Інтернет-право : навчально-методичний посібник

Без Ескізу

Дата

2020

Автори

Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.
Ennan, Ruslan Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтернет-право»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
The textbook contains materials that meet the requirements of the discipline "Internet Law": the content of the discipline on the topics of lectures and practical classes, guidelines for preparation for seminars, tasks for independent work, topics for self-study, a list of regulations. legal acts, explanations, recommendations and generalizations of judicial practice, the list of the basic educational and educational-methodical literature recommended for acquaintance during studying of a course, questions for check of knowledge of a course, test tasks. The textbook is designed for students of higher educational institutions to prepare applicants for higher education at the first (bachelor's) level of knowledge 08 "Law", specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Еннан Р. Є. Інтернет-право: навчально-методичний посібник / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 85 с. https://doi.org/10.32837/11300.14906

Ключові слова

правовий режим інформаційних ресурсів, Інформація, захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, legal regime of information resources, Information, protection of intellectual property rights on the Internet, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Еннан Р. Є. Інтернет-право: навчально-методичний посібник / Р. Є. Еннан. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 85 с. https://doi.org/10.32837/11300.14906