Система цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Габріадзе, М. Р.
Habriadze, M. R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню цивільно-правової відповідальності як одного з наслідків порушення зобов’язання, структурних елементів цивільно-правової відповідальності, її ролі в механізмі забезпечення належного виконання зобов’язань і захисту цивільних прав та інтересів у сучасному цивільному праві України. Залежно від виду порушення зобов’язання відповідальність можна поділити на відповідальність за невиконання й відповідальність за неналежне виконання зобов’язань. Мета статті – визначити особливості системи цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання, класифікувати її підстави, розробити пропозиції з удосконалення законодавства, яке регламентує зазначений вид відповідальності. Цивільно-правова відповідальність – це правова конструкція, що є базисом режиму законності й правопорядку, забезпечує ефективне виконання особою своїх зобов’язань. Соціальна сутність відповідальності виявляється в розумінні, усвідомленні та розмежуванні наслідків діяльності за критеріями її правомірності й доцільності, можливості осуду або заохочення. Складність юридичної природи цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання зумовила множинність підходів до її розуміння й інтерпретації у вітчизняній науці цивільного права: а) як заходу державного примусу; б) як санкції за неправомірну поведінку; в) як обов’язку правопорушника відшкодувати завдані збитки і сплатити неустойку; г) як захід покарання за вчинене правопорушення. Констатовано, що існує низка критеріїв класифікації цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання. Відзначено, що юридичною підставою настання цивільно-правової відповідальності за договором є склад цивільного правопорушення, який утворюють правопорушення, заподіяння шкоди, причинно наслідковий зв’язок між ними й вина. З’ясовано структурні елементи цивільно-правової відповідальності, її роль у механізмі забезпечення належного виконання зобов’язань і захисту цивільних прав та інтересів у сучасному цивільному праві України. Окреслено, що до основних елементів систем юридичної відповідальності загалом і цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань зокрема належать мета, умови, функції, форми та підстави відповідальності.
The article deals with the study of civil liability as one of the consequences of breach of obligations, structural elements of civil liability, its role in the mechanism of ensuring the proper fulfillment of obligations and protection of civil rights and interests in modern civil law of Ukraine. Depending on the type of breach of liability, liability can be divided into liability for default and liability for improper fulfillment of obligations. The purpose of the article was to identify the peculiarities of the system of civil liability for breach of obligations, to classify its grounds and to develop suggestions for improvement of the legislation regulating the specified type of liability. Civil liability is a legal framework that underlies the rule of law and order and ensures the effective fulfillment of a person’s obligations. The social essence of responsibility is manifested in the understanding, awareness and differentiation of the consequences of activity by the criteria of its legitimacy and expediency, the possibility of condemnation or encouragement. The complexity of the legal nature of civil liability for breach of the obligations led to a multiplicity of approaches to its understanding and interpretation in the domestic science of civil law: a) as measures of state coercion; b) as sanctions for misconduct; c) as the offender's obligations to reimburse for the damage caused and to pay the penalty; d) as a punishment for the offense. It is stated that there are a number of criteria for the classification of civil liability for breach of obligations. The article is devoted to the study of civil liability as one of the consequences of breach of obligations, structural elements of civil liability, its role in the mechanism of ensuring the proper fulfillment of obligations and protection of civil rights and interests in modern civil law of Ukraine. It is noted that the legal basis for the onset of civil liability under the contract is the composition of the civil offense, which is formed by: the offense, causing harm, causation between them and the fault. It is outlined that the main elements of the systems of legal liability as a whole and civil liability for breach of obligations include, in particular, the purpose, conditions, functions, forms and grounds of liability.

Бібліографічний опис

Габріадзе М. Р. Система цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання / М. Р. Габріадзе // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 85-92.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, system of civil liability, breach of obligations, protection of violated rights and interests, god, creditor, damages, means of ensuring fulfillment of obligations, система цивільно-правової відповідальності, порушення зобов’язань, захист порушених прав та інтересів, боржник, кредитор, збитки, засоби забезпечення виконання зобов’язань

Цитування

Габріадзе М. Р. Система цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання / М. Р. Габріадзе // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 85-92.