Аналіз процесів як умова виживання суспільства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Задерейко, О. В.
Zadereiko, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ «ОЮА»

Анотація

Встановлено, що різні категорії населення не можуть визначити чим відрізняються різні процеси в суспільному житті і як ці процеси пов'язані між собою і як вони впливають на життя всіх людей взагалі і на життя окремої людини і суспільства. Це зумовлено тим, що переважна кількість людей не може самостійно вибрати достовірну інформацію з усього інформаційного потоку навколишнього середовища. Однак ті члени суспільства, які постійно підвищують свій рівень самоосвіти, змінюють логіку своєї соціальної поведінки і як наслідок свої стереотипи. Наведено, що ті члени суспільства, які навмисно відмовляються від підвищення рівня своєї самоосвіти, з великою часткою вірогідності виявляються джерелом для різного роду шахраїв-архітекторів, які навмисно запускають надмірну кількість «вторинних» фонових процесів з метою отримання прибутку, заснованого на банальної маніпуляції емоціями, думками і вчинками членів суспільства.
It is established that different categories of the population cannot determine how different processes in public life differ and how these processes are related to each other and how they affect the lives of all people in general and the life of an individual and society. This is due to the fact that the vast majority of people cannot independently choose reliable information from the entire information flow of the environment. However, those members of society who constantly improve their level of self-education change the logic of their social behavior and, as a result, their stereotypes. It is shown that those members of society who deliberately refuse to increase the level of their self-education, with a high degree of probability, are a source for various kinds of scammers-architects who deliberately launch an excessive number of "secondary" background processes in order to make a profit based on the banal manipulation of emotions, thoughts and actions of members of society.

Бібліографічний опис

Задерейко О. В. Аналіз процесів як умова виживання суспільства / О. В. Задерейко // Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики : матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. (25 листопада 2022 р.). – Одеса : НУ «ОЮА», 2022. – С. 186 - 188С.

Ключові слова

закон часу, суспільство, техносфера аналіз процесів, логіка соціальної поведінки, інформаційні потоки навколишнього середовища, процеси в суспільному житті, аналіз процесів, техносфера, процеси в інформаційному потоці, підвищення самоосвіти, глобальний історичний процес, високочастотні процеси, низькочастотні процеси, фонові процеси, law of time, society, techno sphere analysis of processes, logic of social behavior, information flows of the environment, processes in public life, process analysis, techno sphere, processes in the information flow, increasing self-education, global historical process, high-frequency processes, low-frequency processes, background processes

Цитування

Задерейко О. В. Аналіз процесів як умова виживання суспільства / О. В. Задерейко // Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики : матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. (25 листопада 2022 р.). – Одеса : НУ «ОЮА», 2022. – С. 186 - 188С.