Основний Закон держави як головний об’єкт реформування у світлі конституційних змін в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Магновський, Ігор Йосифович
Магновский, Игорь Иосифович
Mahnovskyi, Ihor Y.
Магновський, І. Й.
Магновский, И. И.
Mahnovskyi, I. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено висвітленню теперішніх та подальших тенденцій конституційної реформи в Україні, виявленню особливостей забезпечення її дієвості та результативності. Засвідчено проблему «розриву» між об’єктивним рівнем розвитку суспільних відносин і правовими нормами, які покликані їх урегульовувати, що спричиняє поглибленню диференціації між «фактичною» і «юридичною» конституцією. Виділено об’єктивні причини конституційних реформ, серед котрих як внутрішньополітичні, так і зовнішні. Констатовано, що у Конституції як Основного Закону, зміст якого визначається окресленою метою, закладено певну програму розвитку як суспільства загалом, так і держави зокрема та визначено засоби її досягнення.
Основной Закон государства как главный объект реформирования в свете конституционных изменений в Украине. Статья посвящена освещению нынешних и последующих тенденций конституционной реформы в Украине, выявлению особенностей обеспечения ее действенности и результативности. Засвидетельствовано проблему «разрыва» между объективным уровнем развития общественных отношений и правовыми нормами, которые призваны их урегулировать, что приводит к углублению дифференциации между «фактической» и «юридической» конституцией. Выделены объективные причины конституционных реформ, среди которых как внутриполитические, так и внешние. Констатировано, что в Конституции как Основного Закона, содержание которого определяется очередной целью, заложена определенная программа развития как общества в целом, так и государства в частности и определены способы ее достижения.
The Basic Law of the State as the main object of reform in the light of constitutional changes in Ukraine. The article is devoted to the coverage of current and future trends of constitutional reform in Ukraine, revealing peculiarities of ensuring its efficiency and effectiveness. The problem of the “gap” between the objective level of development of social relations and the legal norms that are called for them to be regulated is evidenced, which causes an increase in the differentiation between the “actual” and “legal” constitution. The objective reasons for constitutional reforms, among which are both internal political and external causes, are highlighted. It is stated that the Constitution as the Basic Law, the content of which is determined by the stated purpose, laid a certain program of development as a society in general, and the state in particular, and the means of its achievement are determined.

Бібліографічний опис

Магновський І. Й. Основний Закон держави як головний об’єкт реформування у світлі конституційних змін в Україні / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 72-78.

Ключові слова

конституційний лад, конституційна доктрина, конституційна реформа, Конституція України, конституціоналізм, конституционнûй строй, конституционный строй, конституционная реформа, конституционная доктрина, Конституция Украины, конституционализм, constitutional order, constitutional doctrine, constitutional reform, Constitution of Ukraine, constitutionalism

Цитування

Магновський І. Й. Основний Закон держави як головний об’єкт реформування у світлі конституційних змін в Україні / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 72-78.