Адміністративно-правове регулювання міграції у Канаді

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Дракохруст, Тетяна Вікторівна
Дракохруст, Т. В.
Drakokhrust, Tetiana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглянуто розвиток міграційного законодавства Канади. Автор зосереджує свою увагу на тому, що сучасна міграційна політика Канади зосереджена переважно на бізнес-міграції. У статті розглядається також специфіка адміністративно-правового регулювання міграційного процесу в Канаді. Автор виокремлює, що Канада здійснює недискримінаційну та універсальну політику допуску в країну мігрантів, та зазначає, що вони поділяються на три групи чи класи, кожен з яких відображає категорії, визначені в законі про імміграцію: сімейна категорія – члени сімей канадських громадян чи мігрантів, які вже знаходяться в Канаді; біженці – особи, які відповідають визначенню Конвенції 1951 р. чи визначені урядом Канади; самостійні мігранти – відібрані в силу їхньої кваліфікації, роду занять, професійної підготовки чи рівня освіти. Автор акцентує увагу на тому, що якщо особа здійснила кримінальний злочин чи становила потенційну загрозу безпеці Канади, уже подавала клопотання про наданнястатусу біженця в Канаді, проте отримала відмову, або раніше була визнана біженцем в іншій державі, до якої могла повернутися, її клопотання до розгляду щодо надання статусу біженця не допускалося. Проте в канадському міграційному законодавстві передбачена можливість оскарження такого рішення в суді. Існуючі міграційні проблеми в державі розв’язуються як на федеральному, так і на провінційних рівнях. Чинне міграційне законодавство Канади передбачає поняття впорядкованого потоку мігрантів, а міграційна система включає в себе не лише контроль за чисельністю, але й за категоріями людей, які в’їжджають у країну. Йдеться насамперед про програму врегульованої, планової міграції. Автор робить висновки про те, що з кінця ХІХ ст. уряд країни систематично і цілеспрямовано виробляв міграційну стратегію, яка вміло відображала особливості внутрішньополітичного та внутрішньоекономічного розвитку країни і була тісно з ними пов’язана. На сучасному етапі в центрі міграційної політики Канади перебуває залучення в країну бізнес-мігрантів, які своїми знаннями та капіталами сприяли би процвітанню канадської економіки.
The evolution of Canada’s migration law is examined in the article. The author focuses his attention on the fact that Canada’s current migration policy focuses mainly on business migration. The specificity of the administrative and legal regulation of the migration process in Canada is also examined in the article. The author points out that Canada has a non-discriminatory and universal policy on admission to the country of migrants and notes that they are divided into three groups or classes, each reflecting the categories defined in immigration law: family category – members of Canadian or migrant families already located in Canada; refugees – persons who meet the definition of the 1951 Convention or are identified by the Government of Canada; Independent migrants – selected by their qualifications, occupation, training or educational level. The author emphasizes that if a person has committed a criminal offense or posed a potential threat to Canada’s security, has already applied for refugee status in Canada, but has been refused or previously recognized as a refugee in another country to which he or she could return, Refugee status was not considered. However, Canadian migration law provides for the possibility of challenging such a decision in court. Existing migration problems in the state are being addressed at both the federal and provincial levels. Canada’s current migration law provides for the notion of an orderly flow of migrants, and the migration system includes not only population controls but also categories of people entering the country. First of all, it is a program of regulated, planned migration. The author concludes that from the late nineteenth century. The government of the country systematically and purposefully developed a migration strategy that was able to reflect and closely relate to the particularities of the country’s domestic and domestic economic development. At the present stage, Canada’s migration policy center is attracting business migrants to the country who, through their knowledge and capital, would help the Canadian economy thrive.

Бібліографічний опис

Дракохруст Т. В. Адміністративно-правове регулювання міграції у Канаді / Т. В. Дракохруст // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 60-65.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, migration, business migration, migration policy, administrative regulation, Canada, міграція, бізнес-міграція, міграційна політика, адміністративно-правове регулювання, Канада

Цитування

Дракохруст Т. В. Адміністративно-правове регулювання міграції у Канаді / Т. В. Дракохруст // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 60-65.