Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Самойленко, Олена Анатоліївна
Самойленко, Елена Анатольевна
Самойленко, Е. А.
Samoilenko, Olena A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті в результаті визначення підстав для типізації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі, пропонуються типові слідчі ситуації, що характеризуються наявністю персоналізованих відомостей про користувача як злочинця. Вони розглядаються на прикладі конкретних кримінальних проваджень у комплексі з тактичними завданнями та засобами їх вирішення.
Типичные следственные ситуации первоначального этапа рассле-дования преступлений, совершенных в киберпространстве. В статье в результате определения оснований для типизации следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, совершенных в киберпространстве, предлагаются типичные следственные ситуации, характеризующиеся наличием персонали-зированных сведений о пользователе как преступнике. Они рассматриваются на примере конкретных уголовных производств в комплексе с тактическими задачами и способами их решения.
Typical investigative situations of the initial stage of investigation of crimes committed in cyberspace. The article, as a result of determining the grounds for typifying investigative situations of the initial stage of investigating crimes committed in cyberspace, suggests typical investigative situations characterized by the presence of personalized information about the user as a criminal. They are considered on the example of specific criminal proceedings in combination with tactical tasks and ways to solve them.

Бібліографічний опис

Самойленко О. А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі / О. А. Самойленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 121-128.

Ключові слова

злочинець, кіберпростір, кримінальне провадження, користувач, персоналізація, слідча ситуація, тактичне завдання, преступник, киберпространство, уголовное производство, пользователь, персонализация, следственная ситуация, тактическая задача, criminal, cyberspace, criminal proceedings, user, personalization, investigative situation, tactical task

Цитування

Самойленко О. А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі / О. А. Самойленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 121-128.