Реформування пенсійної системи з метою забезпечення фінансової стабільності країни

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Латковська, Т. А.
Latkovska, T. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Виходячи із сучасного стану світової економіки, усі національні проблеми набувають світового значення, оскільки акумулюються та інтегруються в спільний економічний процес. Інтеграційні питання стають визначальними, тому що виступають ключовими факторами подолання кризових явищ. Перед Україною, як і перед кожною країною, постає питання про необхідність інтегруватися в ту чи іншу спільноту для економічного процвітання, заявленого не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві. Тісно пов’язане з інтеграційними процесами й реформування фінансової системи, яке спостерігається нині, тож виникає необхідність створення ефективних систем управління на всіх рівнях. Важливе й болюче реформування пенсійної системи України, адже Пенсій- ний фонд є найбільшим фондом соціального призначення, який належить до групи держаних централізованих цільових позабюджетних фондів і, відповідно, самостійною ланкою фінансової системи держави. На жаль, фінансова стійкість Пенсійного фонду України стоїть під питанням. Сфера соціального забезпечення перебуває в глибокій кризі, адже наша країна, успадкувавши багато чого від колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, суттєво відстала у справі надання соціальних пільг і гарантій громадянам. Постійне недофінансування соціальної галузі стає значною перешкодою на шляху розвитку держави. В Україні триває пенсійна реформа, необхідність якої зумовлена постійним дефіцитом коштів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а наявність його дефіциту спричинена багатьма чинниками. Серед таких чинників, які гальмують фактичне провадження пенсійної реформи, є і забезпечення належного доступу громадськості до публічної інформації, пов’язаної з роботою Пенсійного фонду України, і забезпечення реалізації принципу публічності й прозорості діяльності фонду, і недовіра суспільства до недержавних фондів фінансових ресурсів, і недоліки й суперечності законодавчих актів, і відсутність сформованого галузевого законодавства, що спричиняє порушення прав громадян на пенсійне забезпечення. І хоча пенсійна реформа на відміну від багатьох інших не є частиною вимог Міжнародного валютного фонду, однак уряду необхідно проводити її через те, що Пенсійному фонду бракує коштів, у зв’язку із чим фонд потребує дедалі більшого фінансування з державного бюджету.
Based on the current state of the world economy, all national problems acquire global significance as they accumulate and integrate into the common economic process. Integration issues are becoming crucial, as they are key factors in overcoming the crisis. Ukraine, like every country, is faced with the question of the need to integrate into one or another community for economic prosperity, stated not only in the Constitution, but above all in Ukrainian society. Closely related to integration processes and the reform of the financial system, which is observed today, so there is a need to create effective management systems at all levels. It is important and painful to reform Ukraine’s pension system, as the Pension Fund is the largest social fund, which belongs to the group of state centralized extra-budgetary trust funds, and, accordingly, is an independent part of the state financial system. Unfortunately, the financial stability of the Pension Fund of Ukraine is questionable. The sphere of social security is in a deep crisis, because our country, having inherited much from the former USSR, has lagged far behind in the provision of social benefits and guarantees to citizens. Constant underfunding of the social sector is becoming a significant obstacle to the development of the state. Ukraine is undergoing pension reform, the need for which is due to the constant shortage of funds of the mandatory state pension insurance, the existence of which is due to many factors. Such factors that hinder the actual implementation of pension reform include ensuring proper public access to public information related to the work of the Pension Fund of Ukraine, and ensuring the implementation of the principle of publicity and transparency of the fund, and public distrust of private funds and shortcomings and contradictions of legislative acts, the lack of existing sectoral legislation, which causes a violation of citizens’ rights to pensions. Although pension reform, unlike many others, is not part of the International Monetary Fund’s requirements, the government needs to implement it because the Pension Fund is short of funds and the fund needs more and more funding from the state budget.

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Реформування пенсійної системи з метою забезпечення фінансової стабільності країни / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 136-143. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.726

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Пенсійний фонд, позабюджетні цільові фонди, фінансова система, фінансова стабільність, концепція пенсійної реформи, накопичувальний пенсійний фонд, Pension fund, extra-budgetary trust funds, financial system, financial stability, concept of pension reform, accumulative pension fund

Цитування

Латковська Т. А. Реформування пенсійної системи з метою забезпечення фінансової стабільності країни / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 136-143. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.726