Збереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниці

dc.contributor.authorДенисяк, Наталя Миколаївна
dc.contributor.authorДенисяк, Н. М.
dc.contributor.authorDenysiak, Natalia M.
dc.date.accessioned2022-07-31T14:50:05Z
dc.date.available2022-07-31T14:50:05Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionДенисяк Н. М. Збереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниці / Н. М. Денисяк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 80-86.en_US
dc.description.abstractЄ чимало професій, з представниками яких людина може не зіткнутися протягом усього життя. А є такі професії, без яких жодне суспільство не може існувати. Це – лікарі, вчителі, нотаріуси. Зважаючи на значний попит на нотаріальні послуги, можемо констатувати, що більшість громадян протягом життя обов’язково користується послугами нотаріусів, навіть неодноразово. Визначено, що нотаріальна таємниця – сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої, відповідної особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права та обов’язки і т.д. Законом передбачено, що нотаріус не має права виступати як свідок стосовно відомостей, які становлять нотаріальну таємницю та стали відомі нотаріусу у зв’язку із вчиненням нотаріальних дій, окрім випадків, коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Нотаріус повинен зберігати таємницю навіть у тих випадках, коли його діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, нотаріусом не вчинялася. Зазначено, що наведене законодавче визначення поняття нотаріальної таємниці нині не просто не дає належного правового обґрунтування визначення обсягу та меж тієї інформації, що не має розголошуватися нотаріальними органами, а навпаки, потребує ретельного наукового дослідження, роз’яснення, тлумачення та уточнення, особливо з огляду на те, що зазначена конкретна інформація може бути предметом судового слухання під час розгляду тієї чи іншої цивільної справи, і в кожному конкретному випадку необхідно буде визначатися із можливістю або, навпаки, неможливістю нотаріуса свідчити про такі обставини. Підкреслено, що нотаріальний процес характеризується низкою принципів, які забезпечують виконання завдань нотаріату, являють собою найбільш загальні правові вимоги до вчинення нотаріальної діяльності, відбивають правовий характер нотаріального провадження та обов’язково знаходять своє закріплення у відповідних нормах права. Одним із принципів, що найбільшою мірою відображають специфічну сутність нотаріальної діяльності, є принцип дотримання нотаріальної таємниці, адже, на відміну від судів, які розглядають і вирішують цивільні справи відкрито і гласно, нотаріуси й посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії, зобов’язані зберігати таємницю їх вчинення або навіть факту звернення до нотаріальних органів. У статті обґрунтовано, що публічно-правовий характер нотаріальної діяльності зумовлений її офіційним змістом і наділенням нотаріусів повноваженнями державою, а зазначене, як і процесуальний характер нотаріальної діяльності, виключає існування нотаріальної таємниці як таємниці фахівця. Передусім нотаріус – особа, що уповноважена державою на вчинення нотаріальної діяльності, незалежно від форми її здійснення (державної чи приватної) вона є однаковою за своєю сутністю, адже документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.en_US
dc.description.abstractThere are many professions that people may not encounter throughout their lives. And there are professions without which no society can exist. These are: doctors, teachers, notaries. Given the significant demand for notarial services, we can say that most citizens are required to use the services of notaries throughout their lives, even repeatedly. Notarial secrecy – a set of information obtained during the performance of a notarial act or appeal to the notary of the person concerned, including the person, his property, personal property and nonproperty rights and obligations, etc. The law stipulates that a notary has no right to act as a witness in relation to information that constitutes a notarial secret and became known to a notary in connection with the performance of notarial acts, except when required by persons on whose behalf or in respect of whom notarial acts were performed. A notary must maintain secrecy, even in cases where his activities are limited to the provision of legal assistance or access to documents and a notarial act or an act equivalent to a notarial act has not been performed by a notary. The above legislative definition of the concept of notarial secrecy currently not only does not provide a proper legal basis for determining the scope and limits of information that should not be disclosed by notarial bodies, but, on the contrary, requires careful research, interpretation and clarification, especially given that this information may be the subject of judicial review during the consideration of a civil case, and in each case will need to be determined by the possibility or, conversely, the inability of the notary to testify to such circumstances. The notarial process is characterized by a number of principles that ensure the performance of notarial tasks, are the most general legal requirements for notarial activities, reflect the legal nature of notarial proceedings and are necessarily enshrined in the relevant rules of law. One of the principles that best reflects the specific nature of notarial activity is the principle of observance of notarial secrecy, because unlike courts that hear and decide civil cases openly and publicly, notaries and officials who perform notarial acts are obliged to maintain secrecy, their commission or even the fact of appeal to notarial bodies. The public-legal nature of notarial activity is conditioned by its official content and endowment of notaries with powers by the state, and this, as well as the procedural nature of notarial activity, excludes the existence of notarial secrecy as a specialist’s secret. First of all, a notary is a person authorized by the state to perform notarial activities, and regardless of the form of its implementation (public or private), it is the same in essence, because documents issued by public and private notaries have the same legal force.
dc.identifier.citationДенисяк Н. М. Збереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниці / Н. М. Денисяк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 80-86.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18896
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectпрофесіяen_US
dc.subjectрепутаціяen_US
dc.subjectгромадяниen_US
dc.subjectнотаріальні діїen_US
dc.subjectзаінтересовані особиen_US
dc.subjectнотаріальна таємницяen_US
dc.subjectстатус нотаріусаen_US
dc.subjectпосадові особиen_US
dc.subjectвчинення нотаріальних діїen_US
dc.subjectцивільний оборотen_US
dc.subjectнотаріальна діяльністьen_US
dc.subjectprofessionen_US
dc.subjectreputationen_US
dc.subjectcitizensen_US
dc.subjectnotarial actsen_US
dc.subjectinterested personsen_US
dc.subjectnotarial secreten_US
dc.subjectstatus of notaryen_US
dc.subjectofficialsen_US
dc.subjectcommission of notarial actsen_US
dc.subjectcivil turnoveren_US
dc.subjectnotarial activityen_US
dc.titleЗбереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниціen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Денисяк Н. М..pdf
Size:
476.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: