Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Крижановський, Анатолій Федорович
Крижановський, А. Ф.
Kryzhanovskyi, Anatolii F.
Kryzhanovskyi, A. F.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглядаються поточні і подальші наслідки впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та введеного владою різних держав режиму карантину на право і правовий порядок. Актуалізація правових аспектів ситуації, яка виникла у зв’язку із цим, продемонструвала різноманіття використовуваних у різних країнах правових інструментів, досить значні відмінності у їх ефективності, виявила латентні риси правової культури та швидкоплинні зміни у царині правового порядку. Причому трансформації у правовому житті, вже спричинені пандемією за рекордно короткий період, а також вірогідні зміни у правовій царині у майбутньому торкаються майже усіх боків правової сфери, тому вимагають комплексного, системного осмислення. Те, як у різних країнах було налаштовано систему правових засобів протидії пандемії, є надзвичайно цікавим науковим сюжетом, прискіпливе розгортання і препарування якого відкриє ще однуможливість осягнути розмаїття, неоднорідність і складні перипетії процесу формування «колективного егрегора» права і правової культури у різних народів і притаманних їм політичних еліт. Важливо й те, що на цьому утвореному ефектом пандемії зовсім новому суспільному просторі медичні, епідеміологічні, безпекові, правові і навіть політичні та економічні аспекти поєдналися у такий тісний і органічно переплетений клубок, через призму складників якого тільки й може бути зрозумілою природа цього невідомого сучасному поколінню людей свого роду «синтетичного» стану суспільного та правового життя (і правового порядку). Певні трансформації сталися у сфері правового порядку, що набув ознак епідеміологічного стану правового життя, у якому домінантним видом правозначущої поведінки є дотримання чи порушення встановлених правил карантину. Ця поведінка стала певним маркером якості суспільної організації життєдіяльності й окремих громадян, й їхніх спільнот. Іншою характерною рисою цього «карантинного» (чи «епідеміологічного») правового порядку є переміщення значної частини правового життя у непублічну площину, у сім’ю, яка на цей період стала «головним театральним майданчиком» життя усього суспільства. Автор позначає певний спектр проблем, які вимагають подальших досліджень правниками.
The article reviews the current and subsequent effects of the COVID-19 coronavirus pandemic and the quarantine regime imposed by the authorities of various countries on law and legal order. The updating of the legal aspects of the situation arose in this regard demonstrated the variety of legal instruments used in different countries, rather significant differences in their effectiveness, revealed latent features of the legal culture and fleeting changes in the field of legal order. Moreover, the legal transformations already caused by the pandemic in a record-breaking short period, as well as probable changes in the legal sphere in the future, concern almost all aspects of the legal sphere and therefore require comprehensive, systemic reflection. The way in which the legal framework for dealing with the pandemic was set up in different countries is an extremely interesting scientific plot, the careful deployment and dissection of which will provide another opportunity to understand the diversity, heterogeneity and complex peripetias of the process of forming a “collective aggregor” of law and legal culture among different peoples and their inherent political elites. It is also important that in this completely new public space, created by the effect of the pandemic, medical, epidemiological, security, legal, as well as political and economic aspects have been combined into such a close and organically intertwined ball, through the prism of which only the nature of this unknown to the modern generation of people a kind of “synthetic” state of social and legal life (and legal order) can be understood. Certain transformations have taken place in the sphere of legal order, which has acquired the signs of epidemiological state of legal life, in which the dominant type of legally significant behaviour is the observance or violation of established quarantine rules. This behaviour has become a certain marker of quality of public organization of life of both individuals and their communities. Another characteristic feature of this “quarantine” (or “epidemiological”) legal order is the transfer of a significant part of legal life into the non-public area, into the family, which during this period became the “main theatre ground” of life of the whole society. The author refers to a certain range of problems that require further research by lawyers.

Бібліографічний опис

Крижановський А. Ф. Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії / А. Ф. Крижановський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 7-16.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, pandemic, quarantine, law, legal order, transformation in legal sphere, пандемія, карантин, право, правовий порядок, трансформації у правовій сфері

Цитування

Крижановський А. Ф. Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії / А. Ф. Крижановський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 7-16.