the field of retail trade in medicinal products has been offered. The specific features of the implementation of control and supervision measures in the field of retail trade in medicinal products have been defined. It has been emphasized that the peculiarities of state supervision in the field of retail trade in medicinal products are the specific subject matter of such a supervision, the presence of a special agency authorized to conduct inspections of the compliance with the legislation in this area. It has been established that the implementation of state supervision is possible with the presence of special knowledge not only in the field of jurisprudence, but also in the pharmacy area and laboratory research of medicinal products’ quality. It has been noted that the regulation of state supervision in the field of retail trade in medicinal products includes a wide range of regulations that contain the system of homogeneous social relations regulating pharmaceutical activities through sub-institutions of the circulation of medicinal products, which are the creation, production, storage, transportation, control over the quality, import, export, sale and disposal of medicinal products.

Бібліографічний опис

Ховпун О. С. Правове регулювання державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами / О. С. Ховпун // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 125-131.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, state supervision, medicinal products, retail trade, License conditions, control over the quality, державний нагляд, лікарські засоби, роздрібна торгівля, ліцензійні умови, контроль якості

Цитування

Ховпун О. С. Правове регулювання державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами / О. С. Ховпун // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 125-131.