Принципи УНІДРУА: інструментальне призначення та місце в концепті lex mercatoria

dc.contributor.authorНагнибіда, Володимир Іванович
dc.contributor.authorНагнибіда, В. І.
dc.contributor.authorNahnybida, Volodymyr I.
dc.date.accessioned2022-07-31T16:25:39Z
dc.date.available2022-07-31T16:25:39Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionНагнибіда В. І. Принципи УНІДРУА: інструментальне призначення та місце в концепті lex mercatoria / В. І. Нагнибіда // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 15-23.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджуються підстави застосування Принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) як джерела застосовного матеріального права при вирішенні спорів у порядку міжнародного комерційного арбітражу. Аналізуються положення арбітражних регламентів та актуальна арбітражна й судова практика з цих питань. Обґрунтовано, що використовуване в тексті сучасних арбітражних законів формулювання «норми права» й дозволяє в таких випадках звертатись арбітрам до позанаціональних правових регуляторів на противагу національним правопорядкам. Визначено, що в розрізі допустимості вибору сторонами як застосовного до суті спору права позанаціональних джерел дискусія в арбітражному середовищі ведеться, насамперед, зважаючи на відмінності у формулюваннях в міжнародних документах та національних законах, частина з яких оперує лише терміном «право» (law), а інша – використовує поняття «норм права» (rulesoflaw), ґрунтуючись на тому, що в другому з варіантів немає прив’язки до певної правової системи Встановлено, що Принципи УНІДРУА як гнучкий правовий інструмент та яскравий приклад нормативного втілення в одному джерелі правил, що складають суть так званого «м’якого права» («softlaw»), може використовуватись сторонами та арбітрами як застосовне матеріальне право при вирішенні спору в порядку міжнародного комерційного арбітражу достатньо багатосторонньо. Вони охоплюють безпосереднє застосування при прямому виборі Принципів УНІДРУА з цією метою і слугують виявом «загальних принципів права», «lex mercatoria», «звичаїв міжнародної торгівлі», до яких відсилають сторони в арбітражному застереженні як до застосовного до суті спору права (норм права), а також будуть корисними за відсутності вибору матеріального права як такого чи виявляться в ролі загальновизнаної інтерпретації поширених у практиці міжнародного комерційного обороту принципів і правил за їх субсидіарного застосування тощо.en_US
dc.description.abstractThe article examines the grounds for applying the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) as a source of applicable substantive law in resolving disputes through international commercial arbitration. The provisions of arbitration rules and current arbitration and court practice on these issues are analyzed. It is substantiated that the wording of the “rules of law” used in the text of modern arbitration laws allows in such cases to apply by arbitrators a non-national legal regulators as opposed to national legal systems. It is determined that in terms of the admissibility of the parties' choice of the law of non-national sources applicable to the substance of the dispute, the discussion in the arbitration environment is conducted primarily due to differences in wording in international documents and national laws, some of which use only the term “law”. another – uses the concept of “rules of law”, based on the fact that the second option is not tied to a particular legal system. It is established that the UNIDROIT Principles as a flexible legal instrument and a clear example of normative implementation in one source of rules that constitute the essence of the so-called “soft law”, can be used by parties and arbitrators as applicable substantive law in resolving disputes via the international commercial arbitration is quite multilateral. The usage situations cover both the direct application of the UNIDROIT Principles for this purpose and as the manifestation of the “general principles of law”, “lex mercatoria”,“customs of international trade”, to which the parties refer in the arbitration agreement as applicable to the substance of the dispute (rules of law), as well as will be useful in the absence of choice of substantive law as such or will be in the role of a generally accepted interpretation of common in the practice of international trade turnover principles and rules for their subsidiary application, etc.
dc.identifier.citationНагнибіда В. І. Принципи УНІДРУА: інструментальне призначення та місце в концепті lex mercatoria / В. І. Нагнибіда // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 15-23.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18904
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectзастосовне правоen_US
dc.subjectміжнародний комерційний арбітражen_US
dc.subjectПринципи УНІДРУАen_US
dc.subjectlex mercatoriaen_US
dc.subjectзагальні принципи міжнародного праваen_US
dc.subjectapplicable lawen_US
dc.subjectinternational commercial arbitrationen_US
dc.subjectUNIDROIT Principlesen_US
dc.subjectgeneral principles of international lawen_US
dc.titleПринципи УНІДРУА: інструментальне призначення та місце в концепті lex mercatoriaen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Нагнибіда В. І..pdf
Size:
728.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: