Участь прокурора у призначенні судових експертиз під час досудового розслідування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Курбатова, Ірина Сергіївна
Курбатова, І. С.
Kurbatova, Iryna S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено участь прокурора як процесуального керівника під час досудового розслідування у призначенні судових експертиз. Проаналізовано національне законодавство України щодо порядку призначення судових експертиз, вибір експерта, експертної організації чи групи експертів для здійснення експертного дослідження під час досудового розслідування, вимоги до оформлення процесуальних документів для призначення експертизи. Приділена значна увага порядку призначення експертиз слідчим суддею під час досудового розслідування за зверненням сторони, якщо слідчим, прокурором було відмовлено стороні захисту у призначенні судової експертизи. Наголошено, що КПК України передбачає підстави відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання, однак цього недостатньо, тому запропоновані свої варіанти підстав для відмови у задоволенні клопотання. Національним законодавством передбачено, що криміналістична, судово-медична та судово-психіатрична експертизи здійснюються виключно державними установами. Зроблено висновок, що відносно судово-медичної та судово-психіатричної експертиз альтернативи не може бути, а щодо окремих видів експертиз криміналістичної ця заборона не виправдана. Надання можливості проведення окремих видів криміналістичних експертиз недержавними організаціями чи експертами розвантажило б державні та створило здорову конкуренцію. Зроблено висновок, що участь прокурора у прийнятті рішень щодо призначення судових експертиз та нагляд за законністю використання матеріалів експертних досліджень на досудових стадіях кримінального процесу є одним із найдієвіших засобів підвищення ефективності кримінального судочинства.
The article explores the involvement of the prosecutor as a procedural leader during the pre-trial investigation in the appointment of judicial expertise. The national legislation of Ukraine on the procedure for the appointment of forensic examinations, the selection of an expert, an expert organization or a group of experts to carry out expert research during the pre-trial investigation are analyzed. And also requirements for registration of procedural documents for the purpose of examination. Considerable attention was paid to the procedure for assigning expertise to an investigating judge during a pre-trial investigation at the request of a party, if the investigator, the prosecutor denied the defense party the appointment of a forensic examination. It is emphasized that the CPC of Ukraine provides for grounds for refusing an investigative judge to grant a request, but this is not enough and therefore its options for refusing to grant a request are offered. The national legislation provides that forensic, forensic and forensic psychiatric examinations are carried out exclusively by public institutions. It is concluded that there can be no alternative to forensic and forensic psychiatric examinations, and this prohibition is not justified for certain types of forensic examinations. Allowing certain types of forensic expertise by non-governmental organizations or experts would unload state and create healthy competition. It is concluded that the participation of the prosecutor in the decision-making on the appointment of judicial expertise and the oversight of the lawfulness of the use of expert examination materials at the pre-trial stages of criminal proceedings is one of the most effective means of improving the effectiveness of criminal justice.

Бібліографічний опис

Курбатова І. С. Участь прокурора у призначенні судових експертиз під час досудового розслідування / І. С. Курбатова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 98-103.

Ключові слова

експерт, експертна установа, експертне дослідження, судова експертиза, прокурорський нагляд, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, expert, expert institution, expert research, forensic examination, prosecutorial supervision

Цитування

Курбатова І. С. Участь прокурора у призначенні судових експертиз під час досудового розслідування / І. С. Курбатова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 98-103.