Стандарти організації об’єднаних націй усфері трансплантації органів і / або тканин, клітин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Пасечник, Олена Владиславівна
Пасечник, О. В.
Пасечник, Елена Владиславовна
Pasechnyk, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин. Розкриті положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 71/322 «Посилення і заохочення ефективних заходів і міжнародного співробітництва всфері донорства та трансплантації органів зметою перешкоджати і протидіяти торгівлі людьми для вилучення органів і торгівлі людськими органами» та Резолюції Генеральної Асамблеї 73/189 «Посилення і заохочення ефективних заходів і міжнародного співробітництва всфері донорства та трансплантації органів зметою попередження і припинення торгівлі людьми для вилучення органів і торгівлі людськими органами». Розглянуті сучасні виклики уміжнародно-правовому співробітництві у сфері регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин. У статті звертається увага надіяльність Спеціального доповідача ООН з питання про торгівлю дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, щодо питань трансплантації органів і / або тканин, клітин. Аналізується положення Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 року, які застосовуються до трансплантації органів і / або тканин, клітин. Проаналізована пропозиція ООН і Ради Європи щодо розробки міжнародної конвенції з заборони торгівлі людськими органами і тканинами. Доведено, що трансплантація органів і / або тканин, клітин може слугувати як компонент уреалізації права наздоров’я, а може бути одним з найсерйозніших порушень прав людини. Від блага до злочину, це дві медалі одного явища. Саме ці дві кардинально різні сторони вимагають імперативного міжнародно-правового регулювання задля забезпечення прав людини від права на здоров’я до права на охорону від свавільної трансплантації, торгівлі органами. Встановлено, що на універсальному рівні відсутні зобов’язуючі норми у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин.
В статье проанализирован универсальный уровень правового регулирования трансплантации органов и / или тканей, клеток в рамках Организации Объединенных Наций. Исследовано положение «мягкого права» Организации Объединенных Наций в области трансплантации органов и / или тканей, клеток. Раскрыты положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/322 «Усиление и поощрение эффективных мер и международного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов с целью препятствовать и противодействовать торговле людьми для изъятия органов и торговли человеческими органами» и Резолюции Генеральной Ассамблеи 73/189 «Усиление и поощрение эффективных мер и международного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов с целью предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов и торговли человеческими органами». Рассмотрены современные вызовы в международном правовом сотрудничестве в сфере регулирования трансплантации органов и / или тканей, клеток. В статье обращается внимание на деятельность Специального докладчика ООН по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, по вопросам трансплантации органов и / или тканей, клеток. Анализируется положение Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии с 1 января 2000 года, которые применяются к трансплантации органов и / или тканей, клеток. Проанализировано предложение ООН и Совета Европы по разработке международной конвенции по запрету торговли человеческими органами и тканями. Доказано, что трансплантация органов и / или тканей, клеток может служить как компонент в реализации права на здоровье, а может быть одним из самых серьезных нарушений прав человека. От блага к преступлению, это две стороны медали одного явления. Именно эти две кардинально разные стороны требуют императивного международно-правового регулирования для обеспечения прав человека от права на здоровье с правом на защиту от произвольной трансплантации, торговли органами. Установлено, что на универсальном уровне отсутствуют обязывающие нормы в сфере трансплантации органов и / или тканей, клеток.
The article analyzes the universal level of legal regulation of transplantation of organs and / or tissues, cells within the United Nations. The United Nations soft law provisions in the field of organ and / or tissue transplantation have been investigated. The provisions of the UN General Assembly Resolution 71/322 “Enhancing and Promoting Effective Measures and International Cooperation in Organ Donation and Transplantation to Prevent and Suppress Trafficking in Human Organs and Trafficking in Human Organs” and of the General Assembly resolution 73/189 “Enhancing and Encouraging Effective Measures and International Cooperation in Organ Donation and Transplantation to Prevent and Stop Trafficking in Human Organs and Organ Trafficking” are disclosed.Modern challenges in international legal cooperation in the field of regulation of transplantation of organs and / or tissues and cells are considered. The article draws attention to the activities of the UN Special Rapporteur on trafficking in children, child prostitution and child pornography on transplantation of organs and / or tissues, cells. The provisions of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Trafficking in Children, Child Prostitution and Child Pornography of January 1, 2000, applicable to the transplantation of organs and / or tissues, cells, are analysed. The proposal of the UN and the Council of Europe on the drafting of an international convention on the prohibition of trafficking in human organs and tissues is analysed. Transplantation of organs and / or tis-sues and cells has been proven to be a component in the exercise of the right to health, and can be one of the most serious human rights violations. From good to crime, these are two medals of the same phenomenon. These two radically dif-ferent directions require mandatory international legal regulation for protection human rights from the right to health to the right to protection against arbitrary transplantation and organ trafficking. It is established that there are no binding norms in the field of transplantation of organs and / or tissues, cells.

Бібліографічний опис

Пасечник О. В. Стандарти організації об’єднаних націй усфері трансплантації органів і / або тканин, клітин / О. В. Пасечник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 253-264.

Ключові слова

трансплантація органів і / або тканин, клітин, Організація Об’єднаних Націй, Комісія ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, право на здоров’я, трансплантация органов и / или тканей, клеток, Организация Объединенных Наций, Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, право на здоровье, transplantation of organs and / or tissues, cells, United Nations, United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, right to health, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Пасечник О. В. Стандарти організації об’єднаних націй усфері трансплантації органів і / або тканин, клітин / О. В. Пасечник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 253-264.